fredag 27 november 2015

Nya utmaningar


Så har kommunfullmäktige beslutat om budgeten för 2016 och det är dags att ta utmaningarna inför 2017.

Som jag ser det och får stöd i många andras analyser är det Integration, Urbanisering, Digitalisering och Urban Miljöpolitik som är de stora utmaningarna.

INTEGRATION

Etablering på arbetsmarknaden är viktigt för alla medborgare; inrikes födda, flyktingar, anhöriginvandrare. Det är viktigt ur ett samhällsperspektiv och i ett individuellt perspektiv.  Arbetslöshet är problematiskt, ett yrke ger identitet, socialt välbefinnande och egen försörjning.

Demografiskt måste inflödet av flyktingar och invandrare ses som en betydelsefull tillgång för att kunna försörja en allt större åldrande befolkning. Men det ställer också stora krav på samhället att få dessa kompatibla mot utbildning och arbetsmarknad.

Vimmerby har flera aktiviteter inom integration men mer måste göras. Dublinförordningen föreskriver att asyl skall ansökas i första ankomstland. Problematiskt i den situation som idag råder. Att stänga landets gränser är en mycket drastisk åtgärd. Kan en ny möjlighet vara att flyktingar omfördelas i EU-området i ett senare skede efter ankomst till Sverige istället för att mötas av stängda gränserövergångar.

URBANISERING

Styrs av kraften att finna ett stimulerande boende, möjlighet till jobb och karriär liksom många valmöjligheter.  Infrastrukturen en viktig faktor. Man kan överbrygga komparativa nackdelar, men man ska inte underskatta kraften i den urbanisering vi idag ser. Växande städer ger upphov och attraktion till fler kringliggande småorter och landsbygd. Detta förstärker urbaniseringen.

DIGITALISERING

Redan nu påverkas min vardag av digitaliseringen och det kommer att öka. Några exempel. E-handel – paketdistributionen ökar kraftigt. 3D-skrivare i tillverkningsindustrin med robotutskrift av produkter. 40% av all internationell samtalstrafik sker idag digitalt genom t.ex Skype. Utbildning via nätet tillgängliggör utbildningar och sänker kostnader.  Kirurgi, vård och omsorg sker alltmer genom digitala tekniker.

Nio av tio svenskar har tillgång till dator som genomsnittligt används 21,6 tim/vecka. Den största internetanvändningen har Sverige, Island, Norge, Danmark, Nederländerna, Finland. Digitaliseringen ger helt nya möjligheter för affärer och koncept. Det som är förstklassigt idag är medelmåtta i morgon. Vi måste våga lämna det trygga som vi alltid har gjort och upptäcka det nya och tilltalas av förändring.

MILJÖ i URBAN UTVECKLING

Nationella och internationella klimat- och energimål har av Sverige i viktiga delar redan överträffats med god marginal.  Detta gäller särskilt sänkningen av utsläppen av växthusgaser som kraftigt minskats under perioden 1990-2010.

I mitt uppdrag är det av väsentlig betydelse att se Vimmerby Kommun som en del i ett större sammanhang och interagera i den miljön. Regionalt, Nationellt och i det Globala perspektivet. Vimmerby kommun är en liten spelare i detta sammanhang men en del av det större.

fredag 20 november 2015

Ett öppet och tillåtande Vimmerby


 
Jag vill ha ett välkomnande och välmående Vimmerby där alla kan trivas, där vi kan umgås på ett respektfullt sätt och ha tillit till varandra. Det är tyvärr väldigt få som ger uttryck för detta förhållningssätt utan är det övervägande negativa åsikter i bloggar, debattartiklar och media. Det är helt OK att man är kritisk och vill framföra sin kritik men det är inte OK att sprida rykten och felaktigheter om vad som sker i politiken, kommunen eller i samhället. Jag vänder mig särskilt mot de krafter som i generella uttalanden nedlåter sig över alla de som flyr från fasansfulla omständigheter i sina hemländer för att tillfälligt få ett uppehåll i Sverige och Vimmerby.

I måndags hedrade vi offren för förra veckans attentat i Paris med en tyst minut. Värdigt, men snart är vardagen där – det händer ju inte oss. Men så höjer säkerhetspolisen risknivån i Sverige, flera personer boende på en asylförläggning i Boliden grips, en är misstänkt för allvarlig terrorism. Då är hotbilden nära igen.  Situationen tas på allvar och vi samlar i nästa vecka politisk och tjänstemanna ledning med personer från säkerhetsarbete, polis och räddningstjänst för att stärka vår beredskap.

