fredag 30 december 2016

Gott Nytt 2017


                                              

Jag ser fram mot 2017 som ett utvecklande och positivt år för Vimmerby, för hela Vimmerby med alla kommundelar och alla medborgare.

Det är min första ambition. Vi ska se Vimmerby kommun som en helhet där alla ska ha samma chans, men också möjlighet att själv få välja sitt liv. Kanske att bo på landet med alla dess fördelar eller att bo i en tätort med mer närhet till samhällsservice.

Men vi ska också bli mycket bättre på att lyssna in varandra, förstå varandras olika situation och ha respekt för olika beslut som måste fattas och inte alltid går min väg. En fungerande dialog måste bygga på insikt och viljan att se både för- och nackdelar. Att bara tycka, ha för dagen populära åsikter utan att behöva ta ansvar, leder inte framåt. Det blir bakåtsträvande om ”allt ska vara som förr”. Hade alla gjort precis som förr hade vi fortfarande varit kvar på stenåldern !

Vimmerbys ledord, Mod Ansvar Fantasi, är klokt framåtsträvande.

Vi behöver fortsatt jobba för en bra och sund ekonomi. Vi måste våga mer förändring av strukturer, göra kloka investeringar, betala tillbaka på våra stora lån. Jag hoppas också att vi snart inte har länets högsta kommunalskatt, inte genom att andra kommer i fatt oss utan genom att vi kan hushålla bättre i kommunen så medborgarna själva får behålla mer.

Återstående utmaningar som vi nu tar tag i är ordning och reda med Vimmerby Fiber, fler bostäder för om- och inflyttning, stärkt integrationsarbete tillsammans med föreningslivet och fortsatt kämpa för bättre vägar och järnvägar i vårt område.

Det finns många andra angelägna områden för kommunen som vi cirka 70 politiker och 1300 fantastiska medarbetare har att hantera för alla er medborgares bästa. Och vi vill alla göra vårt bästa så jag ser fram mot ett gott nytt år tillsammans med er alla.

 

fredag 23 december 2016

Näs, skola och kost


                                                

På måndagens kommunfullmäktigemöte rapporterade jag om hur utvecklingen av Näs går framåt. Sedan snart ett år ha vi haft överläggningar mellan kommunen, stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning, och Astrid Lindgrens Värld. Den 27 juni beslutade kommunfullmäktige att ingå en avsiktsförklaring om att huvudansvaret av Näs övergår från kommunen till Astrid Lindgrens familj genom Astrid Lindgrens Värld. Under hösten har överläggningarna fortsatt med framtagande av nya detaljplaner och preciserande av avsiktsförklaringen i avtal. Målsättningen var att detta skulle vara avslutat till årsskiftet 2016/2017. Vi har fortsatt några punkter att klar ut så det troliga är nu att avtalen kommer att föras till kommunfullmäktige den 27 februari och att tillträden sker den 1 april 2017. Fullmäktige tog också beslut om att Vimmerby kommun förvaltnings AB får överföra de för 2017 överenskomna 3 mnkr i tillskott till dotterbolaget Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB som driver all verksamhet på Näs, redan 2016. I ett möte med landstingets kulturnämnds presidie senare denna vecka bekräftades att Vimmerby genom kommun kan få ett årligt ekonomiskt stöd om 400 kkr för att utveckla en regional litterär nod på Näs utifrån Astrid Lindgrens författarskap.

Kommunfullmäktige antog efter omröstning avsiktsförklaringen att bygga en ny skola i stället för att renovera och lappa på nuvarande byggnad Astrid Lindgren skolan. Att bygga en ny modern skola utifrån dagens och morgondagens pedagogiska krav är naturligtvis mycket bättre än att hålla kvar undervisning i gamla lokaler. Vi får också möjlighet att placera skolan där vi ser att barnen kommer att bo, att skapa en flexibel byggnad som kan användas för flera ändamål och vi kan tillskapa en attraktiv stor tomt där skolan ligger idag i ett centrumnära läge.

Vi har i veckan också fått redovisad den kostutredning vi beställt. Ett verkligt bra underlag för fortsatt utveckling av vår kostverksamhet. Jag vill lyfta fram några aspekter som blir viktiga för oss i politiken. Först behöver vi en policy för vår kostverksamhet, vi behöver uttala hur vi vill ha kosten och lyfta fram olika inriktningar. Kosten måste också få en högre status och måste ses i ett större sammanhang där måltiden är en fråga också för social samvaro och pedagogik. Våra olika tillagningssätt måste balanseras bättre och en större gemensam syn där alla engagerar sig i den goda måltiden. Vi har alldeles för många kök i kommunen med många små enheter. Utredaren pekar ut små skolor och förskolor som exempel. Det finns ett stort behov av investeringar i Frödinge, Södra Vi och Storebro skolor. Rapporten kommer att behandlas politiskt i januari.

Avslutningsvis vill jag tillönska alla en Gud Jul och ett Gott Nytt år.

fredag 16 december 2016

Medborgarattityd och ny skola.


                                                

I veckan presenterade SCB den medborgarundersökning man gjort i Vimmerby kommun. Hela undersökningen och enkäten som skickades ut finns att läsa på www.vimmerby.se. Enkäten skickades till 1200 boende i Vimmerby kommun i åldrarna 18 – 84 år och 48% besvarade enkäten.

Enkäten är indelad i tre olika delar med varsitt helhetsbetyg. Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”.

Helhetsbetyget för Nöjd Region index, med frågor om kommunen som plats att bo och leva på, hamnade på 48. Godkänt men inte mer. Frågorna handlar om tillgång till; bra boende, universitetsutbildning, kommunikationer, butiker, fritidsaktiviteter och trygghet. Vimmerby har ett geografiskt läge med begränsat utbud som är svårt att påverka.  

Helhetsbetyget för Nöjd Medborgar index, med frågor om kommunens olika verksamheter, hamnade på 43. Frågorna här är utformade ”vad tror eller tycker du om…”. Det känns konstigt med sådana frågor som utgår från tyckande mer än erfarenhet. I de enkäter som vi själva gör riktade till de som nyttjar eller kommer i kontakt med kommunen får vi betydligt bättre betyg än denna enkät.

Helhetsbetyget för Nöjd Inflytande index, med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala verksamheter och beslut, hamnade på låga 29 som är samma svaga index som vid senaste mätningen 2013. Här måste vi bli mycket bättre och även om jag upplever en bättre dialog och stämning i politiken liksom i medborgardialogen så finns mycket kvar att göra. Tråkigt att oppositionsrådet anser att detta är majoritetens problem när frågorna är allmänt hållna och avser ”kommunens politiker”, alla utan undantag. Hur ska förtroendet förbättras när man inte ser sitt eget ansvar?

Majoriteten vill bygga en ny skola i Vimmerby.

1957 började rymdkapplöpningen med Sovjetiska farkoster först i rymden. Yrvaket USA togs på sängen och var på efterkälken i flera år. Strax efter den första bemannade rymdfärden gjorts av Jurij Gagarin den 12 april 1961 bestämde sig president John F Kennedy i maj för att det amerikanska rymdprogrammet ska före decenniets slut landsätta en man på månen. Kongressen var emot, omöjligt tyckte många, för dyrt tyckte andra. Men med bestämdhet, mod och övertygelse drev Kennedy och senare Nixon igenom rymdprogrammet som blev en succé. Den 20 juli 1969 satte Neil Armstrong sin fort på månen.

Om Kennedy givit vika eller om nejsägarna varit i majoritet eller om det blivit folkomröstning om månfärden? Kanske hade då ännu ingen varit på månen och alla de tekniska landvinningar inte minst inom data kanske aldrig blivit av.

Jag tror på framtiden och att det krävs både mod och ansvar för att gå in i den. Vimmerby behöver en ny skola.

 

fredag 9 december 2016

Teknikcollege - Ekonomi - KSO rollen


I måndags högtidlighölls Teknikcollege Östra Småland 5 år och att vi certifierats för ytterligare 5 år. Firandet hölls i Oskarshamn och är en samverkan mellan gymnasierna i Vimmerby, Hultsfred, Mönsterås och Oskarshamn. För att utbildningar ska få status Teknikcollege ska 10 olika kriterier vara uppfyllda såsom utrustning och samverkan med industrin. Syftet är att öka utbudet teknikinriktade utbildningar på gymnasienivå anpassade för industrin. Medverkande vid firandet var Hans Linnér VD Ljunghälls AB. Det bjöds på en särskilt komponerad Teknikcollege kaka.

 

Tisdag kommunstyrelsesammanträde med 32 ärenden på dagordningen. Flera av dem har rapporterats i lokal media men jag vill särskilt framhålla att ekonomiuppföljningen för oktober 2016 pekar mot ett överskott om närmare 20 mnkr för detta år. En bra siffra som uppfyller våra uppsatta mål. Men det krävs att vi kan hålla den här nivån även kommande år för återfå en god ekonomi.

 

Befolkningsstatistik per 1 november har just redovisats och kommunen ökar med över 200 personer. Det är glädjande men ger inte de 10 mnkr extra till kommunkassan som det verkar i artiklar, även av mina uttalanden, i media. Samtidigt som vi får denna positiva effekt av fler innevånare så sjunker skattekraften genom den stora immigrationen i hela landet så att rikets totala skatteinkomst per innevånare minskar. Vimmerby kommun får därför netto inte alls så stort tillskott som jag uttalat till media. Det blir positiv effekt men det är så många faktorer som inverkar i utjämningssystemen mellan kommunerna och staten att det inte går att förutse utfallet.

 

Idag har jag deltagit i en nätverksträff med kommunstyrelseordförande (KSO) kollegor i Östergötland där forskaren och docent Urban Strandberg från Förvaltningshögskolan i Göteborg presenterade resultat ur sin avhandling om KSO rollen. Intressant och lärorikt där jag bland annat tog med mig.

  • En svårighet att hantera är att tyckande får allt mer utrymme över kunskap.
  • I grunden är det leveransen som räknas, inte hur den kommit till.
  • Återför medborgardialogen in i partierna, ”runda” inte politiken.
  • Man måste orka fatta svåra beslut för att få demokratisk legitimitet.
  • Enligt lag ska kommunen tillvarata allmänintresset och det sammanfattas med att ha helhetssyn och långsiktighet.

 

fredag 2 december 2016

Budget 2017 och Diggiloo till Vimmerby


 

Vimmerby kommuns budget för 2017 är antagen. Vi ökar på utgifterna med ca 45 mnkr till 863,6 mnkr och intäkterna beräknas öka med ca 50 mnkr till 880,6 mnkr.

De huvudsakliga utgiftsökningarna är lönekostnader och fastighetskostnader (drift och underhåll). Barn och Utbildning liksom Social och omsorg har vardera fått tillskott om 7 mnkr. På intäktssidan är det befolkningsökning och från Regeringen tillskjutna välfärdspengar 2017 som är de stora förändringarna. Vi budgeterar ett nödvändigt överskott om 17 mnkr.

 

Varför är ett överskott nödvändigt? Jo kommunen behöver satsa på utveckling, ny teknik och samtidigt amortera skulder på stora investeringar. Resultatet skulle behöva vara ännu högre för att åter bli en välbalanserad kommun.

 

Vimmerby och alla Sveriges kommuner har stora utmaningar framför oss. Vi blir allt fler äldre som ska erbjudas en god service och omvårdnad. Teknikutvecklingen går snabbt framåt och vi måste hänga med i till exempel digitala lösningar, miljö och hållbarhet liksom infrastruktur och kommunikationer. Vårt geografiska läge är problematiskt när staten i första hand gynnar storstäder, universitets och områden med redan hög tillväxt. Mycket kan vi själva påverka men inte vår geografi.

 

Vimmerby är ändå en väldigt gynnad kommun. Jag märker mer och mer den samsyn vi har från olika håll och att vi nu alltmer alla ser framåt för ett gemensamt Vimmerby. Vi måste komma ifrån särintressen och avund. Alla kan inte få allt, men alla kan få något och vi kan göra mycket tillsammans.

 

Ansvar mod och fantasi är kommunenens värdeord. Jag lägger till tillit och tolerans.

 

Diggiloo kommer till Vimmerby i sommar.

Denna sommar fick vi äran att bli huvudort för det aktade och respekterade KAK:s midnattssolsrallyt som också är hos oss åtminstone 2017 och 2018. Idag har vi fått klart att Diggiloo kommer att gästa Vimmerby på sin sommarturné. Det blir ett fantastiskt musik och underhållningsevenemang för hela familjen med Lasse Holm och artister. Se mer på kommunens hemsida och i media.