fredag 9 mars 2018

Snö, urbanisering, budget.


 
Förra veckan skrev jag om det besvärliga snöläget. Just nu ser jag hur kommunen forslar bort snömassor med kraftig snöslunga och flera fordon på Stångågatan utanför Stadshuset. Jag förstår att det kan bli lite irriterat när snön ligger kvar i höga plogvallar flera dagar men själv får jag ta hand om all min snö på vägar och kring byggnader där jag bor, utan ett spadtags hjälp från kommunen. Vi får alla service och välfärd efter egna val men all lagstyrd verksamhet som skola och omsorg måste erbjudas alla på ett likvärdigt sätt.

 Som väl är har vi frihet att bosätta oss var vi vill men får också ta i beräkning alla för- och nackdelar det innebär. Väldigt många väljer att bosätta sig i samhällen och i allt större orter, något som pågått sedan 1800-talet och ökar i takt. Det kallas urbanisering. Detta är inget vi politiskt kan styra utan är något vi har att förhålla oss till. Några av de bästa förhållningssätten är enligt min mening att utveckla infrastrukturen och nischa oss i mindre orter att ta tillvara våra egna unika fördelar. I Vimmerby har vi en särklassig unik fördel med att vara Astrid Lindgrens uppväxtort och alla initiativ som tagits för att på olika sätt bevara hennes gärning. Att blunda för utvecklingen eller att tro att utvecklingen av befolkningsströmmarna radikalt ändras är för mig varken ansvarigt, modigt eller fantasifullt.     

I går inledde vi tillsammans med företrädare för alla politiska partier och ledande tjänstemän från alla våra förvaltningsområden. Nedan kan du läsa hur vår budgetcontroller och jag tillsammans med Helen Nilsson ser på utgångsläget för budgetarbetet.

 
Budgetberedning 2019
Inför budgetberedningsdagarna 2019 är det angeläget att informera om utgångsläget för budget 2019. Årets första skatteunderlagsprognos påvisar att utvecklingen av skatter och statsbidrag inte är på samma nivå som tidigare år.

Vid beräkning av utgångsläget har budget 2018 legat till grund, där justeringar gjorts för avskrivningar, höjt personalomkostnadpålägg och interna kostnader såsom lokalvård och internhyra. En pott för CLA, centralt löneanslag, har lagts på 20 miljoner kronor.
I beräkningarna har även hänsyn tagits till räntekostnader och intäkter samt pensionskostnader enligt prognos från Skandia, samt en oförutsedd pott på 4 miljoner kronor.

Beräkningarna är baserade utifrån invånarantalet per den 31/12 2017, vilket uppgår till 15 728, samt ett resultatmål om 2 procent av skatter och generella stadsbidrag.
Med dessa antaganden som grund finns det ett begränsat utrymme för politiska satsningar på 4 - 5 miljoner kronor.

Därmed är det av yttersta vikt att vi tillsammans, genom ansvar, mod och fantasi, gör de nödvändiga åtgärder som krävs för att få en ekonomi i balans vid årets slut.
I tjänsten
Jakob Bank, Controller

 

Budgetberedning 2019

Ekonomiavdelningen ger ett mycket kärvt, men som vi bedömer det realistiskt, budskap inför kommande budgetberedning 2019. Sannolikt kommer förutsättningarna att variera något under beredningstiden men utgångspunkten måste bli största möjliga ansvarstagande från oss alla.
Vi vet att det finns stora svårigheter på flera håll att redan nu klara givna budgetramar för 2018, men det måste vara högsta prioritet att hålla ekonomin i fokus. Eftersom förutsättningarna för 2019 bygger på budget 2018 så har vi redan kört i diket om vi inte klarar hålla budget 2018. Budgeten är kommunfullmäktiges viktigaste styrmedel och ska respekteras.

Vårt uppdrag är att se till alla kommunmedborgares bästa och uppdragsgivare är medborgarna. Det är lätt att hamna i försvar för krävande verksamheter som med all rätt behöver tillräckliga resurser. Vad man ändå vid olika jämförelser kan se är att det alltid är någon som med god kvalité kan göra sakerna på ett resurseffektivare sätt.
Det blir en utmaning att först verkställa budget 2018 men än större att lägga en budget för 2019. Alla vi förtroendevalda har som gemensam uppgift att lösa uppgiften tillsammans med all kunnig förvaltningspersonal.

Håll i hatten för det kommer att bli blåsigt!

Tomas Peterson                   Helen Nilsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar