fredag 30 december 2016

Gott Nytt 2017


                                              

Jag ser fram mot 2017 som ett utvecklande och positivt år för Vimmerby, för hela Vimmerby med alla kommundelar och alla medborgare.

Det är min första ambition. Vi ska se Vimmerby kommun som en helhet där alla ska ha samma chans, men också möjlighet att själv få välja sitt liv. Kanske att bo på landet med alla dess fördelar eller att bo i en tätort med mer närhet till samhällsservice.

Men vi ska också bli mycket bättre på att lyssna in varandra, förstå varandras olika situation och ha respekt för olika beslut som måste fattas och inte alltid går min väg. En fungerande dialog måste bygga på insikt och viljan att se både för- och nackdelar. Att bara tycka, ha för dagen populära åsikter utan att behöva ta ansvar, leder inte framåt. Det blir bakåtsträvande om ”allt ska vara som förr”. Hade alla gjort precis som förr hade vi fortfarande varit kvar på stenåldern !

Vimmerbys ledord, Mod Ansvar Fantasi, är klokt framåtsträvande.

Vi behöver fortsatt jobba för en bra och sund ekonomi. Vi måste våga mer förändring av strukturer, göra kloka investeringar, betala tillbaka på våra stora lån. Jag hoppas också att vi snart inte har länets högsta kommunalskatt, inte genom att andra kommer i fatt oss utan genom att vi kan hushålla bättre i kommunen så medborgarna själva får behålla mer.

Återstående utmaningar som vi nu tar tag i är ordning och reda med Vimmerby Fiber, fler bostäder för om- och inflyttning, stärkt integrationsarbete tillsammans med föreningslivet och fortsatt kämpa för bättre vägar och järnvägar i vårt område.

Det finns många andra angelägna områden för kommunen som vi cirka 70 politiker och 1300 fantastiska medarbetare har att hantera för alla er medborgares bästa. Och vi vill alla göra vårt bästa så jag ser fram mot ett gott nytt år tillsammans med er alla.

 

fredag 23 december 2016

Näs, skola och kost


                                                

På måndagens kommunfullmäktigemöte rapporterade jag om hur utvecklingen av Näs går framåt. Sedan snart ett år ha vi haft överläggningar mellan kommunen, stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning, och Astrid Lindgrens Värld. Den 27 juni beslutade kommunfullmäktige att ingå en avsiktsförklaring om att huvudansvaret av Näs övergår från kommunen till Astrid Lindgrens familj genom Astrid Lindgrens Värld. Under hösten har överläggningarna fortsatt med framtagande av nya detaljplaner och preciserande av avsiktsförklaringen i avtal. Målsättningen var att detta skulle vara avslutat till årsskiftet 2016/2017. Vi har fortsatt några punkter att klar ut så det troliga är nu att avtalen kommer att föras till kommunfullmäktige den 27 februari och att tillträden sker den 1 april 2017. Fullmäktige tog också beslut om att Vimmerby kommun förvaltnings AB får överföra de för 2017 överenskomna 3 mnkr i tillskott till dotterbolaget Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB som driver all verksamhet på Näs, redan 2016. I ett möte med landstingets kulturnämnds presidie senare denna vecka bekräftades att Vimmerby genom kommun kan få ett årligt ekonomiskt stöd om 400 kkr för att utveckla en regional litterär nod på Näs utifrån Astrid Lindgrens författarskap.

Kommunfullmäktige antog efter omröstning avsiktsförklaringen att bygga en ny skola i stället för att renovera och lappa på nuvarande byggnad Astrid Lindgren skolan. Att bygga en ny modern skola utifrån dagens och morgondagens pedagogiska krav är naturligtvis mycket bättre än att hålla kvar undervisning i gamla lokaler. Vi får också möjlighet att placera skolan där vi ser att barnen kommer att bo, att skapa en flexibel byggnad som kan användas för flera ändamål och vi kan tillskapa en attraktiv stor tomt där skolan ligger idag i ett centrumnära läge.

Vi har i veckan också fått redovisad den kostutredning vi beställt. Ett verkligt bra underlag för fortsatt utveckling av vår kostverksamhet. Jag vill lyfta fram några aspekter som blir viktiga för oss i politiken. Först behöver vi en policy för vår kostverksamhet, vi behöver uttala hur vi vill ha kosten och lyfta fram olika inriktningar. Kosten måste också få en högre status och måste ses i ett större sammanhang där måltiden är en fråga också för social samvaro och pedagogik. Våra olika tillagningssätt måste balanseras bättre och en större gemensam syn där alla engagerar sig i den goda måltiden. Vi har alldeles för många kök i kommunen med många små enheter. Utredaren pekar ut små skolor och förskolor som exempel. Det finns ett stort behov av investeringar i Frödinge, Södra Vi och Storebro skolor. Rapporten kommer att behandlas politiskt i januari.

Avslutningsvis vill jag tillönska alla en Gud Jul och ett Gott Nytt år.

fredag 16 december 2016

Medborgarattityd och ny skola.


                                                

I veckan presenterade SCB den medborgarundersökning man gjort i Vimmerby kommun. Hela undersökningen och enkäten som skickades ut finns att läsa på www.vimmerby.se. Enkäten skickades till 1200 boende i Vimmerby kommun i åldrarna 18 – 84 år och 48% besvarade enkäten.

Enkäten är indelad i tre olika delar med varsitt helhetsbetyg. Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”.

Helhetsbetyget för Nöjd Region index, med frågor om kommunen som plats att bo och leva på, hamnade på 48. Godkänt men inte mer. Frågorna handlar om tillgång till; bra boende, universitetsutbildning, kommunikationer, butiker, fritidsaktiviteter och trygghet. Vimmerby har ett geografiskt läge med begränsat utbud som är svårt att påverka.  

Helhetsbetyget för Nöjd Medborgar index, med frågor om kommunens olika verksamheter, hamnade på 43. Frågorna här är utformade ”vad tror eller tycker du om…”. Det känns konstigt med sådana frågor som utgår från tyckande mer än erfarenhet. I de enkäter som vi själva gör riktade till de som nyttjar eller kommer i kontakt med kommunen får vi betydligt bättre betyg än denna enkät.

Helhetsbetyget för Nöjd Inflytande index, med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala verksamheter och beslut, hamnade på låga 29 som är samma svaga index som vid senaste mätningen 2013. Här måste vi bli mycket bättre och även om jag upplever en bättre dialog och stämning i politiken liksom i medborgardialogen så finns mycket kvar att göra. Tråkigt att oppositionsrådet anser att detta är majoritetens problem när frågorna är allmänt hållna och avser ”kommunens politiker”, alla utan undantag. Hur ska förtroendet förbättras när man inte ser sitt eget ansvar?

Majoriteten vill bygga en ny skola i Vimmerby.

1957 började rymdkapplöpningen med Sovjetiska farkoster först i rymden. Yrvaket USA togs på sängen och var på efterkälken i flera år. Strax efter den första bemannade rymdfärden gjorts av Jurij Gagarin den 12 april 1961 bestämde sig president John F Kennedy i maj för att det amerikanska rymdprogrammet ska före decenniets slut landsätta en man på månen. Kongressen var emot, omöjligt tyckte många, för dyrt tyckte andra. Men med bestämdhet, mod och övertygelse drev Kennedy och senare Nixon igenom rymdprogrammet som blev en succé. Den 20 juli 1969 satte Neil Armstrong sin fort på månen.

Om Kennedy givit vika eller om nejsägarna varit i majoritet eller om det blivit folkomröstning om månfärden? Kanske hade då ännu ingen varit på månen och alla de tekniska landvinningar inte minst inom data kanske aldrig blivit av.

Jag tror på framtiden och att det krävs både mod och ansvar för att gå in i den. Vimmerby behöver en ny skola.

 

fredag 9 december 2016

Teknikcollege - Ekonomi - KSO rollen


I måndags högtidlighölls Teknikcollege Östra Småland 5 år och att vi certifierats för ytterligare 5 år. Firandet hölls i Oskarshamn och är en samverkan mellan gymnasierna i Vimmerby, Hultsfred, Mönsterås och Oskarshamn. För att utbildningar ska få status Teknikcollege ska 10 olika kriterier vara uppfyllda såsom utrustning och samverkan med industrin. Syftet är att öka utbudet teknikinriktade utbildningar på gymnasienivå anpassade för industrin. Medverkande vid firandet var Hans Linnér VD Ljunghälls AB. Det bjöds på en särskilt komponerad Teknikcollege kaka.

 

Tisdag kommunstyrelsesammanträde med 32 ärenden på dagordningen. Flera av dem har rapporterats i lokal media men jag vill särskilt framhålla att ekonomiuppföljningen för oktober 2016 pekar mot ett överskott om närmare 20 mnkr för detta år. En bra siffra som uppfyller våra uppsatta mål. Men det krävs att vi kan hålla den här nivån även kommande år för återfå en god ekonomi.

 

Befolkningsstatistik per 1 november har just redovisats och kommunen ökar med över 200 personer. Det är glädjande men ger inte de 10 mnkr extra till kommunkassan som det verkar i artiklar, även av mina uttalanden, i media. Samtidigt som vi får denna positiva effekt av fler innevånare så sjunker skattekraften genom den stora immigrationen i hela landet så att rikets totala skatteinkomst per innevånare minskar. Vimmerby kommun får därför netto inte alls så stort tillskott som jag uttalat till media. Det blir positiv effekt men det är så många faktorer som inverkar i utjämningssystemen mellan kommunerna och staten att det inte går att förutse utfallet.

 

Idag har jag deltagit i en nätverksträff med kommunstyrelseordförande (KSO) kollegor i Östergötland där forskaren och docent Urban Strandberg från Förvaltningshögskolan i Göteborg presenterade resultat ur sin avhandling om KSO rollen. Intressant och lärorikt där jag bland annat tog med mig.

  • En svårighet att hantera är att tyckande får allt mer utrymme över kunskap.
  • I grunden är det leveransen som räknas, inte hur den kommit till.
  • Återför medborgardialogen in i partierna, ”runda” inte politiken.
  • Man måste orka fatta svåra beslut för att få demokratisk legitimitet.
  • Enligt lag ska kommunen tillvarata allmänintresset och det sammanfattas med att ha helhetssyn och långsiktighet.

 

fredag 2 december 2016

Budget 2017 och Diggiloo till Vimmerby


 

Vimmerby kommuns budget för 2017 är antagen. Vi ökar på utgifterna med ca 45 mnkr till 863,6 mnkr och intäkterna beräknas öka med ca 50 mnkr till 880,6 mnkr.

De huvudsakliga utgiftsökningarna är lönekostnader och fastighetskostnader (drift och underhåll). Barn och Utbildning liksom Social och omsorg har vardera fått tillskott om 7 mnkr. På intäktssidan är det befolkningsökning och från Regeringen tillskjutna välfärdspengar 2017 som är de stora förändringarna. Vi budgeterar ett nödvändigt överskott om 17 mnkr.

 

Varför är ett överskott nödvändigt? Jo kommunen behöver satsa på utveckling, ny teknik och samtidigt amortera skulder på stora investeringar. Resultatet skulle behöva vara ännu högre för att åter bli en välbalanserad kommun.

 

Vimmerby och alla Sveriges kommuner har stora utmaningar framför oss. Vi blir allt fler äldre som ska erbjudas en god service och omvårdnad. Teknikutvecklingen går snabbt framåt och vi måste hänga med i till exempel digitala lösningar, miljö och hållbarhet liksom infrastruktur och kommunikationer. Vårt geografiska läge är problematiskt när staten i första hand gynnar storstäder, universitets och områden med redan hög tillväxt. Mycket kan vi själva påverka men inte vår geografi.

 

Vimmerby är ändå en väldigt gynnad kommun. Jag märker mer och mer den samsyn vi har från olika håll och att vi nu alltmer alla ser framåt för ett gemensamt Vimmerby. Vi måste komma ifrån särintressen och avund. Alla kan inte få allt, men alla kan få något och vi kan göra mycket tillsammans.

 

Ansvar mod och fantasi är kommunenens värdeord. Jag lägger till tillit och tolerans.

 

Diggiloo kommer till Vimmerby i sommar.

Denna sommar fick vi äran att bli huvudort för det aktade och respekterade KAK:s midnattssolsrallyt som också är hos oss åtminstone 2017 och 2018. Idag har vi fått klart att Diggiloo kommer att gästa Vimmerby på sin sommarturné. Det blir ett fantastiskt musik och underhållningsevenemang för hela familjen med Lasse Holm och artister. Se mer på kommunens hemsida och i media.

fredag 25 november 2016

Storregioner och lokal politik


Storregionfrågan är död, basuneras ut i media och av en besviken civilminister Ardalan Shekarabi. Ja på det sätt som Regeringen försökt forcera fram frågan ur ett uppifrånperspektiv är den död. Jag beklagar detta och det skapar stor osäkerhet. Att samordna demokrati och resurser inom många allt mer högspecialiserade områden, inte minst sjukvården, kommer att krävas. Men det kräver förberedelse och planering. Vi ser till exempel hur illa den framhastade omorganisationen av polisen i storregioner fungerat.

 

Vi och alla andra som lever och verkar runt om i Sverige utanför storstadsområdena måste få en bättre behandling av stat och myndigheter. I onsdags deltog jag i en konferens arrangerad av länsstyrelsen om bostäder för alla. Det är alldeles uppenbart att regler och bestämmelser, exempelvis om buller, strandskydd med mera är framtagna ur storstadsperspektiv och direkt motverkar nyttjande av landsbygdens resurser. Ett annat konstaterande är att boende i första hand handlar om tillgänglighet. Tillgänglighet till jobb och samhällsservice, det räcker inte med natur, mysigt och vackert. Visst finns de som har mysfaktorn som prio ett vid val av bostadsort men de är så få att det är inget att bygga en orts framtid på – det finns många vackra platser.

 

Då är jag tillbaka på den oerhört viktiga frågan om infrastruktur. Vi måste kunna vara ett med en eller flera större centra där de attraktiva utbuden finns med jobb och samhällsservice, kultur och nöje. Smärtgränsen går vid 45 minuter enkel resa oavsett transportslag eller avstånd. Med bra infrastruktur skulle vi kunna nå fyra residensstäder med ca 450 000 invånare och en region med ca 600 000 invånare. En annan i särklass angelägen infrastruktur är fiber.

Det finns så mycket att vinna med relativt små medel om bara viljan och insikten finns, vi kan göra mycket själva men vi måste också ha vänner i vår omvärld.

 

 

 

torsdag 17 november 2016

Viljan finns


I går kom beskedet om stora varsel vid OKG i grannkommunen Oskarshamn. Det är beklagligt att detta sker och kan komma att påverka arbetsmarknaden även i Vimmerby. Nu kommer avgång från anställningar att ske successivt men det kommer ändå att påverka många familjer på ett negativt sätt.

 

Tillväxtverket har haft erfarenhetsutbyte mellan deltagande kommuner i programmet stärkt lokal utveckling där Vimmerby deltar, och jag har haft möjlighet träffa några av representanterna från andra kommuner. Det är ingen tvekan om att man dels tycker Vimmerbys gemensamma uppslutning i projektet med 17 personer från olika delar (geografiskt, näringar, föreningar, politik osv) i kommunen deltar och dels att det finns så mycket att ta vara på och förädla i kommunen, är imponerande.

 

Jag är glad över att mötet om Yxerns framtid blev konstruktivt och att det nu äntligen finns en vilja från alla parter att komma till rätta med den bedrövliga regleringen.

 

Tillsammans med andra möten och kontakter jag haft under veckan ser jag många positiva tecken för framtiden i hela Vimmerby kommun och det finns ett stort engagemang att föra Vimmerby framåt.

torsdag 10 november 2016

Viktigt framtidsmöte i KS


Veckans kommunstyrelsesammanträde har mycket handlat om framtidssatsningar. Inledningsvis diskuterade vi de många stora investeringsprojekt som är angelägna och kommer att betyda högre medborgarnytta tillsammans med resurseffektivare utförande. Det är dock knepigt att med en begränsad egen plånbok och redan högt belånad kunna genomföra projekten. Därför blir prioritering ett att se vilka objekt såsom byggnation av fastigheter som kan göras av andra. Detta kräver dock att det finns byggklara tomter på bra lägen. Därför har det inletts överläggningar med kyrkan om markförvärv norr ut, utmed Krönvägen.

 

Det är också viktigt att kunna erbjuda näringslivet utveckling genom industrimark och infrastruktur. Industrimark finns att tillgå på Krönsmon, men också i Gullringen och Storebro. Men vi saknar infrastruktur på Krönsmon, gator, vägar, belysning, el, fiber med mera ska till för sådär 15 mnkr. Så snart vi har en industrietablering klar kommer denna byggnation att genomföras, annat får vänta. En avfart från rv 23/34 till industriområdet måste också byggas. En kortsiktig lösning kostar runt 5 mnkr och en långsiktig planfri infart som Trafikverket kräver kostar kanske fem gånger så mycket.

 

Andra viktiga beslut var att föreslå kommunfullmäktige

  • Att ansluta kommunen till ett säkert och digitaliserat med många andra kommuner gemensamt arkivsystem. Vimmerby får nu ett kontor i regionen med kanske tre anställda.
  • Att inrätta en samverkansfond där föreningslivet för särskilda projekt kommer att kunna söka medel.
  • Att upprusta plenisalen med hjälpmedel för hörselnedsatta och även förbättrad teknik för ledamöterna.
  •  Att till räddningstjänsten investera i en losstagningsutrustning för att kunna komma in i dagens fordon i nya material och konstruktioner.
  • Att investera i ett ledningsfordon för räddningstjänsten. En fråga om trygga och snabba insatser vid larm.

 

I dag torsdag kommer jag att avsluta veckan med att delta i kommunala pensionärsrådets sammanträde där frågor om budgeten 2017 och rapportering från kommunen lämnas.

fredag 4 november 2016

Digitalisera - eller dö


Rubriken kommer från titeln på en nyligen utgiven bok av Jonas Hammarberg och Arash Gilan. Vi har också nyligen i kommunstyrelsen haft information och diskussion om bredbandsutbyggnad med Crister Mattsson, rådgivare vid forskningsinstitutet Acreo, Swedish ICT och officiell expert inom IT till EU kommissionen.

Det är ingen som helst tvekan om att fiberläggning och utbyggnad är en strategisk överlevnadsfråga för samhället och som ska ägas av samhället. Därför vill jag gå vidare med kommunenens fibersatsningar.

 

Det första är att förstå kraften i digitaliseringen och att den redan är över oss och att den som inte är med blir inte bara frånåkt utan avskuren.

 

Det andra är att ”få det att hända”, våga förändra, våga satsa. Det är som med all infrastruktur den är olönsam och onödig i början. Få användare och med överkapacitet.

 

Det tredje är att se digitaliseringen som en fortlöpande förändringsresa. Vi i Sverige ligger långt fram. Det finns skräckexempel i Europa, te x Tyskland, där ett enskilt företag i monopolsituation med kortsiktigt vinstintresse hejdar utvecklingen.

 

Vi satsar nu på fiber till Södra Industriområdet och i en andra etapp också Ceos industriområde. Vi beräknar första satsningen till ca 2,5 mnkr och att den till självkostnad kommer tillbaka via anslutningsavgifter för de ca 50 fastigheter det berör.

 

I går, torsdag, hade vi ett projektmöte med Itsam och förprojekteringen är snart klar så vi får ett underlag att ta till kommunfullmäktige för beslut och att sedan kunna erbjuda företagen i området fiber. Näringslivet är vår ryggrad och ska ha den allra bästa supporten från kommunen.

 

fredag 28 oktober 2016

Samtal för utveckling


I måndags kväll var det kommunfullmäktige. Alla möten där våra folkvalda samlas är viktiga möten men detta var ändå ett av de viktigaste. Inte, inte alls, för att det var några stora beslutsärenden, utan för att, just för att det gavs ett stort dialogutrymme till ledamöterna att i grupper diskutera hur vi ska bli en än bättre samverkande och unison kommun där ledorden Ansvar, Mod och Fantasi ska prägla verksamheten.

 

Vimmerby har en unik förutsättning utifrån Astrid Lindgrens liv och gärning som tar sin kraft från Vimmerby med omnejd. Detta kan inte uttryckas bättre än vad redaktör Alf Wesik gör i en ledare i dagens magasin ”Tillväxt Vimmerby”. Det är också stärkande att återvändaren Kristina Alsér engagerar sig som mentor i vårt utvecklingsarbete. Tack Kristina och Alf för ert engagemang och det ni kommer att göra framöver för Vimmerby.

 

Men allra viktigast för vår framgång är alla vi medborgare, antingen vi är företagare, ungdomar, nyanlända, äldre, politiker eller just dig själv. Alla behövs, alla ska känna sig välkomna och sedda, vi alla tillsammans kan göra något riktigt bra.

 

Ett gott exempel visade medborgarna kring Ydrefors när man i onsdags kväll samlades kring en fråga om förbättrad elförsörjning och i samband med det utbyggnad av fiber till bygden. Det konstruktiva och gemensamma engagemang man möts av är imponerande.  

 

Även engagemang kring länets framtida utveckling och den samsyn som finns i många frågor visade sig på det styrelsemöte jag representerade Vimmerby vid i Söderåkra igår. Regionen håller nu på med att ta fram en förnyad Regional Utvecklingsstrategi, en plan som ska omsättas i handling för länets gemensamma utveckling. En viktig del som diskuterades igår är den Regionala Transportplanen. Det handlar om tillgänglighet, förutsättningar för gods och människor att transporteras. En hörnsten för all utveckling.

 

På måndag kväll besöker jag och flera politiker samt tjänstemän Djursdala för att ha en framtidsdialog om utvecklingen i denna fantastiska bygd. Återigen kommer vi att mötas av engagemang och mycket vilja.

 

fredag 21 oktober 2016

Regn, sopor, bygglov, löparbana


Oftast känns regn o rusk på hösten rätt trist, men nu är det mycket välkommet. Inte bara sjöar o vattendrag med deras växt- och djurliv tar skada utan det är faktiskt allvarligt för många medborgare med sinande brunnar. Även för de kommunala vattentäkterna är det ansträngt lågt så jag vill uppmana alla att på bästa sätt hushålla med dricksvattnet. Tänk på att det tar lång tid innan grundvattnet börjar stiga efter nederbörd och att det kan bli en snöfattig vinter även den kommande.

 

I dagarna har du fått information om det nya återvinningssystemet som vi beslutat införa i kommunen. Jag vet att taxorna kommer att bli högre men jag är verkligen glad att vi i Sverige har en så bra avfallshantering att vi slipper se skräp över allt, som det tyvärr är i många andra länder. Passa på att gå på informationsmöten, samråd med grannar om lösningar och gör det val som passar dig och miljön bäst.

 

I tisdags ställde sig hela kommunstyrelsen bakom det budgetförslag som tagits fram mellan M, S och C under hösten. Det finns några avvikande önskemål från C och V som inte varit med i framtagandet av förslaget valde att avstå i nuläget. Nu går den vidare till fullmäktige för antagande i november.

 

Vi fick under veckan en högljudd debatt om bygglovshanteringen inom vår kommun och det här är ingen nyhet för mig. Vi får inspel från olika håll att allt inte står rätt till. Det ska nämnas att det också kommer inspel från de som faktiskt är väldigt nöjda. Mycket av kritiken beror på brist på handläggare. Förvaltningen har haft rekryteringsproblem ett tag och då hjälper det föga om vi går in och sliter i organisationen. I stället ska vi skapa ett positivt klimat som får våra medarbetare att känna stolthet och fortsätta göra sin insats i det knepiga läge som är.

 

Vi gillar inte den debatt som blossat upp i media i samband med Björkbackens bygglov. Alla partier i Vimmerby har skrivit under en avsiktsförklaring att hålla debatten ren och utan personangrepp men tyvärr har den inte följts. Vi är bekymrade över vilken effekt det har på Vimmerbys anseende, på tjänstemännen och på ett redan ansträngt rekryteringsläge. I ett försök att stävja debatten och landa den i något konstruktivt och en positiv utveckling lade vi fram uppdraget att utreda expressbygglov. (Just i skrivandets stund kom Miljö- och Byggnämndens ordförande Lennart Davidsson in till mig och vi hade ett kort jättepositivt samtal och jag kan lova att vi gemensamt vill förbättra och ta oss framåt).

 

Det är fantastiskt roligt att vi i S+M majoriteten kan ge ett besked till alla friidrottsintresserade och utövare att vi vill satsa på anläggningen i Södra Vi så den kan bli en mötesplats för alla i hela kommunen och särskilt eldsjälarna inom Södra Vi IF. Jag tror att med all den vilja och framåtanda jag möter i hela vår kommun och inom många olika områden så kommer vi att nå framgång. Synd bara att det fåtal som misstror oss har så lätt att ta till högljudda och vilseledande uttryck.

fredag 14 oktober 2016

Jakt och uppdrag


Den gångna veckan har varvats mellan älgjakt och uppdragen i kommunen. Började med måndagsförmiddagen i skogen med härligt väder. Vi såg fyra älgar, ett 10-tal dovhjortar och säkert en grupp av 15 vildsvin. Inget vilt blev fällt. Eftermiddagen KSAU med dialog Regional utveckling med Regionförbundet samt budget för 2017. Förutom några smärre formuleringsyrkanden var M, S och C överens om budgetförslaget. Representanten för Kd som deltog på sammanträdet hade inte varit tillräckligt med i tidigare budgetberedning för att delta i beslutet vilket jag har full förståelse för. Annars är det just att ta ställning och fatta beslut som är de politiska ledamöternas uppdrag.

 

Tisdag skogen igen, vi fällde en kalv och ko i andra drevet. Gott om dovvilt även denna jaktdag.

 

Onsdag har vi i styrgruppen för vårt sociala utvecklingsarbete möte i Tuna. Ett bra möte där vi diskuterade olika utvecklingsområden som nu fortsatt ska föras dialog om i olika forum med medborgare, föreningsliv, näringsliv med flera. I gruppen deltog också representant från Regionförbundet som gärna vill lyfta fram det arbete vi gör i Vimmerby som ett gott exempel för resten av länet.

 

Veckan har avslutats med överläggning med kommunledningen i Hultsfred om olika gemensamma angelägenheter. Bland annat tog vi upp frågor från vår gemensamma Miljö- och Byggnämnd, samarbeten vi har inom Räddningstjänst, Gymnasieskola och Jurist. Även om vi är gemensamt glada över vår samverkan så finns det viktiga frågor som måste förbättras.

lördag 8 oktober 2016

Landsbygd o tillväxt


 

I veckan har som vanligt mycket hänt. I måndags var jag tillsammans med andra politiker och tjänstemän och också turistchefen samt Stefan Bragsjö i Tuna för att få en bild av allt positivt som sker i bygden. Hällerums Såg, Tuna ställplats, Tempobutiken, Tuna Grus och Gottes lada besöktes. Det är fantastiskt vilket engagemang och med vilken drivkraft mycket sker i Tuna. Grattis och tack alla Tunabor och vad ni medverkar till för hela kommunen.

 

Tisdag kommunstyrelsesammanträde med efterföljande arbetsutskott för genomgång av budgetläget 2017. På KS får vi en genomgång av periodbokslutet per 31/8 som ser glädjande positivt ut. Ett positivt resultat på 24 mnkr. Dessvärre är verksamhetsresultaten inom samhällsbyggnad och barn o ungdom negativa. Åtgärder är vidtagna eller under planering. Budget 2017 ser ut att kunna presenteras inom de ramar kommunfullmäktige fastställde i juni. Ett bekymmer är att investeringstakten nu bantas så kraftigt att många välbehövliga satsningar måste skjutas framåt. Sen eftermiddag har vi möte om hantering och frågeställningar i Vimmerby Fiber.

 

Onsdag ägnas till stor del att diskutera och planera alla de avtal som nu ska fram avseende förändrad ägarbild på Näs. Vi har under en timma genomgång med kommunens revisorer om delårsbokslutet. Sen eftermiddag invigning av Norrängens förskola. Tack Vimarhem och all personal som bidragit till en mycket bra förskola och Grattis till alla barn som nu fått en ny förskola.

 

Torsdag Regiondag om hållbar tillväxt i Kalmar län. Jag får insikten i att GUD är vad vi har att verkligen beakta i samhällsplaneringen. Globalisering, Urbanisering och Datorisering. Allt detta pågår med ökande kraft och låter sig inte lätt påverkas för en kommun eller Region. Rörlighet, påverkan, information, kunskap i ett rasande tempo.

 

Fredag möte med Nils Nyman mfl om de avtal som växer fram kring Näs. Eftermiddag Västervik för att tillsammans med Västerviks kommun och andra Yxernvänner förbereda inför möte med Linköpings kommun om hur vi vill att Yxern ska räddas till den vackra och värdefulla sjö den en gång varit.

 

lördag 1 oktober 2016

Förste oktober


 

 

Idag den förste oktober är det ett år sedan jag fick förtroendet att bli kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.

 

Jag plockar fram min lilla fusklapp för framtidsfolket och citerar vad jag känner.

 

”Att påverka, att skapa nya visioner, att forma framtiden och att ta den i besittning är viktiga uppgifter för framtidsfolket, dvs för dig och mig och alla andra som vill vara med och forma morgondagens samhälle, företag och organisationer.

 

Framtidsfolket är du och jag som vill. Tillsammans ska vi erövra den nya tiden. Framtiden. ”

 

”All verksamhet syftar till omvändelse. Från ickekund till kund. Från tvivlare till troende. Från misstro till tillit.

 

Omvändelse förutsätter förtroende. Förtroende är det kapital med vilket varje företag, varje organisation, varje individ verkar. Ju starkare relationer till kund,

medarbetare, samarbetspartners – desto bättre rustad är man.

 

Om detta var sant igår, så är det än sannare idag. Nu är nätverkens, relationernas och mötenas värld här.

 

Måna om dina relationer och ditt nätverk – skaffa Dig många vänner”

 

Jag vill fortsätta och utveckla kommunen i samma anda.

 

fredag 30 september 2016

Välfärd och kommunal service


All välfärd kommer av kreativa och arbetsamma människor. Många finns inom företagsamheten och genererar de resurser som vi tillsammans kan glädjas åt ger välfärd. Industrin måste ständigt och långsiktigt stärka sin konkurrenskraft och då är service och bemötande från oss i offentlig sektor oerhört viktig. Vi behöver vara i framkant med planer, tillståndsgivning, tillsyn och annat som oftast upplevs som broms och hinder i företagen där saker ska hända nu. Marknaden väntar inte, det finns alltid alternativ och är man inte med är man snart ute.

 

Vi har i veckan upplevt att en industri i Djursdala av sin ägare inte anses hänga med längre. Nu vet vi att det finns dom som ser andra möjligheter och vi kommer inom kort att träffas för att se vad kommunen kan medverka till i den processen.

 

Även inom välfärdssektorn finns många duktiga medarbetare som med stor lojalitet och känsla för medmänniskor betyder så mycket. På samma sätt som industrin brottas med internationalisering och globalisering så har vi i kommunen att se urbanisering, it lösningar och expertfokusering som hot men också möjligheter. Trender och utveckling vi har svårt att påverka utan vi i stället måste förhålla oss till. Allt hänger ihop. Vi behövs alla och är i samma system med det samhälle vi byggt, lever i och utvecklar.

 

Sedan har vi friktionsytor när vi inte alla går i takt och det blir vi nogsamt medvetna om när olika rankningar och mätningar görs. Det är oftast inte fakta som avgör ett välmående utan det är upplevelsen. Att bli silvermedaljör i Speedway kan vara en stor besvikelse samtidigt som någon annan ser det som en stor framgång.  Kommunen gör själva just nu en medborgarundersökning där mer än 1000 kommuninnevånare blir tillfrågade på en rad olika områden. Det är viktigt för oss i vårt utvecklingsarbete att få så många svar som möjligt. Tack för Din medverkan.

fredag 23 september 2016

Ekonomi och utveckling


Budgetarbete och ekonomi tas på största allvar. Jag får ibland intryck av debattinlägg i media att vi inte tar kommunens ansträngda driftsekonomi och skuldsättning på allvar. Jag kan försäkra att det tas på största allvar av majoriteten även om vi ser både ljuspunkter och pekar på svårigheter att nå kommunfullmäktiges beslut om ekonomiska ramar, liksom flaggar för viljeinriktningar i kommande investeringar.

 

Det är för oss ett stort bekymmer att många inte ser en ekonomisk verklighet som ska hanteras efter en kostnadsdrivande folkomröstning. Just nu när det är som viktigast att ta ansvar för välfärden i Vimmerby lyser fortsatt alla utlovade goda förslag med sin frånvaro.

 

Har i veckan deltagit i flera viktiga möten, förutom vårt eget kommunstyrelse-sammanträde har Turistbyrån haft styrelsemöte, länsstyrelsen haft möte om förväntat asylmottagande, ledningsmöte i vår inköpssamverkan med Hultsfred, Västervik, Oskarshamn och Mönsterås kommuner.

 

Ett viktigt strategimöte med medlemmarna i Itsam där förutom den fortsatta fiberutbyggnaden i de sex kommunerna också framtida strategier i kompetens- och systemutveckling var på agendan. Det är min slutsats att Vimmerby kommun hade inte varit så långt framme i It utveckling och fiberbyggnad om vi inte varit medlemmar i Itsam.

 

Nästa vecka har kommunfullmäktige sammanträde på måndagskvällen. På mötet finns möjlighet för envar att ställa frågor till kommunens politiker om sådant som rör den kommunala verksamheten. För mer information se kommunens hemsida.
Välkomna

fredag 16 september 2016

Initiativ och inspiration


Veckans händelse är att majoriteten meddelar att vi vill planera för framtidens skola.  Vi vill bjuda in till dialog i en bred och djup process för att hitta en optimal lösning för en framtida skola. Självklart ska miljö, hållbarhet, effektivitet, pedagogik, utrusning, placering och alla tänkbara aspekter vägas in. En djup ekonomisk konsekvensanalys för såväl investeringen som den framtida driften måste till och kunna motivera satsningen. Också helheten för hela kommunens pedagogiska verksamhet ska vägas in.

 

Läs pressmeddelandet i föregående blogginlägg.

 

I övrigt inleddes veckan med KSAU sammanträde där vi hade överläggning med representanter för Regionförbundet om vår sym på framtida viktiga faktorer att beakta i länets kommande Regionala utvecklings strategi.

 

Vår intresseorganisation hade i onsdags bjudit in till ordförandedag med bla statsminister Stefan Lövén, borgmästaren i Roskilde Joy Mogensen och framtidsforskare Anders Ekholm på talarlistan. Mycket intressanta och lärorika föredrag där jag bla noterade:

Håll i, globalisering och urbanisering måste vi alla förhålla oss till

Efterfrågan och behov hos brukare måste gå före politiska ambitioner

Utmaning att utbildning och jobbattraktion styrs mot kommande behov

Alla vill mer och strävar efter ett allt bättre liv

Fokusera på varför saker sker, varför det finns olika viljor. Sök lösningar.

Politiken är i en legitimitetskris, all politik handlar om människor

Se till att medborgarna förstår varför, vinn förtroende

Digitaliseringen är vår tids mest gigantiska omvälvning och berör allt och alla

Framtidsspaning och utmaningar; demografin, värderingar, autonomi

Rädsla och okunskap är vår tids största faror

 

Jag har torsdag-fredag deltagit i nätverksträff med kommunalråd och kommunchefer från Östergötland och norra småland. Förutom tid för många bra informella samtal, bland annat om Yxern med Linköpings KS ordförande Kristina Edlund, så delgavs vi två seminarier i temana att bli vuxen, professor Kerstin Johansson och arbetsmarknadens utmaningar, professor Karl Wennberg.

 

Jag har med mig nya kunskaper som ska lyftas in i mitt och andras arbete i Vimmerby kommun. Att mötas och få nya kunskaper och influenser är fantastiskt viktigt.

tisdag 13 september 2016

Framtidens skola planeras


Nuvarande Astrid Lindgrens skolas byggnad är i stort behov av renovering och upprustning. Men även om vi lägger stora belopp på skolan blir det en gammalmodig byggnad där dagens pedagogiska utmaningar har svårt att uppfyllas.

 

Därför vill vi inleda en bred och djup process för att hitta en optimal lösning för en framtida skola. Självklart ska miljö, hållbarhet, effektivitet, pedagogik, utrusning, placering och alla tänkbara aspekter vägas in. Det är också viktigt att de värden som Astrid Lindgren representerar framkommer i skolan.

 

En djup ekonomisk konsekvensanalys för såväl investeringen som den framtida driften måste till och kunna motivera satsningen. Också helheten för hela kommunens pedagogiska verksamhet ska vägas in.

 

Här följer M och S gemensamma pressmeddelande.

 

 

Vi planerar framtidens skola - medborgardialog blir en del av processen

 

Nu vill vi bygga en ny skola i Vimmerby tätort. Vi kommer starta medborgardialog för att få fram ett bra underlag som kan möta framtida pedagogiska utmaningar.

- Vi vet att det finns ett behov, men vi ska lyssna och börjar därför med ett blankt papper, säger Helen Nilsson (S) och Tomas Peterson (M).

 

Astrid Lindgrens skola är idag i behov av stora renoveringar. I budgeten för kommande år finns 40-45 miljoner avsatta för detta ändamål. Pengar som inte kommer skapa den pedagogiska miljö som det finns behov av. Marie Nicholson (M) säger:

-Vi tror helt enkelt inte att vi med dessa insatser får en skola som kan möte de framtida pedagogiska utmaningarna som vi står inför. De socialdemokratiska och moderata partigrupperna har nu under en tid fört ett resonemang om vad som behöver göras.

Slutsatsen är att starta en bred process som vi önskar leder till att en ny skola byggs.

-Vi vill nu ha en bred dialog med många grupper för att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt om skolans utformning, innehåll och placering, säger Helen Nilsson (S). Det har länge funnits kritik gentemot de lokaler som idag finns i Astrid Lindgrens skola och som alla vet är det inte optimalt att renovera på gamla lokaler som inte är redo att möta framtida utmaningar.

 

Den gamla skolan tillsammans med Granen kan gå ut till försäljning. Antingen som en helhet eller var för sig. Vi vill ta in anbud för att se vilka idéer som finns kring detta attraktiva område i centrala Vimmerby.

-Självklart är en signal att det behövs mer boende för våra kommuninvånare säger Helen Nilsson (S).

 

-Vi ser här en möjlighet att kunna frigöra medel till att delfinansiera en ny skola, säger Tomas

Peterson (M), som samtidigt påpekar att finansiering och driftekonomi måste vara klargjort.

 

Målet är att en skola med en modern teknik som ger miljö- och klimatvinster och får ner

driftkostnaderna. Utifrån detta så vill vi också att skolan får så hög nyttjandegrad av lokalerna som är möjligt.

 

-Vi vill pröva på att ha en bred medborgardialog och också ta in forskningen för att hamna så rätt som möjligt, säger Peter Högberg (S). Genom att tillsätta en projektgrupp med processledare hoppas partierna att så många som möjligt kan ge inspel och med forskare få ta del av de senaste rönen hur en framtida skola bör utformas.

 

-Som ordförande i Barn- och utbildningsnämnden känns det otroligt spännande att få vara med och leda en sådan här process, som jag tror är den första av detta slag i Vimmerby. En process där vi låter medborgarna vara en del i projektets inledning, säger Lis-Astrid Andersson (S).

 

Representant för Astrid Lindgrens familj är informerad och ser positivt på att namnet Astrid

Lindgrens skola följer med till en ny och modern skola där Astrid Lindgrens anda kan vara en vital del i verksamheten.

 

-Med dagens pressinformation så startar vi processen om en ny skola säger Tomas Peterson (M). Han säger vidare -att det är viktigt att lokalerna blir flexibla så vi inte bygger fast strukturer som intekan ändras över tid.

 

För mer information kontakta:

Helen Nilsson (S) 0492-76 90 86, Tomas Peterson (M) 0492 76 90 02

Lis-Astrid Andersson (S) 070- 216 97 71, Marie Nicholson (M) 072-319 65 33

fredag 9 september 2016

Dialog och möten


Denna vecka har präglats av majoritetsdiskussioner i olika utvecklingsfrågor, kommunstyrelsesammanträde och deltagande i kväll med Företagarna och kväll med Aktiespararna. Men veckans händelse i Vimmerby är nog besöket av fyra representanter från vår systerstad Mukono i Uganda. 

Det är lika fascinerande varje gång vi möts hur stort utbyte vi kan ha mellan ungdomar, näringsliv och demokratiutveckling även om vi har så olika förutsättningar. Våra gäster har fått se och lära mycket om oss i Vimmerby efter ett späckat program där många politiker och medarbetare deltagit på olika sätt. Tack Therese Jigsved, Peter Knutsson och Carina Johansson för er insats.

På kommunstyrelsens sammanträde i tisdags beslutade vi att lämna pappersrutinerna bakom oss och från årsskiftet hantera all dokumentation digitalt. Sparar tid och pengar för oss alla. Vi fortsätter också diskussionerna hur bredbandsutbyggnaden kan ske till alla hushåll och företag i kommunen.

Vi för positiva samtal med Astrid Lindgrens familj om utvecklingen på Näs och andra frågor i Vimmerby kommun. Att ha den dialogen fortlöpande är verkligen bra, och den kraft som Vimmerby får genom dialogen är mycket värdefull.

Inom kort kommer en medborgarenkät att skickas ut genom SCB för att vi ska få en bild av vad alla i kommunen tycker i olika frågor. Detta blir ett viktigt underlag för fortsatt utveckling i kommunen. Jag hoppas att alla som får enkäten på ett uppriktigt sätt besvarar den, det är för din egen framtids bästa.

fredag 2 september 2016

Eon ledningen och Yxern


Just tillbaka från ett möte mellan Eon, Kinda och Vimmerby kommuner för information och inspel kring den nya 130 kV ledningen som ska byggas mellan Vimmerby, via SödraVi, Gullringen , Horn och till Kisa.

Ledningen är en mycket viktig infrastrukturinvestering för alla berörda orter. Dagens elmatning till Södra Vi och Gullringen har nått kapacitetstaket och saknar alternativa matningsvägar. För att industrin ska kunna expandera, två av våra viktigaste företag ligger i dessa orter, och samhället kunna utvecklas liksom att en elektrifiering av Stångådalsbanan kräver en ny elförsörjning.

Alla har alla varit överens om behovet av en ny ledning men tvisten har stått om byggteknik och sträckning av ledningen. Vimmerby kommun har stöttat markägare med flera som önskat en nedgrävd ledning men nu är beslutet fastlagt att Eon får bygga en luftledning.

Kommunerna framförde framförallt tre viktiga medskick till Eon.

1.Bygg inte med kreosotimpregnerade stolpar. Kreosot är på väg att förbjudas inom EU och är ett mycket skadligt gift. Det finns alternativa material.

2. Bygg gärna med enstolpe konstruktion. Det ger längre avstånd mellan stolparna och medger en smalare ledningsgata. Nackdelen är att stolparna blir högre och syns längre.

3. Bygg ut och modernisera distributionsnäten runt den nya ledningen så hela anläggningen blir modern.

Eon önskar en fortsatt dialog och stor öppenhet till alla intressen kring den nya ledningen. Kommunerna bjuds in att delta i en referensgrupp där även LRF ska bjudas in.

Öppna informationsmöten ska hållas under hösten och kommunfullmäktige ska få information i januari. Det ska bli intressant att följa arbetet som planeras bli klart under 2019.

Sist men inte minst, ÄNTLIGEN ett beslut i rätt riktning för Yxern. Länsstyrelsen förbjuder regleringsföretaget att helt öppna luckorna och rus-tappa sjön. När nivån når 90,05 möh. Långt ifrån tillräckligt men åtminstone en ljuspunkt i den bedrövliga situation vi levt i sedan i våras.

torsdag 25 augusti 2016

Nu är vi igång


Nu har arbetsrutinerna kommit igång och de flesta är tillbaka på jobbet efter välbehövliga semestrar. Vi började veckan med en genomgång i den förstärkta kommunchefsgruppen om flyktingmottagandeläget i kommunen. Det är för närvarande lugnt och de turistboenden som i vintras var välbelagda har ännu inte upphandlats inför hösten av migrationsverket. Vi väntar intensivt på att Telia ska resa en mast i Locknevi så att avdelningen på Vimarhaga kan frigöras till äldreboende som planerats. Fortsatta möten under dagen med aktivitetskalender inom Samhällsbyggnadsförvaltningen och Plandialog med Miljö-och Byggnadsnämnden. Ärenden som diskuteras är tex bostadsförsörjning, förskolesituationen, Näs, Industrimark/etableringar, Resecentrum, Granen detaljplan, AL-skolan renovering, ny lokalisering halkbana. Sena eftermiddagen går till inläsning och förberedelse inför kommunstyrelsens första sammanträde på tisdagen.

Skolorna startar också på måndagen. Det har varit en del turer kring skolskjutsar som också har diskuterats politiskt, inte minst hur Horn/Hycklinge ungdomar ska ta sig till Vimmerby gymnasium. Jag konstaterar att det saknas behöriga lärare på flera tjänster, att det är få nybörjare i flera landsortsskolor, att det är ökat elevantal i skolorna i staden.

Under tisdagens KS sammanträde beslutar vi bland annat tillföra Barn- och Utbildningsförvaltningen resurser för utökad matematikundervisning och välja Peter Fjällgård (V) och Ola Gustavsson (kd) till nya ersättare i arbetsutskottet.

Migrationsverket nye chef för norra Kalmar län, Cecilia Karlsson, besökte oss på onsdag eftermiddagen. Intressant information om den nya organisationen och hur man bedömer utvecklingen för asylsökande. Ett stort problem är de fortfarande långa handläggningstiderna av asylprövning som gör att man fortsatt behöver boenden, men antalet nyanlända anvisade till Kalmar län är lågt.

Torsdag möter vi revisorn som ska granska Kultur- och Fritidsverksamheten i kommunen. Vi har ett avstämningsmöte om läget i kommunen med vår ungdomshandläggare och polis. Vi har ett lugnt läge och även om villainbrotten var flera stycken i början av augusti så är det betydligt färre i år från årets början än motsvarande period 2015.