fredag 13 januari 2017

KS, utbildning och positiv arbetsmarknad


I tisdags hade kommunstyrelsen (KS) sitt första sammanträde för året. En viktig genomgång och rapportering från utvecklingsavdelningen inledde sammanträdet. Inom avdelningen som leds av Patrik Kinnbom finns näringslivsenhet, kulturenheten och fritidsenheten. Kultur och fritidsenheten kom in i KS ansvarsområde från 2016-02-01. Från näringslivsutveckling rapporterades om pågående arbetet inom av Tillväxtverket delfinansierat projekt social lokal utvecklings strategi, arbetet med företagsbesök och investeringsprojekt fiber på södra industriområdet och industriområde Ceos.

Kulturenheten rapporterade om bland annat biblioteksverksamheten samt fritidsenheten om pågående aktiviteter inom mötesplats Fabriken och kulturskolan. En rapport om barnkonventionsarbetet lämnades också.

Kommunstyrelsen behandlade sedan ärenden som motion om utveckling av dansen som delvis föreslås bifallas, motion om ökad trafiksäkerhet i Södra Vi som föreslås avslås då det avser genomfartsvägen där Trafikverket ansvarar, motion om gång- cykelväg i Frödinge som föreslås bifallas. Ett medborgarförslag om utökad gatubelysning vid Brunnsparken i Södra Vi föreslås också bifallas.

 

På onsdagen deltog jag i en lärorik utbildning om effektivisering av ärendehantering i kommunen för politiker och tjänstemän. Frågor om roller, ansvar, beslutsförhet, uppföljning med mera behandlades. Några viktiga statement tycker jag var:

  • Det räcker inte med att få vetskap och upplysning om förhållanden utan det måste också tas konsekvenser och ageras.
  • De förtroendevaldas huvuduppgift är VAD som, och tjänstemännens är HUR det, ska ske i kommunen. Framgång kommer ur tillit, respekt och samsyn. Uppdraget är att bygga med framsynthet inte rasera eller agera trångsynt.
  • Den politiska processen handlar nästan enbart om att prioritera mellan olika önskemål, behov och krav. Utifrån lag och förordning sker sedan prioritering med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslutade nämnds- och övergripande mål samt det allra viktigast styrdokumentet den fastlagda budgeten. Avvägning och helhetssyn är ett måste.
  • De kommunala bolagen är en del i kommunen som har sin roll utifrån fullmäktiges fastställda mål, kommunens ekonomiska förutsättning och de direktiv och gemensamma styrdokument fullmäktige fastlagt.   

 

Veckan har just avslutats med en information och prognos om arbetsmarknaden i kommunen för 2017. En positiv bild med förväntat fler jobb både inom industri och offentlig sektor. Dock med utmaningar om att finna rätt utbildad och i övrigt lämpad arbetskraft till jobben. Arbetsförmedlingen har ett bra arbetssätt i samverkan med kommun och näringsliv som är positivt.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar