fredag 20 oktober 2017

Regional Utveckling


Onsdag torsdag höll Regionförbundet de årliga regiondagarna som i år hade temana Trendspaning och hur bygger vi för framtiden. Jag hade möjlighet delta halva dagar och det var intressanta insikter jag fick.

Det första seminariet hade den provokativa rubriken ”Det har aldrig gått så långsamt som nu” och ville väcka synsättet att vi hinner allt sämre med i den förändring som sker. Vi är helt enkelt för långsamma. Det är de som spanar, agerar och vågar, ibland på chans som är vinnarna. Det klassiska att springa fort är ingen idé om man inte bestämt sig vart man vill var ett av kärnbudskapen. Ett annat var att ett ledningsmöte bör disponeras så att huvuddelen av tiden ägnas åt framtidsspaning och vägval framåt och en mindre del på analys av vad som redan hänt.

I en nyligen gjord studie vad unga idag oroas mest över så kommer miljöförstöring, terrorism och våld på de tre första platserna. Jobb, ekonomisk trygghet och sjukdom, gamla klassiska oroshärdar, ligger långt ner på listan. Tänkvärt för oss som just nu formar hur vi vill utveckla samhället de kommande fyra åren.

Andra dagen handlade mycket om byggnation i trä och hur vi ska ta tillvara vår stora skogsresurs som finns i Småland. Lena Ek, Södras styrelseordförande, talade om vikten att få boende i större städer att förstå hur värdefull och användbar skogen är i vårt samhälle. Hon liknade skogen vid ett trädgårdsland som blir en bra jämförelse hur man bereder marken, sår, rensar ogräs, gallrar och skördar vid rätt ålder – inte för sent så det blir övermoget. Platscheferna för Hjältevadshus i Hjältevad och Bo Klok i Gullringen deltog och framhöll vikten av kompetensförsörjning och önskan om tågstopp på respektive ort.  

fredag 13 oktober 2017

Den lilla förskolan i den stora.

I veckan har jag deltagit i ett studiebesök på den tre år nya förskolan Solkullen i Gamleby. Fantastiskt. 135 barn i 10 avdelningar med gemensamma matsalar, studierum, lekrum och egna utemiljöer. Förskolan är byggd med ett längsgående luftigt, rymligt ”skepp” där varje avdelning dockas mot som satelliter. Mellan varje enhet är en yttergård med lekplats och därutöver finns grönytor och tillgång till fritidsytor.


Kostdelen består av ett eget tillagningskök där 1,8 tjänst tillagar, serverar och tar hand om allt efterarbete för all kost till barnen. Den allra mesta maten lagas från grunden med lokala råvaror.

Barnen stortrivs på förskolan och kan vara helt i sina egna grupper eller tillsammans med jämnåriga i annan grupp. Innan inflyttning fanns betänklighet mot storleken från några både föräldrar och pedagoger vilket vänt till att man blivit mycket nöjda med resultatet. En stor fördel med den stora enheten är att när man behöver vikarier så sker det så ofta att det kan bli samma personer som får erbjudande och blir bekanta med barn, kollegor och föräldrar. Efter detta besök är det klart för mig att det finns många pedagogiska och verksamhetsmässiga, för att inte tala om ekonomiska, fördelar med många grupper samlade i en stor och välplanerad enhet.   

I en forskningsrapport från Tillväxtverket bekräftas det rätta i Vimmerbys arbete med strategi för ökad attraktionskraft.

I konkurrensen om inflyttare och att öka invånarnas trivsel måste attraktiviteten upprätthållas och stärkas, säger rapporten. Det måste ske utifrån den egna kommunens behov och möjligheter i samklang med förutsättningar och medborgarinflytande. I forskningsstudien pekas på det viktiga hur processen att formulera en målbild genomförs. Sker det enskilt (inom och av kommunen själv) eller interaktivt (samarbete mellan en rad olika aktörer på olika nivåer). Mest framgångsrikt är att välja det interaktiva förhållningssättet.

fredag 6 oktober 2017

Så mycket positivt


När jag tillträdde som kommunstyrelsens ordförande för två år sedan trodde jag verkligen inte det skulle vara möjligt. Ett av skolstrukturdebatt sargat Vimmerby som helt plötsligt tog emot ett stort antal flyktingar, har vänt till ett samlat Vimmerby med entusiasm och framgång.

Har just skrivit under tre köpebrev. Två avser tomter på Östra Ceos industriområde och inbringar drygt 3,3 miljoner kronor och det tredje avser Lansen 9 som inbringar knappt 0,4 miljoner kronor. Nu effektueras de positiva nyheter om etableringar i Vimmerby som vi tidigare berättat om i media.

Veckans stora glädjeämne är det fantastiskt goda ekonomiska resultat kommunen presterat perioden januari-augusti 2017, ett överskott om 42,6 mnkr och för kommunkoncernen som innefattar Vimmerby Energi & Miljö och Vimarhem hela 59,6 mnkr. Den prognos vi lämnar för helåret är ett överskott i kommunen om 30 mnkr och för kommunkoncernen 45-50 mnkr.

Eftersom de kommande åren 2018-2020 är utmanande med fler barn i skolan, förhoppningsvis många barn i förskolan och allt fler äldre, behöver vi så väl bra överskott just nu. Förutom driften av våra kärnverksamheter behövs upprustning och återinvesteringar i VA, gator- och vägar liksom fastigheter. Nyinvesteringar i skola särskilda boenden, reningsverk, fiber och infrastruktur är andra angelägna kommande utgiftsområden vi vet kommer

Det är riktigt bra att vi nu har andra än kommunen som intresserar sig för att bygga bostäder och det måste bli externa intressen som i den gemensamma andan att utveckla Vimmerby medverkar i projekt inom utveckling av besöks- och upplevelsesektorn. Jag kan inte nog beundra Saltkråkan för sitt engagemang och handlingskraft i Vimmerby.

fredag 29 september 2017

Mera pengar?


För mig är att ta ansvar att hushålla med resurser och prioritera efter högst samhälls- och medborgarnytta, eller som man uttrycker det i näringslivet kundnytta.  

Just nu är det en stor aptit på att kommunen ska utföra tjänster som ligger utanför vårt kärnuppdrag liksom investera i idrotts- och fritidsanläggningar. Jag menar att vi måste prioritera boende, näringslivsutveckling och infrastruktur. Kakan måste bakas först innan den kan konsumeras. Vi har stort fokus på detaljplaner för att åstadkomma byggnation och sedan måste kommunen investera i gator, vatten, avlopp, fjärrvärme med mera. En infart till Krönsmon från rv 23/34 är av högsta vikt och självklart en robust järnväg och tågtrafik till Linköping.

Kommunen får allt bättre ekonomi men vi har stora utmaningar framför oss. Vi ser en ökning av fler än 100 barn i grundskolan inom fem år, vi ser att de äldre blir allt fler och behöver omsorg. Förskolan är redan så ansträngd att vi i veckan har beslutat att det måste tillföras mer resurser som helt går till pedagogtjänster. En ny förskola kommer att byggas i Skyttehagsområdet och planeringen är i full gång med en stor kompetensbredd representerade.

Fiberfrågan är åter högst aktuell i och med att Telia bestämt sig för att i närtid klippa bort stor del av sitt nuvarande landsbygdsnät. Även vårt bostadsbolag vill och ska tillhandahålla fiber till sina hyresgäster och kommunens både skola och äldreomsorg står inför omfattande digitaliseringar.

Men vi har inte möjlighet att göra allt på en gång utan det är en sammanvägning och bedömning av samhälls- och medborgarnytta.

fredag 22 september 2017

Vi höjer Vimmerbys attraktionskraft


I går kväll (torsdag 21/9) samlades närmare 200 personer för att delta i seminarier och information om Vimmerbys situation, utvecklingsmöjligheter och förbättrad medborgardialog..
Karin Andersson, strategikonsult från Kairos Future, föreläste om kvällens tema – Attraktiva och hållbara livsmiljöer – och hur allt hänger ihop i ett attraktionsbyggande. Vi fick även till oss att Vimmerby är ur ett positivt perspektiv en komplex kommun som både är en arbetar- och boendekommun med mycket företagare och med många besökare. Detta ger oss utmaningar men främst stora möjligheter för att växa.
Vi fick lyssna på nyinflyttade unga från Belgien och USA och varför de valt att bosätta sig i Vimmerby kommun.
Vi kopplade ihop Karins föreläsning med att ställa frågor kring attraktiva och hållbara livsmiljöer där alla deltagare via ”Mentimeter” kunde ge sina svar som vi tar med oss vidare i processen.
Vimmerby är av Tillväxtverket en av tio utvalda kommuner som får projektstöd för genomförandet av denna utvecklingsstrategi och vi hade därför besök från Tillväxtverket under eftermiddagen och kvällen.
För alla er som inte fick möjlighet att vara där kan vi informera om att utkastet till den Sociala Lokala Utvecklings Strategin (SLUS) finns att läsa här: http://www.vimmerby.se/naringslivsportalen/starkt-lokal-attraktionskraft/
Det är planerat för att kommunfullmäktige ska ta beslut om SLUS i oktober. Utifrån det kommer vi att börja arbeta med implementering i kommunen, näringsliv, föreningsliv och i nätverken som finns i flera av kommunens mindre orter för att skapa utveckling i hela kommunen.
Två filmer som beskriver andan i projekt SLUS finns nu på Facebook och fler kommer. Gå gärna in och titta och ha synpunkter.
Vi kommer att hålla kontakten med er och informera om vad som händer i processen framöver. Förhoppningsvis kommer vi att ha ett nytt strategiskt möte tidigt nästa vår.
 
 
 

 

fredag 15 september 2017

Rösta på söndag


Är du medlem i Svenska Kyrkan kan du på söndag välja den nomineringsgrupp och kandidat du vill ska företräda dig i styrandet av Svenska kyrkan. Kyrkan styrs i tre nivåer, lokalt genom kyrkofullmäktige, regionalt av stiftsfullmäktige och nationellt av kyrkomötet. Du som fyllt 16 år kan alltså göra tre val. Innan kyrkan skildes från staten var det oftast de politiska partierna som nominerade de man hade att välja på, numera är det opolitiska eller partipolitiskt anknutna nomineringsgrupper man röstar på. Information om vilka nomineringsgrupperna är och deras kandidater på valsedeln finns på Svenska kyrkans webbplats www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. Du kan också kryssa för upp till tre kandidater som du vill lyfta fram i valet.

Jag vill också förmedla några forskningsresultat som jag lyssnat till om dels brukarinflytande inom den kommunala välfärden och dels kommuners legitimitet.

Forskaren Erik Eriksson tog sitt avstamp om brukarinflytande i medborgardriven verksamhetsutveckling, dvs hur viktigt det är att alltid ha medborgarnytta i ett helhetsperspektiv i focus. Svårigheter som belystes är hur medborgarengagemang kan fångas upp och tas in i den politiska processen utan att det blir särintressen med hög röst som får mest genomslag. Att stå emot och se helhet kräver mod och delaktighet men är ofta väldigt svårt att kommunicera. Dialogen ska ges ett syfte och det bör klarläggas att det är en av flera källor till ett beslutsunderlag.

Universitetslektor Katarina Roos föreläste om legitimitet och definierar kommunal legitimitet som ”Medborgarnas fortlöpande utvärdering av den lokala demokratins funktionssätt.” För kommunen gäller det att tillfredsställa nöjdheten hos medborgarna. Nöjdheten är inte kopplad till resursfördelning utan till upplevelsen av tjänst och bemötande. Viktigt för kommunen att synliggöra sina insatser för att undvika missnöjeskänslor och upplevelsen att det händer aldrig något här.

fredag 8 september 2017

Regnbågsflaggan hissad.



Utanför mitt fönster i Stadshuset vajar nu Regnbågsflaggan. Det gör den för att vi i kommunen står för att alla människor har samma värde och ska ha möjlighet att uttrycka sina olikheter.
Jag och Helen var i går på en mycket givande föreläsning med Iranfödde Milad Mohammadis under temat Olikheter är möjligheter. Milad kom till Sverige som tvååring, växte upp i Västerås och upplevde stora integrationsproblem med mobbing under sin uppväxt. Han beslutade sig för att bli något och ta saken i egna händer. Efter jurist och statsvetarexamen vid 22 års ålder har han haft jobb i flera stora företag parallellt med entreprenörskap och satsningar inom integration och välfärd. En enastående resa för en nu tjugoåttaåring som brinner för mångfald och att alla har sin plats i samhället och är betydelsefulla.
Vi i Sverige ska vara glada över våra invandrare som ger oss så mycket mångfald. Milad är en flitigt anlitad föreläsare och ca 300.000 personer har redan fått göra det och nu är det nittio till från Västervik, Vimmerby och Hultsfred som gjort det. Får Du möjligheten, ta den.


.