lördag 4 juni 2016

Ett brev betyder så mycket...


Remissyttrande angående åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard.  TRV 2016/19427


 

Vimmerby kommun avvisar bestämt Trafikverkets förslag att sänka maxhastigheter på riksväg 23/34 och stora delar av riksväg 40 från 90 till 80 km/tim inom vår och i flera näraliggande kommuner.

 

Kommunen har en geografisk position som i alla lägen kräver transporter av både gods och personer. Eftersom järnvägsinfrastrukturen är kraftigt undermålig är vägnätet helt avgörande för vår livskraft och utveckling. Att reducera vår fysiska tillgänglighet med ca 11% är katastrofalt. Det är så illavarslande att det sätter ned vår framtidstro och frågar vi oss om perspektivet samhällets utveckling och överlevnad över huvud taget finns med i Trafikverkets överväganden.

 

Det är dessutom så långa sträckor som föreslås få nedsatt maxhastighet att det väsentligt kommer att påverka tider och därmed kostnader för alla transporter och all verksamhet inom vår kommun.

 

Vi har förståelse för verkets önskan att begränsa svåra olyckor, men det är i helt orimlig proportion av negativ konsekvens för alla områden i en kommunikationsberoende kommun som Vimmerby. Naturligtvis är omfattande investeringar i väg- och järnvägsnät det enda långsiktigt hållbara alternativet.

 

Arbetspendling, utbildningsresor, icke akuta sjukresor, resor till samhällsservice som flyttat från Vimmerby under senare år, integration, ja listan kan göras mycket lång med faktorer som påverkas negativt.

 

Kollektivtrafik med buss, skogstransporter, mjölktransporter till Sveriges enda torrmjölksmejeri, livsmedelstransporter från bryggeri och förädlingsindustri. Godstransporter från underleverantörer där kunder kräver minutprecision av leveranser, allt försvåras och fördyras.                   

                         

TTomas Peterson kkkommunalråd
Helen Nilsson kommunalråd
Ingela Nilsson Nachtweij oppositionsrådTill: Länsstyrelsen i Kalmar län

/Landshövding Stefan Carlsson och Länsråd Malin Almqvist

Yxern

Det är väl känt att stora delar av Kalmar län har problem med nuvarande vattennivå där då främst Öland är drabbat och diskuteras. Det tas fram förslag på åtgärder på Ölands problematik vilka även verkställs vilket är mycket bra. Kalmar läns största sjö Yxern är också drabbad på sitt sätt väl så mycket som Öland vilket påtalas i lokalmedia i norra länet. 

Den nuvarande faktiska nivån i Kalmar läns största sjö Yxern är nu nere på en extremt låg nivå. Detta påverkar helt klart det ekologiska systemet, fisk och friluftsliv då vissa delar av sjön numera inte går att ta sig fram på med en liten båt eftersom vissa delar av vattenspegeln nu är helt torrlagda. Stora områden där man normalt tar sig fram med båt och där man kan fiska med met- och kastspö och få god fångst av bl a gädda och abborre är nu helt torrlagda där botten nu ligger flera decimeter över vattenytan. Med nuvarande utflöde i kombination med lite nederbörd så kommer situationen att ytterligare förvärras – Vi menar att rådande nivå har passerat kris/katastrofläge för Kalmar läns största sjö.

Vi i styrelsen för Yxerns fiskevårdsområde som representerar fiskerätts- och fiskekortsinnehavare samt allmänheten som nyttjar Yxern i rekreations- och friluftssyfte vill påtala för länsstyrelsen att det är av största vikt att den nuvarande tappningen dämpas, och det omgående. Enligt uppgift så har regleringsföretaget som företräder de vattenkraftverk som genererar el från Yxerns vatten nu lämnat in en ansökan om att minska tappningen från nuvarande 1 m3/sek. till 0.8 / 0.6 m3 under en begränsad tid.

Anledningen är att det vore mycket oklokt att vänta till att sjön ska sjunka ytterligare innan flödet begränsas p g a av rådande vattennivå, samt att det nu inte tyder på att vi går in i någon regnperiod. Minskning av utflödet har tidigare möjliggjorts.  

Styrelsen i Yxerns fiskevårdsområde ställer sig enhälligt bakom regleringsföretagets ansökan diarienummer 535 – 3514 – 2016, om att minska utflödet snarast – vilket vi kräver att även länsstyrelsen gör.

 

För styrelsen i Yxerns fiskevårdsområde

Vimmerby den 1 juni 2016

 

Magnus Danlid

Ordförande

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar