fredag 29 januari 2016

Tankar efter vecka 4


Dialog-, planerings- och presidie möten upptar måndagen fram till kommunfullmäktige. Överläggningar med Itsam, fiberberedning och kommunledning om stämningen mot Vimmerby Fiber från VÖKBY. 

Varför stämmer samarbetspartners oss, funderar jag.

Kommunfullmäktige blev överraskande när den så väl beredda och angelägna ledarskapspolicyn återremitteras av en minoritet, liksom när fullmäktige fattade ett lagstridigt beslut om krav på kollektivavtal vid upphandlingar. Bägge dessa beslut ger nu den redan högt belastade förvaltningen merarbete.

Till vilken nytta, undrar jag.

Annars verkar beslutet att införa P-skiva i Vimmerby stads centrala delar vara det som nu oroar handeln. P-skivor borde glädja handeln som får mer rotation på parkeringarna och möjlighet för fler kunder.

Obefogad oro, tycker jag, men får jag fel så kan vi ändra beslutet.

Jag vill gratulera Torbjörn Swahn som utsetts till ny VD i Vimmerby Energi och Miljö AB. Samtidigt ett stort tack till Roger Carlsson för många års gott arbete.

Idag har jag tillsammans med Peter Högberg åter träffat företrädare för Itsam och diskuterat framtiden för Vimmerby Fiber. Vimmerby är redan nu en av de mest fibertäta kommunerna i regionen och bättre ska det bli när vi kan återuppta investeringarna. För att återskapa förtroende och få nya arbetssätt kommer hela fiberprojektet att omorganiseras med styrning och genomförande. En nystart helt enkelt.    

Så har den stora folkomröstningskampanjen tagit fart med rubriker om skrämselpropaganda, mediainlägg som mer liknar domedagsprofetsior än saklig debatt och ständigt glöms att redovisa konstruktiva alternativ. Majoriteten i BUN presenterade i går en konsekvens av att behålla skolorna i Gullringen och Djursdala samt Pelarne förskola. Alla grundskolor får då se en ned montering av skolresurser motsvarande ca 12 lärartjänster.
För kommunens och alla barns bästa, tänk noga igenom ditt val.

fredag 22 januari 2016

IT och fiber

IT


Denna fantastiska revolutionerande och för framtiden helt nödvändiga teknologi. Hur kan den missförstås, misshandlas och missbrukas som nu sker av många?


IT missförstås


IT är inte bara fiber, datorer och programvaror. Det är det minsta det är. IT är nödvändigheten för all världens flygtrafik, all avancerad forskning inom de flesta discipliner, avancerad sjukvård och all kommunikation. Utan bilen stannar Sverige sa man för decennier sedan. Utan IT idag skulle vårt samhälle eller mänskligheten inte klara sig. IT till alla är en landsbygds- jämställdhets- och demokratifråga. Det är också en tillväxt- och välfärdsfråga. Därför har Vimmerby kommun valt att investera i eff fibernät.


IT misshandlas


När järnvägarna byggdes var det privata intressen som byggde, och sedan bestämde över trafiken. När bilen fick motorvägar var det gemensamma allmänna intressen som byggde, alla fick samma tillgång till vägarna. Idag byggs informationssamhällets motorvägar. Ofta i privata intressen (Telia), ibland i gemensamma intressen för alla (Vimmerby Fiber). Vem ska få använda de nya motorvägarna och vad får det kosta ? Trist att många väljer bort Vimmerby Fiber och att VÖKBY stämmer oss när valet är fritt.


IT missbrukas


Internet har öppnat världen, ger oss en frihet, en dialogplats utan dess like. Inte den strängaste diktatur kan trots censur längre förljuga verkligheten. Men frihet kräver mognad och ansvar. Det finns skrivna regler, vi kör på höger sida. Det finns oskrivna regler, respekt för andras åsikter, respekt för andras kulturer. Man kränker inte andra, man står upp för sin sak. Tyvärr har alltför många inte nått den mognad och tar det ansvar som frihet och öppenhet kräver.

fredag 15 januari 2016

Skilda Världar

 
Skilda världar
I mitt förra inlägg beskrev jag den allvarliga situation som Vimmerby kommun befinner sig i. Bakgrunden är att viljan och förmågan till förändring helt har saknats från den centerledda majoriteten under hela perioden åren 1998 – 2010. Eftersom jag själv var med i de beredande organen på den tiden är det intressant att se hur många säryrkande för lägre driftskostnader och ansvar för ekonomin som moderaterna lade fram under denna tid. Det fanns tillfällen då moderaterna övervägde lämna majoriteten som hela tiden blundade för verkligheten.
Men vad har oppositionen lärt ?
Förutom Liberalerna verkar inget oppositionsparti ännu ta den havererade kommunekonomin på allvar. Det krävs krafttag mina damer och någon herre. Att då föra fram förslag om arenabyggen, medborgarkontor, att backa på nödvändiga förändringar inom skola, förskola, kulturskola och fastighetsdrift som föreslås finansieras med samlad skoldag som fördyrar verksamheten, neddragning på IT-kostnader som är en framtida nödvändighet, ta bort förskoleteam som försvårar personalutveckling eller allra konstigast skära på social och omsorg som redan har stora sparbeting och där mycket är lagstiftade rättigheter.
Politikerarvoden
Jo det är ett område som är möjligt skära i. Arvodena är nu visserligen lägre än den som den gamla majoriteten beslutade om före valet 2014 men det går att ta mer. Om vi helt tog bort alla politiker skulle ca 5 mnkr försvinna från kommunens kostnader, eller en åttonde del av den nödvändiga förändring som krävs. Och konsekvensanalysen skulle säga vad ? Det går inte ta bort kommunfullmäktige, kommunstyrelse och revisorer, det är lagreglerat. Lagreglerat är också att alla har rätt till ersättning motsvarande förlorad arbetsinkomst. Kvar; unga och pensionärer som ställer upp ideellt.
Gäst hos verkligheten
Jag har fört fram tankar på att bilda ett arbetsutskott till kommunstyrelsen med ledamöter från oppositionen. Vi behöver få en bredare förankring och insikt i de kommunala processerna, men den viktiga rollen att medverka med konstruktiva förslag och ta ansvar som man står för även när det blåser känns väldigt främmande just nu. Kanske ändras min känsla för det är inte observatörer och gästtyckare vi behöver i ett arbetsutskott.
 
 

fredag 8 januari 2016

2016 startar bra


 
Det går fort framåt och oj vad mycket som händer. Det är en härlig utmaning att få vara med, men också ett stort ansvar. Det går inte att backa in i fram-tiden men det är ett måste att lära av det som hänt och utgå från verkligheten.
Åtgärder krävs i ekonomin
För bara knappt 15 månader sedan presenterade analysgruppen från SKL (Sveriges kommuners och landsting) sin rapport om tillståndet i Vimmerby kommuns ekonomi. Det var allvarsord och hög tid att ta greppet om ekonomin. I tre punkter dras följande slutsatser fram till år 2020.
1.     För att kommunen ska nå kravet på god ekonomisk hushållning år 2020 krävs att kommunen reducerar sina kostnader med minst 35-40 mnkr.
2.     Den demografiska utvecklingen medför årlig kostnadsökning på ca 15 mnkr.
3.     Den stora utmaningen ligger i att flytta resurser mellan olika verksamheter.
Rapporten som är på 111 sidor innehåller en mängd faktainformation, analyser och rekommendationer. Insikten om allvar och viljan att ta krafttag gjorde att moderater och socialdemokrater i sin majoritetsöverenskommelse satte ekonomi i balans som högsta punkt på den gemensamma målsättningen för mandatperioden.
Ansvar för ekonomin
Ett intensivt, djupt och nämndövergripande beredningsarbete ledde sedan fram till ett budgetbeslut med kostnadsreduceringar om 17,8 mnkr 2016 och 24,3 mnkr 2017 men också satsningar om 26,7 mnkr 2016 och 35,2 mnkr 2017. Härtill kommer löneökningar och kapitalkostnader. Totalt ökar kommunens kostnader 2016 med 36,8 mnkr och 2017 med ytterligare19,6 mnkr.
Det verkar ha gått förbi många att det görs stora satsningar men också helt nödvändiga kraftfulla besparingar i den kommunala ekonomin.
Vi firar ett år tillsammans
I januari 2015 tillträdde en ny och oprövad majoritet med moderater och socialdemokrater i den politiska ledningen av Vimmerby kommun. Vi har fått ta många svåra beslut men har tillsammans skapat förutsättning för att i god anda leda politiken mandatperioden ut och lagt grunden för en sundare Vimmerby kommun.