fredag 11 december 2015

Vänstern, centern, demokratin och Sd kommenteras.


I veckan har vänsterpartiet haft möte för att locka nya politiker. Det är inte lätt, och med det debattklimat vi har fått i Vimmerby blir det ännu svårare. Vem vill ta uppdrag och ansvar när man möts av förakt och oförståelse. Kanske är det som vänstern påpekar, diktatur är det bästa styressättet, och dom bör ju veta med sin historia.
Det är inte bra att ha ett centerparti som säger si ena stunden för att ha kovänt till nästa stund – eller är det kanske det som menas med närodlad politik ? Vi behöver en politik som står för sin uppfattning och därefter sina beslut. Politiker som tar ansvar även när det blåser.
Själv är jag stark förespråkare av dialog och öppenhet och tycker svensk lag och författning ger gott stöd för det.

En viktig grundförutsättning är att medborgarna i en kommun väljer sina företrädare som får agera utifrån kommunalt självstyre.Det kommunala självstyret ger självbestämmanderätt över kommunens egna angelägenheter. Enligt grundlagen har kommunen rätt att ta ut skatt för att finansiera verksamheten. Andra finansieringskällor är avgifter för kommunala tjänster och statsbidrag. Kommunallagen talar om vad kommunen får göra, hur arbetet i fullmäktige, nämnder och i ekonomisk förvaltning ska gå till. Kommunfullmäktige som är alla folkvalda  utser kommunstyrelsen och de kommunala nämnderna liksom bolagsstyrelser.
I det demokratiska perspektivet innebär kommunala självstyret att väljare och intressegrupper har tillgång till lokala politiker i sin närhet. Ett starkt skäl.

Laglighetsprövningen är en ytterligare komponent i det kommunala självstyret.  Kommunmedborgare kan få kommunala beslut laglighetsprövade. Domstol prövar om beslutet strider mot svensk lag. Denna rättighet till laglighetsprövning ifrågasätts ibland. Exempelvis kan igångsättandet av bostadsbyggande fördröjas under oacceptabelt lång tid i väntan på slutgiltig dom. De kommunala översiktsplanerna är därför ett viktigt verktyg i den kommunala planeringen för mark- och vattenanvändning och infrastrukturen. Just nu finns en ny plan för 20 år framåt utställd för synpunkter över Vimmerby stad.
I utredningar aktualiseras att staten tar över ansvaret för kommunala uppgifter. Kommunen fungerar då som myndighet med endast driftsansvar för verksamheterna.  En omvälvande förändring om det genomförs.                                         


Sverigedemokraterna faller på eget grepp i Vimmerby och Hultsfred. Lika så gott med de märkliga åsikter man står för i flyktingfrågor. I ett starkt Sverige har vi nu på kort tid tagit emot många flyktingar, så många att flyktingströmmarna måste avta och minska. De flyktingar som kommer har lämnat sitt eget språkområde med sina kulturella, ekonomiska, sociala och politiska referensramar för att integreras i ett omgivande samhälle som ser helt annorlunda ut.
Internationella organisationer, Europeiska Unionen och internationell diplomati måste aktivt gripa in för att minska dessa enorma flyktingströmmar och uppnå ett väsentligt mer organiserat flyktingmottagande.    

I Vimmerby gör vi vårt bästa och gillar våra nyanlända.                                                                                                                    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar