fredag 30 juni 2017

Demokrati

Jag har just kommit till kontoret efter att tagit del av ett seminarium om utmaningen för svensk demokrati. Föreläsare var David Karlsson, Docent i Statsvetenskap, Förvaltningshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Hur styrs Sverige?

Detta regleras i en av våra grundlagar, Regeringsformen.

Regeringsreformen 1 kap. Statsskickets grunder.

1§ All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

  • Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt.
  • Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt styrelseskick och
  • Kommunal självstyrelse.

David menar att detta är det centrala, kärnan i hur demokrati utövas i Sverige. Den yttersta kontrollen över att statsskicket fungerar och hur de förtroendevalda lever upp till folkets förväntan utövas i allmänna val vart fjärde år. Det är därför fri åsiktsbildning, rätten och möjligheten att rösta och att kandidera till förtroendeposter ska vara lika för alla.

Demokratin och folkviljan utövas representativt, det vill säga av de representanter folket väljer i val. Sverige och norden har här en unik ställning genom denna öppna valmöjlighet som visar sig i ett högt valdeltagande där man verkligen kan säga att det ÄR folkets vilja som representeras i de valda församlingarna. Sedan utser inom sig den folkvalda församlingen, i Vimmerby kommunfullmäktige (KF), ett presidium (ordförande och två vice ordföranden).

För att effektivt styra kommuner är det bra om partier når en majoritetsbildning. Ibland har ett parti egen majoritet (mer än 50% av ledamöterna) men oftast bildas koalitioner som har majoritet. Denna mandatperiod (2015-2018) har Socialdemokrater och Moderater bildat majoritet och därmed tillsatt de ledande politiska ledamöterna i de verkställande organen. Enligt kommunallagen ska KF utse en verkställande styrelse, kommunstyrelse (KS) som nu leds av mig som ordförande med Helen Nilsson som vice ordförande.

David påpekar att det är viktigt att behålla förtroendet för den representativa demokratin vilket kräver att de förtroendevalda lyssnar på folket, bevakar omvärlden och väger samman så mångas åsikter som möjligt, även de som inte höjer sin röst. De förtroendevalda ska ta initiativ, fatta beslut och se till folkets bästa, detta innebär avvägningar, prioriteringar (det finns inte resurser till allt) och att alla inte kan få som man vill.

Det är också viktigt att partierna profilerar sig, det måste vara meningsfullt att rösta, att ha valmöjlighet, hitta ett parti som passar bäst med min egen åsikt och som också genomför sin politik. Forskning visar att partier i stor utsträckning verkar för sina vallöften.

Det är viktigt att vi tillsammans försvarar den representativa demokratin som visat sig väldigt framgångsrik som styrelseskick och är grunden för vårt öppna, välmående land.

 

fredag 16 juni 2017

Studenten och Filmbyn


Idag fredag har eleverna som slutat gymnasiet bland annat haft avslutning i Vimmerby kyrka. Vid avslutningen hölls flera tal och Britt Alf lyckönskade alla elever med tre väldigt fina budskap.

  1. Ger er nu ut i världen, passa på att ta nya intryck och gå vidare. Alldeles rätt tycker jag, men jag vill också skicka med att kom ihåg Vimmerby och välkomna tillbaka.
  2. Var inte rädd för att framföra era åsikter, se till att vara med och komma till tals. Jag håller med, det är precis därför många av oss vill vara med att utveckla och förnya samhället, kanske ta ansvar som politiker.
  3. Se allt det som händer runt omkring oss. Också min åsikt, det är väldigt olyckligt när man bara är en försvarare och grundar sina åsikter från hemmaplan. Det händer så mycket runt omkring, och fort går det, bli en förnyare.

Grattis Mariannelund och hela Astrid Lindgrens hembygd. En fantastisk utställning med minnen från inspelningarna av flera av Astrid Lindgrens filmer finns att beskåda. På plats bland många invigningsbesökare var bland andra kompositören Georg Riedel som skrivit musik till många av Astrid Lindgrens filmer, förre finansministern Allan Larsson som var en av initiativtagarna och finansiär till filmbyn och Olle Nyman barnbarn till Astrid Lindgren och VD för Saltkråkan AB. På länk gratulerade bland andra Karin Nyman, Astrids dotter och Björn Ulvaeus som också varit en av medskaparna till filmbyn.

 

fredag 9 juni 2017

Äntligen fiber


I går fick jag erbjudande från Zitius i samverkan med Anen-Yxern fiberförening att ansluta mig till fiber hemma i Toverum. Tack alla ni så starkt engagerade i Anen-Yxern fiberförening och byalag för ert fina arbete med att få till stånd så många intresserade användare. Det medverkade till att Jordbruksverket/länsstyrelsen beviljade stöd för fiberinvestering i området som resulterat i en överenskommelse med en extern entreprenör som nu erbjuder fiber ända in i husen till en rimlig kostnad.

Vimmerby kommun har inte haft möjligheten att fullfölja de förhoppningar om en kraftfull fiberutbyggnad i hela kommunen vi startade upp 2013. Därför är det extra glädjande att de initiativ som tagits på flera håll i kommunen nu kan realiseras i byggande av fiber. Det är på detta positiva vis där kommunen inte kan stötta med ekonomiska resurser utan erbjuda engagemang och god vilja för andra lösningar vi når framgång.

Vi ska också få ordning och reda för alla er som redan har eller väntar på fiber i de redan byggda byalagsområdena liksom i Vimmerby stad. Från förste juli kommer Vimmerby Energi och Miljö vara kontaktpart för er där Christer Sjöstedt nyanställts som fibersamordnare.

 

 

fredag 2 juni 2017

Framgångsrika Vimmerby


Försäljning av två industritomter på Ceos har i veckan passerat kommunstyrelsen för att slutligt beslutas om i kommunfullmäktige i juni. Vi får allt fler signaler om att det går bra i många av företagen i Vimmerby. Turistsäsongen har börjat starkt och Astrid Lindgrens Värld har nytt besöksrekord för maj månad. Även Näs har haft många besökare.

Det händer och är mycket positivt i Vimmerby just nu. Inom kommunen har vi allt bättre situation även om många medarbetare har tunga arbetsuppgifter inom barnomsorg, äldreomsorg och skola. Också flera serviceenheter som städ och kost har det ansträngt. Tyvärr är det också saker som inte fungerar helt friktionsfritt och det är tråkigt att det ska vara i media och publika utspel som blir arena för detta. Det är problematiskt när tyckande utan vetskap om insikt blir till sanningar.

Exempelvis ondgjorde sig ledaskribenten i LV om hur illa han tycker pelarneborna bemötts om framtiden för Pelarne skola.

Pelarnebygden, liksom alla bygder i Vimmerby kommun, har sin tjusning med dess engagerade medborgare. Så har tex de olika byalag som energiskt och framgångsrikt förmått få fiber all anledning vara stolta.

Det är just det egna engagemanget, de sociala nätverken, medverkan från alla krafter som är framgångsreceptet, just det vi skapar med samverkan SLUS (Social Lokal Utvecklings Strategi). Läs gärna mer på kommunens hemsida vimmerby.se.

Verkligheten är dock att kommunen inte längre behöver någon byggnad i Pelarne. Det finns inte förutsättning att bedriva någon kommunal verksamhet som håller de kvalitetsmått vi vill erbjuda och alla har rätt att kräva.

Låt alla goda krafter medverka till en positiv förändring där en ny ägare till skolbyggnaden kan fylla den med aktiviteter och verksamhet som gagnar bygden och en välmående kommun.