fredag 28 oktober 2016

Samtal för utveckling


I måndags kväll var det kommunfullmäktige. Alla möten där våra folkvalda samlas är viktiga möten men detta var ändå ett av de viktigaste. Inte, inte alls, för att det var några stora beslutsärenden, utan för att, just för att det gavs ett stort dialogutrymme till ledamöterna att i grupper diskutera hur vi ska bli en än bättre samverkande och unison kommun där ledorden Ansvar, Mod och Fantasi ska prägla verksamheten.

 

Vimmerby har en unik förutsättning utifrån Astrid Lindgrens liv och gärning som tar sin kraft från Vimmerby med omnejd. Detta kan inte uttryckas bättre än vad redaktör Alf Wesik gör i en ledare i dagens magasin ”Tillväxt Vimmerby”. Det är också stärkande att återvändaren Kristina Alsér engagerar sig som mentor i vårt utvecklingsarbete. Tack Kristina och Alf för ert engagemang och det ni kommer att göra framöver för Vimmerby.

 

Men allra viktigast för vår framgång är alla vi medborgare, antingen vi är företagare, ungdomar, nyanlända, äldre, politiker eller just dig själv. Alla behövs, alla ska känna sig välkomna och sedda, vi alla tillsammans kan göra något riktigt bra.

 

Ett gott exempel visade medborgarna kring Ydrefors när man i onsdags kväll samlades kring en fråga om förbättrad elförsörjning och i samband med det utbyggnad av fiber till bygden. Det konstruktiva och gemensamma engagemang man möts av är imponerande.  

 

Även engagemang kring länets framtida utveckling och den samsyn som finns i många frågor visade sig på det styrelsemöte jag representerade Vimmerby vid i Söderåkra igår. Regionen håller nu på med att ta fram en förnyad Regional Utvecklingsstrategi, en plan som ska omsättas i handling för länets gemensamma utveckling. En viktig del som diskuterades igår är den Regionala Transportplanen. Det handlar om tillgänglighet, förutsättningar för gods och människor att transporteras. En hörnsten för all utveckling.

 

På måndag kväll besöker jag och flera politiker samt tjänstemän Djursdala för att ha en framtidsdialog om utvecklingen i denna fantastiska bygd. Återigen kommer vi att mötas av engagemang och mycket vilja.

 

fredag 21 oktober 2016

Regn, sopor, bygglov, löparbana


Oftast känns regn o rusk på hösten rätt trist, men nu är det mycket välkommet. Inte bara sjöar o vattendrag med deras växt- och djurliv tar skada utan det är faktiskt allvarligt för många medborgare med sinande brunnar. Även för de kommunala vattentäkterna är det ansträngt lågt så jag vill uppmana alla att på bästa sätt hushålla med dricksvattnet. Tänk på att det tar lång tid innan grundvattnet börjar stiga efter nederbörd och att det kan bli en snöfattig vinter även den kommande.

 

I dagarna har du fått information om det nya återvinningssystemet som vi beslutat införa i kommunen. Jag vet att taxorna kommer att bli högre men jag är verkligen glad att vi i Sverige har en så bra avfallshantering att vi slipper se skräp över allt, som det tyvärr är i många andra länder. Passa på att gå på informationsmöten, samråd med grannar om lösningar och gör det val som passar dig och miljön bäst.

 

I tisdags ställde sig hela kommunstyrelsen bakom det budgetförslag som tagits fram mellan M, S och C under hösten. Det finns några avvikande önskemål från C och V som inte varit med i framtagandet av förslaget valde att avstå i nuläget. Nu går den vidare till fullmäktige för antagande i november.

 

Vi fick under veckan en högljudd debatt om bygglovshanteringen inom vår kommun och det här är ingen nyhet för mig. Vi får inspel från olika håll att allt inte står rätt till. Det ska nämnas att det också kommer inspel från de som faktiskt är väldigt nöjda. Mycket av kritiken beror på brist på handläggare. Förvaltningen har haft rekryteringsproblem ett tag och då hjälper det föga om vi går in och sliter i organisationen. I stället ska vi skapa ett positivt klimat som får våra medarbetare att känna stolthet och fortsätta göra sin insats i det knepiga läge som är.

 

Vi gillar inte den debatt som blossat upp i media i samband med Björkbackens bygglov. Alla partier i Vimmerby har skrivit under en avsiktsförklaring att hålla debatten ren och utan personangrepp men tyvärr har den inte följts. Vi är bekymrade över vilken effekt det har på Vimmerbys anseende, på tjänstemännen och på ett redan ansträngt rekryteringsläge. I ett försök att stävja debatten och landa den i något konstruktivt och en positiv utveckling lade vi fram uppdraget att utreda expressbygglov. (Just i skrivandets stund kom Miljö- och Byggnämndens ordförande Lennart Davidsson in till mig och vi hade ett kort jättepositivt samtal och jag kan lova att vi gemensamt vill förbättra och ta oss framåt).

 

Det är fantastiskt roligt att vi i S+M majoriteten kan ge ett besked till alla friidrottsintresserade och utövare att vi vill satsa på anläggningen i Södra Vi så den kan bli en mötesplats för alla i hela kommunen och särskilt eldsjälarna inom Södra Vi IF. Jag tror att med all den vilja och framåtanda jag möter i hela vår kommun och inom många olika områden så kommer vi att nå framgång. Synd bara att det fåtal som misstror oss har så lätt att ta till högljudda och vilseledande uttryck.

fredag 14 oktober 2016

Jakt och uppdrag


Den gångna veckan har varvats mellan älgjakt och uppdragen i kommunen. Började med måndagsförmiddagen i skogen med härligt väder. Vi såg fyra älgar, ett 10-tal dovhjortar och säkert en grupp av 15 vildsvin. Inget vilt blev fällt. Eftermiddagen KSAU med dialog Regional utveckling med Regionförbundet samt budget för 2017. Förutom några smärre formuleringsyrkanden var M, S och C överens om budgetförslaget. Representanten för Kd som deltog på sammanträdet hade inte varit tillräckligt med i tidigare budgetberedning för att delta i beslutet vilket jag har full förståelse för. Annars är det just att ta ställning och fatta beslut som är de politiska ledamöternas uppdrag.

 

Tisdag skogen igen, vi fällde en kalv och ko i andra drevet. Gott om dovvilt även denna jaktdag.

 

Onsdag har vi i styrgruppen för vårt sociala utvecklingsarbete möte i Tuna. Ett bra möte där vi diskuterade olika utvecklingsområden som nu fortsatt ska föras dialog om i olika forum med medborgare, föreningsliv, näringsliv med flera. I gruppen deltog också representant från Regionförbundet som gärna vill lyfta fram det arbete vi gör i Vimmerby som ett gott exempel för resten av länet.

 

Veckan har avslutats med överläggning med kommunledningen i Hultsfred om olika gemensamma angelägenheter. Bland annat tog vi upp frågor från vår gemensamma Miljö- och Byggnämnd, samarbeten vi har inom Räddningstjänst, Gymnasieskola och Jurist. Även om vi är gemensamt glada över vår samverkan så finns det viktiga frågor som måste förbättras.

lördag 8 oktober 2016

Landsbygd o tillväxt


 

I veckan har som vanligt mycket hänt. I måndags var jag tillsammans med andra politiker och tjänstemän och också turistchefen samt Stefan Bragsjö i Tuna för att få en bild av allt positivt som sker i bygden. Hällerums Såg, Tuna ställplats, Tempobutiken, Tuna Grus och Gottes lada besöktes. Det är fantastiskt vilket engagemang och med vilken drivkraft mycket sker i Tuna. Grattis och tack alla Tunabor och vad ni medverkar till för hela kommunen.

 

Tisdag kommunstyrelsesammanträde med efterföljande arbetsutskott för genomgång av budgetläget 2017. På KS får vi en genomgång av periodbokslutet per 31/8 som ser glädjande positivt ut. Ett positivt resultat på 24 mnkr. Dessvärre är verksamhetsresultaten inom samhällsbyggnad och barn o ungdom negativa. Åtgärder är vidtagna eller under planering. Budget 2017 ser ut att kunna presenteras inom de ramar kommunfullmäktige fastställde i juni. Ett bekymmer är att investeringstakten nu bantas så kraftigt att många välbehövliga satsningar måste skjutas framåt. Sen eftermiddag har vi möte om hantering och frågeställningar i Vimmerby Fiber.

 

Onsdag ägnas till stor del att diskutera och planera alla de avtal som nu ska fram avseende förändrad ägarbild på Näs. Vi har under en timma genomgång med kommunens revisorer om delårsbokslutet. Sen eftermiddag invigning av Norrängens förskola. Tack Vimarhem och all personal som bidragit till en mycket bra förskola och Grattis till alla barn som nu fått en ny förskola.

 

Torsdag Regiondag om hållbar tillväxt i Kalmar län. Jag får insikten i att GUD är vad vi har att verkligen beakta i samhällsplaneringen. Globalisering, Urbanisering och Datorisering. Allt detta pågår med ökande kraft och låter sig inte lätt påverkas för en kommun eller Region. Rörlighet, påverkan, information, kunskap i ett rasande tempo.

 

Fredag möte med Nils Nyman mfl om de avtal som växer fram kring Näs. Eftermiddag Västervik för att tillsammans med Västerviks kommun och andra Yxernvänner förbereda inför möte med Linköpings kommun om hur vi vill att Yxern ska räddas till den vackra och värdefulla sjö den en gång varit.

 

lördag 1 oktober 2016

Förste oktober


 

 

Idag den förste oktober är det ett år sedan jag fick förtroendet att bli kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.

 

Jag plockar fram min lilla fusklapp för framtidsfolket och citerar vad jag känner.

 

”Att påverka, att skapa nya visioner, att forma framtiden och att ta den i besittning är viktiga uppgifter för framtidsfolket, dvs för dig och mig och alla andra som vill vara med och forma morgondagens samhälle, företag och organisationer.

 

Framtidsfolket är du och jag som vill. Tillsammans ska vi erövra den nya tiden. Framtiden. ”

 

”All verksamhet syftar till omvändelse. Från ickekund till kund. Från tvivlare till troende. Från misstro till tillit.

 

Omvändelse förutsätter förtroende. Förtroende är det kapital med vilket varje företag, varje organisation, varje individ verkar. Ju starkare relationer till kund,

medarbetare, samarbetspartners – desto bättre rustad är man.

 

Om detta var sant igår, så är det än sannare idag. Nu är nätverkens, relationernas och mötenas värld här.

 

Måna om dina relationer och ditt nätverk – skaffa Dig många vänner”

 

Jag vill fortsätta och utveckla kommunen i samma anda.