fredag 20 januari 2017

Inte en spänn ...


föreslår Transportstyrelsen i den kommande tioårsplanen för investeringar i järnvägar hamnar i Kalmar län! Det är klart jag är upprörd, det är katastrof.

Vad ska man med en landsbygdskommitté till om man två veckor efter deras rapport som bl a efterlyser rättvisare infrastruktursatsningar mellan storstad och landsbygd lägger förslag som är tvärt emot. Kommittén har haft kommunalrådet Johan Persson (s) från Kalmar som ordförande och det var kanske den ynnest som Kalmar län fick, att leda en utredning, men inga pengar.

Så här har kommittén skrivit

- Vi kan inte acceptera att befolkningen i landsbygderna upplever att samhället överger dem och att det sker en fortsatt tudelning av Sverige. Vi behöver en sammanhållen politik för att ta tillvara de resurser som finns i landsbygderna och säkerställa att det är möjligt att arbeta, bo och leva i hela landet, fortsätter kommitténs ordförande Johan Persson.

Människor som verkar och bor i landsbygderna bidrar till vårt gemensamma samhällsbygge och har rätt till goda levnadsvillkor. Vår mest grundläggande utgångspunkt är att landsbygderna ska ges samma förutsättningar att utvecklas som andra delar av vårt land och ge dem som arbetar och bor i landsbygderna likvärdiga förutsättningar till ett gott liv

I vårt arbete med att utforma en sammanhållen politik för landsbygdernas utveckling har vi utgått från tre övergripande perspektiv:

  • Likvärdiga förutsättningar för medborgarna att arbeta, bo och leva i landsbygderna.
  • Öka landsbygdernas förmåga att ta till vara förutsättningarna för företagsamhet och sysselsättning på ett långsiktigt hållbart sätt.
  • Öka landsbygdernas möjligheter att bidra till en positiv utveckling av samhällsekonomin.

Behovet av investeringar inom samtliga transportslag överstiger i dag de ekonomiska ramarna. För de investeringar som ändå görs genomförs sällan kalkyler av investeringens regionala konsekvenser, trots att samma transportinvestering kan ha helt olika effekter beroende på var den genomförs.

Mål

Kommittén har formulerat två mål för detta område:

Hela landet drar nytta av digitaliseringens möjligheter.

En infrastruktur som säkerställer person- och godstransporter till medborgarna och näringslivet i landsbygderna.

Nu måste Regering och Riksdag ge de statliga verken raka och bestämda direktiv och också se till att de är finansierade och genomförs.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar