fredag 6 juli 2018

Val 2018


Vi står nu inför val den 9 september. Det kan då vara bra att påminna om hur Sverige styrs.

Sveriges statsskick regleras i en av våra grundlagar, Regeringsformen, som i första kapitlets första paragraf lyder:

1§ All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

·         Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt.

·         Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt styrelseskick och

·         Kommunal självstyrelse.

Detta är det centrala, kärnan för hur demokrati utövas i Sverige. Den yttersta kontrollen över att statsskicket fungerar och hur de förtroendevalda lever upp till folkets förväntan utövas i allmänna val vart fjärde år. Det är därför fri åsiktsbildning, rätten och möjligheten att rösta och att kandidera till förtroendeposter ska vara lika för alla.

Demokratin och folkviljan utövas representativt, det vill säga av de representanter folket väljer i val. Sverige och norden har här en unik ställning genom denna öppna valmöjlighet som visar sig i ett högt valdeltagande där man verkligen kan säga att det ÄR folkets vilja som representeras i de valda församlingarna. Sedan utser inom sig den folkvalda församlingen, i Vimmerby kommunfullmäktige (KF), ett presidium (ordförande och två vice ordföranden).

För att effektivt styra kommuner är det bra om partier når en majoritetsbildning. Ibland, men allt mer sällan, har ett parti egen majoritet (mer än 50% av ledamöterna) och oftast bildas därför koalitioner som har majoritet. Denna mandatperiod (2015-2018) har Socialdemokrater och Moderater bildat majoritet och därmed tillsatt de ledande politiska ledamöterna i de verkställande organen. Enligt kommunallagen ska KF utse en verkställande styrelse, kommunstyrelse (KS), revisorer, valnämnd och överförmyndare. Det är i övrigt fritt för KF att besluta om beredningar, fler nämnder, bolag, gemensamma nämnder eller kommunalförbund. 

Det är viktigt att behålla förtroendet för den representativa demokratin vilket kräver att de förtroendevalda lyssnar på folket, bevakar omvärlden och väger samman så mångas åsikter som möjligt, även de som inte höjer sin röst. De förtroendevalda ska ta initiativ, fatta beslut och se till hela samhällets bästa, detta innebär avvägningar, prioriteringar (det finns inte resurser till allt) och att alla inte kan få som man vill.

Det är också viktigt att partierna profilerar sig, det måste vara meningsfullt att rösta, att ha valmöjlighet, hitta ett parti som passar bäst med min egen åsikt och som också genomför sin politik. Forskning visar att partier i stor utsträckning verkar för sina vallöften.

Det är viktigt att vi tillsammans försvarar den representativa demokratin som visat sig väldigt framgångsrik som styrelseskick och är grunden för vårt öppna, välmående land.Bäst gör vi det genom att rösta i allmänna val.

Bostadsbyggande en nödvändighet för utveckling


Vimmerby kommun behöver fler bostäder. Det har senaste tiden presenterats fler a viktiga steg.

Kvarteret Stören tar allt mer form och etapp två kommer så snart detaljplanen för denna del är klar att påbörjas av FB bostäder.

Aptare Fastigheter har presenterat ett intressant förslag för byggnation av ett 70-tal lägenheter, på kvarteret Kiosken. Här pågår diskussion om utformning med stadsarkitekt och exploatör.

För Uven 7 har en värdering presenterats i veckan. Tvärt emot vad media rapporterar så blir en försäljning en lysande ekonomisk affär för Vimarhem. Man har tidigare sett att inköpspriset varit högt och därför skrivit ned värdet till 560 kkr. En vinst för Vimarhem om ca en miljon kronor vid en försäljning enligt värdering.

På markområdet Vändledal finns intressant förslag för exploatering som vi kommer att gå vidare med under hösten.

Nosshult del 2 är under genomförande och bedöms kunna börja bebyggas till hösten 2019. Nybble ligger lite senare men är också på väg framåt.

Vi har också detaljplaner på väg fram för byggnation på ett antal lucktomter som efterhand kommer att säljas bland de många som visat intresse. Möjligheten att bygga en villa så nära stadscentrum kommer inte tillbaka.

Kommande veckor kan det bli lite sporadiskt med inlägg då det är semestertider. Men du kan alltid nå mig med epost tomas.peterson@vimmerby.se som jag läser, men kanske inte besvarar under sommaren.

fredag 29 juni 2018

Midnattssolsrallyt i full gång


Tänk på brandrisken, den är mycket, mycket stor just nu i skog och mark. I onsdags drog den stora folkfesten med nästan 200 deltagande bilar igång i Vimmerby för tredje året i rad. I år deltar som vanligt rallyveteranen Stig Blomqvist men också nykomlingen Tomas Ravelli. Jag var med vid invigningen av rallyt och kan bara konstatera att det här är en väldigt fin insats från många motorentusiaster i Vimmerby, flera motorklubbar i Vimmerby med omliggande kommuner och inte minst en stor skara frivilliga funktionärer. Och viktigast av allt, alla entusiastiska åskådare.

Fotbolls VM har verkligen gått Sveriges väg så här långt. Det ser också ut som Schweiz är ett rimligt motstånd i åttondelen. Jag hoppas vi kan se flera matcher med svenska landslaget i aktion.

På söndag börjar politikerveckan i Almedalen med moderaternas dag. Vår slogan ”Lika för alla – rättigheter-skyldigheter-möjligheter” tycker jag väl speglar den syn jag har på hur ett gott samhälle ska vara och det alla kan förvänta sig. Jag kommer själv att vara i Visby från söndag och några dagar framåt och ser fram mot många intressanta möten även utanför de rent politiska En viktig grupp som byggt vårt samhälle är alla pensionärer. Vårt moderata budskap till oss är: Det ska löna sig att ha jobbat, Det ska löna sig att jobba högre upp i åldrarna, Ingen skillnad i beskattning mellan pension och lön, Stärkt grundskydd för de pensionärer som har det sämst ställt.

torsdag 21 juni 2018

Budgetramar 2019


Här kommer min inställning och mitt anförande vid kommunfullmäktige i måndags.

Vimmerby har fantastiska möjligheter och vi gör det möjligt att ta tillvara alla goda sidor. Det händer mycket i Vimmerby som bidrar till en stark framtidstro.

Bostadsbyggande, både från privata aktörer och Vimarhem, för fler inflyttande invånare och omflyttning bland våra invånare.

Industri och handel växer i Vimmerby och skapar fler jobb. Ceosområdet är fulletablerat på kort tid och förberedelserna intensifieras för nybyggnation på Krönsmon.

Allas Vimmerby går in i en utvecklingsfas för alla orter i kommunen. I Djursdala satsas på digital utveckling, i Tuna och Frödinge växer mötesplatser fram för att bara nämna något.

Vimmerby Fiber gör omstart och fortsätter utbyggnaden för Vimarhem och andra i lugn takt. Flera landsbygdsfiberprojekt håller på att förverkligas.

Campus Småland växer med nya universitetsutbildningar som kan läsas lokalt här i Vimmerby.

Vi har lagt grunden till ett välmående Vimmerby där alla har plats och vi föreslår också budgetramar med ansvar och utrymme för en god välfärd tillsammans med ett positivt resultat. Det utrymme om förstärkning om 11,5 mnkr har fördelats efter sammanvägt behov, men uppfyller ändå inte alla de önskemål som finns och vi gärna vill tillgodose. När resurserna är begränsade måste ansvar gå före önskemål men det behövs också mod att göra omprioriteringar i befintliga verksamheter.

Profilen på budgetramförslaget inklusive investeringar är sådant att barnen, de äldre, de svaga och nyanlända står i fokus. Men det ges också utrymme till Allas Vimmerby, till satsningar inom integration, till satsningar på idrott och hälsa, till satsningar på miljö och klimat.

Jag såg med förväntan fram mot att ta del av oppositionens förslag till alternativa budgetramar efter att man gång på gång avstått att delta beslut – något stort måste vara på gång, det är ju dessutom valår. Men nu kom något som nästan inte avviker alls från vårt majoritetsförslag. Här finns ju från C+kd inget utrymme alls för de investeringar i två förskolor man pratat så mycket om, pengar till solpanelssatsningar, pengar för landsbygdssatsningar och så vidare. Menar man allvar med det man säger och söker förtroende att delta i styre av kommunen krävs att man visar hur det ska gå till. Vänsterns förslag till mer pengar till förskolan är lovvärt men riskerar kommunens ekonomi. Önskan om barnomsorg nattetid planerar vi att lösa med den nybyggnation som är på väg. Sd vill också göra en mindre ökning till Barn- och utbildningsnämnden för att inrätta barnomsorg nattetid. Eftersom majoriteten vill bygga en ny förskola avvisas förslaget om ytterligare 20 mnkr i investeringsram för två förskolor.

Avslutningsvis vill jag framhålla att detta är ett beslut om budgetramar för verksamheternas kostnader och investeringar och att detaljbudgetförslag återkommer till kommunfullmäktige i november. Jag yrkar bifall på föreliggande förslag från till budgetramar och investeringsram från kommunstyrelsen och avslag på de ändringsyrkanden som föreligger från C+kd, V och sd.

fredag 15 juni 2018

Allas Vimmerby. Studenten.

Nu är det konkreta arbetet igång för att utveckla ett gemensamt Vimmerby där vi alla hjälps åt, delar med oss och medverkar till en positiv och öppen atmosfär. I tisdags träffades representanter för kommunens alla tio orter för första gången i Djursdala. Självklart har orterna en olik tradition att samverka lokalt eller med andra orter i kommunen även om utmaningar och möjligheter ofta är de samma. I onsdags samlades referensgruppen för Allas Vimmerby och vi var där överens om att bredda gruppen ytterligare och då gärna med ungdomar, kvinnor och personer med invandrarbakgrund.

Det här är ett väldigt viktigt arbete att samla hela Vimmerby till en gemensam framtidsvision. Vi har alldeles för länge dragit åt olika håll och jag tycker tyvärr det fortfarande finns tendenser att ”var och en håller på sitt” både i kommentarsfält och i olika utspel. Vi måste inse att Vimmerby behöver vara samlat när vi ska hävda oss mot intressen på regional och nationell nivå. Men det finns också många goda exempel där olika näringar samlas gemensamt och välfungerande grupper når framgång med te x fiberinvesteringar.

Just nu ser jag ”flakkaravanen” med jublande studenter åka runt i staden. Så fantastiskt det är att alla dessa ungdomar nu på allvar ska forma sina liv. Jag har tillsammans med Helen Nilsson och Ingela Nilsson Nachtweij deltagit vid högtidligheten i kyrkan och där delades ut stipendier till många duktiga ungdomar. Efter kyrkan intogs en välsmakande lunch där bla pedagoger och skolpersonal framförde trevliga uppträdanden. Kalle Sellbrink underhöll med sång och gitarr. Jag hoppas det ska gå bra, riktigt bra för alla nybakade studenter och att man bär med sig många positiva minnen från Vimmerby.  

fredag 8 juni 2018

Reflektioner


För två veckor sedan besökte jag tillsammans med bland andra ungdomar från Vimmerby Mukono i Uganda. Vårt ICLD finansierade projekt om att få fler ungdomar i arbete, främst i Mukono, men också i Vimmerby har fått en bra start. Det ungdomshus som har Fabriken i Vimmerby som förebild, byggs nu upp i allt snabbare takt. Vi gäster fick plantera varsitt träd av olika slag på gården utanför det framväxande ungdomshuset. Själv planterade jag ett granatäppleträd som förhoppningsvis kommer att växa sig stort. Ett annat projekt som Rotaryklubbarna här i Vimmerby bidrar med pengar till, är uppbyggnaden av ett ”marketing center”. Det handlar om att hyra välbelägen mark och där bygga upp en marknadsplats där företagsamma och händiga ungdomar kan visa upp och sälja sina varor.

Förra veckan deltog jag i festligheterna när Jaquline Woodson ur kronprinsessans hand fick motta utmärkelsen till minnet av Astrid Lindgrens författarminne. Utdelningen tilldrog sig i konserthuset i Stockholm och samlade en stor publik. Många spännande möten. Jag samtalade tex med sonen till konstnären som skapat alla bilder av Emil i Lönneberga. Tisdagen förra veckan var en höjdpunktsdag för Vimmerby och Gullringen när vi kunde välkomna initiativet från entreprenören Andrew Johnston och konstnären Mikael Genberg att återstarta Brännebro Kraftstation och där anlägga café och en mindre konferensanläggning. Men det mest spektakulära och världsunika är att man avser bygga ett litet hotell helt i glas, mitt i vattenfallet vid Brännebro kraftstation.

Den här veckan har framförallt präglats av tisdagens kommunstyrelsesammanträde där flera viktiga frågor behandlades såsom förslag till beslut om budgetramar 2019 och klartecken för fortsatt projektering och byggstart av en efterlängtad ny förskola som blir placerad i Skyttehagen i Vimmerby. Att fira nationaldagen har blivit en god tradition och det är fantastiskt att höra de välformulerade talen från scenen i Källängsparken.  i år var vädret på vå sida.

fredag 18 maj 2018

Miljö och klimat i fokus


I Sverige kommer ungefär en tredjedel av föroreningarna från industrin, en tredjedel från transportsektorn och en tredjedel från övriga källor. För att få bra effekt av de insatser vi med rimliga resurser kan göra, bör fokus på insatser göras inom de två sektorerna industri och transporter.

För industrisidan finns redan nya tekniska lösningar för sektorerna stålindustri och cementindustri som är två stora miljöförorenande sektorer. Problemen är dels att få fram alternativ energi till kol för stålindustrin där det tar många år bara att dra fram kraftig strömförsörjning och inom cementindustrin att de alternativa lösningarna skulle fördyra produktionen och därmed höja kostnaden för produktion av infrastruktur och byggen.

Transportsektorns största bov är sjöfarten vilket kräver internationella överenskommelser. I det lokala perspektivet behöver laddinfrastrukturen byggas ut, precis som vi är på väg att göra i Vimmerby.

Kombinationen av ekologisk och ekonomisk hållbarhet måste bli tydligare och det kommer att vara en framgångsfaktor att ta detta gemensamma ansvar. Att som vissa tycker införa skatter och pålagor är ingen framkomlig väg, i stället bör stimulans och medverkan till alternativa lösningar prioriteras. Moderaterna vill införa klimatavdrag för företag som investerar i teknik som minskar utsläppen.
Klimatfrågan är global och måste därför arbetas med i internationella samarbeten. EU är en nyckel för ett nå ett framgångsrikt samarbete. Att lämna EU vore att gå bakåt i klimatfrågan. Moderaterna vill kraftigt öka klimatbiståndet.