fredag 12 februari 2016

Folkomröstningen har börjat


Vimmerby kommuns verksamhetskostnader måste ner med 35-40 mnkr, ca 5%. Det är den verklighet alla måste ta ansvar för. Två av åtgärderna är att förändra grundskolestrukturen och avveckla förskolan i Pelarne.


Folkomröstningen handlar om att återta styrningen över vår ekonomi och få resurser över till utveckling och nya framtida utmaningar, eller sänka länets högsta kommunalskatt. Allt för att kommande generationer ska ges en god start som vimmerbybor.

Åtgärder som majoriteten föreslår inom grundskolan berör 78 av de 1700 barn som går i Vimmerbys grundskolor. Alla berörda barn får undervisning på andra skolor där det finns bättre och större resurser av lärare, specialkompetens och material. Barnen på Pelarne förskola bereds med förtur plats på andra förskolor som föräldrarna väljer.

Förändringarna inom grundskola och förskola ger netto ca 6,5 mnkr i minskade kostnader per år. För 2016 blir beloppet ca 3,2 mnkr. Kostnaderna minskar inom många områden, te x lokaler, kost, och lärarresurser och ökar för te x resor. Allt är inräknat.

Andra alternativ för kostnadsminskningar som övervägts är bland annat avveckla gymnasieprogram, dra ner på vuxen- och högskoleutbildning, minska lärartätheten inom hela grundskolan. Vi bedömer dessa ger betydligt svårare konsekvenser än avveckling av två små skolenheter och en liten förskola.

Alternativen i folkomröstningen lyder:

 A – Jag röstar för att lägga ner skolorna i Gullringen och Djursdala samt förskolan i Pelarne.

 B – Jag röstar för att bevara skolorna och förskolorna på landsbygden i Vimmerby kommun under den här mandatperioden och överlåter åt kommunens förtroendevalda att besluta om besparingen på andra områden inom skola och förskola.

 C – Jag väljer att inte ta ställning i frågan.

Jag väljer alternativ A

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar