fredag 30 juni 2017

Demokrati

Jag har just kommit till kontoret efter att tagit del av ett seminarium om utmaningen för svensk demokrati. Föreläsare var David Karlsson, Docent i Statsvetenskap, Förvaltningshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Hur styrs Sverige?

Detta regleras i en av våra grundlagar, Regeringsformen.

Regeringsreformen 1 kap. Statsskickets grunder.

1§ All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

  • Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt.
  • Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt styrelseskick och
  • Kommunal självstyrelse.

David menar att detta är det centrala, kärnan i hur demokrati utövas i Sverige. Den yttersta kontrollen över att statsskicket fungerar och hur de förtroendevalda lever upp till folkets förväntan utövas i allmänna val vart fjärde år. Det är därför fri åsiktsbildning, rätten och möjligheten att rösta och att kandidera till förtroendeposter ska vara lika för alla.

Demokratin och folkviljan utövas representativt, det vill säga av de representanter folket väljer i val. Sverige och norden har här en unik ställning genom denna öppna valmöjlighet som visar sig i ett högt valdeltagande där man verkligen kan säga att det ÄR folkets vilja som representeras i de valda församlingarna. Sedan utser inom sig den folkvalda församlingen, i Vimmerby kommunfullmäktige (KF), ett presidium (ordförande och två vice ordföranden).

För att effektivt styra kommuner är det bra om partier når en majoritetsbildning. Ibland har ett parti egen majoritet (mer än 50% av ledamöterna) men oftast bildas koalitioner som har majoritet. Denna mandatperiod (2015-2018) har Socialdemokrater och Moderater bildat majoritet och därmed tillsatt de ledande politiska ledamöterna i de verkställande organen. Enligt kommunallagen ska KF utse en verkställande styrelse, kommunstyrelse (KS) som nu leds av mig som ordförande med Helen Nilsson som vice ordförande.

David påpekar att det är viktigt att behålla förtroendet för den representativa demokratin vilket kräver att de förtroendevalda lyssnar på folket, bevakar omvärlden och väger samman så mångas åsikter som möjligt, även de som inte höjer sin röst. De förtroendevalda ska ta initiativ, fatta beslut och se till folkets bästa, detta innebär avvägningar, prioriteringar (det finns inte resurser till allt) och att alla inte kan få som man vill.

Det är också viktigt att partierna profilerar sig, det måste vara meningsfullt att rösta, att ha valmöjlighet, hitta ett parti som passar bäst med min egen åsikt och som också genomför sin politik. Forskning visar att partier i stor utsträckning verkar för sina vallöften.

Det är viktigt att vi tillsammans försvarar den representativa demokratin som visat sig väldigt framgångsrik som styrelseskick och är grunden för vårt öppna, välmående land.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar