fredag 15 september 2017

Rösta på söndag


Är du medlem i Svenska Kyrkan kan du på söndag välja den nomineringsgrupp och kandidat du vill ska företräda dig i styrandet av Svenska kyrkan. Kyrkan styrs i tre nivåer, lokalt genom kyrkofullmäktige, regionalt av stiftsfullmäktige och nationellt av kyrkomötet. Du som fyllt 16 år kan alltså göra tre val. Innan kyrkan skildes från staten var det oftast de politiska partierna som nominerade de man hade att välja på, numera är det opolitiska eller partipolitiskt anknutna nomineringsgrupper man röstar på. Information om vilka nomineringsgrupperna är och deras kandidater på valsedeln finns på Svenska kyrkans webbplats www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. Du kan också kryssa för upp till tre kandidater som du vill lyfta fram i valet.

Jag vill också förmedla några forskningsresultat som jag lyssnat till om dels brukarinflytande inom den kommunala välfärden och dels kommuners legitimitet.

Forskaren Erik Eriksson tog sitt avstamp om brukarinflytande i medborgardriven verksamhetsutveckling, dvs hur viktigt det är att alltid ha medborgarnytta i ett helhetsperspektiv i focus. Svårigheter som belystes är hur medborgarengagemang kan fångas upp och tas in i den politiska processen utan att det blir särintressen med hög röst som får mest genomslag. Att stå emot och se helhet kräver mod och delaktighet men är ofta väldigt svårt att kommunicera. Dialogen ska ges ett syfte och det bör klarläggas att det är en av flera källor till ett beslutsunderlag.

Universitetslektor Katarina Roos föreläste om legitimitet och definierar kommunal legitimitet som ”Medborgarnas fortlöpande utvärdering av den lokala demokratins funktionssätt.” För kommunen gäller det att tillfredsställa nöjdheten hos medborgarna. Nöjdheten är inte kopplad till resursfördelning utan till upplevelsen av tjänst och bemötande. Viktigt för kommunen att synliggöra sina insatser för att undvika missnöjeskänslor och upplevelsen att det händer aldrig något här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar