fredag 23 mars 2018

Budget 2019, del 2

I måndags och tisdags samlades ledningen för kommunen, våra verksamhetsområden och företrädare för alla politiska partier för att tillsammans informeras mer på djupet om allas behov och förutsättningar inför 2019. Det var bra att ha en bred delaktighet för att nu få förståelse för svårigheterna att göra de nödvändiga prioriteringar som nu måste till. Jag vill gärna dela med mig från de genomgångar som gjordes. Bedömda behovsförändringar är utifrån beslutad budget 2018.

Kommunstyrelsen bedömer ett behov av tillskott om 7,8 mnkr.
Några exempel: ökade livsmedelskostnader, skolskjutsar avtal, arkivering nya system, utveckla allas Vimmerby, mötesplatser, personalförändringar

Barn- och Utbildningsnämnden tillskott om 9,7 mnkr.
Några exempel: digitalisering, fler barn i för- och grundskola kräver tillskott av pedagoger och lokaler, färre elever från andra kommuner till gymnasiet

Socialnämnden tillskott om 31,6 mnkr.
Här är det tyvärr många poster och få som vi själva kan påverka, te x personlig assistans, placeringar enligt LSS, ökande antal äldre med omsorgsbehov.

Miljö- och byggnadsnämnden tillskott om 0,8 mnkr.
Inte så stort tillskott men är en personalförstärkning för att ytterligare stärka servicen mot näringsliv och medborgare.

En del av beredningen avsåg investeringsbehovet som nu dämts upp och visar på angeläget behov om 168 mnkr varav bedöms nödvändigt om 119 mnkr. Utrymmet är ca 50 mnkr. Även om vi stärkt kommunens ekonomi senaste åren så är det inte långsiktigt försvarbart att investera mer än ca 50 mnkr för Vimmerby kommun. Härtill kommer bolagen Vimmerby Energi och Miljö samt Vimarhem där Vimarhem planerar med vårt politiska stöd att bygga bostäder på tomten Pistolsmeden, utmed Storgatan granne med Lönnen, för budgeterat 95 mnkr.

Som avslutning av dialogdagarna samlades budgetberedningens fyra ledamöter som för tillfället representerade M, S, C och V. Vi har en stor utmaning framför oss och vi kan inte släppa greppet om ekonomin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar