fredag 8 juli 2016

Politisk samverkan


                                                

Vimmerby har lång tradition av samverkan mellan partier över blockgränser. Ett mycket nära samarbete mellan moderater och socialdemokrater i Vimmerby kommun har visat sig framgångsrikt och oerhört konstruktivt. Detta gemensamma arbetssätt karaktäriseras av ett förtroendefullt samarbete mellan förvaltningar och den politiska ledningen. Vimmerby kommun ska fungera administrativt och präglas av rationell ekonomisk förvaltning samt vara effektiv i sina beslutsprocesser.

Det moderata ledarskapet tillsammans med socialdemokraterna eftersträvar en politisk viljeinriktning som står i samklang med våra moderata respektive socialdemokratiska värderingar. Partiernas politiska värderingar är ledstjärnor i detta arbete.

Nuvarande politisk ledning uppskattar det arbete som våra förvaltningar dagligen bidrar med. Att samordna och utveckla de tillgångar vi har i Vimmerby kommun är en grannlaga uppgift. Uppföljning av landstingets och de regionala strukturernas utveckling är väsentligt att beakta det i moderata och socialdemokratiska ledarskapet.

Inkludera – inte exkludera landsting och regionala instanser är viktigt. Våra kommunala förvaltningar bidrar med utredningar, bereder ärenden, kunskaper, kontaktytor i de samarbeten som förekommer mellan kommuner.

Partierna bedriver ständig dialog i sammanträden och beredningsmöten som är protokollförda. Vi har också gruppmöten inom partierna och tillsammans i majoriteten.

Demokrati bygger på samarbete och samförstånd utifrån politiska värdegrunder. Det moderata/socialdemokratiska politiska ledarskapet i Vimmerby fungerar utmärkt. Arbetet sker med stor respekt för demokratiska spelregler.

 

Sommaren är här och med den semester och avkoppling. 

TREVLIG SOMMAR !

Återkommer efter semesteruppehåll på min blogg vecka 32.

fredag 1 juli 2016

Den bästa veckan hittills


I måndag beslutade kommunfullmäktige att ställa sig bakom den Avsiktsförklaring om framtida ägar- och driftsformer för Astrid Lindgrens Näs som tecknats mellan kommunen, Astrid Lindgrens Värld, Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning och Barndomshemmets ägare. En fantastisk bra överenskommelse som jag tror kommer betyda mycket för utvecklingen av Näs och hela Vimmerby kommun. Läs mer om uppgörelsen på kommunens hemsida och i media.

På kommunfullmäktige behandlades och bifölls också de viktiga ärendena om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen år 2015, budgetramar för kommunen år 2017, försäljning av en tomt på nya Ceos-området och tillstyrkan av nya avtal mellan Vimmerby Energi och Miljö samt Åbro respektive Arla.

Ett viktigt dokument som en del i processen om stärkt lokal attraktionskraft i Vimmerby kommun tecknades på måndagen mellan alla kommunfullmäktiges politiska partier. Dokumentet finns på kommunens hemsida.

Fiberfrågan i Vimmerby har förts framåt i flera överläggningar i veckan och vi fortsätter med ett par överläggningar på måndag.

I onsdags var flera företrädare från kommunen och andra intressenter inbjudna till Tekniska Verken i Linköping för en överläggning om kortsiktigt och långsiktigt agerande om Yxerns reglering. Bilden av den katastrofala situation som sjöns låga vattenstånd nu medför delas av alla. Tekniska Verkens styrelse har uppdragit åt bolagets VD att nu tillse att en omprövning av vattendomen kommer till stånd. Detta är ett mycket glädjande besked. Däremot är man mer tvekande till att sänka tappningen under de 0,8 m3/s som nu tappas och som så innerligt väl behövs för att inte helt ödelägga sjön. Jag har idag haft kontakter med både tf landshövding Malin Almqvist och länsstyrelsens chefsjurist samt regleringsföretagets ordförande för att medverka till att en sänkt tappning omedelbart sker. Jag hoppas verkligen det blir framgångsrikt.

I onsdags fick jag inviga Midnattsolsrallyt som nu går av stapeln i Vimmerby. Ett fantastiskt evenemang och KAKs ordförande Peter Wallenberg JR lovordade i sitt anförande det enorma engagemang och vilja till medverkan som visats av motorklubbar, föreningar, näringsliv, sponsorer, kommunen och många entusiaster. Det känns verkligen att vi all har en stor och god Vimmerbyanda som vi ska vara stolta över och rädda om.
Den här veckan har varit den bästa sedan jag fick förtroendet att vara kommunstyrelsens ordförande i oktober förra året. Tack.