torsdag 28 december 2017

Välkommen 2018


Vad kommer att hända 2018? Min globala önskelista kan göras lång, men det är några för mig väsentligheter jag vill lyfta fram.

Fuskande måste avslöjas och beivras. Det finns fuskare inom många områden. Ekonomi, försåt mot medmänniskor, miljöförstöring och inte minst inom idrotten. Inte heller forskarvärlden går fri.

Terror, skräckspridning och synism måste få ett slut.

Världsfreden måste komma närmare och inte hotas av kärnvapen, maktkamper eller sluten nationalism.

 

Vad tror jag händer i Vimmerby 2018?

Jag tror integration och jobb blir en av årets viktigaste frågor. Här finns fortsatt mycket att göra och jag tror ”Allas Vimmerby” kommer att betyda att fler kommer med i en viktig gemenskap.

Vimmerby är rejält på kartan och tillväxten fortsätter inom industri, bostadsmarknad, handel och besöksnäring. Vi planerar intensivt för att möta alla önskemål. Etableringar börjar på Krönsmon.

Infrastrukturen i regionen måste bli bättre och får en rejäl skjuts. Stångådalsbanan räddas genom mångas kloka och trägna insatser. Tågen kommer åter att stanna i Gullringen.

Den 9 september är det val. Jag tror Sverige får en moderatledd alliansregering. I Vimmerby blir vi färre partier i kommunfullmäktige. Under våren kommer vi moderater i Vimmerby att presentera vår politik inför nästkommande fyra år. Med den förändring vi åstadkommit i kommunens ekonomi vill jag under nästa mandatperiod sänka kommunalskatten till nytta för alla inkomsttagare.

Jag önskar alla ett Gott Nytt År 2018.

fredag 22 december 2017

Moderaternas Trygghetspris.


                                                

I onsdags delades för första gången Moderaternas Trygghetspris ut. Vi har valt att instifta priset för att lyfta fram insatser som görs av individer, föreningar och företag för att skapa ett tryggare Vimmerby. De första pristagarna blev Rebecka Lilja och Matilda Isaksson. Tjejerna som tog tag i otryggheten att i mörkret gå hem från nöjesstället genom att i egna bilar bjuda på skjuts hem. Fantastiskt roligt att träffa dessa entusiaster, fulla av energi och kompistänk, som borde få fler att göra likadant. Tjejerna kommer att fortsätta bjuda på skjuts framöver, kolla på deras facebook sida. Priset delades ut av Lisa Blom och Linnea Fasth.

På måndagens kommunfullmäktigemöte delade jag ut årets kultur- och fritidspris till countryentusiasten Lars Thell. Lars fick priset för sitt mångåriga engagemang i Smålands Country Club där han också är ordförande. Lars är ofta ute och glädjer i olika föreningar, på äldreboenden och andra arrangemang och är en mycket värdig pristagare.  

Vimmerby och Kinda kommuner har i veckan gemensamt tillskrivit Regeringen och statsrådet Peter Eriksson och beklagat oss över den alldeles för långsamma handläggningen av ärenden hos Lantmäteriet. Den långa handläggningen försvårar byggnation av både bostäder, industrier och andra anläggningar då det för att få ett banklån krävs att man kan ta ut pantbrev i en fastighet, vilket inte är möjligt innan den är bildad och fått sin registerbeteckning. Vårt initiativ har redan fått uppmärksamhet och Lantmäteriets Regionchef har i början av nästa år bokat ett möte med oss för att informera om situationen och förhoppningsvis visa på konkreta förbättringsåtgärder.

fredag 15 december 2017

Förändring kräver mod och vilja.

I veckan har vi hanterat frågor kring bostadstomter, industrietableringar, turistverksamhet, markförvärv, utsläppssanering, framtid för Eken, Granen och Karlbergstomten. Vi anpassar tidigare beslut genom att tillstyrka byggnation av GC väg i Gullringen och låta renovera golv och vikvägg i idrottshallen.


Jag har också i veckan deltagit i ett antal möten och samtal. Det är beklagligt att det i nästan varje möte finns de som ifrågasätter förändring och väljer att avstå eller gå emot när beslut ska fattas. Nytt ledarskap efterlyses, vadå ledaskap? Ledarskap genom obeslutsamhet och förvirring har Vimmerby kommun haft nog av. För mig innebär uppdraget att leda så att Vimmerby utvecklas och blir alltmer välmående och attraktivt.

Men förutom mod och vilja kräver också förändring kloka analyser och resurser till genomförande. Men även med analys kommer många frågor att vara obesvarade och det säkra med en resurskalkyl är, att utfallet blir något annat. Det är här mod och vilja tar vid och beslutsamheten prövas.

Jag vill ge ett exempel där beslutsamhet, mod och övertygelse fört mänskligheten framåt.

1957 började rymdkapplöpningen med Sovjetiska farkoster först i rymden. Yrvaket USA togs på sängen och var på efterkälken i flera år. Strax efter den första bemannade rymdfärden gjorts av Jurij Gagarin den 12 april 1961 bestämde sig president John F Kennedy i maj för att det amerikanska rymdprogrammet ska före decenniets slut landsätta en man på månen. Kongressen var emot, omöjligt tyckte många, för dyrt tyckte andra. Men med bestämdhet, mod och övertygelse drev Kennedy och senare Nixon igenom rymdprogrammet som blev en succé. Den 20 juli 1969 satte Neil Armstrong sin fot på månen.

Om Kennedy givit vika eller om nejsägarna varit i majoritet, kanske hade då ännu ingen varit på månen och vi hade gått miste om alla de tekniska landvinningar som rymdprogrammet innebar.

Jag tror på framtiden och vet att det krävs mod, vilja och ansvar för att gå in i den.

fredag 8 december 2017

Sänkt skatt 2019


Kommunens uppgifter är att på demokratisk grund (röstberättigade medlemmar utser folkvald församling, kommunfullmäktige) med rättande efter lokaliseringsprincipen (att handha angelägenheter inom kommunens geografiska gränser, undantag finns) och likställighetsprincipen (alla ska behandlas lika, undantag finns) utöva och tillhandahålla:

Myndighetsutövning

Välfärdstjänster

Samhällsutveckling

Med den goda utveckling vi har i kommunens ekonomi och de verksamhetsförändringar som genomförs med bibehållen god service finns det utrymme för sänkt kommunalskatt redan 2019. Självklart bidrar också den starka utvecklingen och investeringsvilja vi ser i näringslivet liksom det intresse det finns att bygga och bosätta sig i kommunen till att möjliggöra för lägre skatt.

Enligt kommunallagen har kommunen rätt att ta ut skatt för skötsel av sina uppgifter men ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Därför kräver lagen att kommunens förtroendevalda (Kommunfullmäktige) ska besluta om en budget för varje år och där ange mål och riktlinjer för en god ekonomisk hushållning. I budgeten ska också skattesatsen anges.

Skattesatsen 22:36, högst i Småland och Öland, ligger kvar 2018, men jag kommer att verka för att den kan sänkas 2019 och reduceras med minst 50 öre under kommande mandatperiod. Det är få reformer som är så samhällsvälgörande som att stärka ekonomin hos medborgarna genom att själva få disponera sin inkomst.

Avslutningsvis vill jag gratulera Gullringen, Skanska och Bo Klok, liksom hela Vimmerby kommun och vår region till ytterligare en stor satsning i husproduktionen.

fredag 1 december 2017

Budget 2018 anförande


Mod, ansvar, fantasi våra tre värdeord som såväl beskriver hanteringen av kommunens ekonomi de närmast gångna åren och präglar också budget 2018 och planåren 2019-2020.

Efter den genomlysning Sveriges Kommuner och Landstings analytiker presenterade hösten 2014 som visade att vi hade ca 50 mnkr för höga verksamhetskostnader jämfört med jämförbara kommuner, formade vi en ny majoritet M+S med den högsta prioriteringen att få kommunens ekonomi i balans. Vi är på mycket god väg då kostnaderna nu närmat sig de jämförbara kommunerna och investeringarna bantats rejält.

Samtidigt har omvärlden förbättrats med ett starkt näringsliv, låg arbetslöshet, låga räntor och ökande befolkning. Vi är därför nu redo för en ny fas med ansvarsfulla satsningar i välfärden, både i verksamhet och investeringar. Med en genomtänkt budget som vi nu presenterar ökas servicen till medborgare och skapas förutsättningar för tillväxt och utveckling. Samtidigt fortsätter vi städa i balansräkningen så våra tillgångar har en riktig värdering och fortsätter vi också amortera våra lån. Kort sagt ansvarstagande kryddat med mod och fantasi.

Vi vill tillföra kommunstyrelsen 6,1 mnkr för utveckling, exploatering av bostads- och industrimark liksom underhåll av fastigheter. Vi vill medverka till föreningslivet genom högre budget.

Barn- och utbildningsnämnden vill vi förstärka med hela 15,5 mnkr som främst går till utökad och stärkt förskoleverksamhet.

Socialnämnden förstärks med 12,0 mnkr som bland annat går till hemtjänst och nya digitala trygghetslarm.

Vi fortsätter ge sedan tidigare beslutade resurser för att minska sjukfrånvaro och förbättra arbetsmiljön.

Investeringsramen ökas kraftigt till 56,2 mnkr och inrymmer bland annat:
Fordon till räddningstjänsten 11,5 mnkr                                                                 Exploatering av Nossenområdet 3,8 mnkr                                                     Byggnadsinvesteringar i Astrid Lindgren skolan, gymnasieskolan och brandstation 9,2 mnkr Asfaltering gator och vägar  3,0 mnkr

Vi ska också besluta om tre finansiella mål.                                                                           1. Ett resultat på 2% av skatter och generella statsbidrag.                                                      2. Amortera lån med minst 16 mnkr.                                                                                       3. Att självfinansiera investeringarna till 100%.

Med vårt budgetförslag klarar vi målen för 2018.

Skattesatsen 22:36 föreslås ligga kvar 2018, men jag kommer att verka för att den kan sänkas 2019 och reduceras med minst 50 öre under kommande mandatperiod. Det är få reformer som är så samhällsvälgörande som att stärka ekonomin hos medborgarna genom att själva få disponera sin lön.

Det är också glädjande att följa alla de initiativ i investeringar, företaqsamhet, gröna näringar och föreningsliv som sker i samhället runt om i vår kommun.

Förutsättningarna har förbättrats sedan vi påbörjade budgetarbetet i februari och vi kan därför med ansvar föreslå fullmäktige att ställa sig bakom föreliggande budgetförslag.

 

onsdag 15 november 2017

Demokratiutveckling i Mukono, Uganda

Idag, onsdag den 15 november åker vi på den första resan i detta projekt till Mukono i Uganda. Jag ingår i projektets styrgrupp. Styrgruppen ansvarar för att ge projektet rätt förutsättningar att lyckas nå sina mål och har dessutom egna mål att arbeta mot. Huvudmålet är att arbeta för att öka förtroendet och inflytandet mellan ungdomar och politiker. Styrgruppen består av tre politiker och en tjänsteman som är samordnare. Projektet ingår i biståndsverksamheten inom Sida.Vi är åter i Sverige fredagen den 24 november.


Läs mer om projektet och de som deltar på denna resa till Mukono på bloggen:


http://www.dagensvimmerby.se/bloggar/e/24/mukono-bloggen/

fredag 10 november 2017

Invånarpanel Vimmerby


Har Du kollat landstingets invånarpanel på webben? Ett sätt att nå många medborgare där man kan svara på frågor från landstinget och göra egna inspel. Jag tror det här är något vi kan ta efter också i Vimmerby kommun. Det ska vara lätt att komma i kontakt med oss och vi behöver många synpunkter från inte bara brukare och medarbetare utan också alla andra som vistas eller är i kontakt med kommunen.
Just nu sitter jag med ytterligare ett markförsäljningsavtal på Östra Ceos för underskrift framför mig. Vi säljer 11.600 kvadratmeter til ett pris av 2.262.000 kronor. Köpare är Eklunds Företagscenter i Södra Vi som jag välkomnar till etablering inom Ceos området. Nu är det hög tid för oss att komma fram med avfart från/till rv 23/34 till industriområde Krönsmon. Kommunen har anlitat projekteringsspecialister i ärendet för att skynda på. I veckan har vi också sålt Ulveberg som nu blir en fin gård för de nya ägarna.
Nästa vecka, på onsdag, reser jag tillsammans med styrgrupp och ungdomar till Mukono i Uganda. Det hela började för drygt 10 år sedan när initiativ togs till ett kommunalt partnerskap mellan Mukono municipality och Vimmerby kommun genom att dåvarande kommunalråd Carl-Axel Centerstig och dåvarande Mayor of Mukono Johnson S. Muyanja undertecknade ett s.k agreement mellan de två kommunerna. I grunden är det ett Sida initiativ att främja demokratisk utveckling i utsatta länder och därför finansieras Vimmerbys medverkan fullt ut med biståndsmedel efter godkänd projektplan.  Sedan dess har ett flertal ungdomar och vuxna träffats för samtal och erfarenhetsutbyten rörande barn – och ungdomars demokratiska, kulturella och etiska rättigheter samtidigt som uppbyggnaden av ett ungdomscenter i Mukono påbörjats och utveckling av allaktivitetshuset Fabriken i Vimmerby fortsatt. Jag ser fram mot att medverka i denna viktiga demokrati process.
Jag önskar alla läsare kommande bra veckor och jag återkommer den  1 december med min blogg.
 
 
 

 

torsdag 2 november 2017

Ett tryggare Vimmerby nu


Vi måste få stopp på inbrott, stölder, rån och överfall. Det är något jag kommer att prioritera i närtid. Jag vill att vi omgående ökar upp gatubelysningen så att alla lampor är tända hela den mörka delen av dygnet, och det ska gälla all kommunal belysning i alla kommunens orter. För att förekomma missförstånd så finns också belysning som Trafikverket ansvarar för, liksom många privata belysningar. Det finns mycket mer att göra men det mesta är en fråga för Regering och Riksdag. Vi moderater agerar kraftfullt för ökade resurser till polis och rättsväsende.

Till trygghet hör också väl fungerande kommunikationer som består av infrastruktur och trafik. Under onsdagen den 1 november samlades ett stort antal förtroendevalda, experter, intressenter, företagare samt landshövdingarna i Östergötlands län Elizabeth Nilsson och Kalmar län Thomas Carlzon i Linköping för en seminariedag att lyfta fram Stångådals- och Tjustbanorna. Här finns utan tvivel stora vinster att göra för näringsliv, universitetsutbildning, besöksnäring och sjukvård. Tyvärr har Trafikverket inte föreslagit en enda krona till dessa banor i förslaget till trafikplan 2020-2028 som nu är på remiss. Det här är ett andra område jag kommer att prioritera i närtid.fredag 27 oktober 2017

Från 16% till 22%.


Från 16% till 22% är Moderaternas förändring i väljaropinionen på tre veckor sedan Ulf Kristersson blev ny partiordförande och partistämman beslutade om många viktiga inriktningar. Opinionssiffror är en flyktig vara men också en viktig indikator och ett kvitto på att man i det stora hela är, gör och vill det medborgarna uppfattar rätt.

Moderaternas partistämma beslutade bland annat:                              
att ta ansvar för ekonomin genom att bekämpa skattefusk och bidragsfusk liksom att de offentliga välfärdssektorn ska vara effektiv,  
att utveckla och förstärka arbetslinjen för fler jobb och fler i arbete,      
att hela Sverige ska leva genom växande företag och starkare transportsystem,                                                                                   
att höja kvalitetskraven inom utbildningssystemet på alla nivåer,          
att trygghet är ledstjärna inom vård, omsorg, rättsväsende och försvar,
att ett hållbart Sverige ska genomsyra politik och beslut.


Under veckan har jag deltagit i flera möten såsom Kommunfullmäktige, inbjudan från Svenskt Näringsliv, Almi och Företagarna samt Styrelsemöte med Regionförbundet.

Viktig information från dessa möten är att strategin om gemensam attraktionskraft för hela Vimmerby kommun enigt antogs (finns på kommunens webbplats), att Vimmerby förbättrat sig på många punkter ur företagarnas perspektiv sedan föregående år, men mycket finns ännu att göra. Att arbetet med att få till en gemensam länsorganisation från 2019 för utveckling, kultur, kollektivtrafik sjukvård osv löper på i en positiv anda.  


Natten mellan lördag och söndag vrider vi tillbaka klockan en timma när sommartiden upphör.

fredag 20 oktober 2017

Regional Utveckling


Onsdag torsdag höll Regionförbundet de årliga regiondagarna som i år hade temana Trendspaning och hur bygger vi för framtiden. Jag hade möjlighet delta halva dagar och det var intressanta insikter jag fick.

Det första seminariet hade den provokativa rubriken ”Det har aldrig gått så långsamt som nu” och ville väcka synsättet att vi hinner allt sämre med i den förändring som sker. Vi är helt enkelt för långsamma. Det är de som spanar, agerar och vågar, ibland på chans som är vinnarna. Det klassiska att springa fort är ingen idé om man inte bestämt sig vart man vill var ett av kärnbudskapen. Ett annat var att ett ledningsmöte bör disponeras så att huvuddelen av tiden ägnas åt framtidsspaning och vägval framåt och en mindre del på analys av vad som redan hänt.

I en nyligen gjord studie vad unga idag oroas mest över så kommer miljöförstöring, terrorism och våld på de tre första platserna. Jobb, ekonomisk trygghet och sjukdom, gamla klassiska oroshärdar, ligger långt ner på listan. Tänkvärt för oss som just nu formar hur vi vill utveckla samhället de kommande fyra åren.

Andra dagen handlade mycket om byggnation i trä och hur vi ska ta tillvara vår stora skogsresurs som finns i Småland. Lena Ek, Södras styrelseordförande, talade om vikten att få boende i större städer att förstå hur värdefull och användbar skogen är i vårt samhälle. Hon liknade skogen vid ett trädgårdsland som blir en bra jämförelse hur man bereder marken, sår, rensar ogräs, gallrar och skördar vid rätt ålder – inte för sent så det blir övermoget. Platscheferna för Hjältevadshus i Hjältevad och Bo Klok i Gullringen deltog och framhöll vikten av kompetensförsörjning och önskan om tågstopp på respektive ort.  

fredag 13 oktober 2017

Den lilla förskolan i den stora.

I veckan har jag deltagit i ett studiebesök på den tre år nya förskolan Solkullen i Gamleby. Fantastiskt. 135 barn i 10 avdelningar med gemensamma matsalar, studierum, lekrum och egna utemiljöer. Förskolan är byggd med ett längsgående luftigt, rymligt ”skepp” där varje avdelning dockas mot som satelliter. Mellan varje enhet är en yttergård med lekplats och därutöver finns grönytor och tillgång till fritidsytor.


Kostdelen består av ett eget tillagningskök där 1,8 tjänst tillagar, serverar och tar hand om allt efterarbete för all kost till barnen. Den allra mesta maten lagas från grunden med lokala råvaror.

Barnen stortrivs på förskolan och kan vara helt i sina egna grupper eller tillsammans med jämnåriga i annan grupp. Innan inflyttning fanns betänklighet mot storleken från några både föräldrar och pedagoger vilket vänt till att man blivit mycket nöjda med resultatet. En stor fördel med den stora enheten är att när man behöver vikarier så sker det så ofta att det kan bli samma personer som får erbjudande och blir bekanta med barn, kollegor och föräldrar. Efter detta besök är det klart för mig att det finns många pedagogiska och verksamhetsmässiga, för att inte tala om ekonomiska, fördelar med många grupper samlade i en stor och välplanerad enhet.   

I en forskningsrapport från Tillväxtverket bekräftas det rätta i Vimmerbys arbete med strategi för ökad attraktionskraft.

I konkurrensen om inflyttare och att öka invånarnas trivsel måste attraktiviteten upprätthållas och stärkas, säger rapporten. Det måste ske utifrån den egna kommunens behov och möjligheter i samklang med förutsättningar och medborgarinflytande. I forskningsstudien pekas på det viktiga hur processen att formulera en målbild genomförs. Sker det enskilt (inom och av kommunen själv) eller interaktivt (samarbete mellan en rad olika aktörer på olika nivåer). Mest framgångsrikt är att välja det interaktiva förhållningssättet.

fredag 6 oktober 2017

Så mycket positivt


När jag tillträdde som kommunstyrelsens ordförande för två år sedan trodde jag verkligen inte det skulle vara möjligt. Ett av skolstrukturdebatt sargat Vimmerby som helt plötsligt tog emot ett stort antal flyktingar, har vänt till ett samlat Vimmerby med entusiasm och framgång.

Har just skrivit under tre köpebrev. Två avser tomter på Östra Ceos industriområde och inbringar drygt 3,3 miljoner kronor och det tredje avser Lansen 9 som inbringar knappt 0,4 miljoner kronor. Nu effektueras de positiva nyheter om etableringar i Vimmerby som vi tidigare berättat om i media.

Veckans stora glädjeämne är det fantastiskt goda ekonomiska resultat kommunen presterat perioden januari-augusti 2017, ett överskott om 42,6 mnkr och för kommunkoncernen som innefattar Vimmerby Energi & Miljö och Vimarhem hela 59,6 mnkr. Den prognos vi lämnar för helåret är ett överskott i kommunen om 30 mnkr och för kommunkoncernen 45-50 mnkr.

Eftersom de kommande åren 2018-2020 är utmanande med fler barn i skolan, förhoppningsvis många barn i förskolan och allt fler äldre, behöver vi så väl bra överskott just nu. Förutom driften av våra kärnverksamheter behövs upprustning och återinvesteringar i VA, gator- och vägar liksom fastigheter. Nyinvesteringar i skola särskilda boenden, reningsverk, fiber och infrastruktur är andra angelägna kommande utgiftsområden vi vet kommer

Det är riktigt bra att vi nu har andra än kommunen som intresserar sig för att bygga bostäder och det måste bli externa intressen som i den gemensamma andan att utveckla Vimmerby medverkar i projekt inom utveckling av besöks- och upplevelsesektorn. Jag kan inte nog beundra Saltkråkan för sitt engagemang och handlingskraft i Vimmerby.

fredag 29 september 2017

Mera pengar?


För mig är att ta ansvar att hushålla med resurser och prioritera efter högst samhälls- och medborgarnytta, eller som man uttrycker det i näringslivet kundnytta.  

Just nu är det en stor aptit på att kommunen ska utföra tjänster som ligger utanför vårt kärnuppdrag liksom investera i idrotts- och fritidsanläggningar. Jag menar att vi måste prioritera boende, näringslivsutveckling och infrastruktur. Kakan måste bakas först innan den kan konsumeras. Vi har stort fokus på detaljplaner för att åstadkomma byggnation och sedan måste kommunen investera i gator, vatten, avlopp, fjärrvärme med mera. En infart till Krönsmon från rv 23/34 är av högsta vikt och självklart en robust järnväg och tågtrafik till Linköping.

Kommunen får allt bättre ekonomi men vi har stora utmaningar framför oss. Vi ser en ökning av fler än 100 barn i grundskolan inom fem år, vi ser att de äldre blir allt fler och behöver omsorg. Förskolan är redan så ansträngd att vi i veckan har beslutat att det måste tillföras mer resurser som helt går till pedagogtjänster. En ny förskola kommer att byggas i Skyttehagsområdet och planeringen är i full gång med en stor kompetensbredd representerade.

Fiberfrågan är åter högst aktuell i och med att Telia bestämt sig för att i närtid klippa bort stor del av sitt nuvarande landsbygdsnät. Även vårt bostadsbolag vill och ska tillhandahålla fiber till sina hyresgäster och kommunens både skola och äldreomsorg står inför omfattande digitaliseringar.

Men vi har inte möjlighet att göra allt på en gång utan det är en sammanvägning och bedömning av samhälls- och medborgarnytta.

fredag 22 september 2017

Vi höjer Vimmerbys attraktionskraft


I går kväll (torsdag 21/9) samlades närmare 200 personer för att delta i seminarier och information om Vimmerbys situation, utvecklingsmöjligheter och förbättrad medborgardialog..
Karin Andersson, strategikonsult från Kairos Future, föreläste om kvällens tema – Attraktiva och hållbara livsmiljöer – och hur allt hänger ihop i ett attraktionsbyggande. Vi fick även till oss att Vimmerby är ur ett positivt perspektiv en komplex kommun som både är en arbetar- och boendekommun med mycket företagare och med många besökare. Detta ger oss utmaningar men främst stora möjligheter för att växa.
Vi fick lyssna på nyinflyttade unga från Belgien och USA och varför de valt att bosätta sig i Vimmerby kommun.
Vi kopplade ihop Karins föreläsning med att ställa frågor kring attraktiva och hållbara livsmiljöer där alla deltagare via ”Mentimeter” kunde ge sina svar som vi tar med oss vidare i processen.
Vimmerby är av Tillväxtverket en av tio utvalda kommuner som får projektstöd för genomförandet av denna utvecklingsstrategi och vi hade därför besök från Tillväxtverket under eftermiddagen och kvällen.
För alla er som inte fick möjlighet att vara där kan vi informera om att utkastet till den Sociala Lokala Utvecklings Strategin (SLUS) finns att läsa här: http://www.vimmerby.se/naringslivsportalen/starkt-lokal-attraktionskraft/
Det är planerat för att kommunfullmäktige ska ta beslut om SLUS i oktober. Utifrån det kommer vi att börja arbeta med implementering i kommunen, näringsliv, föreningsliv och i nätverken som finns i flera av kommunens mindre orter för att skapa utveckling i hela kommunen.
Två filmer som beskriver andan i projekt SLUS finns nu på Facebook och fler kommer. Gå gärna in och titta och ha synpunkter.
Vi kommer att hålla kontakten med er och informera om vad som händer i processen framöver. Förhoppningsvis kommer vi att ha ett nytt strategiskt möte tidigt nästa vår.
 
 
 

 

fredag 15 september 2017

Rösta på söndag


Är du medlem i Svenska Kyrkan kan du på söndag välja den nomineringsgrupp och kandidat du vill ska företräda dig i styrandet av Svenska kyrkan. Kyrkan styrs i tre nivåer, lokalt genom kyrkofullmäktige, regionalt av stiftsfullmäktige och nationellt av kyrkomötet. Du som fyllt 16 år kan alltså göra tre val. Innan kyrkan skildes från staten var det oftast de politiska partierna som nominerade de man hade att välja på, numera är det opolitiska eller partipolitiskt anknutna nomineringsgrupper man röstar på. Information om vilka nomineringsgrupperna är och deras kandidater på valsedeln finns på Svenska kyrkans webbplats www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. Du kan också kryssa för upp till tre kandidater som du vill lyfta fram i valet.

