fredag 30 september 2016

Välfärd och kommunal service


All välfärd kommer av kreativa och arbetsamma människor. Många finns inom företagsamheten och genererar de resurser som vi tillsammans kan glädjas åt ger välfärd. Industrin måste ständigt och långsiktigt stärka sin konkurrenskraft och då är service och bemötande från oss i offentlig sektor oerhört viktig. Vi behöver vara i framkant med planer, tillståndsgivning, tillsyn och annat som oftast upplevs som broms och hinder i företagen där saker ska hända nu. Marknaden väntar inte, det finns alltid alternativ och är man inte med är man snart ute.

 

Vi har i veckan upplevt att en industri i Djursdala av sin ägare inte anses hänga med längre. Nu vet vi att det finns dom som ser andra möjligheter och vi kommer inom kort att träffas för att se vad kommunen kan medverka till i den processen.

 

Även inom välfärdssektorn finns många duktiga medarbetare som med stor lojalitet och känsla för medmänniskor betyder så mycket. På samma sätt som industrin brottas med internationalisering och globalisering så har vi i kommunen att se urbanisering, it lösningar och expertfokusering som hot men också möjligheter. Trender och utveckling vi har svårt att påverka utan vi i stället måste förhålla oss till. Allt hänger ihop. Vi behövs alla och är i samma system med det samhälle vi byggt, lever i och utvecklar.

 

Sedan har vi friktionsytor när vi inte alla går i takt och det blir vi nogsamt medvetna om när olika rankningar och mätningar görs. Det är oftast inte fakta som avgör ett välmående utan det är upplevelsen. Att bli silvermedaljör i Speedway kan vara en stor besvikelse samtidigt som någon annan ser det som en stor framgång.  Kommunen gör själva just nu en medborgarundersökning där mer än 1000 kommuninnevånare blir tillfrågade på en rad olika områden. Det är viktigt för oss i vårt utvecklingsarbete att få så många svar som möjligt. Tack för Din medverkan.

fredag 23 september 2016

Ekonomi och utveckling


Budgetarbete och ekonomi tas på största allvar. Jag får ibland intryck av debattinlägg i media att vi inte tar kommunens ansträngda driftsekonomi och skuldsättning på allvar. Jag kan försäkra att det tas på största allvar av majoriteten även om vi ser både ljuspunkter och pekar på svårigheter att nå kommunfullmäktiges beslut om ekonomiska ramar, liksom flaggar för viljeinriktningar i kommande investeringar.

 

Det är för oss ett stort bekymmer att många inte ser en ekonomisk verklighet som ska hanteras efter en kostnadsdrivande folkomröstning. Just nu när det är som viktigast att ta ansvar för välfärden i Vimmerby lyser fortsatt alla utlovade goda förslag med sin frånvaro.

 

Har i veckan deltagit i flera viktiga möten, förutom vårt eget kommunstyrelse-sammanträde har Turistbyrån haft styrelsemöte, länsstyrelsen haft möte om förväntat asylmottagande, ledningsmöte i vår inköpssamverkan med Hultsfred, Västervik, Oskarshamn och Mönsterås kommuner.

 

Ett viktigt strategimöte med medlemmarna i Itsam där förutom den fortsatta fiberutbyggnaden i de sex kommunerna också framtida strategier i kompetens- och systemutveckling var på agendan. Det är min slutsats att Vimmerby kommun hade inte varit så långt framme i It utveckling och fiberbyggnad om vi inte varit medlemmar i Itsam.

 

Nästa vecka har kommunfullmäktige sammanträde på måndagskvällen. På mötet finns möjlighet för envar att ställa frågor till kommunens politiker om sådant som rör den kommunala verksamheten. För mer information se kommunens hemsida.
Välkomna

fredag 16 september 2016

Initiativ och inspiration


Veckans händelse är att majoriteten meddelar att vi vill planera för framtidens skola.  Vi vill bjuda in till dialog i en bred och djup process för att hitta en optimal lösning för en framtida skola. Självklart ska miljö, hållbarhet, effektivitet, pedagogik, utrusning, placering och alla tänkbara aspekter vägas in. En djup ekonomisk konsekvensanalys för såväl investeringen som den framtida driften måste till och kunna motivera satsningen. Också helheten för hela kommunens pedagogiska verksamhet ska vägas in.

 

Läs pressmeddelandet i föregående blogginlägg.

 

I övrigt inleddes veckan med KSAU sammanträde där vi hade överläggning med representanter för Regionförbundet om vår sym på framtida viktiga faktorer att beakta i länets kommande Regionala utvecklings strategi.

 

Vår intresseorganisation hade i onsdags bjudit in till ordförandedag med bla statsminister Stefan Lövén, borgmästaren i Roskilde Joy Mogensen och framtidsforskare Anders Ekholm på talarlistan. Mycket intressanta och lärorika föredrag där jag bla noterade:

Håll i, globalisering och urbanisering måste vi alla förhålla oss till

Efterfrågan och behov hos brukare måste gå före politiska ambitioner

Utmaning att utbildning och jobbattraktion styrs mot kommande behov

Alla vill mer och strävar efter ett allt bättre liv

Fokusera på varför saker sker, varför det finns olika viljor. Sök lösningar.

Politiken är i en legitimitetskris, all politik handlar om människor

Se till att medborgarna förstår varför, vinn förtroende

Digitaliseringen är vår tids mest gigantiska omvälvning och berör allt och alla

Framtidsspaning och utmaningar; demografin, värderingar, autonomi

Rädsla och okunskap är vår tids största faror

 

Jag har torsdag-fredag deltagit i nätverksträff med kommunalråd och kommunchefer från Östergötland och norra småland. Förutom tid för många bra informella samtal, bland annat om Yxern med Linköpings KS ordförande Kristina Edlund, så delgavs vi två seminarier i temana att bli vuxen, professor Kerstin Johansson och arbetsmarknadens utmaningar, professor Karl Wennberg.

 

Jag har med mig nya kunskaper som ska lyftas in i mitt och andras arbete i Vimmerby kommun. Att mötas och få nya kunskaper och influenser är fantastiskt viktigt.

tisdag 13 september 2016

Framtidens skola planeras


Nuvarande Astrid Lindgrens skolas byggnad är i stort behov av renovering och upprustning. Men även om vi lägger stora belopp på skolan blir det en gammalmodig byggnad där dagens pedagogiska utmaningar har svårt att uppfyllas.

 

Därför vill vi inleda en bred och djup process för att hitta en optimal lösning för en framtida skola. Självklart ska miljö, hållbarhet, effektivitet, pedagogik, utrusning, placering och alla tänkbara aspekter vägas in. Det är också viktigt att de värden som Astrid Lindgren representerar framkommer i skolan.

 

En djup ekonomisk konsekvensanalys för såväl investeringen som den framtida driften måste till och kunna motivera satsningen. Också helheten för hela kommunens pedagogiska verksamhet ska vägas in.

 

Här följer M och S gemensamma pressmeddelande.

 

 

Vi planerar framtidens skola - medborgardialog blir en del av processen

 

Nu vill vi bygga en ny skola i Vimmerby tätort. Vi kommer starta medborgardialog för att få fram ett bra underlag som kan möta framtida pedagogiska utmaningar.

- Vi vet att det finns ett behov, men vi ska lyssna och börjar därför med ett blankt papper, säger Helen Nilsson (S) och Tomas Peterson (M).

 

Astrid Lindgrens skola är idag i behov av stora renoveringar. I budgeten för kommande år finns 40-45 miljoner avsatta för detta ändamål. Pengar som inte kommer skapa den pedagogiska miljö som det finns behov av. Marie Nicholson (M) säger:

-Vi tror helt enkelt inte att vi med dessa insatser får en skola som kan möte de framtida pedagogiska utmaningarna som vi står inför. De socialdemokratiska och moderata partigrupperna har nu under en tid fört ett resonemang om vad som behöver göras.

Slutsatsen är att starta en bred process som vi önskar leder till att en ny skola byggs.

-Vi vill nu ha en bred dialog med många grupper för att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt om skolans utformning, innehåll och placering, säger Helen Nilsson (S). Det har länge funnits kritik gentemot de lokaler som idag finns i Astrid Lindgrens skola och som alla vet är det inte optimalt att renovera på gamla lokaler som inte är redo att möta framtida utmaningar.

 

Den gamla skolan tillsammans med Granen kan gå ut till försäljning. Antingen som en helhet eller var för sig. Vi vill ta in anbud för att se vilka idéer som finns kring detta attraktiva område i centrala Vimmerby.

-Självklart är en signal att det behövs mer boende för våra kommuninvånare säger Helen Nilsson (S).

 

-Vi ser här en möjlighet att kunna frigöra medel till att delfinansiera en ny skola, säger Tomas

Peterson (M), som samtidigt påpekar att finansiering och driftekonomi måste vara klargjort.

 

Målet är att en skola med en modern teknik som ger miljö- och klimatvinster och får ner

driftkostnaderna. Utifrån detta så vill vi också att skolan får så hög nyttjandegrad av lokalerna som är möjligt.

 

-Vi vill pröva på att ha en bred medborgardialog och också ta in forskningen för att hamna så rätt som möjligt, säger Peter Högberg (S). Genom att tillsätta en projektgrupp med processledare hoppas partierna att så många som möjligt kan ge inspel och med forskare få ta del av de senaste rönen hur en framtida skola bör utformas.

 

-Som ordförande i Barn- och utbildningsnämnden känns det otroligt spännande att få vara med och leda en sådan här process, som jag tror är den första av detta slag i Vimmerby. En process där vi låter medborgarna vara en del i projektets inledning, säger Lis-Astrid Andersson (S).

 

Representant för Astrid Lindgrens familj är informerad och ser positivt på att namnet Astrid

Lindgrens skola följer med till en ny och modern skola där Astrid Lindgrens anda kan vara en vital del i verksamheten.

 

-Med dagens pressinformation så startar vi processen om en ny skola säger Tomas Peterson (M). Han säger vidare -att det är viktigt att lokalerna blir flexibla så vi inte bygger fast strukturer som intekan ändras över tid.

 

För mer information kontakta:

Helen Nilsson (S) 0492-76 90 86, Tomas Peterson (M) 0492 76 90 02

Lis-Astrid Andersson (S) 070- 216 97 71, Marie Nicholson (M) 072-319 65 33

fredag 9 september 2016

Dialog och möten


Denna vecka har präglats av majoritetsdiskussioner i olika utvecklingsfrågor, kommunstyrelsesammanträde och deltagande i kväll med Företagarna och kväll med Aktiespararna. Men veckans händelse i Vimmerby är nog besöket av fyra representanter från vår systerstad Mukono i Uganda. 

Det är lika fascinerande varje gång vi möts hur stort utbyte vi kan ha mellan ungdomar, näringsliv och demokratiutveckling även om vi har så olika förutsättningar. Våra gäster har fått se och lära mycket om oss i Vimmerby efter ett späckat program där många politiker och medarbetare deltagit på olika sätt. Tack Therese Jigsved, Peter Knutsson och Carina Johansson för er insats.

På kommunstyrelsens sammanträde i tisdags beslutade vi att lämna pappersrutinerna bakom oss och från årsskiftet hantera all dokumentation digitalt. Sparar tid och pengar för oss alla. Vi fortsätter också diskussionerna hur bredbandsutbyggnaden kan ske till alla hushåll och företag i kommunen.

Vi för positiva samtal med Astrid Lindgrens familj om utvecklingen på Näs och andra frågor i Vimmerby kommun. Att ha den dialogen fortlöpande är verkligen bra, och den kraft som Vimmerby får genom dialogen är mycket värdefull.

Inom kort kommer en medborgarenkät att skickas ut genom SCB för att vi ska få en bild av vad alla i kommunen tycker i olika frågor. Detta blir ett viktigt underlag för fortsatt utveckling i kommunen. Jag hoppas att alla som får enkäten på ett uppriktigt sätt besvarar den, det är för din egen framtids bästa.

fredag 2 september 2016

Eon ledningen och Yxern


Just tillbaka från ett möte mellan Eon, Kinda och Vimmerby kommuner för information och inspel kring den nya 130 kV ledningen som ska byggas mellan Vimmerby, via SödraVi, Gullringen , Horn och till Kisa.

Ledningen är en mycket viktig infrastrukturinvestering för alla berörda orter. Dagens elmatning till Södra Vi och Gullringen har nått kapacitetstaket och saknar alternativa matningsvägar. För att industrin ska kunna expandera, två av våra viktigaste företag ligger i dessa orter, och samhället kunna utvecklas liksom att en elektrifiering av Stångådalsbanan kräver en ny elförsörjning.

Alla har alla varit överens om behovet av en ny ledning men tvisten har stått om byggteknik och sträckning av ledningen. Vimmerby kommun har stöttat markägare med flera som önskat en nedgrävd ledning men nu är beslutet fastlagt att Eon får bygga en luftledning.

Kommunerna framförde framförallt tre viktiga medskick till Eon.

1.Bygg inte med kreosotimpregnerade stolpar. Kreosot är på väg att förbjudas inom EU och är ett mycket skadligt gift. Det finns alternativa material.

2. Bygg gärna med enstolpe konstruktion. Det ger längre avstånd mellan stolparna och medger en smalare ledningsgata. Nackdelen är att stolparna blir högre och syns längre.

3. Bygg ut och modernisera distributionsnäten runt den nya ledningen så hela anläggningen blir modern.

Eon önskar en fortsatt dialog och stor öppenhet till alla intressen kring den nya ledningen. Kommunerna bjuds in att delta i en referensgrupp där även LRF ska bjudas in.

Öppna informationsmöten ska hållas under hösten och kommunfullmäktige ska få information i januari. Det ska bli intressant att följa arbetet som planeras bli klart under 2019.

Sist men inte minst, ÄNTLIGEN ett beslut i rätt riktning för Yxern. Länsstyrelsen förbjuder regleringsföretaget att helt öppna luckorna och rus-tappa sjön. När nivån når 90,05 möh. Långt ifrån tillräckligt men åtminstone en ljuspunkt i den bedrövliga situation vi levt i sedan i våras.