fredag 9 november 2018

Framgånsrika regioner och utveckling


Här kommer några noteringar från Regiondagarna 8-9 november.

Tillväxt är ett begrepp som är ett mål i många sammanhang. Varför tillväxt? Det är egentligen inte hållbart eller realistiskt. I Sverige är mer än häften av kommunerna krympande, men det behöver inte betyda försämring. Det viktiga är i stället att skapa utveckling och dynamik att hantera förändring.

På plats var den OECD analytiker som studerat Småland, Öland, Blekinge 20112 och nu gjort en uppföljning på hur regionen hanterat de olika förslag och synpunkter som lämnades 2012. En mycket intressant föredragning med många tänkvärda slutsatser.

För det första poängteras att regionen gjort mycket bra och har fått till stånd utveckling och samordning inom turistnäringen och trafiksystemen i sydöstra Sverige. Fortfarande finns brister i norra Kalmar län (läs Stångådalsbanan).

Sedan finns många utmaningar kvar för regionen.

Vi är mycket dåliga på att synas utåt, i Europa och även i Sverige. Vi har alla möjligheter att kaxa till oss, här finns många kvalitéer med närhet till Europa. Men också få nuvarande befolkning att ta större nytta och uppskattning av alla värden som finns.

Fyra nyckelområden att jobba vidare med lyftes fram.

-          Digitalisering är oerhört viktig och ett måste för framtida utveckling.

-          Samverkan och samarbeten också över traditionella gränser.

-          Tillvarata all kreativitet och innovativa idéer. Låt industri och näringar växa och sluta upp med jante. Höj värdekedjan av det vi gör inom regionen.

-          Höj utbildningsnivå och kompetens. Ta tillvara alla invandrare och deras styrkor. Sverige har tyvärr låg produktivitet som behöver förbättras. Betyder inte jobba mer, men jobba smartare.

-          Planera för framtida strukturer men var flexibel. Strunta i stela planer det blir aldrig som man tror ändå. Däremot vet vi att befolkningen är åldrande i regionen här behövs långsiktighet i strukturer (som vård, omsorg och boenden).

-          Hjälp varandra, häng på framgångar, bjud på framgångar. Ta rygg – samverka, bygg tillit.

fredag 26 oktober 2018

Planer, tomter, byggnation och fastigheter.


Just nu handlar mycket i kommunen om rubricerade ämnen.

Många detaljplaner är nu på väg fram. Tre antogs av kommunfullmäktige förra veckan och ytterligare ett knappt tiotal läggs fram för antagande inom kort. Det handlar om många attraktiva tomter där en och upp till sex bostäder kan uppföras.

Nu ligger de två tomterna i Kohagen ute till försäljning. Tomterna är på ca 1300 m2 och är till salu för 250 kkr eller högstbjudande. Titta gärna på Sparbankens Fastighetsbyrå varigenom de säljs. För de som vill bygga flerbostadshus finns flera tomter att välja på bla i Nosshult och Kohagen. FB bostad har också köpt till ytterligare mark och påbörjar snart byggnation av etapp två.

Nu är också alla industri/handelstomter i södra Ceosområdet sålda och flera byggnationer är påbörjade eller startar inom kort. Som följd av detta har vi också höjt tempot i färdigställande av Krönsmon och lägger in exploateringsutrymme i budget 2019.

fredag 12 oktober 2018

Många viktiga frågor


Vi har många viktiga frågor framför oss och vi har genom media berättat om våra prioriteringar i Vimmerbyalliansen. Det är fortsatt viktigt att de ekonomiska förutsättningarna styr vårt handlingsutrymme. Det innebär också att ska vi göra nya satsningar så måste kanske omprioriteringar göras i befintliga verksamheter. Om så behövs måste det ske i en mycket djupare och bättre dialog än jag i tidigare majoritet förmått. Iver, men också tryck från vår bank, kommuninvest, resulterade i förslag som kom att presenteras som överraskande och ogenomtänkta. Även om så inte var fallet så ska tågordningen bli en annan framöver.

Att tillskapa nya lokaler för förskolan är mycket viktigt och det är idag både en dyr och svårarbetad verksamhet vi driver. Omsorgen kräver också fler platser.

Fortsatt bedömer jag bostadsbyggande som en av de viktigaste faktorerna för hela kommunens utveckling och välfärd. Det är glädjande att det fortsatt finns stort intresse från externa byggare och här måste vi få resultat.

Jag har idag lyssnat till ett föredrag om hur vi skapar bättre arbetsvillkor och trivsammare arbetsplatser. Ett viktigt budskap var att inte beklag och gnälla över det som sker utan att acceptera även om man inte gillar eller tycker det är helt rätt. Alternativet är att påverka det som sker. Förändringar kommer vi inte ifrån. Hade vi inte accepterat förändringar de senaste 50 åren hade vi varken haft mobiltelefoner, internet eller framväxande solenergi.

 På måndag kväll i nästa vecka samlas nyvalda kommunfullmäktige för första gången. Det ska bli stimulerande att möta nya personer och jag tror vi har en riktigt bra mandatperiod framför oss.


fredag 5 oktober 2018

En ny majoritet


Det står klart att Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna bildar allians och tar över styret i Vimmerby kommun med egen majoritet. Vi kommer efter att våra respektive partigrupper informerats och sanktionerat de överenskommelser som träffats om politik och fördelning av olika roller, att presentera utfallet.

Kommunen står fortfarande inför många utmaningar såsom ekonomi, bostäder och infrastruktur. Men det finns också många goda möjligheter då stora satsningar gjorts inom mark för företag och bostäder, besöksnäring och samverkan kring Astrid Lindgrenfrågor och möjlighete till fördjupad samverkan och dialog genom Allas Vimmerby.

Jag tar nu ett par dagar ledigt i början av nästa vecka för att få rekreation som älgjägare.

fredag 28 september 2018

Händelser i Vimmerby


I tisdags stördes Astrid Lindgrensskolan av en aktion från den nazistiska våldsbejakande  organisationen NMR, Nordisk Motståndsrörelse. Det är djupt oroande att deras åsikter har fäste och att de kommer till yttring i Vimmerby. Så mycket mer angeläget är det då att kommunstyrelsen redan på tisdag den 2 oktober kommer att föreslå kommunfullmäktige anta en Policy mot främlingsfientlighet och Handlingsplan mot våldbejakande extremism. Vi måste alla med våra demokratiska medel hjälpas åt att hålla tillbaka dessa krafter men ändå förstå hur viktig åsikts- och yttrandefrihet är i ett fritt land.

På tisdag kommer också upp till beslut att Vimmerby kommun ska delta i det Campusprojekt för ökade insatser med högskoleutbildningar i vår kommun. Vi avser satsa 0,8 mnkr per år i ett treårigt projekt tillsammans med Västervik och Hultsfred kommuner där Regionen och lokala bankstiftelser förväntas vara medfinansiärer. Det här är at största vikt för vårt näringsliv och våra invånare att utveckla och stärka kunskapsnivåerna i kommunen. Våra Campus har i våras tecknat avtal om utbildningar med Linköpings Universitet som positivt medverkar i projektet.

Kommunvalet i Vimmerby gav de tre allianspartierna Centern, Moderaterna och Kristdemokraterna möjlighet att bilda en gemensam majoritet. Arbete och överläggningar pågår att realisera en sådan allians och jag ser fram mot att med respekt och samsyn delta i en sådan allians.

fredag 21 september 2018

Grattis Astrid Lindgrens Värld


För tio år sedan gick debatten hög att Vimmerby kommun sålde huvuddelen av bolaget Astrid Lindgrens Värld AB till Saltkråkan AB, eller egentligen familjen Astrid Lindgren. Jag var själv en av de starka förespråkarna och deltog i flera debatter om försäljningen. Det var en usel affär för kommunkassan, nu kommer pengar och verksamhet att flytta från Vimmerby. Intresseorganisationen Nya Välfärden anmälde kommunen till EU-domstolen, ekonomer och fd ägaren Curth Wrigfors var emot. Den gången stod vi emot opinionen och jag kan bara säga hur rätt det blivit.

Att få kritik från de många som inte lyfter perspektivet till en helhet där alla trådar ska gå ihop känns nu igen i lokalisering av byggnationer av olika slag, i att ha markberedskap ta emot företagsetableringar eller att rusta kommunen för stabil fiberinfrastruktur.

Våren 2017 överlät kommunen fastigheterna på Näs och Kohagenområdet till Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning. Samtidigt köpte Astrid Lindgrens Värld AB driftbolaget Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB för en krona av kommunen. Kommunen hade under tio år tillskjutet medel om ca 30 mnkr för uppbyggnad och utveckling. Nu har möjligheten till samordning och utveckling tagits över av Astrid Lindgrens Värld som jag har mycket goda förhoppningar kommer att framgångsrikt driva verksamheten.

Jag gratulerar Astrid Lindgrens Värld till alla framgångar och uppmärksammar särskilt idag att vi i Vimmerby har Sveriges bästa besöksmål och Sveriges näst starkaste varumärke alla kategorier, just Astrid Lindgrens Värld.

fredag 7 september 2018

Mina viktigaste frågor


Självklart är en god välfärd som alla får del av det gemensamma samhällets viktigaste uppgift.

En god välfärd är hög tillgänglighet, gott bemötande i alla led till hög kvalité. Men här inryms också de viktiga aspekterna service och trygghet. För att leva upp till detta behövs väl utbyggd infrastruktur, kunniga och glada medarbetare, ansvarstagande och tillitsfulla beslutsfattare. Tryggheten måste öka genom fler poliser, kortare köer i sjukvården och hårdare tag mot brottsligheten, te x med övervakningskameror.

Att hålla en god välfärd på den nivå jag vill ha kräver resurser. Det kräver företagande och jobb, industrimark och bostadstomter som möjliggör för växande företag och nyetableringar. Men det är också viktigt att resurserna används effektivt, vi har fortfarande mer att göra i den kommunala sektorn.

Men min viktigaste fråga är ändå att alla människor trivs och kan utvecklas. Därför krävs valmöjligheter och att man kan få mer i plånboken med lägre skatter, tillgång till utbildning, att vara en del av samhället och ha ett meningsfullt liv.

Jag vill att Vimmerby, hela Vimmerby, ska sjuda av möjligheter och hoppfullhet. Och DU – rösta på söndag.

fredag 31 augusti 2018

Vadå valrörelse?


Jo det märks också i stadshuset, ja det heter faktiskt så varifrån landsortskommunen Vimmerby styrs och leds. Fast just nu kan man tro att Vimmerby styrs från ihärdiga debattskrivare. Det skulle vara bra om media kritiskt granskade och analyserade det som förs in, det florerar också osanningar.

Visst är vi kloka nog att kunna skilja på åsikter och fakta, löften och målsättningar. Jag tycker man ska vara försiktig med löften för det är bara med egen majoritet som man säkert kan infria dem,

Men också då kan men också då kan omständigheter i omvärlden inverka med stor kraft. Det är inte länge sedan vi under några månaders tid vi fick ta emot ca 400 flyktingar i Vimmerby. Nästan allt annat fick läggas åt sidan och tack vare fantastiska medarbetare inom skola och omsorg tillsammans med stort gensvar hos många vimmerbybor har vi kommit väl ut från den situationen.

Även om valrörelsen har högt focus är det många viktiga frågor att hantera i kommunen. Konsekvenser och slutsatser ur gjorda utredningar inom Barn- och Utbildningsförvaltningen liksom Vimarhem är viktiga. Utveckling av universitetsutbildningar i norra länet, beslut om tomt- och fastighetsförsäljningar för byggnation och industri, igångsättning av byggnation GC-väg Gullringen är andra exempel.

fredag 24 augusti 2018

Springa efter varje boll


I kommunen har det beslutats att en ny förskola ska lokaliseras till Skyttehageskogen vid Lundagatan. Det har också beslutats att i detaljplanen som nu tas fram ska resten (ca 80 %) av markområdet skyddas från framtida exploatering. Detta är beslutat på grundliga underlag om nuvarande och framtida befolknings boende i Vimmerby.

Vimmerby behöver nya bostäder omgående. Ett varierat bostadsbyggande, hyreslägenheter, bostadsrätter och villor är önskvärt och är precis det som är på gång i kvarteren Stören, Kiosken, Uven. Pistolsmeden samt områdena Nosshult och Nybble. Kommunen har tomter för byggnation i Storebro, Gullringen och Frödinge. Fler initiativ till byggnation i hela kommunen är mycket välkommet.

Vimmerby är en trygg och lugn kommun enligt statistik. Men det finns ändå skäl att ta den oro som finns på allvar och göra det bästa för trivsel i kommunen. Jag var därför beredd att i tisdags tillstyrka den sd-motion som skulle behandlas om att ansöka om att få sätta upp övervakningskameror vid platser där polisen anser det behövs. Sådana platser kan vara utanför Kharma och i Kungsparken. Även att återfå Taxitrafik är en trygghets- och servicefaktor jag är positiv till.

Tyvärr gör valtider att många politiker försöker vara bäst på allt och springa på varje boll. För min del står jag för fattade beslut till dess väsentliga nya omständigheter ger skäl till annat. Det är med allas gemensamma bästa för ögonen under ekonomiskt ansvar jag vill leda det politiska arbetet i kommunen.

fredag 17 augusti 2018

Äntligen är vi igångVeckan började i full fart med beredning inför nästa veckas arbetsutskott. Många ärenden som kommer upp, alltifrån utveckling av högskoleutbildningar i vårt Campus Vimmerby till initiativ om insatser för torkdrabbade lantbrukare. Vi kommer också att diskutera kommunstyrelsens egen budget 2019 och hur vi agerar vidare utifrån genomlysningen Barn- och Utbildningsförvaltningen liksom rapporten om ledning och styrning av Vimarhem.
På eftermiddagen var det plandialog då vi och Miljö och byggnämndens presidie informerades om läget i pågående planarbeten, blad annat inkomna synpunkter från sakägare efter samråd och utställningar. Vi informerades om att samtliga inkomna synpunkter kommer i sin helhet att bifogas handlingarna när det blir dags för politiska antaganden.
Senare på eftermiddagen hade vi styrelsemöte i Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning (”Stiftelsen Näs” ). Vi fick rapport om sommarens utveckling på Näs som är positiv om än antalet besökare varit färre än förra året. Vi valde in två ytterligare styrelseledamöter nämligen kommunjurist Peter Olson och Johan Palmberg. Johan är barnbarnsbarn till Astrid Lindgren, 28 år och har en pol. mag. examen i statskunskap. Johan jobbar heltid i familjeföretaget Astrid Lindgren AB och sitter bl.a. i juryn för ALMA stipendiet.
Fortsatt i veckan har varit fylld med inläsningsarbete, diskussion med olika medarbetare om aktuella frågor i kommunen och självfallet ett allt intensivare valarbete. Om en stund ska jag ut och träffa folk och höra vad man tycker är viktigt just nu.  ,

onsdag 25 juli 2018

Eldningsförbud

Det är oerhört torrt i våra marker. Det är därför skärpta krav på eldningsförbud i vår kommun, och så gott som hela landet. Mer information finns på vår hemsida www.vimmerby.se.


Tack för att Du är försiktig och respekterar förbudet.


fredag 6 juli 2018

Val 2018


Vi står nu inför val den 9 september. Det kan då vara bra att påminna om hur Sverige styrs.

Sveriges statsskick regleras i en av våra grundlagar, Regeringsformen, som i första kapitlets första paragraf lyder:

1§ All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

·         Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt.

·         Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt styrelseskick och

·         Kommunal självstyrelse.

Detta är det centrala, kärnan för hur demokrati utövas i Sverige. Den yttersta kontrollen över att statsskicket fungerar och hur de förtroendevalda lever upp till folkets förväntan utövas i allmänna val vart fjärde år. Det är därför fri åsiktsbildning, rätten och möjligheten att rösta och att kandidera till förtroendeposter ska vara lika för alla.

Demokratin och folkviljan utövas representativt, det vill säga av de representanter folket väljer i val. Sverige och norden har här en unik ställning genom denna öppna valmöjlighet som visar sig i ett högt valdeltagande där man verkligen kan säga att det ÄR folkets vilja som representeras i de valda församlingarna. Sedan utser inom sig den folkvalda församlingen, i Vimmerby kommunfullmäktige (KF), ett presidium (ordförande och två vice ordföranden).

För att effektivt styra kommuner är det bra om partier når en majoritetsbildning. Ibland, men allt mer sällan, har ett parti egen majoritet (mer än 50% av ledamöterna) och oftast bildas därför koalitioner som har majoritet. Denna mandatperiod (2015-2018) har Socialdemokrater och Moderater bildat majoritet och därmed tillsatt de ledande politiska ledamöterna i de verkställande organen. Enligt kommunallagen ska KF utse en verkställande styrelse, kommunstyrelse (KS), revisorer, valnämnd och överförmyndare. Det är i övrigt fritt för KF att besluta om beredningar, fler nämnder, bolag, gemensamma nämnder eller kommunalförbund. 

Det är viktigt att behålla förtroendet för den representativa demokratin vilket kräver att de förtroendevalda lyssnar på folket, bevakar omvärlden och väger samman så mångas åsikter som möjligt, även de som inte höjer sin röst. De förtroendevalda ska ta initiativ, fatta beslut och se till hela samhällets bästa, detta innebär avvägningar, prioriteringar (det finns inte resurser till allt) och att alla inte kan få som man vill.

Det är också viktigt att partierna profilerar sig, det måste vara meningsfullt att rösta, att ha valmöjlighet, hitta ett parti som passar bäst med min egen åsikt och som också genomför sin politik. Forskning visar att partier i stor utsträckning verkar för sina vallöften.

Det är viktigt att vi tillsammans försvarar den representativa demokratin som visat sig väldigt framgångsrik som styrelseskick och är grunden för vårt öppna, välmående land.Bäst gör vi det genom att rösta i allmänna val.

Bostadsbyggande en nödvändighet för utveckling


Vimmerby kommun behöver fler bostäder. Det har senaste tiden presenterats fler a viktiga steg.

Kvarteret Stören tar allt mer form och etapp två kommer så snart detaljplanen för denna del är klar att påbörjas av FB bostäder.

Aptare Fastigheter har presenterat ett intressant förslag för byggnation av ett 70-tal lägenheter, på kvarteret Kiosken. Här pågår diskussion om utformning med stadsarkitekt och exploatör.

För Uven 7 har en värdering presenterats i veckan. Tvärt emot vad media rapporterar så blir en försäljning en lysande ekonomisk affär för Vimarhem. Man har tidigare sett att inköpspriset varit högt och därför skrivit ned värdet till 560 kkr. En vinst för Vimarhem om ca en miljon kronor vid en försäljning enligt värdering.

På markområdet Vändledal finns intressant förslag för exploatering som vi kommer att gå vidare med under hösten.

Nosshult del 2 är under genomförande och bedöms kunna börja bebyggas till hösten 2019. Nybble ligger lite senare men är också på väg framåt.

Vi har också detaljplaner på väg fram för byggnation på ett antal lucktomter som efterhand kommer att säljas bland de många som visat intresse. Möjligheten att bygga en villa så nära stadscentrum kommer inte tillbaka.

Kommande veckor kan det bli lite sporadiskt med inlägg då det är semestertider. Men du kan alltid nå mig med epost tomas.peterson@vimmerby.se som jag läser, men kanske inte besvarar under sommaren.

fredag 29 juni 2018

Midnattssolsrallyt i full gång


Tänk på brandrisken, den är mycket, mycket stor just nu i skog och mark. I onsdags drog den stora folkfesten med nästan 200 deltagande bilar igång i Vimmerby för tredje året i rad. I år deltar som vanligt rallyveteranen Stig Blomqvist men också nykomlingen Tomas Ravelli. Jag var med vid invigningen av rallyt och kan bara konstatera att det här är en väldigt fin insats från många motorentusiaster i Vimmerby, flera motorklubbar i Vimmerby med omliggande kommuner och inte minst en stor skara frivilliga funktionärer. Och viktigast av allt, alla entusiastiska åskådare.

Fotbolls VM har verkligen gått Sveriges väg så här långt. Det ser också ut som Schweiz är ett rimligt motstånd i åttondelen. Jag hoppas vi kan se flera matcher med svenska landslaget i aktion.

På söndag börjar politikerveckan i Almedalen med moderaternas dag. Vår slogan ”Lika för alla – rättigheter-skyldigheter-möjligheter” tycker jag väl speglar den syn jag har på hur ett gott samhälle ska vara och det alla kan förvänta sig. Jag kommer själv att vara i Visby från söndag och några dagar framåt och ser fram mot många intressanta möten även utanför de rent politiska En viktig grupp som byggt vårt samhälle är alla pensionärer. Vårt moderata budskap till oss är: Det ska löna sig att ha jobbat, Det ska löna sig att jobba högre upp i åldrarna, Ingen skillnad i beskattning mellan pension och lön, Stärkt grundskydd för de pensionärer som har det sämst ställt.

torsdag 21 juni 2018

Budgetramar 2019


Här kommer min inställning och mitt anförande vid kommunfullmäktige i måndags.

Vimmerby har fantastiska möjligheter och vi gör det möjligt att ta tillvara alla goda sidor. Det händer mycket i Vimmerby som bidrar till en stark framtidstro.

Bostadsbyggande, både från privata aktörer och Vimarhem, för fler inflyttande invånare och omflyttning bland våra invånare.

Industri och handel växer i Vimmerby och skapar fler jobb. Ceosområdet är fulletablerat på kort tid och förberedelserna intensifieras för nybyggnation på Krönsmon.

Allas Vimmerby går in i en utvecklingsfas för alla orter i kommunen. I Djursdala satsas på digital utveckling, i Tuna och Frödinge växer mötesplatser fram för att bara nämna något.

Vimmerby Fiber gör omstart och fortsätter utbyggnaden för Vimarhem och andra i lugn takt. Flera landsbygdsfiberprojekt håller på att förverkligas.

Campus Småland växer med nya universitetsutbildningar som kan läsas lokalt här i Vimmerby.

Vi har lagt grunden till ett välmående Vimmerby där alla har plats och vi föreslår också budgetramar med ansvar och utrymme för en god välfärd tillsammans med ett positivt resultat. Det utrymme om förstärkning om 11,5 mnkr har fördelats efter sammanvägt behov, men uppfyller ändå inte alla de önskemål som finns och vi gärna vill tillgodose. När resurserna är begränsade måste ansvar gå före önskemål men det behövs också mod att göra omprioriteringar i befintliga verksamheter.

Profilen på budgetramförslaget inklusive investeringar är sådant att barnen, de äldre, de svaga och nyanlända står i fokus. Men det ges också utrymme till Allas Vimmerby, till satsningar inom integration, till satsningar på idrott och hälsa, till satsningar på miljö och klimat.

Jag såg med förväntan fram mot att ta del av oppositionens förslag till alternativa budgetramar efter att man gång på gång avstått att delta beslut – något stort måste vara på gång, det är ju dessutom valår. Men nu kom något som nästan inte avviker alls från vårt majoritetsförslag. Här finns ju från C+kd inget utrymme alls för de investeringar i två förskolor man pratat så mycket om, pengar till solpanelssatsningar, pengar för landsbygdssatsningar och så vidare. Menar man allvar med det man säger och söker förtroende att delta i styre av kommunen krävs att man visar hur det ska gå till. Vänsterns förslag till mer pengar till förskolan är lovvärt men riskerar kommunens ekonomi. Önskan om barnomsorg nattetid planerar vi att lösa med den nybyggnation som är på väg. Sd vill också göra en mindre ökning till Barn- och utbildningsnämnden för att inrätta barnomsorg nattetid. Eftersom majoriteten vill bygga en ny förskola avvisas förslaget om ytterligare 20 mnkr i investeringsram för två förskolor.

Avslutningsvis vill jag framhålla att detta är ett beslut om budgetramar för verksamheternas kostnader och investeringar och att detaljbudgetförslag återkommer till kommunfullmäktige i november. Jag yrkar bifall på föreliggande förslag från till budgetramar och investeringsram från kommunstyrelsen och avslag på de ändringsyrkanden som föreligger från C+kd, V och sd.

fredag 15 juni 2018

Allas Vimmerby. Studenten.

Nu är det konkreta arbetet igång för att utveckla ett gemensamt Vimmerby där vi alla hjälps åt, delar med oss och medverkar till en positiv och öppen atmosfär. I tisdags träffades representanter för kommunens alla tio orter för första gången i Djursdala. Självklart har orterna en olik tradition att samverka lokalt eller med andra orter i kommunen även om utmaningar och möjligheter ofta är de samma. I onsdags samlades referensgruppen för Allas Vimmerby och vi var där överens om att bredda gruppen ytterligare och då gärna med ungdomar, kvinnor och personer med invandrarbakgrund.

Det här är ett väldigt viktigt arbete att samla hela Vimmerby till en gemensam framtidsvision. Vi har alldeles för länge dragit åt olika håll och jag tycker tyvärr det fortfarande finns tendenser att ”var och en håller på sitt” både i kommentarsfält och i olika utspel. Vi måste inse att Vimmerby behöver vara samlat när vi ska hävda oss mot intressen på regional och nationell nivå. Men det finns också många goda exempel där olika näringar samlas gemensamt och välfungerande grupper når framgång med te x fiberinvesteringar.

Just nu ser jag ”flakkaravanen” med jublande studenter åka runt i staden. Så fantastiskt det är att alla dessa ungdomar nu på allvar ska forma sina liv. Jag har tillsammans med Helen Nilsson och Ingela Nilsson Nachtweij deltagit vid högtidligheten i kyrkan och där delades ut stipendier till många duktiga ungdomar. Efter kyrkan intogs en välsmakande lunch där bla pedagoger och skolpersonal framförde trevliga uppträdanden. Kalle Sellbrink underhöll med sång och gitarr. Jag hoppas det ska gå bra, riktigt bra för alla nybakade studenter och att man bär med sig många positiva minnen från Vimmerby.  

fredag 8 juni 2018

Reflektioner


För två veckor sedan besökte jag tillsammans med bland andra ungdomar från Vimmerby Mukono i Uganda. Vårt ICLD finansierade projekt om att få fler ungdomar i arbete, främst i Mukono, men också i Vimmerby har fått en bra start. Det ungdomshus som har Fabriken i Vimmerby som förebild, byggs nu upp i allt snabbare takt. Vi gäster fick plantera varsitt träd av olika slag på gården utanför det framväxande ungdomshuset. Själv planterade jag ett granatäppleträd som förhoppningsvis kommer att växa sig stort. Ett annat projekt som Rotaryklubbarna här i Vimmerby bidrar med pengar till, är uppbyggnaden av ett ”marketing center”. Det handlar om att hyra välbelägen mark och där bygga upp en marknadsplats där företagsamma och händiga ungdomar kan visa upp och sälja sina varor.

Förra veckan deltog jag i festligheterna när Jaquline Woodson ur kronprinsessans hand fick motta utmärkelsen till minnet av Astrid Lindgrens författarminne. Utdelningen tilldrog sig i konserthuset i Stockholm och samlade en stor publik. Många spännande möten. Jag samtalade tex med sonen till konstnären som skapat alla bilder av Emil i Lönneberga. Tisdagen förra veckan var en höjdpunktsdag för Vimmerby och Gullringen när vi kunde välkomna initiativet från entreprenören Andrew Johnston och konstnären Mikael Genberg att återstarta Brännebro Kraftstation och där anlägga café och en mindre konferensanläggning. Men det mest spektakulära och världsunika är att man avser bygga ett litet hotell helt i glas, mitt i vattenfallet vid Brännebro kraftstation.

Den här veckan har framförallt präglats av tisdagens kommunstyrelsesammanträde där flera viktiga frågor behandlades såsom förslag till beslut om budgetramar 2019 och klartecken för fortsatt projektering och byggstart av en efterlängtad ny förskola som blir placerad i Skyttehagen i Vimmerby. Att fira nationaldagen har blivit en god tradition och det är fantastiskt att höra de välformulerade talen från scenen i Källängsparken.  i år var vädret på vå sida.

fredag 18 maj 2018

Miljö och klimat i fokus


I Sverige kommer ungefär en tredjedel av föroreningarna från industrin, en tredjedel från transportsektorn och en tredjedel från övriga källor. För att få bra effekt av de insatser vi med rimliga resurser kan göra, bör fokus på insatser göras inom de två sektorerna industri och transporter.

För industrisidan finns redan nya tekniska lösningar för sektorerna stålindustri och cementindustri som är två stora miljöförorenande sektorer. Problemen är dels att få fram alternativ energi till kol för stålindustrin där det tar många år bara att dra fram kraftig strömförsörjning och inom cementindustrin att de alternativa lösningarna skulle fördyra produktionen och därmed höja kostnaden för produktion av infrastruktur och byggen.

Transportsektorns största bov är sjöfarten vilket kräver internationella överenskommelser. I det lokala perspektivet behöver laddinfrastrukturen byggas ut, precis som vi är på väg att göra i Vimmerby.

Kombinationen av ekologisk och ekonomisk hållbarhet måste bli tydligare och det kommer att vara en framgångsfaktor att ta detta gemensamma ansvar. Att som vissa tycker införa skatter och pålagor är ingen framkomlig väg, i stället bör stimulans och medverkan till alternativa lösningar prioriteras. Moderaterna vill införa klimatavdrag för företag som investerar i teknik som minskar utsläppen.
Klimatfrågan är global och måste därför arbetas med i internationella samarbeten. EU är en nyckel för ett nå ett framgångsrikt samarbete. Att lämna EU vore att gå bakåt i klimatfrågan. Moderaterna vill kraftigt öka klimatbiståndet.

onsdag 9 maj 2018

Vimmerby är i akut behov av en ny förskola

Barn- och utbildningsnämnden har under lång tid påvisat och har starkt fog för kravet om en ny förskola. Bedömningen är att det behövs 10 avdelningar för att också kunna erbjuda barnomsorg på obekväma tider (läs ”nattis”). Behovet är i Vimmerby Stad. Skola och omsorg är det allra viktigaste samhällsintresse vi har att uppfylla som kommun. Det förslag som en enig kommunstyrelse den 14/2 2017 lagt ett detaljplaneuppdrag på, är att i en liten del av västra Skyttehagen mot Lundgatan ta mark i anspråk för att möjliggöra bygge en ny förskola.

Förslaget att lokalisera en förskola till Skyttehagen har bearbetats omsorgsfullt med följande motiv: 

Inventering av var barnen 0-5 år bor just nu och var de mellan 65-75 år och som kan bedömas om 10-20 år bli omflyttning och möjlighet för kommande barnfamiljers bosättning visar att Skyttehagen ligger bra till. Vimmerby kommun äger marken. Detta är ett viktigt argument för att möjliggöra en snäv tidsplan. Vägar, gator, cykel- och gångvägar finns redan byggda till och i området. Vatten, avlopp, el, fjärrvärme och fiber är nära till hands. En framtida utveckling av bostäder i området Ulriksdal, som kommunen äger, ligger geografiskt nära Skyttehagen.   

Detaljplan är beställd och bedöms vara färdig till årsskiftet 2018/2019. Friluftsområdet VOK skogen berörs mycket begränsat, ca 4 av 40 ha. Att driva förskoleverksamhet i tio avdelningar är både lämpligt och rationellt. Många resurser som pedagoger, specialistkompetenser, vikarier och annan personal, liksom inventarier, lekutrustning med mera kan nyttjas väl. Gott exempel finns i Gamleby och Hultsfred väljer att bygga på samma vis. Självklart planeras byggnationen utifrån olika åldrars behov med såväl inne, som utemiljö. Kost och städ kan utföra sina uppgifter effektivare. Inte minst blir närheten till skog och natur en stor tillgång för en utvecklande förskola i ett lugnt och fint område att leka på. Både Lundens förskola och Skogsbackens förskola har fina utemiljöer, precis så vill vi att barn ska ha det på dagarna.

torsdag 3 maj 2018

Korta men viktiga veckor


Även på några dagar hinner hända mycket. Vi började tisdagen med en budgetdialog 2019 där alla KF partier var inbjudna. Budgetförutsättningarna har förbättrats något, men utrymmet för tillägg är fortfarande mycket begränsat. Det handlar om ca 10 mnkr för alla kommunens verksamhetsområden. I nästa vecka möts företrädare för S och M för att gemensamt prioritera så vi får bästa nytta av de resurser som ändå finns att tillgå. Vi ser att det finns stora investeringsbehov framöver och vi vill därför öka på anslagen upp till 80 mnkr för 2019. Det innebär ändå att vi skjuter ett tungt och ökande i angeläget behov framför oss.

Nästa vecka har vi flera viktiga möten. Måndag Plandialog om läget med alla detaljplaner för framförallt bostäder som är på gång i kommunen. På tisdag sammanträder kommunstyrelsen med flera viktiga ärenden. Bland ärendena finns information om krisberedskap, investering i ishallen, namnsättning av gator och kvarter Nosshult och vi ska ha lunch tillsammans med ungdomar företrädda av elevråd och Barnpiloter.

Nästa fredag-lördag har moderaterna årets Sverigemöte där ett stort antal moderater möter upp för information och lärande i Göteborg. Från Vimmerby är vi sex deltagare.

fredag 27 april 2018

Framtidsmöjligheter

I tisdags fick jag på en seminarielunch möjligheten att visa på vad som är viktigt i Vimmerby just nu.

Det första jag lyfter fram är vårt samverkansprojekt där vi enats om sex punkter för ett sammanhållet och gemensamt Vimmerby. Projektet har ju gått under arbetsnamnet SLUS och benämns nu Allas Vimmerby och presenteras i den lilla skriften ”tillsammans utvecklar vi Vimmerby kommun” som alla hushåll har fått. De sex områden vi lyfter fram för en framgångsrik utveckling är:

* Attraktiva och hållbara livsmiljöer

* Kompetens- och arbetskraftsförsörjning

* Främja företagsamhet på lika villkor

* Aktiv och meningsfull fritid i ett samhällsbyggande och inkluderande perspektiv

* Väl fungerande infrastruktur

* Tillit och socialt kapital

Det andra är tillskapande av tomter och bostadsbyggande. Här händer väldigt mycket just nu. Det mest konkreta är byggnationen av bostadsrätter i kvarteret Stören. Det byggs nu 16 stycken och det planeras för 12 ytterligare. Det finns angelägna intressenter som vill bygga bostäder på kvarteret Kiosken (fd Sibyllakiosken nedanför Coop) och kvarteret Uven (vid tandläkarpraktiken utmed Kampgatan). Här kan det tillsammans handla om 80 tal lägenheter. För byggnation av villor är nu Nosshult på gång att exploateras och området Nybble står på tur. Tillsammans blir här ett femtiotal vackert belägna tomter.

Sedan framhöll jag vårt starka och investeringsvilliga näringsliv med etableringar på Östra Ceosområdet som exempel. Besöksnäringen med Astrid Lindgren inte att förglömma.

Det finns dock förbättringsområden och då främst en bättre infrastruktur framförallt järnväg och svårigheten med kompetensförsörjning både i industri och välfärdssektorn.

Vimmerby med all natur och fina orter ÄR fantastiskt. Låt nu kommande helg, valborgsmässoafton och första maj bli riktigt bra dagar i den spirande våren.

fredag 20 april 2018

Valår

Vimmerby är fantastiskt och har mycket att erbjuda. Jag har en stark framtidstro för Vimmerby. När jag skriver Vimmerby menar jag verkligen hela Vimmerby och alla vi ca 15700 som bor här tillsammans. Alla är lika viktiga och ska ha friheten att själva välja boplats efter egna prioriteringar och förutsättningar.

Här vill jag presentera några viktiga sakområden där moderaterna har en stark politik att erbjuda.

Ekonomi och jobb.

Ordning och reda i ekonomin är grunden för att erbjuda god välfärd, utveckling och framtidstro. Det gäller så väl nationellt som i Vimmerby kommun. Vi har i Vimmerby visat att det går att vända utvecklingen men det är fortfarande mycket kvar att göra. Jobben finns och växer fram hos framgångsrika företagare och därför är företagandets villkor och möjligheter högprioriterat. I Vimmerby ska vi ha hög servicenivå till våra företag, möjligheter att expandera och skaffa ny industrimark, kunna rekrytera utbildad arbetskraft. Detta är prioriterat i Vimmerby både med förbättrad service, tillgänglig industrimark och utbildningar.

Lag och ordning.

Vi vill ha fler poliser och en bättre fördelning av de resurser som finns så att vi i Vimmerby ska vara trygga och nöjda i vår tillvaro. Men en polis som kan skapa trygghet och gör fler ingripande behöver också ett i övrigt stärkt rättsväsende. Det är inte rimligt att man ska ta sig till Kalmar för att tex vittna i ett mål. Vi har det relativt tryggt i Vimmerby men vi drabbas ibland av utifrån kommande grov kriminalitet och där behövs hårdare tag.

Invandring och integration.

Hösten 2015 blev vi och många andra tagna på sängen av den stora flyktingström som sökte sig till Sverige och också kom till Vimmerby. Jag menar att vi alla i akutskedet gjorde en strålande insats här i Vimmerby, men nu har vi en stor utmaning att slussa in dessa människor i det svenska livet med försörjning, bostäder, kamratskap och bli goda medborgare. Att klara svenska språket och få relevant utbildning är hörnstenar för en lyckad integration. Det ska också löna sig för alla att anstränga sig lite extra.

Sjukvård och skola.

I stora delar av Sverige är det lång kötid för att koma till en läkare och att sedan få behandling. Detta är varken värdigt eller acceptabelt. I Vimmerby startas nu ett vård- och omsorgsprogram på gymnasiet. En viktig satsning för att för framtiden fylla behovet av personal inom vård och omsorg. Skolan är givetvis ett av kärnområdena. Vi måste få fler ungdomar att nå bättre resultat och här måste vi vara med när ny teknik och pedagogik utvecklas. Självklart ska en ny förskola byggas för att möta det behov som finns hos föräldrar i Vimmerby.

fredag 13 april 2018

Agenda 2030


 
I veckan bjöd landshövdingen in länets kommuner mfl till en dag om hur vi i länet jobbar med och kommer att jobba för att förverkliga Agenda 2030 med globala mål för hållbar utveckling. Det är 17 globala mål som kan sammanfattas under rubrikerna Social hållbarhet, Ekologisk hållbarhet och Ekonomisk hållbarhet.

De 17 målområdena är: 1) Ingen fattigdom, 2) Ingen hunger, 3) Hälsa och välbefinnande, 4) God utbildning för alla, 5) Jämställdhet, 6) Rent vatten och sanitet, 7) Hållbar energi för alla, 8) Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 9) Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 10) Minskad ojämlikhet, 11) Hållbara städer och samhällen, 12) Hållbar konsumtion och produktion, 13) Bekämpa klimatförändringen, 14) Hav och marina resurser, 15) Ekosystem och biologisk mångfald, 16) Fredliga och inkluderande samhällen, 17) Genomförande av globalt partnerskap.

Det viktiga är att alla berörs och att alla kan medverka till att förbättra måluppfyllelsen.
 
Exempel på vad vi gjort den senare tiden inom kommunen i Vimmerby är investeringar i fiberinfrastruktur, investering i fossilbränslefritt värmekraftverk, investeringar i äldre boende och gruppboende, välkomna flyktingar, införande av källsortering av sopor med mera. Men vi kan göra mer, mycket mer.

Vad har du gjort och kan du göra?

Läs mer om de 17 målen och få tips på hemsidan http://www.globalamalen.se.

fredag 6 april 2018

Resan med Lalandia


 
Så heter vårens medborgarutskick i Motala som jag fått i min hand. Varför skriver jag om Motala kanske någon undrar. Inte alls konstigt för besöksnäringen i södra Sverige hänger ihop och de stora besöksmålen lyfter varandra och gör regionen allt mer gemensamt attraktiv att besöka.

I bladet ger både Jocke på Astrid Lindgrens värld och jag vår syn på värdet för oss i Vimmerby att Motala får en superintressant åretruntattraktion inom några år.

Först lite om Lalandia. (http//www.lalandia.dk) Lalandia är en upplevelsepark med många aktiviteter där bad och lek i tropisk miljö är en bärande aktivitet. Till parken är kopplat butiker, restauranger och inte minst boenden. Parken är åretruntöppen och den första ligger i Danmark i närheten av Legoland. Redan här förstår man värdet i att samsas om besökarna och ge varandra mervärden.

Jag läser ur bladet. Näringsminister Mikael Damberg: ”Jag är glad att Lalandia valt göra sin första utlandsetablering i Sverige och Motala. För Motala och besöksnäringen i stort har etableringen stor betydelse.” Kommundirektör Peter Ingesson: ”Med tre starka besöksmål i vår region kan nu hela Sveriges turistkarta ritas om genom Lalandia, Kolmården och Astrid Lindgrens värld.” Inte utan att man känner glädje över att kommunens ansträngningar med Astrid Lindgrens värld och nu Näs i nära samverkan med Astrids familj ses som en viktig pusselbit för en etablering i Motala.

Allt detta får mig in på hur viktigt det är att samverka, ge och ta, göra gemensam sak och gemensamma ansträngningar. Vi måste sluta med ”det går inte”, ”det får kommunen göra”, ”varför inte vi när andra får”. Att ta tag i sina egna möjligheter, bjuda till och välkomna även dom som tänker och gör lite annorlunda får bli mitt medskick. Eller som kommunens värdeord så väl uttrycker Ansvar, Mod och Fantasi.

onsdag 28 mars 2018

Glad Påsk


Social Lokal Utvecklings Strategi (SLUS) heter det projekt vi med delfinansiering från Tillväxtverket drivit i Vimmerby sedan 2015. Projektet har letts av en grupp bestående av representanter från näringsliv, föreningsliv, kommunen (politiker och tjänstemän) och några nyckelpersoner och har engagerat flera hundra medborgare. Efter senaste lägesrapporten fick vi igår nedan mail som respons på vårt jobb. Det är ställt till vår projektledare Carina med medarbetare Patrik och kommunchefen Carolina.

 

Tack för ett bra jobb.

 

Glad Påsk till er alla.

 

 

Från: Maria Engström [mailto:Maria.Engstrom@tillvaxtverket.se]
Skickat: den 27 mars 2018 11:22
Till: Carina Östh; Patric Engqvist; Carolina Leijonram
Kopia: Anita Sandell
Ämne: Bra jobbat Vimmerby!

Vilken roligt läsning i lägesrapporten! Bra jobbat i projektet!

Ni börjar verkligen kunna sätta ok på många av de mål ni hade satt upp i projektet.

Vimmerby kommun är ett av våra goda exempel som vi redan lyft i vår rapport till näringsdepartementet och det ska bli spännande att få följa er resa till projektslut men framför allt framåt.

Vi vet att det många gånger kan vara ganska tufft att driva den här typen av utvecklingsarbete och att det ständigt behöver förankras och motiveras. Tillväxtverket vet att det är den enda vägen för att kunna jobba långsiktigt och framgångsrikt med bred uppslutning och att kommunledningen både politiskt och tjänstemannamässigt står enade kring avsiktsförklaringar och visioner så fortsätt jobba som ni gör!

Mvh

Maria Engström

Maria Engström
Regional näringslivsutveckling
Telefon: 08-681 65 96
Besöksadress: Ringvägen 4, Östersund

fredag 23 mars 2018

Budget 2019, del 2

I måndags och tisdags samlades ledningen för kommunen, våra verksamhetsområden och företrädare för alla politiska partier för att tillsammans informeras mer på djupet om allas behov och förutsättningar inför 2019. Det var bra att ha en bred delaktighet för att nu få förståelse för svårigheterna att göra de nödvändiga prioriteringar som nu måste till. Jag vill gärna dela med mig från de genomgångar som gjordes. Bedömda behovsförändringar är utifrån beslutad budget 2018.

Kommunstyrelsen bedömer ett behov av tillskott om 7,8 mnkr.
Några exempel: ökade livsmedelskostnader, skolskjutsar avtal, arkivering nya system, utveckla allas Vimmerby, mötesplatser, personalförändringar

Barn- och Utbildningsnämnden tillskott om 9,7 mnkr.
Några exempel: digitalisering, fler barn i för- och grundskola kräver tillskott av pedagoger och lokaler, färre elever från andra kommuner till gymnasiet

Socialnämnden tillskott om 31,6 mnkr.
Här är det tyvärr många poster och få som vi själva kan påverka, te x personlig assistans, placeringar enligt LSS, ökande antal äldre med omsorgsbehov.

Miljö- och byggnadsnämnden tillskott om 0,8 mnkr.
Inte så stort tillskott men är en personalförstärkning för att ytterligare stärka servicen mot näringsliv och medborgare.

En del av beredningen avsåg investeringsbehovet som nu dämts upp och visar på angeläget behov om 168 mnkr varav bedöms nödvändigt om 119 mnkr. Utrymmet är ca 50 mnkr. Även om vi stärkt kommunens ekonomi senaste åren så är det inte långsiktigt försvarbart att investera mer än ca 50 mnkr för Vimmerby kommun. Härtill kommer bolagen Vimmerby Energi och Miljö samt Vimarhem där Vimarhem planerar med vårt politiska stöd att bygga bostäder på tomten Pistolsmeden, utmed Storgatan granne med Lönnen, för budgeterat 95 mnkr.

Som avslutning av dialogdagarna samlades budgetberedningens fyra ledamöter som för tillfället representerade M, S, C och V. Vi har en stor utmaning framför oss och vi kan inte släppa greppet om ekonomin.

fredag 16 mars 2018

Budget & Bostäder


Budget och bostäder är två viktiga och samverkande faktorer för Vimmerbys utveckling och framgång. Att föra en ansvarsfull politik och ha god kvalité i verksamheter genom ett förankrat och förtroendefullt budgetarbete skapar förutsättningar för en välmående kommun där människor vill bo och dit man vill flytta. Det är på det sättet jag vill vara med och leda kommunen.

På måndag och tisdag i nästa vecka möts ledningen för kommunen, våra verksamhetsområden och företrädare för alla politiska partier för att tillsammans informeras mer på djupet om allas behov och förutsättningar inför 2019. Vi har ju redan konstaterat att utgångsläget för kommunen totalt är väldigt begränsat både vad gäller ny drift och investeringar. Det känns bra att ha en bred delaktighet i de gemensamma prioriteringar vi har framför oss att ta ställning till. Under veckan som gått har det tydligt framkommit att det ställs stora förväntningar på kommunen att ytterligare medverka i olika verksamheter och investeringar. Jag konstaterar att den enda möjliga vägen är att prioritera ner eller ta bort inom nu befintliga områden för att kunna skapa nya utrymmen.

En stor snackis i kommunen är hur vi ska få till stånd nybyggnation av bostäder i Vimmerby. Ja, det är tätorten vi pratar om, ingen av de privata intressenter vi träffat har visat intresse för annat än tätorten, och ju centralare eller vackrare läge desto troligare att vi kan få till stånd byggnation. För mig är det en stor framgång att vi fått igång byggnation i kvarteret Stören med en extern exploatör.

Tyvärr, men förståeligt, möter vi ofta motstånd mot planer att bygga på olika platser i staden och då är det bra att som nu nyligen, få bekräftat i domar att det allmänna intresset som kommunen företräder har stor tyngd mot enskilda intressen. Men viktigt är att planprocesser drivs enligt de regler som finns, där framförallt utställning och sakägardialog och att vi beaktar (dvs överväger och motiverar) inkomna synpunkter är tydligt. 

Jag avslutar med att från förra veckan upprepa hur vår budgetcontroller och jag tillsammans med Helen Nilsson ser på utgångsläget för budgetarbetet.

Budgetberedning 2019

Inför budgetberedningsdagarna 2019 är det angeläget att informera om utgångsläget för budget 2019. Årets första skatteunderlagsprognos påvisar att utvecklingen av skatter och statsbidrag inte är på samma nivå som tidigare år.
Vid beräkning av utgångsläget har budget 2018 legat till grund, där justeringar gjorts för avskrivningar, höjt personalomkostnadpålägg och interna kostnader såsom lokalvård och internhyra. En pott för CLA, centralt löneanslag, har lagts på 20 miljoner kronor.

I beräkningarna har även hänsyn tagits till räntekostnader och intäkter samt pensionskostnader enligt prognos från Skandia, samt en oförutsedd pott på 4 miljoner kronor.
Beräkningarna är baserade utifrån invånarantalet per den 31/12 2017, vilket uppgår till 15 728, samt ett resultatmål om 2 procent av skatter och generella stadsbidrag.

Med dessa antaganden som grund finns det ett begränsat utrymme för politiska satsningar på 4 - 5 miljoner kronor.
Därmed är det av yttersta vikt att vi tillsammans, genom ansvar, mod och fantasi, gör de nödvändiga åtgärder som krävs för att få en ekonomi i balans vid årets slut.

I tjänsten
Jakob Bank, Controller

 

Budgetberedning 2019

Ekonomiavdelningen ger ett mycket kärvt, men som vi bedömer det realistiskt, budskap inför kommande budgetberedning 2019. Sannolikt kommer förutsättningarna att variera något under beredningstiden men utgångspunkten måste bli största möjliga ansvarstagande från oss alla.
Vi vet att det finns stora svårigheter på flera håll att redan nu klara givna budgetramar för 2018, men det måste vara högsta prioritet att hålla ekonomin i fokus. Eftersom förutsättningarna för 2019 bygger på budget 2018 så har vi redan kört i diket om vi inte klarar hålla budget 2018. Budgeten är kommunfullmäktiges viktigaste styrmedel och ska respekteras.

Vårt uppdrag är att se till alla kommunmedborgares bästa och uppdragsgivare är medborgarna. Det är lätt att hamna i försvar för krävande verksamheter som med all rätt behöver tillräckliga resurser. Vad man ändå vid olika jämförelser kan se är att det alltid är någon som med god kvalité kan göra sakerna på ett resurseffektivare sätt.
Det blir en utmaning att först verkställa budget 2018 men än större att lägga en budget för 2019. Alla vi förtroendevalda har som gemensam uppgift att lösa uppgiften tillsammans med all kunnig förvaltningspersonal.

Håll i hatten för det kommer att bli blåsigt!


Tomas Peterson                   Helen Nilsson

fredag 9 mars 2018

Snö, urbanisering, budget.


 
Förra veckan skrev jag om det besvärliga snöläget. Just nu ser jag hur kommunen forslar bort snömassor med kraftig snöslunga och flera fordon på Stångågatan utanför Stadshuset. Jag förstår att det kan bli lite irriterat när snön ligger kvar i höga plogvallar flera dagar men själv får jag ta hand om all min snö på vägar och kring byggnader där jag bor, utan ett spadtags hjälp från kommunen. Vi får alla service och välfärd efter egna val men all lagstyrd verksamhet som skola och omsorg måste erbjudas alla på ett likvärdigt sätt.

 Som väl är har vi frihet att bosätta oss var vi vill men får också ta i beräkning alla för- och nackdelar det innebär. Väldigt många väljer att bosätta sig i samhällen och i allt större orter, något som pågått sedan 1800-talet och ökar i takt. Det kallas urbanisering. Detta är inget vi politiskt kan styra utan är något vi har att förhålla oss till. Några av de bästa förhållningssätten är enligt min mening att utveckla infrastrukturen och nischa oss i mindre orter att ta tillvara våra egna unika fördelar. I Vimmerby har vi en särklassig unik fördel med att vara Astrid Lindgrens uppväxtort och alla initiativ som tagits för att på olika sätt bevara hennes gärning. Att blunda för utvecklingen eller att tro att utvecklingen av befolkningsströmmarna radikalt ändras är för mig varken ansvarigt, modigt eller fantasifullt.     

I går inledde vi tillsammans med företrädare för alla politiska partier och ledande tjänstemän från alla våra förvaltningsområden. Nedan kan du läsa hur vår budgetcontroller och jag tillsammans med Helen Nilsson ser på utgångsläget för budgetarbetet.

 
Budgetberedning 2019
Inför budgetberedningsdagarna 2019 är det angeläget att informera om utgångsläget för budget 2019. Årets första skatteunderlagsprognos påvisar att utvecklingen av skatter och statsbidrag inte är på samma nivå som tidigare år.

Vid beräkning av utgångsläget har budget 2018 legat till grund, där justeringar gjorts för avskrivningar, höjt personalomkostnadpålägg och interna kostnader såsom lokalvård och internhyra. En pott för CLA, centralt löneanslag, har lagts på 20 miljoner kronor.
I beräkningarna har även hänsyn tagits till räntekostnader och intäkter samt pensionskostnader enligt prognos från Skandia, samt en oförutsedd pott på 4 miljoner kronor.

Beräkningarna är baserade utifrån invånarantalet per den 31/12 2017, vilket uppgår till 15 728, samt ett resultatmål om 2 procent av skatter och generella stadsbidrag.
Med dessa antaganden som grund finns det ett begränsat utrymme för politiska satsningar på 4 - 5 miljoner kronor.

Därmed är det av yttersta vikt att vi tillsammans, genom ansvar, mod och fantasi, gör de nödvändiga åtgärder som krävs för att få en ekonomi i balans vid årets slut.
I tjänsten
Jakob Bank, Controller

 

Budgetberedning 2019

Ekonomiavdelningen ger ett mycket kärvt, men som vi bedömer det realistiskt, budskap inför kommande budgetberedning 2019. Sannolikt kommer förutsättningarna att variera något under beredningstiden men utgångspunkten måste bli största möjliga ansvarstagande från oss alla.
Vi vet att det finns stora svårigheter på flera håll att redan nu klara givna budgetramar för 2018, men det måste vara högsta prioritet att hålla ekonomin i fokus. Eftersom förutsättningarna för 2019 bygger på budget 2018 så har vi redan kört i diket om vi inte klarar hålla budget 2018. Budgeten är kommunfullmäktiges viktigaste styrmedel och ska respekteras.

Vårt uppdrag är att se till alla kommunmedborgares bästa och uppdragsgivare är medborgarna. Det är lätt att hamna i försvar för krävande verksamheter som med all rätt behöver tillräckliga resurser. Vad man ändå vid olika jämförelser kan se är att det alltid är någon som med god kvalité kan göra sakerna på ett resurseffektivare sätt.
Det blir en utmaning att först verkställa budget 2018 men än större att lägga en budget för 2019. Alla vi förtroendevalda har som gemensam uppgift att lösa uppgiften tillsammans med all kunnig förvaltningspersonal.

Håll i hatten för det kommer att bli blåsigt!

Tomas Peterson                   Helen Nilsson

fredag 2 mars 2018

Mars, vinter- och vårmånad


 
Nu måste centerpartiets ordförande Annie Lööf tala sin partikollega regionrådet i Östergötland Göran Gunnarsson till rätta. I Kalmar i går uttrycker Annie hur viktigt det är med regional infrastruktur och nämner särskilt Stångådals- och Tjustbanorna. Hon har helt rätt, men varför agerar partikollegan helt tvärt emot? Om centern menar något med ansvar och politiskt ledarskap så börja med att rätta till denna heltokighet. Gunnarsson håller nu på att stjälpa en hel regions framtida utveckling med sitt tvära motstånd och fientliga inställning till södra Östergötland och hela Kalmar län. Ansvaret faller också på ledande centerpolitiker i regionen som inte markerar och tar avstånd från Gunnarsson.

Diskussionen om bostäder och tomter i Vimmerby är på mångas läppar och inte minst hos oss förtroendevalda. Vi får också många inspel från byggintressenter som naturligtvis vill bygga på de mest attraktiva lägena. De attraktiva lägen som kommunen råder över är kvarteret Kiosken (fd Sibylla, nedanför Coop), där vi tar fram en plan som tillåter ett sex-våningshus. Vidare kvarteret Uven, intill Kharma-huset och nedanför kyrkan. ”Karlbergstomten” där det finns miljöproblem som först måste lösas. Ett annat attraktivt område är ”Blåsekulle” där flera projektörer vill ta fram förslag på byggnation. Jag ser det viktigt att där blir en med miljön harmonierande byggnation som tar tillvara det utmärkta läget och fortsatt medger grönytor. I inväntan på flera förslag vill jag avvakta något förhandslöfte till intresserade projektörer. I alla detaljplaneprocesser sker dialog med berörda intressenter.

Så har vintern slagit till med full kraft och vi har haft stora problem med snöröjning, men det har också gjorts fantastiska insatser för att klara omsorgen av de som behöver kommunens hjälp. Tack alla för era insatser och allas förståelse och tålamod med att det uppstår väntan och förseningar.