fredag 7 september 2018

Mina viktigaste frågor


Självklart är en god välfärd som alla får del av det gemensamma samhällets viktigaste uppgift.

En god välfärd är hög tillgänglighet, gott bemötande i alla led till hög kvalité. Men här inryms också de viktiga aspekterna service och trygghet. För att leva upp till detta behövs väl utbyggd infrastruktur, kunniga och glada medarbetare, ansvarstagande och tillitsfulla beslutsfattare. Tryggheten måste öka genom fler poliser, kortare köer i sjukvården och hårdare tag mot brottsligheten, te x med övervakningskameror.

Att hålla en god välfärd på den nivå jag vill ha kräver resurser. Det kräver företagande och jobb, industrimark och bostadstomter som möjliggör för växande företag och nyetableringar. Men det är också viktigt att resurserna används effektivt, vi har fortfarande mer att göra i den kommunala sektorn.

Men min viktigaste fråga är ändå att alla människor trivs och kan utvecklas. Därför krävs valmöjligheter och att man kan få mer i plånboken med lägre skatter, tillgång till utbildning, att vara en del av samhället och ha ett meningsfullt liv.

Jag vill att Vimmerby, hela Vimmerby, ska sjuda av möjligheter och hoppfullhet. Och DU – rösta på söndag.

fredag 31 augusti 2018

Vadå valrörelse?


Jo det märks också i stadshuset, ja det heter faktiskt så varifrån landsortskommunen Vimmerby styrs och leds. Fast just nu kan man tro att Vimmerby styrs från ihärdiga debattskrivare. Det skulle vara bra om media kritiskt granskade och analyserade det som förs in, det florerar också osanningar.

Visst är vi kloka nog att kunna skilja på åsikter och fakta, löften och målsättningar. Jag tycker man ska vara försiktig med löften för det är bara med egen majoritet som man säkert kan infria dem,

Men också då kan men också då kan omständigheter i omvärlden inverka med stor kraft. Det är inte länge sedan vi under några månaders tid vi fick ta emot ca 400 flyktingar i Vimmerby. Nästan allt annat fick läggas åt sidan och tack vare fantastiska medarbetare inom skola och omsorg tillsammans med stort gensvar hos många vimmerbybor har vi kommit väl ut från den situationen.

Även om valrörelsen har högt focus är det många viktiga frågor att hantera i kommunen. Konsekvenser och slutsatser ur gjorda utredningar inom Barn- och Utbildningsförvaltningen liksom Vimarhem är viktiga. Utveckling av universitetsutbildningar i norra länet, beslut om tomt- och fastighetsförsäljningar för byggnation och industri, igångsättning av byggnation GC-väg Gullringen är andra exempel.

fredag 24 augusti 2018

Springa efter varje boll


I kommunen har det beslutats att en ny förskola ska lokaliseras till Skyttehageskogen vid Lundagatan. Det har också beslutats att i detaljplanen som nu tas fram ska resten (ca 80 %) av markområdet skyddas från framtida exploatering. Detta är beslutat på grundliga underlag om nuvarande och framtida befolknings boende i Vimmerby.

Vimmerby behöver nya bostäder omgående. Ett varierat bostadsbyggande, hyreslägenheter, bostadsrätter och villor är önskvärt och är precis det som är på gång i kvarteren Stören, Kiosken, Uven. Pistolsmeden samt områdena Nosshult och Nybble. Kommunen har tomter för byggnation i Storebro, Gullringen och Frödinge. Fler initiativ till byggnation i hela kommunen är mycket välkommet.

Vimmerby är en trygg och lugn kommun enligt statistik. Men det finns ändå skäl att ta den oro som finns på allvar och göra det bästa för trivsel i kommunen. Jag var därför beredd att i tisdags tillstyrka den sd-motion som skulle behandlas om att ansöka om att få sätta upp övervakningskameror vid platser där polisen anser det behövs. Sådana platser kan vara utanför Kharma och i Kungsparken. Även att återfå Taxitrafik är en trygghets- och servicefaktor jag är positiv till.

Tyvärr gör valtider att många politiker försöker vara bäst på allt och springa på varje boll. För min del står jag för fattade beslut till dess väsentliga nya omständigheter ger skäl till annat. Det är med allas gemensamma bästa för ögonen under ekonomiskt ansvar jag vill leda det politiska arbetet i kommunen.

fredag 17 augusti 2018

Äntligen är vi igångVeckan började i full fart med beredning inför nästa veckas arbetsutskott. Många ärenden som kommer upp, alltifrån utveckling av högskoleutbildningar i vårt Campus Vimmerby till initiativ om insatser för torkdrabbade lantbrukare. Vi kommer också att diskutera kommunstyrelsens egen budget 2019 och hur vi agerar vidare utifrån genomlysningen Barn- och Utbildningsförvaltningen liksom rapporten om ledning och styrning av Vimarhem.
På eftermiddagen var det plandialog då vi och Miljö och byggnämndens presidie informerades om läget i pågående planarbeten, blad annat inkomna synpunkter från sakägare efter samråd och utställningar. Vi informerades om att samtliga inkomna synpunkter kommer i sin helhet att bifogas handlingarna när det blir dags för politiska antaganden.
Senare på eftermiddagen hade vi styrelsemöte i Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning (”Stiftelsen Näs” ). Vi fick rapport om sommarens utveckling på Näs som är positiv om än antalet besökare varit färre än förra året. Vi valde in två ytterligare styrelseledamöter nämligen kommunjurist Peter Olson och Johan Palmberg. Johan är barnbarnsbarn till Astrid Lindgren, 28 år och har en pol. mag. examen i statskunskap. Johan jobbar heltid i familjeföretaget Astrid Lindgren AB och sitter bl.a. i juryn för ALMA stipendiet.
Fortsatt i veckan har varit fylld med inläsningsarbete, diskussion med olika medarbetare om aktuella frågor i kommunen och självfallet ett allt intensivare valarbete. Om en stund ska jag ut och träffa folk och höra vad man tycker är viktigt just nu.  ,

onsdag 25 juli 2018

Eldningsförbud

Det är oerhört torrt i våra marker. Det är därför skärpta krav på eldningsförbud i vår kommun, och så gott som hela landet. Mer information finns på vår hemsida www.vimmerby.se.


Tack för att Du är försiktig och respekterar förbudet.


fredag 6 juli 2018

Val 2018


Vi står nu inför val den 9 september. Det kan då vara bra att påminna om hur Sverige styrs.

Sveriges statsskick regleras i en av våra grundlagar, Regeringsformen, som i första kapitlets första paragraf lyder:

1§ All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

·         Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt.

·         Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt styrelseskick och

·         Kommunal självstyrelse.

Detta är det centrala, kärnan för hur demokrati utövas i Sverige. Den yttersta kontrollen över att statsskicket fungerar och hur de förtroendevalda lever upp till folkets förväntan utövas i allmänna val vart fjärde år. Det är därför fri åsiktsbildning, rätten och möjligheten att rösta och att kandidera till förtroendeposter ska vara lika för alla.

Demokratin och folkviljan utövas representativt, det vill säga av de representanter folket väljer i val. Sverige och norden har här en unik ställning genom denna öppna valmöjlighet som visar sig i ett högt valdeltagande där man verkligen kan säga att det ÄR folkets vilja som representeras i de valda församlingarna. Sedan utser inom sig den folkvalda församlingen, i Vimmerby kommunfullmäktige (KF), ett presidium (ordförande och två vice ordföranden).

För att effektivt styra kommuner är det bra om partier når en majoritetsbildning. Ibland, men allt mer sällan, har ett parti egen majoritet (mer än 50% av ledamöterna) och oftast bildas därför koalitioner som har majoritet. Denna mandatperiod (2015-2018) har Socialdemokrater och Moderater bildat majoritet och därmed tillsatt de ledande politiska ledamöterna i de verkställande organen. Enligt kommunallagen ska KF utse en verkställande styrelse, kommunstyrelse (KS), revisorer, valnämnd och överförmyndare. Det är i övrigt fritt för KF att besluta om beredningar, fler nämnder, bolag, gemensamma nämnder eller kommunalförbund. 

Det är viktigt att behålla förtroendet för den representativa demokratin vilket kräver att de förtroendevalda lyssnar på folket, bevakar omvärlden och väger samman så mångas åsikter som möjligt, även de som inte höjer sin röst. De förtroendevalda ska ta initiativ, fatta beslut och se till hela samhällets bästa, detta innebär avvägningar, prioriteringar (det finns inte resurser till allt) och att alla inte kan få som man vill.

Det är också viktigt att partierna profilerar sig, det måste vara meningsfullt att rösta, att ha valmöjlighet, hitta ett parti som passar bäst med min egen åsikt och som också genomför sin politik. Forskning visar att partier i stor utsträckning verkar för sina vallöften.

Det är viktigt att vi tillsammans försvarar den representativa demokratin som visat sig väldigt framgångsrik som styrelseskick och är grunden för vårt öppna, välmående land.Bäst gör vi det genom att rösta i allmänna val.

Bostadsbyggande en nödvändighet för utveckling


Vimmerby kommun behöver fler bostäder. Det har senaste tiden presenterats fler a viktiga steg.

Kvarteret Stören tar allt mer form och etapp två kommer så snart detaljplanen för denna del är klar att påbörjas av FB bostäder.

Aptare Fastigheter har presenterat ett intressant förslag för byggnation av ett 70-tal lägenheter, på kvarteret Kiosken. Här pågår diskussion om utformning med stadsarkitekt och exploatör.

För Uven 7 har en värdering presenterats i veckan. Tvärt emot vad media rapporterar så blir en försäljning en lysande ekonomisk affär för Vimarhem. Man har tidigare sett att inköpspriset varit högt och därför skrivit ned värdet till 560 kkr. En vinst för Vimarhem om ca en miljon kronor vid en försäljning enligt värdering.

På markområdet Vändledal finns intressant förslag för exploatering som vi kommer att gå vidare med under hösten.

Nosshult del 2 är under genomförande och bedöms kunna börja bebyggas till hösten 2019. Nybble ligger lite senare men är också på väg framåt.

Vi har också detaljplaner på väg fram för byggnation på ett antal lucktomter som efterhand kommer att säljas bland de många som visat intresse. Möjligheten att bygga en villa så nära stadscentrum kommer inte tillbaka.

Kommande veckor kan det bli lite sporadiskt med inlägg då det är semestertider. Men du kan alltid nå mig med epost tomas.peterson@vimmerby.se som jag läser, men kanske inte besvarar under sommaren.