torsdag 28 december 2017

Välkommen 2018


Vad kommer att hända 2018? Min globala önskelista kan göras lång, men det är några för mig väsentligheter jag vill lyfta fram.

Fuskande måste avslöjas och beivras. Det finns fuskare inom många områden. Ekonomi, försåt mot medmänniskor, miljöförstöring och inte minst inom idrotten. Inte heller forskarvärlden går fri.

Terror, skräckspridning och synism måste få ett slut.

Världsfreden måste komma närmare och inte hotas av kärnvapen, maktkamper eller sluten nationalism.

 

Vad tror jag händer i Vimmerby 2018?

Jag tror integration och jobb blir en av årets viktigaste frågor. Här finns fortsatt mycket att göra och jag tror ”Allas Vimmerby” kommer att betyda att fler kommer med i en viktig gemenskap.

Vimmerby är rejält på kartan och tillväxten fortsätter inom industri, bostadsmarknad, handel och besöksnäring. Vi planerar intensivt för att möta alla önskemål. Etableringar börjar på Krönsmon.

Infrastrukturen i regionen måste bli bättre och får en rejäl skjuts. Stångådalsbanan räddas genom mångas kloka och trägna insatser. Tågen kommer åter att stanna i Gullringen.

Den 9 september är det val. Jag tror Sverige får en moderatledd alliansregering. I Vimmerby blir vi färre partier i kommunfullmäktige. Under våren kommer vi moderater i Vimmerby att presentera vår politik inför nästkommande fyra år. Med den förändring vi åstadkommit i kommunens ekonomi vill jag under nästa mandatperiod sänka kommunalskatten till nytta för alla inkomsttagare.

Jag önskar alla ett Gott Nytt År 2018.

fredag 22 december 2017

Moderaternas Trygghetspris.


                                                

I onsdags delades för första gången Moderaternas Trygghetspris ut. Vi har valt att instifta priset för att lyfta fram insatser som görs av individer, föreningar och företag för att skapa ett tryggare Vimmerby. De första pristagarna blev Rebecka Lilja och Matilda Isaksson. Tjejerna som tog tag i otryggheten att i mörkret gå hem från nöjesstället genom att i egna bilar bjuda på skjuts hem. Fantastiskt roligt att träffa dessa entusiaster, fulla av energi och kompistänk, som borde få fler att göra likadant. Tjejerna kommer att fortsätta bjuda på skjuts framöver, kolla på deras facebook sida. Priset delades ut av Lisa Blom och Linnea Fasth.

På måndagens kommunfullmäktigemöte delade jag ut årets kultur- och fritidspris till countryentusiasten Lars Thell. Lars fick priset för sitt mångåriga engagemang i Smålands Country Club där han också är ordförande. Lars är ofta ute och glädjer i olika föreningar, på äldreboenden och andra arrangemang och är en mycket värdig pristagare.  

Vimmerby och Kinda kommuner har i veckan gemensamt tillskrivit Regeringen och statsrådet Peter Eriksson och beklagat oss över den alldeles för långsamma handläggningen av ärenden hos Lantmäteriet. Den långa handläggningen försvårar byggnation av både bostäder, industrier och andra anläggningar då det för att få ett banklån krävs att man kan ta ut pantbrev i en fastighet, vilket inte är möjligt innan den är bildad och fått sin registerbeteckning. Vårt initiativ har redan fått uppmärksamhet och Lantmäteriets Regionchef har i början av nästa år bokat ett möte med oss för att informera om situationen och förhoppningsvis visa på konkreta förbättringsåtgärder.

fredag 15 december 2017

Förändring kräver mod och vilja.

I veckan har vi hanterat frågor kring bostadstomter, industrietableringar, turistverksamhet, markförvärv, utsläppssanering, framtid för Eken, Granen och Karlbergstomten. Vi anpassar tidigare beslut genom att tillstyrka byggnation av GC väg i Gullringen och låta renovera golv och vikvägg i idrottshallen.


Jag har också i veckan deltagit i ett antal möten och samtal. Det är beklagligt att det i nästan varje möte finns de som ifrågasätter förändring och väljer att avstå eller gå emot när beslut ska fattas. Nytt ledarskap efterlyses, vadå ledaskap? Ledarskap genom obeslutsamhet och förvirring har Vimmerby kommun haft nog av. För mig innebär uppdraget att leda så att Vimmerby utvecklas och blir alltmer välmående och attraktivt.

Men förutom mod och vilja kräver också förändring kloka analyser och resurser till genomförande. Men även med analys kommer många frågor att vara obesvarade och det säkra med en resurskalkyl är, att utfallet blir något annat. Det är här mod och vilja tar vid och beslutsamheten prövas.

Jag vill ge ett exempel där beslutsamhet, mod och övertygelse fört mänskligheten framåt.

1957 började rymdkapplöpningen med Sovjetiska farkoster först i rymden. Yrvaket USA togs på sängen och var på efterkälken i flera år. Strax efter den första bemannade rymdfärden gjorts av Jurij Gagarin den 12 april 1961 bestämde sig president John F Kennedy i maj för att det amerikanska rymdprogrammet ska före decenniets slut landsätta en man på månen. Kongressen var emot, omöjligt tyckte många, för dyrt tyckte andra. Men med bestämdhet, mod och övertygelse drev Kennedy och senare Nixon igenom rymdprogrammet som blev en succé. Den 20 juli 1969 satte Neil Armstrong sin fot på månen.

