fredag 6 juli 2018

Val 2018


Vi står nu inför val den 9 september. Det kan då vara bra att påminna om hur Sverige styrs.

Sveriges statsskick regleras i en av våra grundlagar, Regeringsformen, som i första kapitlets första paragraf lyder:

1§ All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

·         Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt.

·         Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt styrelseskick och

·         Kommunal självstyrelse.

Detta är det centrala, kärnan för hur demokrati utövas i Sverige. Den yttersta kontrollen över att statsskicket fungerar och hur de förtroendevalda lever upp till folkets förväntan utövas i allmänna val vart fjärde år. Det är därför fri åsiktsbildning, rätten och möjligheten att rösta och att kandidera till förtroendeposter ska vara lika för alla.

Demokratin och folkviljan utövas representativt, det vill säga av de representanter folket väljer i val. Sverige och norden har här en unik ställning genom denna öppna valmöjlighet som visar sig i ett högt valdeltagande där man verkligen kan säga att det ÄR folkets vilja som representeras i de valda församlingarna. Sedan utser inom sig den folkvalda församlingen, i Vimmerby kommunfullmäktige (KF), ett presidium (ordförande och två vice ordföranden).

För att effektivt styra kommuner är det bra om partier når en majoritetsbildning. Ibland, men allt mer sällan, har ett parti egen majoritet (mer än 50% av ledamöterna) och oftast bildas därför koalitioner som har majoritet. Denna mandatperiod (2015-2018) har Socialdemokrater och Moderater bildat majoritet och därmed tillsatt de ledande politiska ledamöterna i de verkställande organen. Enligt kommunallagen ska KF utse en verkställande styrelse, kommunstyrelse (KS), revisorer, valnämnd och överförmyndare. Det är i övrigt fritt för KF att besluta om beredningar, fler nämnder, bolag, gemensamma nämnder eller kommunalförbund. 

Det är viktigt att behålla förtroendet för den representativa demokratin vilket kräver att de förtroendevalda lyssnar på folket, bevakar omvärlden och väger samman så mångas åsikter som möjligt, även de som inte höjer sin röst. De förtroendevalda ska ta initiativ, fatta beslut och se till hela samhällets bästa, detta innebär avvägningar, prioriteringar (det finns inte resurser till allt) och att alla inte kan få som man vill.

Det är också viktigt att partierna profilerar sig, det måste vara meningsfullt att rösta, att ha valmöjlighet, hitta ett parti som passar bäst med min egen åsikt och som också genomför sin politik. Forskning visar att partier i stor utsträckning verkar för sina vallöften.

Det är viktigt att vi tillsammans försvarar den representativa demokratin som visat sig väldigt framgångsrik som styrelseskick och är grunden för vårt öppna, välmående land.Bäst gör vi det genom att rösta i allmänna val.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar