fredag 16 mars 2018

Budget & Bostäder


Budget och bostäder är två viktiga och samverkande faktorer för Vimmerbys utveckling och framgång. Att föra en ansvarsfull politik och ha god kvalité i verksamheter genom ett förankrat och förtroendefullt budgetarbete skapar förutsättningar för en välmående kommun där människor vill bo och dit man vill flytta. Det är på det sättet jag vill vara med och leda kommunen.

På måndag och tisdag i nästa vecka möts ledningen för kommunen, våra verksamhetsområden och företrädare för alla politiska partier för att tillsammans informeras mer på djupet om allas behov och förutsättningar inför 2019. Vi har ju redan konstaterat att utgångsläget för kommunen totalt är väldigt begränsat både vad gäller ny drift och investeringar. Det känns bra att ha en bred delaktighet i de gemensamma prioriteringar vi har framför oss att ta ställning till. Under veckan som gått har det tydligt framkommit att det ställs stora förväntningar på kommunen att ytterligare medverka i olika verksamheter och investeringar. Jag konstaterar att den enda möjliga vägen är att prioritera ner eller ta bort inom nu befintliga områden för att kunna skapa nya utrymmen.

En stor snackis i kommunen är hur vi ska få till stånd nybyggnation av bostäder i Vimmerby. Ja, det är tätorten vi pratar om, ingen av de privata intressenter vi träffat har visat intresse för annat än tätorten, och ju centralare eller vackrare läge desto troligare att vi kan få till stånd byggnation. För mig är det en stor framgång att vi fått igång byggnation i kvarteret Stören med en extern exploatör.

Tyvärr, men förståeligt, möter vi ofta motstånd mot planer att bygga på olika platser i staden och då är det bra att som nu nyligen, få bekräftat i domar att det allmänna intresset som kommunen företräder har stor tyngd mot enskilda intressen. Men viktigt är att planprocesser drivs enligt de regler som finns, där framförallt utställning och sakägardialog och att vi beaktar (dvs överväger och motiverar) inkomna synpunkter är tydligt. 

Jag avslutar med att från förra veckan upprepa hur vår budgetcontroller och jag tillsammans med Helen Nilsson ser på utgångsläget för budgetarbetet.

Budgetberedning 2019

Inför budgetberedningsdagarna 2019 är det angeläget att informera om utgångsläget för budget 2019. Årets första skatteunderlagsprognos påvisar att utvecklingen av skatter och statsbidrag inte är på samma nivå som tidigare år.
Vid beräkning av utgångsläget har budget 2018 legat till grund, där justeringar gjorts för avskrivningar, höjt personalomkostnadpålägg och interna kostnader såsom lokalvård och internhyra. En pott för CLA, centralt löneanslag, har lagts på 20 miljoner kronor.

I beräkningarna har även hänsyn tagits till räntekostnader och intäkter samt pensionskostnader enligt prognos från Skandia, samt en oförutsedd pott på 4 miljoner kronor.
Beräkningarna är baserade utifrån invånarantalet per den 31/12 2017, vilket uppgår till 15 728, samt ett resultatmål om 2 procent av skatter och generella stadsbidrag.

Med dessa antaganden som grund finns det ett begränsat utrymme för politiska satsningar på 4 - 5 miljoner kronor.
Därmed är det av yttersta vikt att vi tillsammans, genom ansvar, mod och fantasi, gör de nödvändiga åtgärder som krävs för att få en ekonomi i balans vid årets slut.

I tjänsten
Jakob Bank, Controller

 

Budgetberedning 2019

Ekonomiavdelningen ger ett mycket kärvt, men som vi bedömer det realistiskt, budskap inför kommande budgetberedning 2019. Sannolikt kommer förutsättningarna att variera något under beredningstiden men utgångspunkten måste bli största möjliga ansvarstagande från oss alla.
Vi vet att det finns stora svårigheter på flera håll att redan nu klara givna budgetramar för 2018, men det måste vara högsta prioritet att hålla ekonomin i fokus. Eftersom förutsättningarna för 2019 bygger på budget 2018 så har vi redan kört i diket om vi inte klarar hålla budget 2018. Budgeten är kommunfullmäktiges viktigaste styrmedel och ska respekteras.

Vårt uppdrag är att se till alla kommunmedborgares bästa och uppdragsgivare är medborgarna. Det är lätt att hamna i försvar för krävande verksamheter som med all rätt behöver tillräckliga resurser. Vad man ändå vid olika jämförelser kan se är att det alltid är någon som med god kvalité kan göra sakerna på ett resurseffektivare sätt.
Det blir en utmaning att först verkställa budget 2018 men än större att lägga en budget för 2019. Alla vi förtroendevalda har som gemensam uppgift att lösa uppgiften tillsammans med all kunnig förvaltningspersonal.

Håll i hatten för det kommer att bli blåsigt!


Tomas Peterson                   Helen Nilsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar