fredag 26 februari 2016

Alla blev förlorare, men vi tar nya tag


Kommunens ekonomi är vår egen ekonomi. Det är kommunens pengar som vi själva samlat ihop genom kommunalskatt som vi kan använda till alla de områden vi måste enligt lag, eller vi själva väljer. Vi kan ju förståss inte använda mer pengar än vi har samlat in. Men det har vi gjort i Vimmerby, under flera år. Vi har kostat på oss för mycket, om man jämför med andra kommuner, ca 40 miljoner kronor per år. Genom återbetalningar från försäkringsbolag, lyckosamma placeringar av pensionspengar och sjunkande räntor har vi ändå klarat oss fram. Tills nu. Nu går det inte längre.
Inför 2016 bestämde de förtroendevalda i Vimmerby att höja inkomsten med ca 15 miljoner kronor genom att begära mer från oss alla, höjd kommunalskatt, mest av alla i Kalmar län. Det bestämdes också att göra neddragningar inom många områden för att åtminstone få ner kostnaderna med ca 18 miljoner kronor. 6,5 miljoner kronor avsåg två landsbygdsskolor och en förskola. Vi fick bakläxa på förslaget så nu är vår gemensamma ekonomi i kommunen försämrad med 6,5 miljoner kronor.
Men vi kan inte ge upp, vi kan inte låta de som nu växer upp få ta över en söndertrasad ekonomi.
Vi som är i majoritet i kommunen menade att en förändrad skolstruktur var det mest skonsamma förslaget. Tyvärr tror jag att det som nu väntar blir minst lika kännbart och kännbart för många fler.
Jag hoppas verkligen att de som nu kan komma att känna sig drabbade förstår fördelen med att fortsätta satsa på små skolor.
De små skolornas förespråkare har ju lämnat en del alternativa besparingsförslag såsom löne- och anställningsstopp i kommunen liksom neddragning av ledarutbildning. Det går inte att driva skolor på sådana pengar, eller ska man ha ett flerårigt tillsvidare lönestopp, och vilka personaleffekter skulle det ge?
Majoriteten kommer att bjuda in till samtal under våren för att lyssna till förslag om besparingar från alla som vill bidra. Skicka eller maila gärna förslag.

fredag 19 februari 2016

Alla ska bli vinnnare


Vi har olika skäl för våra beslut. Vi har ibland olika tolkning av beslut men framförallt ser vi och väger vi konsekvenser olika. Alla har något att vinna när nya beslut fattas. Om man inget gör finns heller inget att vinna, man blir kvar i nuet som snart övergår i det förgångna. Vad värre är att man riskerar bli förlorare när alla andra går förbi.
Jag vill se ett Vimmerby i utveckling, men utveckling kräver utrymme och det gamla måste ge vika för att ge plats åt det nya.
Många, många har fallit för att de inte förstått kraften av förändringar. Facit föll. Berlinmuren föll. Saab föll.
Facit hade de bästa mekaniska räknesnurrorna. Berlinmuren skyddade den bästa Öststaten. Saab byggde de bästa Saabbilarna. De var inte sämre än andra – men de missade det nya. Elektroniska räknemaskiner. Informationssamhället och folkviljan. Lönsamhetens krav på storskalighet.
Det finns de som förändrar och det finns de som drabbas av förändringen. Det är hur vi hanterar förändring som är avgörande för att nå framgång, inte hur vi kryper undan den.
Att leva är uppbrott och förändring. När lägerplatsen blivit så invand att tältpålarna slagit rot och blivit till träd, när tältet fått  rinnande vatten, värme och bredband, när man känner irritation att andra drar vidare – då är det hög tid att bryta upp. När det gått så långt att man gör allt för att bli kvar – då är det ingen mer tid att förlora. Nu är risken att bli en bevarare, inte en förändrare.
På söndag är det folkomröstning om avveckling av skolorna i Brännebro och Djursdala samt förskolan i Pelarne. Hör du till förändrarna eller bevararna ?
Jag hör till förändrarna, därför har jag röstat A.
 

 


 

fredag 12 februari 2016

Folkomröstningen har börjat


Vimmerby kommuns verksamhetskostnader måste ner med 35-40 mnkr, ca 5%. Det är den verklighet alla måste ta ansvar för. Två av åtgärderna är att förändra grundskolestrukturen och avveckla förskolan i Pelarne.


Folkomröstningen handlar om att återta styrningen över vår ekonomi och få resurser över till utveckling och nya framtida utmaningar, eller sänka länets högsta kommunalskatt. Allt för att kommande generationer ska ges en god start som vimmerbybor.

Åtgärder som majoriteten föreslår inom grundskolan berör 78 av de 1700 barn som går i Vimmerbys grundskolor. Alla berörda barn får undervisning på andra skolor där det finns bättre och större resurser av lärare, specialkompetens och material. Barnen på Pelarne förskola bereds med förtur plats på andra förskolor som föräldrarna väljer.

Förändringarna inom grundskola och förskola ger netto ca 6,5 mnkr i minskade kostnader per år. För 2016 blir beloppet ca 3,2 mnkr. Kostnaderna minskar inom många områden, te x lokaler, kost, och lärarresurser och ökar för te x resor. Allt är inräknat.

Andra alternativ för kostnadsminskningar som övervägts är bland annat avveckla gymnasieprogram, dra ner på vuxen- och högskoleutbildning, minska lärartätheten inom hela grundskolan. Vi bedömer dessa ger betydligt svårare konsekvenser än avveckling av två små skolenheter och en liten förskola.

Alternativen i folkomröstningen lyder:

 A – Jag röstar för att lägga ner skolorna i Gullringen och Djursdala samt förskolan i Pelarne.

 B – Jag röstar för att bevara skolorna och förskolorna på landsbygden i Vimmerby kommun under den här mandatperioden och överlåter åt kommunens förtroendevalda att besluta om besparingen på andra områden inom skola och förskola.

 C – Jag väljer att inte ta ställning i frågan.

Jag väljer alternativ A

fredag 5 februari 2016

Vimmerby kan bättre


Folkomröstningen som handlar om att ta ansvar för hela Vimmerby kommuns framtid närmar sig nu snabbt. Nästa fredag, den 12 februari, börjar förtidsröstningen som kan göras på biblioteket i Vimmerby. Läs mer om folkomröstningen på Vimmerby kommuns hemsida.


Jag är alldeles övertygad om att vi måste sänka de årliga driftkostnaderna i våra verksamheter, som ligger 35-40 mnkr över vad jämförbara kommuner spenderar. Vi ska inte behöva förbruka mer pengar än andra gör. En viktig orsak till detta är att vi tillåtit oss ha många små enheter i de kommunala verksamheterna. Vi har haft många små förskolor, vi har många äldreboenden och vi har många grundskolor. Vi har också lagt stora resurser på en frivillig kulturskola, ett gymnasium med utbildningar som regionens industri efterfrågar, en högskoleutbildning som ger människor möjlighet att växa och utbildar i yrken med brist på arbetskraft.

Jo vi har gjort stora investeringar de senaste åren. Störst är Tallholmen värmekraftverk, över 450 mnkr men också äldreboendet Vimarhaga/Borghaga mer än 120 mnkr. Framtidssatsningar är också att ha tillgänglig industrimark där ca 70 mnkr investerats och ett fibernät för omkring 50 mnkr. Jag tror alla dessa investeringar är riktigt bra för Vimmerby och med den långa tid de kommer att vara till nytta blir den årliga kostnaden låg. Vi har dock lånefinansierat till stora belopp som är en risk för framtiden, men för en vecka sedan omsatte vi ett lån där vi fick negativ ränta, alltså betalt för att låna !  

Det är många upprörda känslor när det gäller olika sparförslag. Men de ramar som kommunfullmäktige beslutade i juni fanns det endast marginella alternativ till från oppositionen. Visserligen ville vänsterpartiet höja skatten ännu kraftigare och sverigedemokraternas alternativförslag är svårtolkat. Men alla hade behövt göra kännbara neddragningar. Det finns ingen möjlighet för den som vill ta ansvar för framtida välfärd och kommande generationer att fortsätta spendera över sina tillgångar.