fredag 29 september 2017

Mera pengar?


För mig är att ta ansvar att hushålla med resurser och prioritera efter högst samhälls- och medborgarnytta, eller som man uttrycker det i näringslivet kundnytta.  

Just nu är det en stor aptit på att kommunen ska utföra tjänster som ligger utanför vårt kärnuppdrag liksom investera i idrotts- och fritidsanläggningar. Jag menar att vi måste prioritera boende, näringslivsutveckling och infrastruktur. Kakan måste bakas först innan den kan konsumeras. Vi har stort fokus på detaljplaner för att åstadkomma byggnation och sedan måste kommunen investera i gator, vatten, avlopp, fjärrvärme med mera. En infart till Krönsmon från rv 23/34 är av högsta vikt och självklart en robust järnväg och tågtrafik till Linköping.

Kommunen får allt bättre ekonomi men vi har stora utmaningar framför oss. Vi ser en ökning av fler än 100 barn i grundskolan inom fem år, vi ser att de äldre blir allt fler och behöver omsorg. Förskolan är redan så ansträngd att vi i veckan har beslutat att det måste tillföras mer resurser som helt går till pedagogtjänster. En ny förskola kommer att byggas i Skyttehagsområdet och planeringen är i full gång med en stor kompetensbredd representerade.

Fiberfrågan är åter högst aktuell i och med att Telia bestämt sig för att i närtid klippa bort stor del av sitt nuvarande landsbygdsnät. Även vårt bostadsbolag vill och ska tillhandahålla fiber till sina hyresgäster och kommunens både skola och äldreomsorg står inför omfattande digitaliseringar.

Men vi har inte möjlighet att göra allt på en gång utan det är en sammanvägning och bedömning av samhälls- och medborgarnytta.

fredag 22 september 2017

Vi höjer Vimmerbys attraktionskraft


I går kväll (torsdag 21/9) samlades närmare 200 personer för att delta i seminarier och information om Vimmerbys situation, utvecklingsmöjligheter och förbättrad medborgardialog..
Karin Andersson, strategikonsult från Kairos Future, föreläste om kvällens tema – Attraktiva och hållbara livsmiljöer – och hur allt hänger ihop i ett attraktionsbyggande. Vi fick även till oss att Vimmerby är ur ett positivt perspektiv en komplex kommun som både är en arbetar- och boendekommun med mycket företagare och med många besökare. Detta ger oss utmaningar men främst stora möjligheter för att växa.
Vi fick lyssna på nyinflyttade unga från Belgien och USA och varför de valt att bosätta sig i Vimmerby kommun.
Vi kopplade ihop Karins föreläsning med att ställa frågor kring attraktiva och hållbara livsmiljöer där alla deltagare via ”Mentimeter” kunde ge sina svar som vi tar med oss vidare i processen.
Vimmerby är av Tillväxtverket en av tio utvalda kommuner som får projektstöd för genomförandet av denna utvecklingsstrategi och vi hade därför besök från Tillväxtverket under eftermiddagen och kvällen.
För alla er som inte fick möjlighet att vara där kan vi informera om att utkastet till den Sociala Lokala Utvecklings Strategin (SLUS) finns att läsa här: http://www.vimmerby.se/naringslivsportalen/starkt-lokal-attraktionskraft/
Det är planerat för att kommunfullmäktige ska ta beslut om SLUS i oktober. Utifrån det kommer vi att börja arbeta med implementering i kommunen, näringsliv, föreningsliv och i nätverken som finns i flera av kommunens mindre orter för att skapa utveckling i hela kommunen.
Två filmer som beskriver andan i projekt SLUS finns nu på Facebook och fler kommer. Gå gärna in och titta och ha synpunkter.
Vi kommer att hålla kontakten med er och informera om vad som händer i processen framöver. Förhoppningsvis kommer vi att ha ett nytt strategiskt möte tidigt nästa vår.
 
 
 

 

fredag 15 september 2017

Rösta på söndag


Är du medlem i Svenska Kyrkan kan du på söndag välja den nomineringsgrupp och kandidat du vill ska företräda dig i styrandet av Svenska kyrkan. Kyrkan styrs i tre nivåer, lokalt genom kyrkofullmäktige, regionalt av stiftsfullmäktige och nationellt av kyrkomötet. Du som fyllt 16 år kan alltså göra tre val. Innan kyrkan skildes från staten var det oftast de politiska partierna som nominerade de man hade att välja på, numera är det opolitiska eller partipolitiskt anknutna nomineringsgrupper man röstar på. Information om vilka nomineringsgrupperna är och deras kandidater på valsedeln finns på Svenska kyrkans webbplats www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. Du kan också kryssa för upp till tre kandidater som du vill lyfta fram i valet.

Jag vill också förmedla några forskningsresultat som jag lyssnat till om dels brukarinflytande inom den kommunala välfärden och dels kommuners legitimitet.

Forskaren Erik Eriksson tog sitt avstamp om brukarinflytande i medborgardriven verksamhetsutveckling, dvs hur viktigt det är att alltid ha medborgarnytta i ett helhetsperspektiv i focus. Svårigheter som belystes är hur medborgarengagemang kan fångas upp och tas in i den politiska processen utan att det blir särintressen med hög röst som får mest genomslag. Att stå emot och se helhet kräver mod och delaktighet men är ofta väldigt svårt att kommunicera. Dialogen ska ges ett syfte och det bör klarläggas att det är en av flera källor till ett beslutsunderlag.

Universitetslektor Katarina Roos föreläste om legitimitet och definierar kommunal legitimitet som ”Medborgarnas fortlöpande utvärdering av den lokala demokratins funktionssätt.” För kommunen gäller det att tillfredsställa nöjdheten hos medborgarna. Nöjdheten är inte kopplad till resursfördelning utan till upplevelsen av tjänst och bemötande. Viktigt för kommunen att synliggöra sina insatser för att undvika missnöjeskänslor och upplevelsen att det händer aldrig något här.

fredag 8 september 2017

Regnbågsflaggan hissad.Utanför mitt fönster i Stadshuset vajar nu Regnbågsflaggan. Det gör den för att vi i kommunen står för att alla människor har samma värde och ska ha möjlighet att uttrycka sina olikheter.
Jag och Helen var i går på en mycket givande föreläsning med Iranfödde Milad Mohammadis under temat Olikheter är möjligheter. Milad kom till Sverige som tvååring, växte upp i Västerås och upplevde stora integrationsproblem med mobbing under sin uppväxt. Han beslutade sig för att bli något och ta saken i egna händer. Efter jurist och statsvetarexamen vid 22 års ålder har han haft jobb i flera stora företag parallellt med entreprenörskap och satsningar inom integration och välfärd. En enastående resa för en nu tjugoåttaåring som brinner för mångfald och att alla har sin plats i samhället och är betydelsefulla.
Vi i Sverige ska vara glada över våra invandrare som ger oss så mycket mångfald. Milad är en flitigt anlitad föreläsare och ca 300.000 personer har redan fått göra det och nu är det nittio till från Västervik, Vimmerby och Hultsfred som gjort det. Får Du möjligheten, ta den.


.