onsdag 28 mars 2018

Glad Påsk


Social Lokal Utvecklings Strategi (SLUS) heter det projekt vi med delfinansiering från Tillväxtverket drivit i Vimmerby sedan 2015. Projektet har letts av en grupp bestående av representanter från näringsliv, föreningsliv, kommunen (politiker och tjänstemän) och några nyckelpersoner och har engagerat flera hundra medborgare. Efter senaste lägesrapporten fick vi igår nedan mail som respons på vårt jobb. Det är ställt till vår projektledare Carina med medarbetare Patrik och kommunchefen Carolina.

 

Tack för ett bra jobb.

 

Glad Påsk till er alla.

 

 

Från: Maria Engström [mailto:Maria.Engstrom@tillvaxtverket.se]
Skickat: den 27 mars 2018 11:22
Till: Carina Östh; Patric Engqvist; Carolina Leijonram
Kopia: Anita Sandell
Ämne: Bra jobbat Vimmerby!

Vilken roligt läsning i lägesrapporten! Bra jobbat i projektet!

Ni börjar verkligen kunna sätta ok på många av de mål ni hade satt upp i projektet.

Vimmerby kommun är ett av våra goda exempel som vi redan lyft i vår rapport till näringsdepartementet och det ska bli spännande att få följa er resa till projektslut men framför allt framåt.

Vi vet att det många gånger kan vara ganska tufft att driva den här typen av utvecklingsarbete och att det ständigt behöver förankras och motiveras. Tillväxtverket vet att det är den enda vägen för att kunna jobba långsiktigt och framgångsrikt med bred uppslutning och att kommunledningen både politiskt och tjänstemannamässigt står enade kring avsiktsförklaringar och visioner så fortsätt jobba som ni gör!

Mvh

Maria Engström

Maria Engström
Regional näringslivsutveckling
Telefon: 08-681 65 96
Besöksadress: Ringvägen 4, Östersund

fredag 23 mars 2018

Budget 2019, del 2

I måndags och tisdags samlades ledningen för kommunen, våra verksamhetsområden och företrädare för alla politiska partier för att tillsammans informeras mer på djupet om allas behov och förutsättningar inför 2019. Det var bra att ha en bred delaktighet för att nu få förståelse för svårigheterna att göra de nödvändiga prioriteringar som nu måste till. Jag vill gärna dela med mig från de genomgångar som gjordes. Bedömda behovsförändringar är utifrån beslutad budget 2018.

Kommunstyrelsen bedömer ett behov av tillskott om 7,8 mnkr.
Några exempel: ökade livsmedelskostnader, skolskjutsar avtal, arkivering nya system, utveckla allas Vimmerby, mötesplatser, personalförändringar

Barn- och Utbildningsnämnden tillskott om 9,7 mnkr.
Några exempel: digitalisering, fler barn i för- och grundskola kräver tillskott av pedagoger och lokaler, färre elever från andra kommuner till gymnasiet

Socialnämnden tillskott om 31,6 mnkr.
Här är det tyvärr många poster och få som vi själva kan påverka, te x personlig assistans, placeringar enligt LSS, ökande antal äldre med omsorgsbehov.

Miljö- och byggnadsnämnden tillskott om 0,8 mnkr.
Inte så stort tillskott men är en personalförstärkning för att ytterligare stärka servicen mot näringsliv och medborgare.

En del av beredningen avsåg investeringsbehovet som nu dämts upp och visar på angeläget behov om 168 mnkr varav bedöms nödvändigt om 119 mnkr. Utrymmet är ca 50 mnkr. Även om vi stärkt kommunens ekonomi senaste åren så är det inte långsiktigt försvarbart att investera mer än ca 50 mnkr för Vimmerby kommun. Härtill kommer bolagen Vimmerby Energi och Miljö samt Vimarhem där Vimarhem planerar med vårt politiska stöd att bygga bostäder på tomten Pistolsmeden, utmed Storgatan granne med Lönnen, för budgeterat 95 mnkr.

Som avslutning av dialogdagarna samlades budgetberedningens fyra ledamöter som för tillfället representerade M, S, C och V. Vi har en stor utmaning framför oss och vi kan inte släppa greppet om ekonomin.

fredag 16 mars 2018

Budget & Bostäder


Budget och bostäder är två viktiga och samverkande faktorer för Vimmerbys utveckling och framgång. Att föra en ansvarsfull politik och ha god kvalité i verksamheter genom ett förankrat och förtroendefullt budgetarbete skapar förutsättningar för en välmående kommun där människor vill bo och dit man vill flytta. Det är på det sättet jag vill vara med och leda kommunen.

På måndag och tisdag i nästa vecka möts ledningen för kommunen, våra verksamhetsområden och företrädare för alla politiska partier för att tillsammans informeras mer på djupet om allas behov och förutsättningar inför 2019. Vi har ju redan konstaterat att utgångsläget för kommunen totalt är väldigt begränsat både vad gäller ny drift och investeringar. Det känns bra att ha en bred delaktighet i de gemensamma prioriteringar vi har framför oss att ta ställning till. Under veckan som gått har det tydligt framkommit att det ställs stora förväntningar på kommunen att ytterligare medverka i olika verksamheter och investeringar. Jag konstaterar att den enda möjliga vägen är att prioritera ner eller ta bort inom nu befintliga områden för att kunna skapa nya utrymmen.

En stor snackis i kommunen är hur vi ska få till stånd nybyggnation av bostäder i Vimmerby. Ja, det är tätorten vi pratar om, ingen av de privata intressenter vi träffat har visat intresse för annat än tätorten, och ju centralare eller vackrare läge desto troligare att vi kan få till stånd byggnation. För mig är det en stor framgång att vi fått igång byggnation i kvarteret Stören med en extern exploatör.

Tyvärr, men förståeligt, möter vi ofta motstånd mot planer att bygga på olika platser i staden och då är det bra att som nu nyligen, få bekräftat i domar att det allmänna intresset som kommunen företräder har stor tyngd mot enskilda intressen. Men viktigt är att planprocesser drivs enligt de regler som finns, där framförallt utställning och sakägardialog och att vi beaktar (dvs överväger och motiverar) inkomna synpunkter är tydligt. 

Jag avslutar med att från förra veckan upprepa hur vår budgetcontroller och jag tillsammans med Helen Nilsson ser på utgångsläget för budgetarbetet.

Budgetberedning 2019

Inför budgetberedningsdagarna 2019 är det angeläget att informera om utgångsläget för budget 2019. Årets första skatteunderlagsprognos påvisar att utvecklingen av skatter och statsbidrag inte är på samma nivå som tidigare år.
Vid beräkning av utgångsläget har budget 2018 legat till grund, där justeringar gjorts för avskrivningar, höjt personalomkostnadpålägg och interna kostnader såsom lokalvård och internhyra. En pott för CLA, centralt löneanslag, har lagts på 20 miljoner kronor.

I beräkningarna har även hänsyn tagits till räntekostnader och intäkter samt pensionskostnader enligt prognos från Skandia, samt en oförutsedd pott på 4 miljoner kronor.
Beräkningarna är baserade utifrån invånarantalet per den 31/12 2017, vilket uppgår till 15 728, samt ett resultatmål om 2 procent av skatter och generella stadsbidrag.

Med dessa antaganden som grund finns det ett begränsat utrymme för politiska satsningar på 4 - 5 miljoner kronor.
Därmed är det av yttersta vikt att vi tillsammans, genom ansvar, mod och fantasi, gör de nödvändiga åtgärder som krävs för att få en ekonomi i balans vid årets slut.

I tjänsten
Jakob Bank, Controller

 

Budgetberedning 2019

Ekonomiavdelningen ger ett mycket kärvt, men som vi bedömer det realistiskt, budskap inför kommande budgetberedning 2019. Sannolikt kommer förutsättningarna att variera något under beredningstiden men utgångspunkten måste bli största möjliga ansvarstagande från oss alla.
Vi vet att det finns stora svårigheter på flera håll att redan nu klara givna budgetramar för 2018, men det måste vara högsta prioritet att hålla ekonomin i fokus. Eftersom förutsättningarna för 2019 bygger på budget 2018 så har vi redan kört i diket om vi inte klarar hålla budget 2018. Budgeten är kommunfullmäktiges viktigaste styrmedel och ska respekteras.

Vårt uppdrag är att se till alla kommunmedborgares bästa och uppdragsgivare är medborgarna. Det är lätt att hamna i försvar för krävande verksamheter som med all rätt behöver tillräckliga resurser. Vad man ändå vid olika jämförelser kan se är att det alltid är någon som med god kvalité kan göra sakerna på ett resurseffektivare sätt.
Det blir en utmaning att först verkställa budget 2018 men än större att lägga en budget för 2019. Alla vi förtroendevalda har som gemensam uppgift att lösa uppgiften tillsammans med all kunnig förvaltningspersonal.

Håll i hatten för det kommer att bli blåsigt!


Tomas Peterson                   Helen Nilsson

fredag 9 mars 2018

Snö, urbanisering, budget.


 
Förra veckan skrev jag om det besvärliga snöläget. Just nu ser jag hur kommunen forslar bort snömassor med kraftig snöslunga och flera fordon på Stångågatan utanför Stadshuset. Jag förstår att det kan bli lite irriterat när snön ligger kvar i höga plogvallar flera dagar men själv får jag ta hand om all min snö på vägar och kring byggnader där jag bor, utan ett spadtags hjälp från kommunen. Vi får alla service och välfärd efter egna val men all lagstyrd verksamhet som skola och omsorg måste erbjudas alla på ett likvärdigt sätt.

 Som väl är har vi frihet att bosätta oss var vi vill men får också ta i beräkning alla för- och nackdelar det innebär. Väldigt många väljer att bosätta sig i samhällen och i allt större orter, något som pågått sedan 1800-talet och ökar i takt. Det kallas urbanisering. Detta är inget vi politiskt kan styra utan är något vi har att förhålla oss till. Några av de bästa förhållningssätten är enligt min mening att utveckla infrastrukturen och nischa oss i mindre orter att ta tillvara våra egna unika fördelar. I Vimmerby har vi en särklassig unik fördel med att vara Astrid Lindgrens uppväxtort och alla initiativ som tagits för att på olika sätt bevara hennes gärning. Att blunda för utvecklingen eller att tro att utvecklingen av befolkningsströmmarna radikalt ändras är för mig varken ansvarigt, modigt eller fantasifullt.     

I går inledde vi tillsammans med företrädare för alla politiska partier och ledande tjänstemän från alla våra förvaltningsområden. Nedan kan du läsa hur vår budgetcontroller och jag tillsammans med Helen Nilsson ser på utgångsläget för budgetarbetet.

 
Budgetberedning 2019
Inför budgetberedningsdagarna 2019 är det angeläget att informera om utgångsläget för budget 2019. Årets första skatteunderlagsprognos påvisar att utvecklingen av skatter och statsbidrag inte är på samma nivå som tidigare år.

Vid beräkning av utgångsläget har budget 2018 legat till grund, där justeringar gjorts för avskrivningar, höjt personalomkostnadpålägg och interna kostnader såsom lokalvård och internhyra. En pott för CLA, centralt löneanslag, har lagts på 20 miljoner kronor.
I beräkningarna har även hänsyn tagits till räntekostnader och intäkter samt pensionskostnader enligt prognos från Skandia, samt en oförutsedd pott på 4 miljoner kronor.

Beräkningarna är baserade utifrån invånarantalet per den 31/12 2017, vilket uppgår till 15 728, samt ett resultatmål om 2 procent av skatter och generella stadsbidrag.
Med dessa antaganden som grund finns det ett begränsat utrymme för politiska satsningar på 4 - 5 miljoner kronor.

Därmed är det av yttersta vikt att vi tillsammans, genom ansvar, mod och fantasi, gör de nödvändiga åtgärder som krävs för att få en ekonomi i balans vid årets slut.
I tjänsten
Jakob Bank, Controller

 

Budgetberedning 2019

Ekonomiavdelningen ger ett mycket kärvt, men som vi bedömer det realistiskt, budskap inför kommande budgetberedning 2019. Sannolikt kommer förutsättningarna att variera något under beredningstiden men utgångspunkten måste bli största möjliga ansvarstagande från oss alla.
Vi vet att det finns stora svårigheter på flera håll att redan nu klara givna budgetramar för 2018, men det måste vara högsta prioritet att hålla ekonomin i fokus. Eftersom förutsättningarna för 2019 bygger på budget 2018 så har vi redan kört i diket om vi inte klarar hålla budget 2018. Budgeten är kommunfullmäktiges viktigaste styrmedel och ska respekteras.

Vårt uppdrag är att se till alla kommunmedborgares bästa och uppdragsgivare är medborgarna. Det är lätt att hamna i försvar för krävande verksamheter som med all rätt behöver tillräckliga resurser. Vad man ändå vid olika jämförelser kan se är att det alltid är någon som med god kvalité kan göra sakerna på ett resurseffektivare sätt.
Det blir en utmaning att först verkställa budget 2018 men än större att lägga en budget för 2019. Alla vi förtroendevalda har som gemensam uppgift att lösa uppgiften tillsammans med all kunnig förvaltningspersonal.

Håll i hatten för det kommer att bli blåsigt!

Tomas Peterson                   Helen Nilsson

fredag 2 mars 2018

Mars, vinter- och vårmånad


 
Nu måste centerpartiets ordförande Annie Lööf tala sin partikollega regionrådet i Östergötland Göran Gunnarsson till rätta. I Kalmar i går uttrycker Annie hur viktigt det är med regional infrastruktur och nämner särskilt Stångådals- och Tjustbanorna. Hon har helt rätt, men varför agerar partikollegan helt tvärt emot? Om centern menar något med ansvar och politiskt ledarskap så börja med att rätta till denna heltokighet. Gunnarsson håller nu på att stjälpa en hel regions framtida utveckling med sitt tvära motstånd och fientliga inställning till södra Östergötland och hela Kalmar län. Ansvaret faller också på ledande centerpolitiker i regionen som inte markerar och tar avstånd från Gunnarsson.

Diskussionen om bostäder och tomter i Vimmerby är på mångas läppar och inte minst hos oss förtroendevalda. Vi får också många inspel från byggintressenter som naturligtvis vill bygga på de mest attraktiva lägena. De attraktiva lägen som kommunen råder över är kvarteret Kiosken (fd Sibylla, nedanför Coop), där vi tar fram en plan som tillåter ett sex-våningshus. Vidare kvarteret Uven, intill Kharma-huset och nedanför kyrkan. ”Karlbergstomten” där det finns miljöproblem som först måste lösas. Ett annat attraktivt område är ”Blåsekulle” där flera projektörer vill ta fram förslag på byggnation. Jag ser det viktigt att där blir en med miljön harmonierande byggnation som tar tillvara det utmärkta läget och fortsatt medger grönytor. I inväntan på flera förslag vill jag avvakta något förhandslöfte till intresserade projektörer. I alla detaljplaneprocesser sker dialog med berörda intressenter.

Så har vintern slagit till med full kraft och vi har haft stora problem med snöröjning, men det har också gjorts fantastiska insatser för att klara omsorgen av de som behöver kommunens hjälp. Tack alla för era insatser och allas förståelse och tålamod med att det uppstår väntan och förseningar.