fredag 18 maj 2018

Miljö och klimat i fokus


I Sverige kommer ungefär en tredjedel av föroreningarna från industrin, en tredjedel från transportsektorn och en tredjedel från övriga källor. För att få bra effekt av de insatser vi med rimliga resurser kan göra, bör fokus på insatser göras inom de två sektorerna industri och transporter.

För industrisidan finns redan nya tekniska lösningar för sektorerna stålindustri och cementindustri som är två stora miljöförorenande sektorer. Problemen är dels att få fram alternativ energi till kol för stålindustrin där det tar många år bara att dra fram kraftig strömförsörjning och inom cementindustrin att de alternativa lösningarna skulle fördyra produktionen och därmed höja kostnaden för produktion av infrastruktur och byggen.

Transportsektorns största bov är sjöfarten vilket kräver internationella överenskommelser. I det lokala perspektivet behöver laddinfrastrukturen byggas ut, precis som vi är på väg att göra i Vimmerby.

Kombinationen av ekologisk och ekonomisk hållbarhet måste bli tydligare och det kommer att vara en framgångsfaktor att ta detta gemensamma ansvar. Att som vissa tycker införa skatter och pålagor är ingen framkomlig väg, i stället bör stimulans och medverkan till alternativa lösningar prioriteras. Moderaterna vill införa klimatavdrag för företag som investerar i teknik som minskar utsläppen.
Klimatfrågan är global och måste därför arbetas med i internationella samarbeten. EU är en nyckel för ett nå ett framgångsrikt samarbete. Att lämna EU vore att gå bakåt i klimatfrågan. Moderaterna vill kraftigt öka klimatbiståndet.

onsdag 9 maj 2018

Vimmerby är i akut behov av en ny förskola

Barn- och utbildningsnämnden har under lång tid påvisat och har starkt fog för kravet om en ny förskola. Bedömningen är att det behövs 10 avdelningar för att också kunna erbjuda barnomsorg på obekväma tider (läs ”nattis”). Behovet är i Vimmerby Stad. Skola och omsorg är det allra viktigaste samhällsintresse vi har att uppfylla som kommun. Det förslag som en enig kommunstyrelse den 14/2 2017 lagt ett detaljplaneuppdrag på, är att i en liten del av västra Skyttehagen mot Lundgatan ta mark i anspråk för att möjliggöra bygge en ny förskola.

Förslaget att lokalisera en förskola till Skyttehagen har bearbetats omsorgsfullt med följande motiv: 

Inventering av var barnen 0-5 år bor just nu och var de mellan 65-75 år och som kan bedömas om 10-20 år bli omflyttning och möjlighet för kommande barnfamiljers bosättning visar att Skyttehagen ligger bra till. Vimmerby kommun äger marken. Detta är ett viktigt argument för att möjliggöra en snäv tidsplan. Vägar, gator, cykel- och gångvägar finns redan byggda till och i området. Vatten, avlopp, el, fjärrvärme och fiber är nära till hands. En framtida utveckling av bostäder i området Ulriksdal, som kommunen äger, ligger geografiskt nära Skyttehagen.   

Detaljplan är beställd och bedöms vara färdig till årsskiftet 2018/2019. Friluftsområdet VOK skogen berörs mycket begränsat, ca 4 av 40 ha. Att driva förskoleverksamhet i tio avdelningar är både lämpligt och rationellt. Många resurser som pedagoger, specialistkompetenser, vikarier och annan personal, liksom inventarier, lekutrustning med mera kan nyttjas väl. Gott exempel finns i Gamleby och Hultsfred väljer att bygga på samma vis. Självklart planeras byggnationen utifrån olika åldrars behov med såväl inne, som utemiljö. Kost och städ kan utföra sina uppgifter effektivare. Inte minst blir närheten till skog och natur en stor tillgång för en utvecklande förskola i ett lugnt och fint område att leka på. Både Lundens förskola och Skogsbackens förskola har fina utemiljöer, precis så vill vi att barn ska ha det på dagarna.

torsdag 3 maj 2018

Korta men viktiga veckor


Även på några dagar hinner hända mycket. Vi började tisdagen med en budgetdialog 2019 där alla KF partier var inbjudna. Budgetförutsättningarna har förbättrats något, men utrymmet för tillägg är fortfarande mycket begränsat. Det handlar om ca 10 mnkr för alla kommunens verksamhetsområden. I nästa vecka möts företrädare för S och M för att gemensamt prioritera så vi får bästa nytta av de resurser som ändå finns att tillgå. Vi ser att det finns stora investeringsbehov framöver och vi vill därför öka på anslagen upp till 80 mnkr för 2019. Det innebär ändå att vi skjuter ett tungt och ökande i angeläget behov framför oss.

Nästa vecka har vi flera viktiga möten. Måndag Plandialog om läget med alla detaljplaner för framförallt bostäder som är på gång i kommunen. På tisdag sammanträder kommunstyrelsen med flera viktiga ärenden. Bland ärendena finns information om krisberedskap, investering i ishallen, namnsättning av gator och kvarter Nosshult och vi ska ha lunch tillsammans med ungdomar företrädda av elevråd och Barnpiloter.

Nästa fredag-lördag har moderaterna årets Sverigemöte där ett stort antal moderater möter upp för information och lärande i Göteborg. Från Vimmerby är vi sex deltagare.