Om Kennedy givit vika eller om nejsägarna varit i majoritet, kanske hade då ännu ingen varit på månen och vi hade gått miste om alla de tekniska landvinningar som rymdprogrammet innebar.

Jag tror på framtiden och vet att det krävs mod, vilja och ansvar för att gå in i den.

fredag 8 december 2017

Sänkt skatt 2019


Kommunens uppgifter är att på demokratisk grund (röstberättigade medlemmar utser folkvald församling, kommunfullmäktige) med rättande efter lokaliseringsprincipen (att handha angelägenheter inom kommunens geografiska gränser, undantag finns) och likställighetsprincipen (alla ska behandlas lika, undantag finns) utöva och tillhandahålla:

Myndighetsutövning

Välfärdstjänster

Samhällsutveckling

Med den goda utveckling vi har i kommunens ekonomi och de verksamhetsförändringar som genomförs med bibehållen god service finns det utrymme för sänkt kommunalskatt redan 2019. Självklart bidrar också den starka utvecklingen och investeringsvilja vi ser i näringslivet liksom det intresse det finns att bygga och bosätta sig i kommunen till att möjliggöra för lägre skatt.

Enligt kommunallagen har kommunen rätt att ta ut skatt för skötsel av sina uppgifter men ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Därför kräver lagen att kommunens förtroendevalda (Kommunfullmäktige) ska besluta om en budget för varje år och där ange mål och riktlinjer för en god ekonomisk hushållning. I budgeten ska också skattesatsen anges.

Skattesatsen 22:36, högst i Småland och Öland, ligger kvar 2018, men jag kommer att verka för att den kan sänkas 2019 och reduceras med minst 50 öre under kommande mandatperiod. Det är få reformer som är så samhällsvälgörande som att stärka ekonomin hos medborgarna genom att själva få disponera sin inkomst.

Avslutningsvis vill jag gratulera Gullringen, Skanska och Bo Klok, liksom hela Vimmerby kommun och vår region till ytterligare en stor satsning i husproduktionen.

fredag 1 december 2017

Budget 2018 anförande


Mod, ansvar, fantasi våra tre värdeord som såväl beskriver hanteringen av kommunens ekonomi de närmast gångna åren och präglar också budget 2018 och planåren 2019-2020.

Efter den genomlysning Sveriges Kommuner och Landstings analytiker presenterade hösten 2014 som visade att vi hade ca 50 mnkr för höga verksamhetskostnader jämfört med jämförbara kommuner, formade vi en ny majoritet M+S med den högsta prioriteringen att få kommunens ekonomi i balans. Vi är på mycket god väg då kostnaderna nu närmat sig de jämförbara kommunerna och investeringarna bantats rejält.

Samtidigt har omvärlden förbättrats med ett starkt näringsliv, låg arbetslöshet, låga räntor och ökande befolkning. Vi är därför nu redo för en ny fas med ansvarsfulla satsningar i välfärden, både i verksamhet och investeringar. Med en genomtänkt budget som vi nu presenterar ökas servicen till medborgare och skapas förutsättningar för tillväxt och utveckling. Samtidigt fortsätter vi städa i balansräkningen så våra tillgångar har en riktig värdering och fortsätter vi också amortera våra lån. Kort sagt ansvarstagande kryddat med mod och fantasi.

Vi vill tillföra kommunstyrelsen 6,1 mnkr för utveckling, exploatering av bostads- och industrimark liksom underhåll av fastigheter. Vi vill medverka till föreningslivet genom högre budget.

Barn- och utbildningsnämnden vill vi förstärka med hela 15,5 mnkr som främst går till utökad och stärkt förskoleverksamhet.

Socialnämnden förstärks med 12,0 mnkr som bland annat går till hemtjänst och nya digitala trygghetslarm.

Vi fortsätter ge sedan tidigare beslutade resurser för att minska sjukfrånvaro och förbättra arbetsmiljön.

Investeringsramen ökas kraftigt till 56,2 mnkr och inrymmer bland annat:
Fordon till räddningstjänsten 11,5 mnkr                                                                 Exploatering av Nossenområdet 3,8 mnkr                                                     Byggnadsinvesteringar i Astrid Lindgren skolan, gymnasieskolan och brandstation 9,2 mnkr Asfaltering gator och vägar  3,0 mnkr

Vi ska också besluta om tre finansiella mål.                                                                           1. Ett resultat på 2% av skatter och generella statsbidrag.                                                      2. Amortera lån med minst 16 mnkr.                                                                                       3. Att självfinansiera investeringarna till 100%.

Med vårt budgetförslag klarar vi målen för 2018.

Skattesatsen 22:36 föreslås ligga kvar 2018, men jag kommer att verka för att den kan sänkas 2019 och reduceras med minst 50 öre under kommande mandatperiod. Det är få reformer som är så samhällsvälgörande som att stärka ekonomin hos medborgarna genom att själva få disponera sin lön.

Det är också glädjande att följa alla de initiativ i investeringar, företaqsamhet, gröna näringar och föreningsliv som sker i samhället runt om i vår kommun.

Förutsättningarna har förbättrats sedan vi påbörjade budgetarbetet i februari och vi kan därför med ansvar föreslå fullmäktige att ställa sig bakom föreliggande budgetförslag.