lördag 28 januari 2017

2000 i lön och 12 timmar arbetspass


är verkligheten i General Motors och andra bilfabrikanters fabriker i Mexico rapporteras i lunchekot. Då är arbetsvillkoren verkligen goda i Sveriges kommuner. Man blir förvånad över hur en del partier populistiskt ena dagen föreslår att alla jobb ska vara heltid, dvs ett sextimmars jobb (75%) är ett gissel. Nästa dag går man lika populistiskt ut med att föreslå sextimmars arbetsdag med bibehållen lön. Var finns realismen i ett sådant förslag? Var finns de mer än 300 nya medarbetarna som behövs och var finns de ca 150 miljoner kronorna som skulle bli den årliga kostnadsökningen? Antingen ryker varannan skola, försämras äldreomsorgen kraftigt och förlängs kommunala handläggningstider till flera år eller så höjs kommunalskatten med ca 8 kronor. Jag tar mig för pannan.

Jag var igår i Västervik och fick då klart för mig hur viktigt hemspråkskunskap är för att alla nyanlända ska kunna tillgodogöra sig ny kunskap. Självklart är det viktigt att lära sig svenska, men att ta in nya kunskaper med svåra termer på ett språk man inte förstår är inte möjligt, därför måste skolan också undervisa på hemspråket för bästa möjliga lärande. Något parti tycker hemkunskapsundervisning ska läggas ner.

I dag har jag varit på ett gemensamt möte inom Rotary där vi fick inblick i projekt som genomförts med stöd från arbetsförmedling, länsstyrelse och andra intressenter i Linköping/Norrköping och även Kalmar, för att som mentorer medverka till att nyanlända med goda arbetsförutsättningar snabbt får kontakt in i arbetslivet. Projektet har varit framgångsrikt och jag hoppas att Vimmerbyklubbarna i samverkan med Hultsfredsklubben, som också var representerad, kan genomföra liknande projekt framöver.

Under veckan har vi med stora steg fört frågan om vårt egna organiserande av it frågor inom kommunen liksom framtiden för Näs framåt. Jag återkommer med mer information framöver.

fredag 20 januari 2017

Inte en spänn ...


föreslår Transportstyrelsen i den kommande tioårsplanen för investeringar i järnvägar hamnar i Kalmar län! Det är klart jag är upprörd, det är katastrof.

Vad ska man med en landsbygdskommitté till om man två veckor efter deras rapport som bl a efterlyser rättvisare infrastruktursatsningar mellan storstad och landsbygd lägger förslag som är tvärt emot. Kommittén har haft kommunalrådet Johan Persson (s) från Kalmar som ordförande och det var kanske den ynnest som Kalmar län fick, att leda en utredning, men inga pengar.

Så här har kommittén skrivit

- Vi kan inte acceptera att befolkningen i landsbygderna upplever att samhället överger dem och att det sker en fortsatt tudelning av Sverige. Vi behöver en sammanhållen politik för att ta tillvara de resurser som finns i landsbygderna och säkerställa att det är möjligt att arbeta, bo och leva i hela landet, fortsätter kommitténs ordförande Johan Persson.

Människor som verkar och bor i landsbygderna bidrar till vårt gemensamma samhällsbygge och har rätt till goda levnadsvillkor. Vår mest grundläggande utgångspunkt är att landsbygderna ska ges samma förutsättningar att utvecklas som andra delar av vårt land och ge dem som arbetar och bor i landsbygderna likvärdiga förutsättningar till ett gott liv

I vårt arbete med att utforma en sammanhållen politik för landsbygdernas utveckling har vi utgått från tre övergripande perspektiv:

  • Likvärdiga förutsättningar för medborgarna att arbeta, bo och leva i landsbygderna.
  • Öka landsbygdernas förmåga att ta till vara förutsättningarna för företagsamhet och sysselsättning på ett långsiktigt hållbart sätt.
  • Öka landsbygdernas möjligheter att bidra till en positiv utveckling av samhällsekonomin.

Behovet av investeringar inom samtliga transportslag överstiger i dag de ekonomiska ramarna. För de investeringar som ändå görs genomförs sällan kalkyler av investeringens regionala konsekvenser, trots att samma transportinvestering kan ha helt olika effekter beroende på var den genomförs.

Mål

Kommittén har formulerat två mål för detta område:

Hela landet drar nytta av digitaliseringens möjligheter.

En infrastruktur som säkerställer person- och godstransporter till medborgarna och näringslivet i landsbygderna.

Nu måste Regering och Riksdag ge de statliga verken raka och bestämda direktiv och också se till att de är finansierade och genomförs.

fredag 13 januari 2017

KS, utbildning och positiv arbetsmarknad


I tisdags hade kommunstyrelsen (KS) sitt första sammanträde för året. En viktig genomgång och rapportering från utvecklingsavdelningen inledde sammanträdet. Inom avdelningen som leds av Patrik Kinnbom finns näringslivsenhet, kulturenheten och fritidsenheten. Kultur och fritidsenheten kom in i KS ansvarsområde från 2016-02-01. Från näringslivsutveckling rapporterades om pågående arbetet inom av Tillväxtverket delfinansierat projekt social lokal utvecklings strategi, arbetet med företagsbesök och investeringsprojekt fiber på södra industriområdet och industriområde Ceos.

Kulturenheten rapporterade om bland annat biblioteksverksamheten samt fritidsenheten om pågående aktiviteter inom mötesplats Fabriken och kulturskolan. En rapport om barnkonventionsarbetet lämnades också.

Kommunstyrelsen behandlade sedan ärenden som motion om utveckling av dansen som delvis föreslås bifallas, motion om ökad trafiksäkerhet i Södra Vi som föreslås avslås då det avser genomfartsvägen där Trafikverket ansvarar, motion om gång- cykelväg i Frödinge som föreslås bifallas. Ett medborgarförslag om utökad gatubelysning vid Brunnsparken i Södra Vi föreslås också bifallas.

 

På onsdagen deltog jag i en lärorik utbildning om effektivisering av ärendehantering i kommunen för politiker och tjänstemän. Frågor om roller, ansvar, beslutsförhet, uppföljning med mera behandlades. Några viktiga statement tycker jag var:

  • Det räcker inte med att få vetskap och upplysning om förhållanden utan det måste också tas konsekvenser och ageras.
  • De förtroendevaldas huvuduppgift är VAD som, och tjänstemännens är HUR det, ska ske i kommunen. Framgång kommer ur tillit, respekt och samsyn. Uppdraget är att bygga med framsynthet inte rasera eller agera trångsynt.
  • Den politiska processen handlar nästan enbart om att prioritera mellan olika önskemål, behov och krav. Utifrån lag och förordning sker sedan prioritering med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslutade nämnds- och övergripande mål samt det allra viktigast styrdokumentet den fastlagda budgeten. Avvägning och helhetssyn är ett måste.
  • De kommunala bolagen är en del i kommunen som har sin roll utifrån fullmäktiges fastställda mål, kommunens ekonomiska förutsättning och de direktiv och gemensamma styrdokument fullmäktige fastlagt.   

 

Veckan har just avslutats med en information och prognos om arbetsmarknaden i kommunen för 2017. En positiv bild med förväntat fler jobb både inom industri och offentlig sektor. Dock med utmaningar om att finna rätt utbildad och i övrigt lämpad arbetskraft till jobben. Arbetsförmedlingen har ett bra arbetssätt i samverkan med kommun och näringsliv som är positivt.

 

lördag 7 januari 2017

En kort vecka men ändå händelserik


Måndag möte med samhällsbyggnadsavdelningen där frågor om pågående detaljplaner, bostadsbyggande, mark och fastighetsfrågor togs upp. Det är en hel del på gång i Vimmerby men mycket tar behövlig tid.

Onsdag möte om vårt internationella samarbete med staden Mukono i Uganda. Kommunen får statliga pengar genom SIDA för medverkan i demokrati-uppbyggnad. Även deltagare från länsbiblioteket i Kalmar och Kinda kommun medverkade och berättade om sina pågående projekt i Uganda och Kenya.

I onsdags presenterades landsbygdskommitténs slutbetänkande om en sammanhållen landsbygdsutveckling. Av det jag tagit del av ser jag att många förslag riktas mot norrländska glesbygdskommuner och större regionstäder som kan bli föremål för utlokalisering. Jag ser hellre att man försöker behålla den statliga samhällsservice som arbetsförmedling, försäkringskassa och många andra funktioner som hela tiden försvinner från landsbygden. En av de mest centrala områdena är infrastruktur och här anges ambitioner utan några medel. Det är bra att hela Sverige ska digitaliseras, men börja med att stoppa Telia från att riva de befintliga kopparnäten innan det nya är på plasts. Se till att vi får tillbaka ett postväsende som går att lita på och framförallt måste det finnas förutsättningar att effektivt transportera människor och gods på vägar och järnvägar också i norra Kalmar län.