torsdag 23 juni 2016

Nästa händelserika vecka


Sommarens topphändelse  1


På måndag väntas kommunstyrelsen och senare kommunfullmäktige ställa sig bakom den Avsiktsförklaring om framtida ägar- och driftsformer för Astrid Lindgrens Näs som nu föreligger. Det är omfattande och mycket positiva förändringar i ägarbilden som föreslås. Vad gäller drift och utveckling kommer det säkerställas att resurser finns och att långsiktighet för att fortsätta utveckla verksamheten och än mer lyfta fram hur viktig Astrid Lindgren är som kulturperson och samhällsförebild till gagn för Vimmerby, Astrid Lindgrens familj och hela kultursverige.

Sommarens topphändelse  2


Midnattsolsrallyt går av stapeln i Vimmerby mellan den 29 juni och 2 juli. Deltagandet fulltecknades snabbt i våras och många företag, föreningar, privatpersoner och kommunen har intensivt deltagit i planeringsarbetet. Lika stort har engagemanget varit i att på olik sätt sponsra och nu kommande vecka att arrangera tävlingen.

KAK Midnattsolsrally är ett av norra europas största rallyn för historiska tävlingsbilar. Onsdag den 29 juni är Vimmerbydagen med besiktning av bilar på Stora Torget, kl 16.30 alla deltagare uppställda på Storgatan inför invigning kl 17.15 och tävlingsstart första specialsträckan inom staden kl 17.45.

På torsdagen avverkas sex specialsträckor västerut mot Vetlanda och Eksjö med väntad målgång i Vimmerby ca kl 16.00. Fredag går sträckorna söderut från Vimmerby med passager och stopp i Hultsfred och Oskarshamn med väntad målgång i Gnagaredalen Vimmerby ca kl 16.00. Lördagen går rallyt österut med stopp i Västervik och de sista två specialsträckorna ”Pipetorp” och ”Alsta” på väg in mot målgången i Vimmerby ca kl 14.40. Rallyt avslutas med prisutdelningsbankett i Vimmerby på lördagskvällen.

Arrangören KAK och Astrid Lindgren har starka kopplingar då Astrid under många år arbetade för KAK och bl a var redaktris för KAKs första bilatlas.

fredag 17 juni 2016

Astrid Lindgren


Astrid Lindgrens Värld har invigt Bröderna Leijonhjärta med två nya miljöer.Helt fantastiskt fint och roligt. Det kan inte nog lovordas det som hänt i Vimmerby under vintern/våren och som nu öppnats för parkens besökare. Välgjort, med duktiga skådespelare som förhöjer hela upplevelsen.För att markera att kommunen värdesätter det fokus som nu sätts på att vara modig, så tillkännagav vi igår vid invigningen av Bröderna Leijonhjärta miljöerna att kommunen instiftar ett stipendium att tilldela en elev i årskurs 7 på Vimarskolan och en elev i årskurs 7 på Astrid Lindgres skola.Det finns saker man måste göra, även om det är farligt. Annars är man ingen människa, utan bara en liten lort.”Jonatans ord till brodern Skorpan i sagan om bröderna Lejonhjärta är ord vi ofta använder när vi talar om mod. I boken Bröderna Lejonhjärta berättar Astrid Lindgren om de modiga bröderna som slåss mot de onda och som vågar ta svåra beslut gång på gång.

Stipendiet instiftas för att uppmuntra alla elever till att våga vara modiga precis som Jonatan och Skorpan. Kriterierna för stipendiet kommer att arbetas fram under hösten men grundtanken är att stipendiet ska ges till elever som ”visat prov på mod under året, i Jonatan och Karl Lejonhjärtas anda”.Mod är ett av våra ledord i Vimmerby kommun och det utvecklingsarbete som Astrid Lindgrens Värld bedriver och som lockar så många från när och fjärran är fantastiskt. Vi är glada att de har modet att fortsätta driva utvecklingen av parken och sagomiljöerna som finns där..


Ägarformerna för Astrid Lindgrens Näs

För en tid sedan presenterade vi att det förs överläggningar om framtida ägarformer för Astrid Lindgrens Näs. Jag vill bekräfta att diskussionerna har gått framåt i en mycket positiv och kreativ anda.

Syftet är att skapa en långsiktig stark och uthållig ägarlösning som både kan fortsätta utveckla verksamheten och än mer lyfta fram hur viktig Astrid Lindgren är som kulturperson och samhällsförebild till gagn för Vimmerby, Astrid Lindgrens familj och hela kultursverige

Jag hoppas att snart kunna presentera en bred lösning som alla intressenter står bakom och att det kan läggas fram för beslut till kommunfullmäktige den 27 juni.

Kommunstyrelsens sammanträde den 21 juni

Här är de viktigaste ärendena:                                                                                                         Framtida organisation för Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs                            Ekonomiuppföljning för maj månad 2016                                                                                      Motion om att utreda utbyggnad av hemrehabilitering i Vimmerby kommun                                       Revisorernas granskning av Vimmerby kommuns fiberprojekt                                                              Synpunkter avseende eventuellt föreläggande Astrid Lindgrens skola

fredag 10 juni 2016

Redan fredag


Denna vecka inleddes med nationaldagsfirande i Källängsparken i Vimmerby. Ja det började egentligen med ett musikkårs lett fantåg från kulturskolan via torget till Källängsparken. Fantastiskt väder, feststämning och fina uppträdanden på scenen. Staffan Samuelsson höll ett berörande tal där han berättade om den stora fina insats han har gjort tillsammans med många andra goda krafter för att ta emot och härbergera ett stort antal asylsökande i Vimmerby.

Tjugosju ärenden på kommunstyrelsens sammanträde upptog hela tisdagen. Uppmärksammade ärenden var de avtal som är på väg fram mellan Vimmerby Energi & Miljö och Arla respektive Åbro. Bra avtal för alla parter. Ett annat viktigt ärende var vår syn på förslaget att sänka hastigheterna på alla stora tillfartsvägar till Vimmerby. Katastrofalt förslag tycker vi. Ett ärende som inte uppmärksammats men som är viktigt för alla invånare är den policy som föreslås antas av kommunfullmäktige om hantering av synpunkter och klagomål som inkommer till Vimmerby kommun. Vi ger nu riktlinjer om hanteringen och att det ska ske inom en kort tid. Läs hela föredragningslistan på kommunenens hemsida. Protokollet läggs snart ut också.

Tisdag kväll har jag information med ordförandegruppen i majoriteten, på onsdagskvällen får alla partiers gruppledare samma information och på torsdagskvällen är det moderata fullmäktigegruppen. Huvudpunkterna har varit de förslag till budgetramar 2017, utvecklingen på Näs och vårt egna förhållningssätt till varandra. Det är en stor enighet i alla dessa tre forum i ärendena. Jag vill hävda att den politiska samsynen på kommunens utsatta ekonomi, utvecklingen för Näs och vikten av att ha goda relationer mellan oss politiker är väldigt god.

I kväll ska jag lyssna på Stig Blomkvist som kommer till kvällssoffan i Källängsparken, där veckan började. I morgon ska det bli roligt att närvara vid invigning av tredje kapitlet av Trädgårdarna på Näs.

lördag 4 juni 2016

Ett brev betyder så mycket...


Remissyttrande angående åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard.  TRV 2016/19427


 

Vimmerby kommun avvisar bestämt Trafikverkets förslag att sänka maxhastigheter på riksväg 23/34 och stora delar av riksväg 40 från 90 till 80 km/tim inom vår och i flera näraliggande kommuner.

 

Kommunen har en geografisk position som i alla lägen kräver transporter av både gods och personer. Eftersom järnvägsinfrastrukturen är kraftigt undermålig är vägnätet helt avgörande för vår livskraft och utveckling. Att reducera vår fysiska tillgänglighet med ca 11% är katastrofalt. Det är så illavarslande att det sätter ned vår framtidstro och frågar vi oss om perspektivet samhällets utveckling och överlevnad över huvud taget finns med i Trafikverkets överväganden.

 

Det är dessutom så långa sträckor som föreslås få nedsatt maxhastighet att det väsentligt kommer att påverka tider och därmed kostnader för alla transporter och all verksamhet inom vår kommun.

 

Vi har förståelse för verkets önskan att begränsa svåra olyckor, men det är i helt orimlig proportion av negativ konsekvens för alla områden i en kommunikationsberoende kommun som Vimmerby. Naturligtvis är omfattande investeringar i väg- och järnvägsnät det enda långsiktigt hållbara alternativet.

 

Arbetspendling, utbildningsresor, icke akuta sjukresor, resor till samhällsservice som flyttat från Vimmerby under senare år, integration, ja listan kan göras mycket lång med faktorer som påverkas negativt.

 

Kollektivtrafik med buss, skogstransporter, mjölktransporter till Sveriges enda torrmjölksmejeri, livsmedelstransporter från bryggeri och förädlingsindustri. Godstransporter från underleverantörer där kunder kräver minutprecision av leveranser, allt försvåras och fördyras.                   

                         

TTomas Peterson kkkommunalråd
Helen Nilsson kommunalråd
Ingela Nilsson Nachtweij oppositionsrådTill: Länsstyrelsen i Kalmar län

/Landshövding Stefan Carlsson och Länsråd Malin Almqvist

Yxern

Det är väl känt att stora delar av Kalmar län har problem med nuvarande vattennivå där då främst Öland är drabbat och diskuteras. Det tas fram förslag på åtgärder på Ölands problematik vilka även verkställs vilket är mycket bra. Kalmar läns största sjö Yxern är också drabbad på sitt sätt väl så mycket som Öland vilket påtalas i lokalmedia i norra länet. 

Den nuvarande faktiska nivån i Kalmar läns största sjö Yxern är nu nere på en extremt låg nivå. Detta påverkar helt klart det ekologiska systemet, fisk och friluftsliv då vissa delar av sjön numera inte går att ta sig fram på med en liten båt eftersom vissa delar av vattenspegeln nu är helt torrlagda. Stora områden där man normalt tar sig fram med båt och där man kan fiska med met- och kastspö och få god fångst av bl a gädda och abborre är nu helt torrlagda där botten nu ligger flera decimeter över vattenytan. Med nuvarande utflöde i kombination med lite nederbörd så kommer situationen att ytterligare förvärras – Vi menar att rådande nivå har passerat kris/katastrofläge för Kalmar läns största sjö.

Vi i styrelsen för Yxerns fiskevårdsområde som representerar fiskerätts- och fiskekortsinnehavare samt allmänheten som nyttjar Yxern i rekreations- och friluftssyfte vill påtala för länsstyrelsen att det är av största vikt att den nuvarande tappningen dämpas, och det omgående. Enligt uppgift så har regleringsföretaget som företräder de vattenkraftverk som genererar el från Yxerns vatten nu lämnat in en ansökan om att minska tappningen från nuvarande 1 m3/sek. till 0.8 / 0.6 m3 under en begränsad tid.

Anledningen är att det vore mycket oklokt att vänta till att sjön ska sjunka ytterligare innan flödet begränsas p g a av rådande vattennivå, samt att det nu inte tyder på att vi går in i någon regnperiod. Minskning av utflödet har tidigare möjliggjorts.  

Styrelsen i Yxerns fiskevårdsområde ställer sig enhälligt bakom regleringsföretagets ansökan diarienummer 535 – 3514 – 2016, om att minska utflödet snarast – vilket vi kräver att även länsstyrelsen gör.

 

För styrelsen i Yxerns fiskevårdsområde

Vimmerby den 1 juni 2016

 

Magnus Danlid

Ordförande