På måndag ska kommunfullmäktige besluta om budget för 2016 innehållande driftkostnader, investeringar, låneramar, övergripande finansiella mål och skattesats. Vimmerby kommuns verksamheter dras med kraftiga driftsunderskott som vi måste komma till rätta med.  Alla gillar inte de ändringsförslag som majoriteten presenterar men att ta ansvar är att också att ta impopulära beslut.

fredag 13 november 2015

En händelserik vecka.


 
Framtida organisering av kultur- och fritidsverksamheterna inom Vimmerby kommun är under övervägande. Vi har låtit göra en genomgång av olika alternativ från en utomstående vilken presenterats i olika grupperingar, bland annat alla politiska partier i måndags kväll. Ett första tjänstemannautkast kommer för diskussion i kommunstyrelsen på tisdag.  Frågan är viktig då både kulturen och fritidsaktiviteter är framtida fokusområden för Vimmerby. Just nu viktiga frågor inom kultur är framtida förvaltning och utveckling av Näs och inom fritid den fantastiska ungdomsverksamhet som bedrivs i föreningslivet och i Fabriken. Grattis till Vimmerby IF och lycka till Peter Knutsson med flera, i planeringen för Globträdsjubiléet 2016 inom ramen för FN:s barnkonvention.

Kommunens ekonomi är ett fortsatt viktigt tema. I veckan har flera möten hållits och vi har fått besked att vi från staten erhåller en ekonomisk kompensation för asylmottagning om 21,1 mnkr.

Sjön Yxerns synnerligen otidsenliga reglering diskuterades mellan aldrig tidigare så många gemensamt samlade intressenter i Frödinge på initiativ av Botorpströmmens Vattenråd. Jag deltog vid mötet som jag ser ger förhoppning att det ska kunna bli en ändring på de missförhållandena som nu råder.

Vimmerby tar fortsatt emot många asylsökande och bland dem flera ensamkommande barn. Det frestar på i vår organisation som verkligen anstränger sig för att ge ett gott mottagande. Jag hoppas att Vimmerby Bed & Breakfast snart kan rätta till sina brister så alla krav som ställs blir uppfyllda och man åter kan öppna för flyktingar.

I dag har jag deltagit i en föreläsning med professor Gerry Larsson som ingår i kommunens ledarutvecklingsprogram.  Mycket berikande och stimulerande att se vilken utveckling som sker hos våra chefer.

På kommunstyrelsens sammanträde nästa vecka behandlar vi bland annat frågor kring den fördjupade översiktsplanen, förslag till ändrat ansvar för kulturfrågor i länet som kan ge ett nytt fokus på Näs. Läs ärendelistan på kommunens hemsida.

fredag 6 november 2015

Fullt av möjligheter

 
Började veckan med tre viktiga överläggningar för hela Vimmerbys framtid. Träff med Nils Nyman och Jocke Johansson ALV för information om ömsesidiga framtidsfrågor. ALV är en av kommunens viktigaste verksamheter och allt pekar på att det fortsätter utvecklas åt rätt håll. Det förtjänar respekt med de stora investeringsvolymer som lagts i Vimmerby och de planer som finns för framtiden.  Hur utvecklar vi verksamheterna inom Kultur- och Fritid för framtiden? Flera spännande och utmanande spår är under diskussion.  Vimmerby kommuns fibersatsning behöver en ny framtidsplan, dels utifrån kommunens mycket begränsade investeringsutrymme och dels efter den förändrade konkurrensbild som växt fram. Vad man kan se är att det öppnar för olika kreativa löningar framöver.

Kommunstyrelsen har i veckan beslutat om det budgetförslag som ska föreslås antas av fullmäktige om några veckor. Förslaget är lika med det majoriteten antog i juni och de detaljer som nämnderna presenterat under hösten.  Budgeten borde vara än mer återhållsam än majoriteten orkat med och det utrymme vi borde ha för att klara oväntade situationer, som tex den nu stora flyktingtillströmningen, saknas. Det är svårt att få en konstruktiv debatt med oppositionen om detta då man verkar mindre väl förberedd och lämnar sina förslag under pågående sammanträde utan minsta möjlighet för majoriteten att analysera.

Företagarna och Svenskt Näringsliv presenterade sina undersökningar och genomförda mätningar vid ett lunchmöte i veckan. Det är min reflektion att företagsklimatet är under förbättring även om fortsatt mycket finns att göra. Kommunens näringslivschef fick presentera vad som är aktuellt inom kommunen liksom att även ALMI:s VD, bördig från Vimmerby kommun, presenterade olika företagsstimulerande erbjudanden.