Jag vill också förmedla några forskningsresultat som jag lyssnat till om dels brukarinflytande inom den kommunala välfärden och dels kommuners legitimitet.

Forskaren Erik Eriksson tog sitt avstamp om brukarinflytande i medborgardriven verksamhetsutveckling, dvs hur viktigt det är att alltid ha medborgarnytta i ett helhetsperspektiv i focus. Svårigheter som belystes är hur medborgarengagemang kan fångas upp och tas in i den politiska processen utan att det blir särintressen med hög röst som får mest genomslag. Att stå emot och se helhet kräver mod och delaktighet men är ofta väldigt svårt att kommunicera. Dialogen ska ges ett syfte och det bör klarläggas att det är en av flera källor till ett beslutsunderlag.

Universitetslektor Katarina Roos föreläste om legitimitet och definierar kommunal legitimitet som ”Medborgarnas fortlöpande utvärdering av den lokala demokratins funktionssätt.” För kommunen gäller det att tillfredsställa nöjdheten hos medborgarna. Nöjdheten är inte kopplad till resursfördelning utan till upplevelsen av tjänst och bemötande. Viktigt för kommunen att synliggöra sina insatser för att undvika missnöjeskänslor och upplevelsen att det händer aldrig något här.

fredag 8 september 2017

Regnbågsflaggan hissad.Utanför mitt fönster i Stadshuset vajar nu Regnbågsflaggan. Det gör den för att vi i kommunen står för att alla människor har samma värde och ska ha möjlighet att uttrycka sina olikheter.
Jag och Helen var i går på en mycket givande föreläsning med Iranfödde Milad Mohammadis under temat Olikheter är möjligheter. Milad kom till Sverige som tvååring, växte upp i Västerås och upplevde stora integrationsproblem med mobbing under sin uppväxt. Han beslutade sig för att bli något och ta saken i egna händer. Efter jurist och statsvetarexamen vid 22 års ålder har han haft jobb i flera stora företag parallellt med entreprenörskap och satsningar inom integration och välfärd. En enastående resa för en nu tjugoåttaåring som brinner för mångfald och att alla har sin plats i samhället och är betydelsefulla.
Vi i Sverige ska vara glada över våra invandrare som ger oss så mycket mångfald. Milad är en flitigt anlitad föreläsare och ca 300.000 personer har redan fått göra det och nu är det nittio till från Västervik, Vimmerby och Hultsfred som gjort det. Får Du möjligheten, ta den.


.


torsdag 31 augusti 2017

Ekonomisk disciplin.


I kommunen kallar vi det att hålla sig inom budget. I debatten och hos vissa politiker verkar det som det finns något ”ovan där” som bara fyller på med resurser. Så är det inte! Vi har en inkomst att hålla oss inom, även om vi har det mycket säkrare att få en inkomst till kommunen än i ett företag där leveransen och prestationen är det enda som ger inkomsten.

Hur har vi då fördelat resurserna i kommunen de senaste fyra åren? Jo för de två största och för välfärden viktigaste områdena har vi gjort så här:

Barn- och Utbildning som omfattar barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, högskolecenter och ytterligare mindre utbildningsområden tilldelades 2014 279,8 mnkr och föreslås för 2018 få 316,2 mnkr. En satsning med 36,4 mnkr eller 13%.Trots denna satsning är det trångt i förskolor och skolor på många platser medan klassrum står tomma i vissa skolor.

Social- och omsorg som omfattar omsorg om äldre, funktionshindrade och andra grupper liksom individ- och familjestöd och andra sociala insatser inom tex flyktingmottagande tilldelades 2014 275,9 mnkr och föreslås för 2018 få 343,2 mnkr. En kraftfull satsning med 67,3 mnkr eller hela 24%. En del av satsningen är justering för underskott 2014 och mycket beror på ökat antal äldre och högre kvalité i omsorgen.

Det sätt kommunen kan skapa ökad välfärd, tillväxt och nya satsningar på är att människor trivs i vår kommun och vill bosätta sig här samt att prioritera och välja ut de områden vi vill satsa på. Bostads- och industritomter eller gator och vägar? Förskolor, grundskolor, gymnasium eller förskollärare, specialpedagoger, rektorer och chefer? Äldreboenden eller omsorgspersonal? Många små och utspridda enheter eller större välorganiserade och effektiva enheter?
Listan över områden att välja bland och prioritera är hur lång som helst, det gäller att göra rätt och så att så många som möjligt får så bra som möjligt – men det räcker inte till allt och alla!

fredag 25 augusti 2017

Blomstrande näringsliv


Nu har vi snart nyetableringar på hela Ceos industriområde. För några år sedan var det många som tvivlade på kommunens satsningar som nu visar sig vara mycket lyckat och rekordsnabbt fyllts. Vi snabbar nu på planeringen för en ny infart till Krönsmon, uppe på krönet av RV 23/34 där vi idag har en mindre infart till kommunens bergtäkt för att möta, vad vi tror snart kan komma, den första etableringen på detta industriområde. Samtidigt ändrar vi detaljplanen för del av Krönsmon, mot riksvägen, för att tillåta också handel och kontor.

Ett önskescenario vore att all bilhandel i Vimmerby etablerades på Krönsmon i vackra anläggningar mot riksvägen. Vi skulle då få många utmärkta fastigheter för annan handel eller verksamhet frigjorda i staden. Visst, flera handlare har nyinvesterat men dessa fastigheter betingar säkert ett bra värde för en ny ägare eller hyresgäst. 

Nästan varje dag är det positiva nyheter från företag i kommunen. Storebrolyan levererar sitt första hus och tror på en kraftig ökning de närmaste åren. Önskemål om ändrad detaljplan i sydöstra industriområdesplanen intill Arla för möjliggörande av handel. AB Timber Djursdala förvärvar och startar upp verksamhet i Djursdala. Ljunghälls fortsätter att anställa i Södra Vi.

Att vi har haft en mycket bra säsong för besöksnäringen vittnar många aktörer om och det är många tyska besökare i Vimmerby.

Fantastiskt

 

 

 

fredag 18 augusti 2017

Rivstart med många händelser.Först vill jag gratulera Ingela (Nilsson Nachtweij) som ser ut att nå en plats på centerns valsedel där hon kan bli riksdagsledamot. Visst, det är ju lite väg dit och också ett val för att det ska bli verklighet, men det vore bra för Vimmerby och nordvästra Kalmar län att få en riksdagsledamot med god kännedom om vår verklighet.
Själv sitter jag i nomineringskommittén för moderaternas riksdagsvalsedel för Kalmar län. Anmälningstiden för kandidater har gått ut och nu pågår en gedigen utvärdering av kandidaterna. Det finns kandidater från hela länet men vi väljer inte att offentligt presentera några namn förrän efter en stämma där alla föreningar har ombud och rangordnar de av nomineringskommittén utvalda tio toppkandidaterna till valsedeln.
I veckan har vi haft möten med landshövdingen, företagarna och Vimmerby Miljö- och Energi. Jag har själv mött riksdagsledamoten och förre arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson (m) på Astrid Lindgrens Värld och också varit med vid invigningen av det nya gruppboendet Gårdsstigen som blir fantastiskt bra för de boende och personalen.
 
 
 

tisdag 25 juli 2017

Diggiloo – vilken fest


Så kul att Diggiloo kom till Vimmerby. Det var välarrangerat för alla åldrar och det kändes att alla stortrivdes. Artisterna var alla bra med ett varierat utbud och fantastiskt ackompanjerat av duktiga musiker. Jag fick också möjlighet att lämna ut ett antal sadelskydd till många av de som kom cyklande till evenemanget. Det är en sådan kväll man märker Vimmerbyandan och att vi gemensamt har något att vara stolta över och bygga en framtid kring.

Jag känner på mig att arrangörerna vill komma tillbaka till Vimmerby nästa år, och dom är varmt välkomna.

fredag 30 juni 2017

Demokrati

Jag har just kommit till kontoret efter att tagit del av ett seminarium om utmaningen för svensk demokrati. Föreläsare var David Karlsson, Docent i Statsvetenskap, Förvaltningshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Hur styrs Sverige?

Detta regleras i en av våra grundlagar, Regeringsformen.

Regeringsreformen 1 kap. Statsskickets grunder.

1§ All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

  • Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt.
  • Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt styrelseskick och
  • Kommunal självstyrelse.

David menar att detta är det centrala, kärnan i hur demokrati utövas i Sverige. Den yttersta kontrollen över att statsskicket fungerar och hur de förtroendevalda lever upp till folkets förväntan utövas i allmänna val vart fjärde år. Det är därför fri åsiktsbildning, rätten och möjligheten att rösta och att kandidera till förtroendeposter ska vara lika för alla.

Demokratin och folkviljan utövas representativt, det vill säga av de representanter folket väljer i val. Sverige och norden har här en unik ställning genom denna öppna valmöjlighet som visar sig i ett högt valdeltagande där man verkligen kan säga att det ÄR folkets vilja som representeras i de valda församlingarna. Sedan utser inom sig den folkvalda församlingen, i Vimmerby kommunfullmäktige (KF), ett presidium (ordförande och två vice ordföranden).

För att effektivt styra kommuner är det bra om partier når en majoritetsbildning. Ibland har ett parti egen majoritet (mer än 50% av ledamöterna) men oftast bildas koalitioner som har majoritet. Denna mandatperiod (2015-2018) har Socialdemokrater och Moderater bildat majoritet och därmed tillsatt de ledande politiska ledamöterna i de verkställande organen. Enligt kommunallagen ska KF utse en verkställande styrelse, kommunstyrelse (KS) som nu leds av mig som ordförande med Helen Nilsson som vice ordförande.

David påpekar att det är viktigt att behålla förtroendet för den representativa demokratin vilket kräver att de förtroendevalda lyssnar på folket, bevakar omvärlden och väger samman så mångas åsikter som möjligt, även de som inte höjer sin röst. De förtroendevalda ska ta initiativ, fatta beslut och se till folkets bästa, detta innebär avvägningar, prioriteringar (det finns inte resurser till allt) och att alla inte kan få som man vill.

Det är också viktigt att partierna profilerar sig, det måste vara meningsfullt att rösta, att ha valmöjlighet, hitta ett parti som passar bäst med min egen åsikt och som också genomför sin politik. Forskning visar att partier i stor utsträckning verkar för sina vallöften.

Det är viktigt att vi tillsammans försvarar den representativa demokratin som visat sig väldigt framgångsrik som styrelseskick och är grunden för vårt öppna, välmående land.

 

fredag 16 juni 2017

Studenten och Filmbyn


Idag fredag har eleverna som slutat gymnasiet bland annat haft avslutning i Vimmerby kyrka. Vid avslutningen hölls flera tal och Britt Alf lyckönskade alla elever med tre väldigt fina budskap.

  1. Ger er nu ut i världen, passa på att ta nya intryck och gå vidare. Alldeles rätt tycker jag, men jag vill också skicka med att kom ihåg Vimmerby och välkomna tillbaka.
  2. Var inte rädd för att framföra era åsikter, se till att vara med och komma till tals. Jag håller med, det är precis därför många av oss vill vara med att utveckla och förnya samhället, kanske ta ansvar som politiker.
  3. Se allt det som händer runt omkring oss. Också min åsikt, det är väldigt olyckligt när man bara är en försvarare och grundar sina åsikter från hemmaplan. Det händer så mycket runt omkring, och fort går det, bli en förnyare.

Grattis Mariannelund och hela Astrid Lindgrens hembygd. En fantastisk utställning med minnen från inspelningarna av flera av Astrid Lindgrens filmer finns att beskåda. På plats bland många invigningsbesökare var bland andra kompositören Georg Riedel som skrivit musik till många av Astrid Lindgrens filmer, förre finansministern Allan Larsson som var en av initiativtagarna och finansiär till filmbyn och Olle Nyman barnbarn till Astrid Lindgren och VD för Saltkråkan AB. På länk gratulerade bland andra Karin Nyman, Astrids dotter och Björn Ulvaeus som också varit en av medskaparna till filmbyn.

 

fredag 9 juni 2017

Äntligen fiber


I går fick jag erbjudande från Zitius i samverkan med Anen-Yxern fiberförening att ansluta mig till fiber hemma i Toverum. Tack alla ni så starkt engagerade i Anen-Yxern fiberförening och byalag för ert fina arbete med att få till stånd så många intresserade användare. Det medverkade till att Jordbruksverket/länsstyrelsen beviljade stöd för fiberinvestering i området som resulterat i en överenskommelse med en extern entreprenör som nu erbjuder fiber ända in i husen till en rimlig kostnad.

Vimmerby kommun har inte haft möjligheten att fullfölja de förhoppningar om en kraftfull fiberutbyggnad i hela kommunen vi startade upp 2013. Därför är det extra glädjande att de initiativ som tagits på flera håll i kommunen nu kan realiseras i byggande av fiber. Det är på detta positiva vis där kommunen inte kan stötta med ekonomiska resurser utan erbjuda engagemang och god vilja för andra lösningar vi når framgång.

Vi ska också få ordning och reda för alla er som redan har eller väntar på fiber i de redan byggda byalagsområdena liksom i Vimmerby stad. Från förste juli kommer Vimmerby Energi och Miljö vara kontaktpart för er där Christer Sjöstedt nyanställts som fibersamordnare.

 

 

fredag 2 juni 2017

Framgångsrika Vimmerby


Försäljning av två industritomter på Ceos har i veckan passerat kommunstyrelsen för att slutligt beslutas om i kommunfullmäktige i juni. Vi får allt fler signaler om att det går bra i många av företagen i Vimmerby. Turistsäsongen har börjat starkt och Astrid Lindgrens Värld har nytt besöksrekord för maj månad. Även Näs har haft många besökare.

Det händer och är mycket positivt i Vimmerby just nu. Inom kommunen har vi allt bättre situation även om många medarbetare har tunga arbetsuppgifter inom barnomsorg, äldreomsorg och skola. Också flera serviceenheter som städ och kost har det ansträngt. Tyvärr är det också saker som inte fungerar helt friktionsfritt och det är tråkigt att det ska vara i media och publika utspel som blir arena för detta. Det är problematiskt när tyckande utan vetskap om insikt blir till sanningar.

Exempelvis ondgjorde sig ledaskribenten i LV om hur illa han tycker pelarneborna bemötts om framtiden för Pelarne skola.

Pelarnebygden, liksom alla bygder i Vimmerby kommun, har sin tjusning med dess engagerade medborgare. Så har tex de olika byalag som energiskt och framgångsrikt förmått få fiber all anledning vara stolta.

Det är just det egna engagemanget, de sociala nätverken, medverkan från alla krafter som är framgångsreceptet, just det vi skapar med samverkan SLUS (Social Lokal Utvecklings Strategi). Läs gärna mer på kommunens hemsida vimmerby.se.

Verkligheten är dock att kommunen inte längre behöver någon byggnad i Pelarne. Det finns inte förutsättning att bedriva någon kommunal verksamhet som håller de kvalitetsmått vi vill erbjuda och alla har rätt att kräva.

Låt alla goda krafter medverka till en positiv förändring där en ny ägare till skolbyggnaden kan fylla den med aktiviteter och verksamhet som gagnar bygden och en välmående kommun.

onsdag 24 maj 2017

Ute och cyklar


har jag just varit när jag som första trafikant cyklade in på Kyrkogårdsgatan från Sevedegatan mot Storgatan. Som kan läsas på vår hemsida och i ortens tidningar är detta ett steg i att förenkla trafiklösningarna i Vimmerby stad till glädje för boende, handel och besökare.

Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika budgetberedning ställde sig enigt bakom det förslag till ekonomiska ramar för de viktiga verksamheterna skola, omsorg och kommunledning som majoriteten presenterade veckan innan. Det är viktigt och en stark signal för det kommande detaljbudgetarbetet att kommunens stora partier står bakom en ansvarsfull och välfärdssyftande politik. Trots att önskemålen var långt större än budgetberedningen förmår medge, är ändå beslutsamheten stor i förvaltningar och nämnder att lägga budgetar inom ramar. Men jag vill ändå säga att det kommer att innebära både kännbara och märkbara förändringar inom många områden.

Fiber i Vimmerby går nu in i ett nytt skede när gamla Vimmerby fiber har slutredovisats för kommunstyrelsen och Vimmerby Energi och Miljö AB tar över och förstärker med bemanning servicen mot allmänhet och näringsliv. Det är också mycket positivt att fiberbyalaget Anen-Yxern beviljats ett investeringsstöd för att nå ca 400 användare i delarna Locknevi, stor del av Frödinge socken. Sedan tidigare har föreningen Sevede norra fått ta över kommunens beviljade bidrag för fiberinvestering i detta område. Investeringarna kommer helt att ske av privat aktör utan någon som helst kommunal inblandning.

fredag 19 maj 2017

Verdens Gang


heter Norges största dagstidning. I torsdags var det Norges nationaldag som traditionsenligt firades stort runt om i Norge.

I Vimmerby firar vi Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag den 6 juni i Källängsparken. Nationaldagstalet hålls av Ylva Sandström vilket glädjer mig. Ylva gör ett jättestort arbete för våra nyanlända inom utbildning i svenska. Två ungdomar, Alba Qmega och Chelsea Chepkosgei kommer också att tala. Flaggor och fanor kommer att utdelas. Välkomna fira i Källängsparken.

I måndags träffade jag företagare och företagarorganisationer och informerades om deras olika möjligheter och oro. De flesta vittnar om en god konjunktur och fyllda orderböcker men alla märker av svårigheten att rekrytera, allt från bilverkstadsmekaniker till maskinoperatörer. Naturligtvis önskar man fler utbildningserbjudanden inom yrkesinriktade program. Här fick länet en riktigt usel tilldelning tidigare i år när bara ett YH program gavs statligt stöd. Dessutom är sökfrekvensen till dessa utbildningar så låg att flera kommuner överväger att lägga ner industriprogram, blad annat i Vimmerby. En resurs som måste inventeras bättre är alla nyanlända som kanske har goda möjligheter ta jobb i industrin.

På tal om länet så träffades kommunalråd och landstings- samt regionledning i veckan och diskuterade prioritering av länsanslaget om drygt 900 miljoner till infrastruktur under 10 år framöver. Alldeles för små summor och storstadsregionerna är återigen vinnare. Inom Vimmerby kommun finns avfart Krönsmon/Astrid Lindgrens värld med i prioriteringarna men också andra objekt som 2+1 väg Målilla-Hultsfred gynnar Vimmerby. Många vill lyfta fram investeringar i cykelvägar vilket jag är tveksam till i vårt avståndslånga län. Hur stärker cyklande våra arbetsmarknader och regionförstoring?

Jag har i mail välkomnat Thomas Carlzon som ny landshövding i Kalmar län med följande trevliga svar:

Tusen tack!

Jag vill gärna träffa dig och kommer att planera in en rundtur till samtliga kommuner i Kalmar län. Jag återkommer med förslag på datum

Bästa hälsningar

Thomas Carlzon

Landshövding Kalmar län från 1 juni 2017

fredag 12 maj 2017

Hur blir vi ännu mer attraktiva


var temat för eftermiddagen i går torsdag då ett trettiotal aktörer inom besöksnäringen från Hultsfred, Eksjö och Vimmerby kommuner var samlade till föredrag och workshop på temat. Mycket givande eftermiddag med verklighetsbilder från synnerligen udda och unika besöksmål som just genom sin unikitet i vardagen blivit attraktiva besöksmål. Det den inhemska befolkningen ser som negativt blir för besökaren en speciell upplevelse. Intressanta tankar kring alla våra naturmöjligheter med tex stora gamla träd, skogar sjöar och för många vild och trollsk natur. Bara att beskåda en stjärnhimmel på en tyst plats är unikt för mer än halva jordens befolkning som lever i städer. Den hotande och pågående urbaniseringen ger en möjlighet att allt mer kunna visa upp en vacker och fri natur där människor en gång bott.

På måndag har jag två viktiga möten. Det första är en dialog om företagande i länet på inbjudan av LRF, Företagarna och Svenskt Näringsliv. Vi vet alla att näringslivet är ryggraden och förutsättningen för samhällets utveckling och motorn för att skapa välstånd.

Det andra är en diskussion som Regionförbundet bjudit in till om resursfördelningen inom länet i den regionala transportplanen 2018-2029. En oerhört viktig dialog där resurserna måste allokeras så att vi får ut bästa länsnytta och där många gånger satsningar bör ske utanför vår kommun. Exempelvis är Stångådalsbanan utomordentligt viktig för vår framtida utveckling men också möjligheten att nå regioncentra som Jönköping och Växjö eller internationella noder som Skavsta/Nyköping och Kastrup/Köpenhamn. I det kommunala perspektivet, men som också gynnar länets utveckling, är avfart industriområde Krönsmon och Astrid Lindgrens värld en viktig prioritering.

 

lördag 6 maj 2017

Hållbar Regional utveckling


var temat för den kurs jag var på i Stockholm fredag 5 maj. Arrangörer var Tillväxtverket, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Statistiska Centralbyrån (SCB). En mycket intressant och givande utbildning med aktuella forskarresultat från Göteborgs och Linköpings Universitet och Jönköpings Business School. Även analytikern Enrique Garcilazo från OECD som gjort ett antal studier på svenska Regioner medverkade.

Bland de resultat som påvisades har jag valt ut några:

Ett långsiktigt välmående samhälle bygger på samverkansfaktorer som förstärker varandra inom besläktade näringar, tex gjuterier i vårt område. Intressegemenskap bland medborgarna är en annan styrkefaktor, tex ett starkt föreningsliv och intresse för miljö och hållbarhet.

Urbaniseringen ger så kraftfulla ”stordriftsfördelar” i kompetensförsörjning och möjligheter till specialisering att den med säkerhet kommer att fortsätta. Även mindre regioner och kommuner måste utvecklas i urbaniserad form för att klara konkurrensen från de större städerna, Det måste växa fram en bättre förståelse och acceptans för denna kraft. Risken är annars att man hamnar i stagnation och bakvatten, ”ingen vill flytta eller etablera sig i en sådan region. Undantag är besöksnäringen där resemålet inte kan flyttas.

Kommunikationer och infrastruktur hjälper de avlägsnare regionerna, men kan inte motverka urbaniseringen. Som exempel nämndes universitet och specialistvård som kräver kluster av experter och hög kompetens. Det räcker inte med en professor eller en superdoktor i en region. Handel är en viktig drivkraft för välgång.

Stad och land – hand i hand. Stödpolitik kan inte rekommenderas, de som bidrar blir missnöjda och uppgivna, de som tar emot avtrubbas i sin drivkraft att bli vinnare. Identifiera regionens unikiteter, se visionärt och långsiktigt, våga fatta ibland obehagliga beslut som gynnar långsiktigheten var rekommendationer från OECD.

 

fredag 21 april 2017

Kylslaget


Efter en kall och kylslagen påsk med snöfall har också denna vecka varit kylig med kalla nätter och blåst. Även arbetet med budget 2018 som vi nu är inne i kommer att kräva kyla och stora utmaningar från oss politiker och tjänstemän. I förra veckan ägnade vi två dagar till genomgång av förväntad utveckling av den kommunala servicen inom våra nämndsområden. Det kommer att krävas större ekonomiska tillskott än vi har utrymme för med nuvarande verksamhet och väntade förutsättningar i vår kommunala ekonomi. Vi behöver helt enkelt hitta effektiviseringar och fasa ut sådant som har lägst prioritet. Alternativet är höjda taxor och avgifter. Höjd kommunalskatt, när vi redan har länets högsta, är inte rimligt och lagen kräver att vi till hösten antar en budget som visar överskott.

Det är ett viktigt pussel vi har att lägga nu under kommande veckor för att ge de bästa förutsättningarna för våra verksamheter att ge den samhällsservice vi vill och som alla har rätt att förvänta sig, men som alla kanske inte blir helt nöjda med.

Det finns också många andra viljor och intressen om vägförbättringar, bredbandsutbyggnad, idrottsanläggningar, kommunikationer med mera som ska hanteras. Vi kommer att göra vårt bästa men sannolikt måste mycket vänta.

I veckan har vi också fått veta att det finns intressenter som gärna vill bygga bostäder i Vimmerby vilket välkomnas. Kommunens grupp som ser över våra tillgängliga byggbara tomter och gällande detaljplaner tar sig an uppgiften.

 

lördag 8 april 2017

Vecka 714

Den tragiska händelsen på fredagseftermiddagen i Stockholm kommenteras i särskilt inlägg.


Förra veckan avslutades med att Näs överlämnades till Astrid Lindgrens värld för få ny energi och fortsatt tillsammans med Vimmerby kommun utvecklas som ett kulturcentrum för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning. Min förhoppning är att vi tillsammans med landstinget kan etablera ett litterärt centrum i Vimmerby med lokalisering till Näs. Landstingets kulturnämnd har redan visat stort och positivt intresse för detta genom att utse Näs till en av länets kulturinstitutioner.

På tisdagen sammanträdde kommunstyrelsen och förutom behandling av kommunens bokslut för 2016 också samtalade med ungdomar som gav oss fyra viktiga områden man vill vi fördjupar oss i.

Först vill jag gratulera kommunens medborgare till att medverkat till ett starkt år 2016. Visst har det varit uppoffringar inom flera verksamheter men också flera glädjeämnen som inflyttning, företags-investeringar och ökad gemenskap. Men vi har fortsatt stora utmaningar i ökande önskemål om kommunal samhällsservice och stärkt infrastruktur.

Våra ungdomar skickade med som angeläget till oss i kommunen att återinföra PRAO (praktisk yrkesorientering), förse varje elev med en egen dator, renovera idrottshallen vid Vimarskolan och se till att fler bostäder byggs. Alla angelägna frågor som vi i politiken ska göra vårt bästa inom.

Jag och övriga deltagare fick på torsdagens pensionärsråd från omsorgspersonal veta hur vi i kommunen arbetar med att på bästa sätt ta emot personer som varit på sjukhusvård när de ska åter hem, liksom hur vi tar hand om personer och anhöriga vid livets slutskede. Mycket lärorikt och jag fick en stark känsla av trygghet för våra medarbetares kunnande och agerande i dessa situationer.

Under fredagen träffade Helen Nilsson, Erik Paulsson och jag kommunens revisorer för genomgång av 2016 års bokslut och årsredovisning. Vi fick beröm, vilket jag delar med mig till vår ekonomiavdelning, för allt siffermaterial och årets goda resultat, vilket jag delar med mig till alla medarbetare. Dock kan vi, särskilt inom mitt eget ansvarsområde kommunstyrelsen, bli bättre på att i text förklara olika avvikelser och händelser under året.