fredag 27 april 2018

Framtidsmöjligheter

I tisdags fick jag på en seminarielunch möjligheten att visa på vad som är viktigt i Vimmerby just nu.

Det första jag lyfter fram är vårt samverkansprojekt där vi enats om sex punkter för ett sammanhållet och gemensamt Vimmerby. Projektet har ju gått under arbetsnamnet SLUS och benämns nu Allas Vimmerby och presenteras i den lilla skriften ”tillsammans utvecklar vi Vimmerby kommun” som alla hushåll har fått. De sex områden vi lyfter fram för en framgångsrik utveckling är:

* Attraktiva och hållbara livsmiljöer

* Kompetens- och arbetskraftsförsörjning

* Främja företagsamhet på lika villkor

* Aktiv och meningsfull fritid i ett samhällsbyggande och inkluderande perspektiv

* Väl fungerande infrastruktur

* Tillit och socialt kapital

Det andra är tillskapande av tomter och bostadsbyggande. Här händer väldigt mycket just nu. Det mest konkreta är byggnationen av bostadsrätter i kvarteret Stören. Det byggs nu 16 stycken och det planeras för 12 ytterligare. Det finns angelägna intressenter som vill bygga bostäder på kvarteret Kiosken (fd Sibyllakiosken nedanför Coop) och kvarteret Uven (vid tandläkarpraktiken utmed Kampgatan). Här kan det tillsammans handla om 80 tal lägenheter. För byggnation av villor är nu Nosshult på gång att exploateras och området Nybble står på tur. Tillsammans blir här ett femtiotal vackert belägna tomter.

Sedan framhöll jag vårt starka och investeringsvilliga näringsliv med etableringar på Östra Ceosområdet som exempel. Besöksnäringen med Astrid Lindgren inte att förglömma.

Det finns dock förbättringsområden och då främst en bättre infrastruktur framförallt järnväg och svårigheten med kompetensförsörjning både i industri och välfärdssektorn.

Vimmerby med all natur och fina orter ÄR fantastiskt. Låt nu kommande helg, valborgsmässoafton och första maj bli riktigt bra dagar i den spirande våren.

fredag 20 april 2018

Valår

Vimmerby är fantastiskt och har mycket att erbjuda. Jag har en stark framtidstro för Vimmerby. När jag skriver Vimmerby menar jag verkligen hela Vimmerby och alla vi ca 15700 som bor här tillsammans. Alla är lika viktiga och ska ha friheten att själva välja boplats efter egna prioriteringar och förutsättningar.

Här vill jag presentera några viktiga sakområden där moderaterna har en stark politik att erbjuda.

Ekonomi och jobb.

Ordning och reda i ekonomin är grunden för att erbjuda god välfärd, utveckling och framtidstro. Det gäller så väl nationellt som i Vimmerby kommun. Vi har i Vimmerby visat att det går att vända utvecklingen men det är fortfarande mycket kvar att göra. Jobben finns och växer fram hos framgångsrika företagare och därför är företagandets villkor och möjligheter högprioriterat. I Vimmerby ska vi ha hög servicenivå till våra företag, möjligheter att expandera och skaffa ny industrimark, kunna rekrytera utbildad arbetskraft. Detta är prioriterat i Vimmerby både med förbättrad service, tillgänglig industrimark och utbildningar.

Lag och ordning.

Vi vill ha fler poliser och en bättre fördelning av de resurser som finns så att vi i Vimmerby ska vara trygga och nöjda i vår tillvaro. Men en polis som kan skapa trygghet och gör fler ingripande behöver också ett i övrigt stärkt rättsväsende. Det är inte rimligt att man ska ta sig till Kalmar för att tex vittna i ett mål. Vi har det relativt tryggt i Vimmerby men vi drabbas ibland av utifrån kommande grov kriminalitet och där behövs hårdare tag.

Invandring och integration.

Hösten 2015 blev vi och många andra tagna på sängen av den stora flyktingström som sökte sig till Sverige och också kom till Vimmerby. Jag menar att vi alla i akutskedet gjorde en strålande insats här i Vimmerby, men nu har vi en stor utmaning att slussa in dessa människor i det svenska livet med försörjning, bostäder, kamratskap och bli goda medborgare. Att klara svenska språket och få relevant utbildning är hörnstenar för en lyckad integration. Det ska också löna sig för alla att anstränga sig lite extra.

Sjukvård och skola.

I stora delar av Sverige är det lång kötid för att koma till en läkare och att sedan få behandling. Detta är varken värdigt eller acceptabelt. I Vimmerby startas nu ett vård- och omsorgsprogram på gymnasiet. En viktig satsning för att för framtiden fylla behovet av personal inom vård och omsorg. Skolan är givetvis ett av kärnområdena. Vi måste få fler ungdomar att nå bättre resultat och här måste vi vara med när ny teknik och pedagogik utvecklas. Självklart ska en ny förskola byggas för att möta det behov som finns hos föräldrar i Vimmerby.

fredag 13 april 2018

Agenda 2030


 
I veckan bjöd landshövdingen in länets kommuner mfl till en dag om hur vi i länet jobbar med och kommer att jobba för att förverkliga Agenda 2030 med globala mål för hållbar utveckling. Det är 17 globala mål som kan sammanfattas under rubrikerna Social hållbarhet, Ekologisk hållbarhet och Ekonomisk hållbarhet.

De 17 målområdena är: 1) Ingen fattigdom, 2) Ingen hunger, 3) Hälsa och välbefinnande, 4) God utbildning för alla, 5) Jämställdhet, 6) Rent vatten och sanitet, 7) Hållbar energi för alla, 8) Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 9) Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 10) Minskad ojämlikhet, 11) Hållbara städer och samhällen, 12) Hållbar konsumtion och produktion, 13) Bekämpa klimatförändringen, 14) Hav och marina resurser, 15) Ekosystem och biologisk mångfald, 16) Fredliga och inkluderande samhällen, 17) Genomförande av globalt partnerskap.

Det viktiga är att alla berörs och att alla kan medverka till att förbättra måluppfyllelsen.
 
Exempel på vad vi gjort den senare tiden inom kommunen i Vimmerby är investeringar i fiberinfrastruktur, investering i fossilbränslefritt värmekraftverk, investeringar i äldre boende och gruppboende, välkomna flyktingar, införande av källsortering av sopor med mera. Men vi kan göra mer, mycket mer.

Vad har du gjort och kan du göra?

Läs mer om de 17 målen och få tips på hemsidan http://www.globalamalen.se.

fredag 6 april 2018

Resan med Lalandia


 
Så heter vårens medborgarutskick i Motala som jag fått i min hand. Varför skriver jag om Motala kanske någon undrar. Inte alls konstigt för besöksnäringen i södra Sverige hänger ihop och de stora besöksmålen lyfter varandra och gör regionen allt mer gemensamt attraktiv att besöka.

I bladet ger både Jocke på Astrid Lindgrens värld och jag vår syn på värdet för oss i Vimmerby att Motala får en superintressant åretruntattraktion inom några år.

Först lite om Lalandia. (http//www.lalandia.dk) Lalandia är en upplevelsepark med många aktiviteter där bad och lek i tropisk miljö är en bärande aktivitet. Till parken är kopplat butiker, restauranger och inte minst boenden. Parken är åretruntöppen och den första ligger i Danmark i närheten av Legoland. Redan här förstår man värdet i att samsas om besökarna och ge varandra mervärden.

Jag läser ur bladet. Näringsminister Mikael Damberg: ”Jag är glad att Lalandia valt göra sin första utlandsetablering i Sverige och Motala. För Motala och besöksnäringen i stort har etableringen stor betydelse.” Kommundirektör Peter Ingesson: ”Med tre starka besöksmål i vår region kan nu hela Sveriges turistkarta ritas om genom Lalandia, Kolmården och Astrid Lindgrens värld.” Inte utan att man känner glädje över att kommunens ansträngningar med Astrid Lindgrens värld och nu Näs i nära samverkan med Astrids familj ses som en viktig pusselbit för en etablering i Motala.

Allt detta får mig in på hur viktigt det är att samverka, ge och ta, göra gemensam sak och gemensamma ansträngningar. Vi måste sluta med ”det går inte”, ”det får kommunen göra”, ”varför inte vi när andra får”. Att ta tag i sina egna möjligheter, bjuda till och välkomna även dom som tänker och gör lite annorlunda får bli mitt medskick. Eller som kommunens värdeord så väl uttrycker Ansvar, Mod och Fantasi.