fredag 29 april 2016

När går tåget?


Linköpings kommun är en part i de inledda förhandlingarna om en ny tänkt höghastighetsjärnväg. Linköping gläds mycket åt den planerade satsningen och ser också stora möjligheter för omlandet inom 60 minuters avstånd från en ny station.
Vimmerby är inte med.
Tyvärr finns inte Vimmerby med på de kartor som idag eller efter en tänkt byggd snabbtågsjärnväg sträcker sig 60 minuter från Linköping. Att det är så idag är ett faktum, men så får det inte vara då en ny snabbtågsjärnväg är byggd.
Stångådalsbanan måste rustas.
Det är oerhört centralt för oss, jag vill till och med uttrycka det som en överlevnadsfråga, att vi får ned restiden till ca 45 minuter. Idag tar det ca 80 minuter. Det låter inte så mycket men det skulle möjliggöra universitetsstudier med pendling, arbetsresor med pendling, besök på universitetssjukhus över dagen och dessutom utan problem resa över dagen till Stockholm. Alla kommunerna utefter banan skulle få ett kraftigt lyft. Jag menar att investeringen skulle bli lägre än 1 % av vad höghastighetssystemet skulle kosta.
Nu går båten.
Idag är det premiärtur med Gotlandsbåten mellan Västervik och Visby. Fantastiskt roligt, men betyder det något för oss i Vimmerby? Det är klart det gör, än fler resenärer får anledning komma till Vimmerby och ta möjligheten att besöka oss.
Allt välstånd grundas på kommunikation.
Genom alla tider har samspel mellan människor betytt utveckling. Att främja och skapa mötesplatser där man utbyter varor, tjänster och tankar är ett prioriterat samhällsbygge. Mötesplatserna ska präglas av mångfald och att ge alla lika goda förutsättningar att ta sig till mötesplatserna är för mig del av infrastrukturbygget.

 

fredag 22 april 2016

Vimmerby Fiber


En lyckad satsning med många misslyckanden. Bästa tänkbara kommunikation är avgörande för framtida välfärd, tillväxt och attraktivitet. Detta har vi åstadkommit i en stor del av kommunen och nu ser vi att Telia vill fortsätta utbyggnaden även i de mindre tätorterna - utmärkt.
Helt rätt från början.
När marknaden, läs Telia, visade ointresse för små orter som Vimmerby, valde vi att i egen regi och tillsammans med byalag som fick offentligt stöd och gjort stora egna uppoffringar, bygga ett fibernät i kommunen för att ligga i framkant. Prognoser och kalkyler togs fram och alla partier och politiker i fullmäktige ställde upp på satsningen. En stor poäng med vårt fibernät är att det kan erbjudas alla operatörer.
Många saker kunde gjorts bättre.
Vi har anlitat riktigt duktiga grävare och fiberinstallatörer och byalagen har gjort ett mycket gott jobb. Investeringarna har överlag blivit billigare än kalkylerat. Genom byalagen har vi fått väldigt hög anslutningsgrad på landsbygden. Men vi har varit väldigt svaga kommunikatörer och säljare i våra orter. Vi fick snart konkurrens från Telia i några samhällen och staden där man helt enkelt var snabbare än oss. Kommunens bräckliga ekonomi kom i dagen och vi tvingades kraftigt dra ner på investeringstakten och vi har nu svårt att uppfylla alla förväntningar. Men vi har för ca 55 mnkr fått ett kraftfullt stamnät av fiber i kommunens västra delar med stor framtidspotential för nya användnings-områden och till dess kan vi hyra ut ledig kapacitet. Vi slipper också betala trafikavgifter till andra för vår egen datatrafik med ca 1,5 mnkr per år.
Det ska bli rätt igen.
Vi har mycket färdigt för framtiden men sedan kommunfullmäktige i september 2012 antog IT-infrastrukturprogrammet har också mycket ändrats. Därför har vi gjort halt i de gamla planerna och tänker nu göra omtag för framtiden. Ska vi fortsätta utbyggnaden i egen regi? Ska vi och i så fall hur, samverka med annan eller flera andra aktörer? Sa vi gå ur satsningen, vad får det för konsekvenser? Jag är övertygad att vi ska komma vidare med fiber i Vimmerby, det är en fråga om överlevnad.

fredag 15 april 2016

Budget 2016
Nej rubriken är inte fel. I  november 2015 fastställde kommunfullmäktige budget för år 2016. I beslutet innefattades en förändrad skolstruktur där skolorna i Djursdala och Gullringen samt förskolan i Pelarne skulle avvecklas. 

Folkomröstning i februari 2016.

I folkomröstningen i februari om bevarande av de nedläggningsbeslutade skolorna blev utfallet tydligt att överväldigande många ville bevara skolorna och att politiken skulle göra motsvarande besparing på annat sätt inom skolan. Förändringen av Pelarne förskola låg tidigt och var så långt förberedd att verksamheten upphörde den 31 mars och förskolan är därefter i malpåse.

Omarbetad budget för 2016 blir start för budget 2017.

Sedan kommunfullmäktige den 29 februari beslutade att följa folkomröstningen och bevara skolorna pågår ett omställningsarbete med budget 2016 med genomlysning av inte bara skolans område utan också socialnämnden och kommunstyrelseförvaltningen. Arbetet är brett och sker tillsammans med center representanter och i dialog med alla politiska partier i fullmäktige. För att vinna tid och haett effektivt arbetssätt tangerar vi också budget 2017.  

Nästa vecka

kommer några följdbeslut till kommunstyrelsen som påverkar en del omsorgsbrukare i kommunen. Vi får också förhandspresentation av genomlysningar från revisorerna, dels av Vimmerby fiber och dels av bokslutsgranskningen. En viktig vecka väntar.

 

fredag 8 april 2016

Våldsbejakande extremism


Jag har idag varit i Oskarshamn på en seminariedag för att få kunskap om bakgrunder och hantering av våldsbejakande extremism. På vägen mot Vimmerby får jag höra att en butik i Hultsfred har bombhotats – tankarna far mot attentaten i Paris och Bryssel och att vi verkligen lever i en tid där extremt våld även finns i vår omedelbara närhet.
Alla trossamfund verkar aktivt mot extremism.
Det första seminariepasset handlade om de 45 trossamfund som finns i Sverige och hur de samverkar med myndigheter och med varandra för att begränsa våld och hjälpa människor i kris. Det kan konstateras att alla samfunden finns med i ett nätverk och att man samfällt gör en stor insats för att motverka extremism.   
Tidiga insatser och uppmärksamhet.
Samhället och alla vi medborgare behöver vara observanta och inte negligera även harmlösa men felaktiga beteenden. Att inte reagera eller säga ifrån är att legitimera beteenden som i förlängningen kan få svåra konsekvenser.
Islam – historia och nutid.
Islam är en mycket spridd tro som finns i många länder och i många varianter. Det är endast en mycket liten gren som vuxit fram under senaste 50 åren som är våldsbejakande. Man måste veta att koranen inte alls ger stöd åt allt det våld som utförs med islam som täckmantel.
Det är människorna som har ansvaret.
Det är hur läror tolkas och hur extremister väljer att i handling finna stöd för sitt agerande som är det farliga. Inga läror i världen utgör någon fara utan det är de som tolkar dem som är faran. Det är därför man måste finna och vägleda de som är på fel väg så tidigt som möjligt.
Det är inga flyktingar som far till Syrien och krigar.
Av de ca 400 som valt att resa till Syrien för att kriga så är bara en handfull invandrare som inte är födda i Sverige. De allra flesta är uppväxta i Sverige, har varit i förskola och gått i svensk skola. Det finns inte något fall av att de ensamkommande ungdomarna farit tillbaka för att kriga. De flesta återvändarna är barn under sex år, sedan är det deras mammor och i minst utsträckning männen.
Vi ska i Vimmerby samla alla goda krafter så att vi motverkar allt våld.
  
 
 
 

fredag 1 april 2016

Landsbygdsutveckling


Att bo verka och utvecklas på landsbygden är en fantastisk möjlighet som nog många storstadsbor gärna skulle vilja uppleva. De går miste om naturen, fridfullheten, gemenskapen och den fantastiska miljön. Men å andra sidan ger storstaden andra fördelar som vi på landsbygden saknar såsom kollektivtrafik, tillgång till bra telefoni- och it kommunikation.

Jag tror att många av oss på landsbygden överskattar hur nära det är till allt i storstaden. För mig som bor i Toverum har jag inom 15 minuter ett stort utbud av butiker, olika serviceinrättningar, skolor, gymnasium, högskoleutbildningar och hälsovård. För andra delar av landsbygden tillkommer kanske 30 minuter längre restid. Ytterligare någon dryg timma bort finns universitet, universitets-sjukhus, stora köpcentra, snabbtågförbindelser, teater och mycket mera. Inte många storstadsbor har så nära till så mycket inom så kort tid.

Med allt vad jag beskriver ovan är det egentligen märkligt att urbaniseringen är så stark och verkar svår att hejda. Det är en svår spiral att hantera och det är starka krafter som försvarar sina positioner och kräver att satsningarna sker i sin region.   

Landsbygdens överlägsna kvaliteter för boende, upplevelser, fritid och så vidare är uppenbara. Men all service och utbud kräver att vi kan nå den inom rimlig tid och till rimlig kostnad. Jag tror väldigt mycket på kommunikation som en nyckel till framgång. Vi behöver ett bra vägnät. Vi behöver bra it-infrastruktur. Och vi behöver bra trafikering.

Men vi behöver också kommunikation med andra människor. Det är samtalet, mötet, som berikar lär och får oss att utvecklas. Därför behövs också mötesplatser,

Lev väl, umgås och ta tillvara alla möjligheter.