fredag 31 mars 2017

Nödrop från Astrid Lindgrens Värld


Veckan inleddes med överläggningar om bostäder i Vimmerby stad och avslutas med ett nödrop från Astrid Lindgrens Värld som med ljus och lykta söker bostad för 30 medarbetare till sommaren. Eller till nöds, var kan man placera bostadspaviljonger? Har Du någon idé, maila Jocke Johansson på Astrid Lindgrens Värld  jocke.johansson@astridlindgrensvarld.se Vi kommer på måndag i det dialogmöte vi har inom samhällsbyggnad att djupdyka i vad vi från kommunen kan göra.

Bostadsfrågan är mycket viktig för kommunens framtid. Vi har många som söker bostad och vi måste alla hjälpas åt att söka lösningar så fler kan bo i Vimmerby kommun. Jag vet att flera kommuner är i samma situation som Vimmerby men vi har många goda förutsättningar för fler invånare i kommunen. Visst har vi just nu trångt i förskolorna, och så kommer det att bli i skolorna inom några år också. Men vi prioriterar detta mycket högt. Detaljplan för en ny förskola är beställd och majoriteten planerar för byggnation av en ny grundskola som får ersätta den nuvarande Astrid Lindgren skolan och fylla ett ökat behov av skollokaler. Vi vill ha en bred dialog om hur en ny skola ska utformas och kommer att bjuda in både framtidsforskare, utbildningsexpertis och byggare i dialogen. Var ska då en ny skola placeras? En fråga som har lite tid på sig att lösa. De överläggningar som pågår med kyrkan om mark norr om kohagen mot Krön kan ge ny mark att bygga på. Eller gärna någon privat aktör som både vill bygga och driva en skola i Vimmerby.

I dag, fredag 31 mars, har vi överlämnat Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs från kommunen till Astrid Lindgrens Värld. Ett överlämnande i stor optimism från alla parter som lovar gott för framtiden. Fastigheter, byggnader och mark går successivt över till Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning. I morgon öppnar Näs för säsongen med tal av bland andra Nils Nyman och Jocke Johansson. Det ska bli mycket spännande att höra om de planer som nu finns för Näs.

 

fredag 24 mars 2017

Vatten, bara vanligt vatten


Förra veckan var jag inbjuden till ett inspirationsseminarium om resursen vatten i Kalmar. Man får sig en rejäl tankeställare när Linnéuniversitetets prorektor Catherine Legrand uppmanar till slutna vattensystem. Tänk bara på att man klarar det i en rymdstation att under många månader varken tillföra eller spilla bort en droppe vatten! Varför kan vi inte göra likadant på jorden?

Här i Vimmerby behöver vi väl inte bry oss, vi har ju gott om vatten. Riktigt så gott om har vi inte utan att vi måste tänka på att hushålla. Alla våra tre stora livsmedelsindustrier växer och utvecklas varvid behovet av vatten i produkter och till rengöring ökar kraftigt. Jättebra, men den vattenförsörjningsplan som är under framtagande blir allt mer väsentlig.

Den förstudie som nu håller på att tas fram om sjön Yxerns framtida vattenhushållning är också mycket viktig för kommunen. Olika intressen ska samsas om en resurs som är viktig för nya boendemiljöer i sjönära läge, för produktion av elkraft, för försörjning inom jord-, skogs- och besöksnäringar, för rekreation och fritid samt för natur, växt- och djurliv.

Det fattas regn. Det är oroande för grundvatten, sjöar och vattendrag liksom växtligheten att det inte kommer någon nämnvärd nederbörd. Jag vill uppmana alla att redan nu tänka på att det kan bli stor vattenbrist fram i sommar.

Det blir en solig och fin helg. Dags att ta fram trädgårdsmöblerna och sätta på våffeljärnen. På lördag kväll släcker vi ned för att uppmärksamma WWF Earth Hour. Senare på natten ställer vi fram klockan en timme för att möta sommartiden på söndag morgon.

 

torsdag 16 mars 2017

Krafttag för vårt gemensamma Vimmerby


I tisdags hade vi avstamp för budget 2018 i kommunstyrelsens arbetsutskott. Utgångsläget är med de bästa antaganden vi nu kan göra att det finns alltför lite resurser att satsa på utveckling och framtid. På en kostnadsvolym som närmar sig 1000 miljoner, eller en miljard, har vi det lilla utrymmet om ca 10 miljoner som inte är intecknat. Budgetarbetet måste inriktas på att omfördela resurser inom de befintliga dryga 900 miljonerna, dvs våga förändra. Eller ska vi nöja oss med att knappt kunna lägga någonting på utveckling? Eller ska vi höja skatten med 50 öre ytterligare och då kapa till kommunen 15 miljoner kronor från invånarna? Det här är den spännande utmaningen för oss i nämnderna och kommunledningen fram till midsommar då fullmäktige ska sätta ramarna för 2018.

Idag har vi samlats i ledningsgruppen för arbetet med den gemensamma framtiden för Vimmerby i projekt SLUS. Självklart menar vi med Vimmerby hela geografiska Vimmerby kommun och alla här boende och gästande oss. Vi var idag två företagare, två från föreningslivet, två viktiga medborgare, två tjänstemän och tre politiker från kommunen. Vi arbetade tillsammans i grupper igenom alla de goda synpunkter som kom in från dialogkvällen den 9 februari då ca 180 nyckelpersoner i Vimmerby träffades. En fantastisk mängd idéer som väl stödjer de sex olika prioriterade målområden vi börjar samla oss omkring för Vimmerbys framtid. 

Vimmerby andan                                                                                                                                 Alla vi som var med på kvällen den 9 februari har fått en positiv bild av hur viktig dialogen är, och att vi behöver dra åt samma håll. Vi börjar närma oss något vi saknat i Vimmerby och som vi måste bygga upp med tillit, respekt och förståelse och att vi är väldigt, väldigt många som vill varandras väl. En Vimmerby anda.  I en anda ligger inte bara att medverka och delta i dialog utan också att skaffa sig kunskap och insikt för att förstå och kunna framföra välgrundad åsikt. Många av oss måste ibland fatta snabba beslut, ofta då grundad på erfarenhet och snabbt insamlade uppgifter. Då gäller det att ha relevant erfarenhet och vara kritisk och ifrågasättande till de ofta sparsamma och tillrättalagda uppgifter som står till buds. I ett samhällsbygge blir beslutsprocessen en annan. Här samlas ett omfattande bakgrundsmaterial, görs analyser och konsekvensbedömningar utifrån regelverk och en välgörande demokratisk process. Underhand och efteråt arbetar en omfattande kontrollapparat som tillrättavisar när fel begåtts. I en anda förstår man olika roller och visar hänsyn till varandra. Det är den Vimmerby andan vi nu alla får vara med att forma.

fredag 10 mars 2017

Utveckling och tillväxt i Vimmerby

Vimmerby upplever nu en tillväxt som vi inte sett på årtionden. Industrin går bra, mycket bra, och söker arbetskraft. Besöksnäringen blomstrar och tror vi kommer få ännu en skjuts genom utvecklingen på Näs. Barnkullarna ökar och efterfrågan på förskoleplats och småningom behov av grundskolor är nästan övermäktig. Sjukvårdens framsteg och en allt bättre vård och omsorg gör att antalet äldre ökar och når högre ålder. Genom de tragiska förhållandena i många länder har ett stort antal människor begivit sig på flykt och många har valt att komma till Sverige, en del också till Vimmerby.

Allt detta är mycket positivt för Vimmerby och hela Sverige men innebär också stora utmaningar. Utmaningar för oss alla medborgare, från oss som ska erbjuda god och omfattande samhällsservice liksom för mången annan samhällsverksamhet som infrastruktur, markexploatering och byggande.

Vi måste hjälpas åt i samhällsbyggandet, det är inte bara ”dom där” som ska ordna allt, eller ”kom inte hit” – jag vill inte var med. Att utveckla, våga framtid och medverka innebär alltid att man ställs inför valsituationer. Val där ett stort pussel med mängder av faktorer ska vägas med varandra, ibland mot varandra, och som är roligt och fantastiskt spännande att få vara med i. Vimmerbys värdeord Mod Fantasi Ansvar är så väl passande just nu. Just för framtidsfolket som törs överbrygga hoten och vågar ta möjligheterna i besittning.

Välkommen till samhällsbygget - Din och min framtid, men framförallt som Astrid Lindgren skulle sagt ”barnas framtid”. Hjälp till i framtidsbygget, stå inte bara kvar där i nuet.


fredag 3 mars 2017

Ett framtidsbeslut för Näs och hela Vimmerby


Först vill jag beklaga den röriga sifferuppställning det blev i förra veckans inlägg över uteblivna järnvägssatsningar. Jag vågar inte göra att nytt försök eftersom kopieringar mellan olika program ”får sitt eget liv”. Vill du ha uppställningen så maila mig så skickar jag den.


I måndags hade vi årets andra kommunfullmäktige sammanträde och där fattades beslut att godkänna de tolv avtalen som ingåtts angående Näs framtid. Huvuddragen i uppgörelsen är:

All egendom vid Näs, förutom Barndomshemmet som ägs av tre av Astrid Lindgrens syskonbarn samt boksamlingar och enklare inventarier, överlåts till Insamlingsstiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning. Stiftelsen är ideell och har stiftats av Vimmerby kommun och Astrid Lindgrens värld gemensamt. Vimmerby kommun överlåter också den öppna mark i Kohagsområdet som tidigare utlovats Astrid Lindgren att den inte ska exploateras, till stiftelsen. Dessa överlåtelser ger en garanti för att Näs och Kohagen förblir egendom bevarat i syfte att främja framtida Astrid Lindgren miljöer.

Vimmerby kommunkoncern överlåter hela bolaget Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB till Astrid Lindgrens Värld för 1 kr med en förskotterad underskottstäckning om 3 mnkr för år 2017. Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs har en låneförpliktelse om 14,5 mnkr som Vimmerby kommunkoncern befrias från. Kommunen får styrelseplats i Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs och Astrid Lindgrens värld och kommer därmed att medverka i den framtida utvecklingen.

Avsikten är också att en fortsatt gemensam kulturutveckling av Näs mellan kommunen och Astrid Lindgrens värld ska ske, där nu tack vare den här uppgörelsen möjlighet öppnas för regionala och statliga ekonomiska stöd.

Jag är övertygad om att denna uppgörelse kommer att få stor betydelse för en framtida positiv utveckling av Näs och hela Vimmerby kommun.