fredag 8 december 2017

Sänkt skatt 2019


Kommunens uppgifter är att på demokratisk grund (röstberättigade medlemmar utser folkvald församling, kommunfullmäktige) med rättande efter lokaliseringsprincipen (att handha angelägenheter inom kommunens geografiska gränser, undantag finns) och likställighetsprincipen (alla ska behandlas lika, undantag finns) utöva och tillhandahålla:

Myndighetsutövning

Välfärdstjänster

Samhällsutveckling

Med den goda utveckling vi har i kommunens ekonomi och de verksamhetsförändringar som genomförs med bibehållen god service finns det utrymme för sänkt kommunalskatt redan 2019. Självklart bidrar också den starka utvecklingen och investeringsvilja vi ser i näringslivet liksom det intresse det finns att bygga och bosätta sig i kommunen till att möjliggöra för lägre skatt.

Enligt kommunallagen har kommunen rätt att ta ut skatt för skötsel av sina uppgifter men ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Därför kräver lagen att kommunens förtroendevalda (Kommunfullmäktige) ska besluta om en budget för varje år och där ange mål och riktlinjer för en god ekonomisk hushållning. I budgeten ska också skattesatsen anges.

Skattesatsen 22:36, högst i Småland och Öland, ligger kvar 2018, men jag kommer att verka för att den kan sänkas 2019 och reduceras med minst 50 öre under kommande mandatperiod. Det är få reformer som är så samhällsvälgörande som att stärka ekonomin hos medborgarna genom att själva få disponera sin inkomst.

Avslutningsvis vill jag gratulera Gullringen, Skanska och Bo Klok, liksom hela Vimmerby kommun och vår region till ytterligare en stor satsning i husproduktionen.

fredag 1 december 2017

Budget 2018 anförande


Mod, ansvar, fantasi våra tre värdeord som såväl beskriver hanteringen av kommunens ekonomi de närmast gångna åren och präglar också budget 2018 och planåren 2019-2020.

Efter den genomlysning Sveriges Kommuner och Landstings analytiker presenterade hösten 2014 som visade att vi hade ca 50 mnkr för höga verksamhetskostnader jämfört med jämförbara kommuner, formade vi en ny majoritet M+S med den högsta prioriteringen att få kommunens ekonomi i balans. Vi är på mycket god väg då kostnaderna nu närmat sig de jämförbara kommunerna och investeringarna bantats rejält.

Samtidigt har omvärlden förbättrats med ett starkt näringsliv, låg arbetslöshet, låga räntor och ökande befolkning. Vi är därför nu redo för en ny fas med ansvarsfulla satsningar i välfärden, både i verksamhet och investeringar. Med en genomtänkt budget som vi nu presenterar ökas servicen till medborgare och skapas förutsättningar för tillväxt och utveckling. Samtidigt fortsätter vi städa i balansräkningen så våra tillgångar har en riktig värdering och fortsätter vi också amortera våra lån. Kort sagt ansvarstagande kryddat med mod och fantasi.

Vi vill tillföra kommunstyrelsen 6,1 mnkr för utveckling, exploatering av bostads- och industrimark liksom underhåll av fastigheter. Vi vill medverka till föreningslivet genom högre budget.

Barn- och utbildningsnämnden vill vi förstärka med hela 15,5 mnkr som främst går till utökad och stärkt förskoleverksamhet.

Socialnämnden förstärks med 12,0 mnkr som bland annat går till hemtjänst och nya digitala trygghetslarm.

Vi fortsätter ge sedan tidigare beslutade resurser för att minska sjukfrånvaro och förbättra arbetsmiljön.

Investeringsramen ökas kraftigt till 56,2 mnkr och inrymmer bland annat:
Fordon till räddningstjänsten 11,5 mnkr                                                                 Exploatering av Nossenområdet 3,8 mnkr                                                     Byggnadsinvesteringar i Astrid Lindgren skolan, gymnasieskolan och brandstation 9,2 mnkr Asfaltering gator och vägar  3,0 mnkr

Vi ska också besluta om tre finansiella mål.                                                                           1. Ett resultat på 2% av skatter och generella statsbidrag.                                                      2. Amortera lån med minst 16 mnkr.                                                                                       3. Att självfinansiera investeringarna till 100%.

Med vårt budgetförslag klarar vi målen för 2018.

Skattesatsen 22:36 föreslås ligga kvar 2018, men jag kommer att verka för att den kan sänkas 2019 och reduceras med minst 50 öre under kommande mandatperiod. Det är få reformer som är så samhällsvälgörande som att stärka ekonomin hos medborgarna genom att själva få disponera sin lön.

Det är också glädjande att följa alla de initiativ i investeringar, företaqsamhet, gröna näringar och föreningsliv som sker i samhället runt om i vår kommun.

Förutsättningarna har förbättrats sedan vi påbörjade budgetarbetet i februari och vi kan därför med ansvar föreslå fullmäktige att ställa sig bakom föreliggande budgetförslag.

 

onsdag 15 november 2017

Demokratiutveckling i Mukono, Uganda

Idag, onsdag den 15 november åker vi på den första resan i detta projekt till Mukono i Uganda. Jag ingår i projektets styrgrupp. Styrgruppen ansvarar för att ge projektet rätt förutsättningar att lyckas nå sina mål och har dessutom egna mål att arbeta mot. Huvudmålet är att arbeta för att öka förtroendet och inflytandet mellan ungdomar och politiker. Styrgruppen består av tre politiker och en tjänsteman som är samordnare. Projektet ingår i biståndsverksamheten inom Sida.Vi är åter i Sverige fredagen den 24 november.


Läs mer om projektet och de som deltar på denna resa till Mukono på bloggen:


http://www.dagensvimmerby.se/bloggar/e/24/mukono-bloggen/

fredag 10 november 2017

Invånarpanel Vimmerby


Har Du kollat landstingets invånarpanel på webben? Ett sätt att nå många medborgare där man kan svara på frågor från landstinget och göra egna inspel. Jag tror det här är något vi kan ta efter också i Vimmerby kommun. Det ska vara lätt att komma i kontakt med oss och vi behöver många synpunkter från inte bara brukare och medarbetare utan också alla andra som vistas eller är i kontakt med kommunen.
Just nu sitter jag med ytterligare ett markförsäljningsavtal på Östra Ceos för underskrift framför mig. Vi säljer 11.600 kvadratmeter til ett pris av 2.262.000 kronor. Köpare är Eklunds Företagscenter i Södra Vi som jag välkomnar till etablering inom Ceos området. Nu är det hög tid för oss att komma fram med avfart från/till rv 23/34 till industriområde Krönsmon. Kommunen har anlitat projekteringsspecialister i ärendet för att skynda på. I veckan har vi också sålt Ulveberg som nu blir en fin gård för de nya ägarna.
Nästa vecka, på onsdag, reser jag tillsammans med styrgrupp och ungdomar till Mukono i Uganda. Det hela började för drygt 10 år sedan när initiativ togs till ett kommunalt partnerskap mellan Mukono municipality och Vimmerby kommun genom att dåvarande kommunalråd Carl-Axel Centerstig och dåvarande Mayor of Mukono Johnson S. Muyanja undertecknade ett s.k agreement mellan de två kommunerna. I grunden är det ett Sida initiativ att främja demokratisk utveckling i utsatta länder och därför finansieras Vimmerbys medverkan fullt ut med biståndsmedel efter godkänd projektplan.  Sedan dess har ett flertal ungdomar och vuxna träffats för samtal och erfarenhetsutbyten rörande barn – och ungdomars demokratiska, kulturella och etiska rättigheter samtidigt som uppbyggnaden av ett ungdomscenter i Mukono påbörjats och utveckling av allaktivitetshuset Fabriken i Vimmerby fortsatt. Jag ser fram mot att medverka i denna viktiga demokrati process.
Jag önskar alla läsare kommande bra veckor och jag återkommer den  1 december med min blogg.
 
 
 

 

torsdag 2 november 2017

Ett tryggare Vimmerby nu


Vi måste få stopp på inbrott, stölder, rån och överfall. Det är något jag kommer att prioritera i närtid. Jag vill att vi omgående ökar upp gatubelysningen så att alla lampor är tända hela den mörka delen av dygnet, och det ska gälla all kommunal belysning i alla kommunens orter. För att förekomma missförstånd så finns också belysning som Trafikverket ansvarar för, liksom många privata belysningar. Det finns mycket mer att göra men det mesta är en fråga för Regering och Riksdag. Vi moderater agerar kraftfullt för ökade resurser till polis och rättsväsende.

Till trygghet hör också väl fungerande kommunikationer som består av infrastruktur och trafik. Under onsdagen den 1 november samlades ett stort antal förtroendevalda, experter, intressenter, företagare samt landshövdingarna i Östergötlands län Elizabeth Nilsson och Kalmar län Thomas Carlzon i Linköping för en seminariedag att lyfta fram Stångådals- och Tjustbanorna. Här finns utan tvivel stora vinster att göra för näringsliv, universitetsutbildning, besöksnäring och sjukvård. Tyvärr har Trafikverket inte föreslagit en enda krona till dessa banor i förslaget till trafikplan 2020-2028 som nu är på remiss. Det här är ett andra område jag kommer att prioritera i närtid.fredag 27 oktober 2017

Från 16% till 22%.


Från 16% till 22% är Moderaternas förändring i väljaropinionen på tre veckor sedan Ulf Kristersson blev ny partiordförande och partistämman beslutade om många viktiga inriktningar. Opinionssiffror är en flyktig vara men också en viktig indikator och ett kvitto på att man i det stora hela är, gör och vill det medborgarna uppfattar rätt.

Moderaternas partistämma beslutade bland annat:                              
att ta ansvar för ekonomin genom att bekämpa skattefusk och bidragsfusk liksom att de offentliga välfärdssektorn ska vara effektiv,  
att utveckla och förstärka arbetslinjen för fler jobb och fler i arbete,      
att hela Sverige ska leva genom växande företag och starkare transportsystem,                                                                                   
att höja kvalitetskraven inom utbildningssystemet på alla nivåer,          
att trygghet är ledstjärna inom vård, omsorg, rättsväsende och försvar,
att ett hållbart Sverige ska genomsyra politik och beslut.


Under veckan har jag deltagit i flera möten såsom Kommunfullmäktige, inbjudan från Svenskt Näringsliv, Almi och Företagarna samt Styrelsemöte med Regionförbundet.

Viktig information från dessa möten är att strategin om gemensam attraktionskraft för hela Vimmerby kommun enigt antogs (finns på kommunens webbplats), att Vimmerby förbättrat sig på många punkter ur företagarnas perspektiv sedan föregående år, men mycket finns ännu att göra. Att arbetet med att få till en gemensam länsorganisation från 2019 för utveckling, kultur, kollektivtrafik sjukvård osv löper på i en positiv anda.  


Natten mellan lördag och söndag vrider vi tillbaka klockan en timma när sommartiden upphör.

fredag 20 oktober 2017

Regional Utveckling


Onsdag torsdag höll Regionförbundet de årliga regiondagarna som i år hade temana Trendspaning och hur bygger vi för framtiden. Jag hade möjlighet delta halva dagar och det var intressanta insikter jag fick.

Det första seminariet hade den provokativa rubriken ”Det har aldrig gått så långsamt som nu” och ville väcka synsättet att vi hinner allt sämre med i den förändring som sker. Vi är helt enkelt för långsamma. Det är de som spanar, agerar och vågar, ibland på chans som är vinnarna. Det klassiska att springa fort är ingen idé om man inte bestämt sig vart man vill var ett av kärnbudskapen. Ett annat var att ett ledningsmöte bör disponeras så att huvuddelen av tiden ägnas åt framtidsspaning och vägval framåt och en mindre del på analys av vad som redan hänt.

I en nyligen gjord studie vad unga idag oroas mest över så kommer miljöförstöring, terrorism och våld på de tre första platserna. Jobb, ekonomisk trygghet och sjukdom, gamla klassiska oroshärdar, ligger långt ner på listan. Tänkvärt för oss som just nu formar hur vi vill utveckla samhället de kommande fyra åren.

Andra dagen handlade mycket om byggnation i trä och hur vi ska ta tillvara vår stora skogsresurs som finns i Småland. Lena Ek, Södras styrelseordförande, talade om vikten att få boende i större städer att förstå hur värdefull och användbar skogen är i vårt samhälle. Hon liknade skogen vid ett trädgårdsland som blir en bra jämförelse hur man bereder marken, sår, rensar ogräs, gallrar och skördar vid rätt ålder – inte för sent så det blir övermoget. Platscheferna för Hjältevadshus i Hjältevad och Bo Klok i Gullringen deltog och framhöll vikten av kompetensförsörjning och önskan om tågstopp på respektive ort.