fredag 16 mars 2018

Budget & Bostäder


Budget och bostäder är två viktiga och samverkande faktorer för Vimmerbys utveckling och framgång. Att föra en ansvarsfull politik och ha god kvalité i verksamheter genom ett förankrat och förtroendefullt budgetarbete skapar förutsättningar för en välmående kommun där människor vill bo och dit man vill flytta. Det är på det sättet jag vill vara med och leda kommunen.

På måndag och tisdag i nästa vecka möts ledningen för kommunen, våra verksamhetsområden och företrädare för alla politiska partier för att tillsammans informeras mer på djupet om allas behov och förutsättningar inför 2019. Vi har ju redan konstaterat att utgångsläget för kommunen totalt är väldigt begränsat både vad gäller ny drift och investeringar. Det känns bra att ha en bred delaktighet i de gemensamma prioriteringar vi har framför oss att ta ställning till. Under veckan som gått har det tydligt framkommit att det ställs stora förväntningar på kommunen att ytterligare medverka i olika verksamheter och investeringar. Jag konstaterar att den enda möjliga vägen är att prioritera ner eller ta bort inom nu befintliga områden för att kunna skapa nya utrymmen.

En stor snackis i kommunen är hur vi ska få till stånd nybyggnation av bostäder i Vimmerby. Ja, det är tätorten vi pratar om, ingen av de privata intressenter vi träffat har visat intresse för annat än tätorten, och ju centralare eller vackrare läge desto troligare att vi kan få till stånd byggnation. För mig är det en stor framgång att vi fått igång byggnation i kvarteret Stören med en extern exploatör.

Tyvärr, men förståeligt, möter vi ofta motstånd mot planer att bygga på olika platser i staden och då är det bra att som nu nyligen, få bekräftat i domar att det allmänna intresset som kommunen företräder har stor tyngd mot enskilda intressen. Men viktigt är att planprocesser drivs enligt de regler som finns, där framförallt utställning och sakägardialog och att vi beaktar (dvs överväger och motiverar) inkomna synpunkter är tydligt. 

Jag avslutar med att från förra veckan upprepa hur vår budgetcontroller och jag tillsammans med Helen Nilsson ser på utgångsläget för budgetarbetet.

Budgetberedning 2019

Inför budgetberedningsdagarna 2019 är det angeläget att informera om utgångsläget för budget 2019. Årets första skatteunderlagsprognos påvisar att utvecklingen av skatter och statsbidrag inte är på samma nivå som tidigare år.
Vid beräkning av utgångsläget har budget 2018 legat till grund, där justeringar gjorts för avskrivningar, höjt personalomkostnadpålägg och interna kostnader såsom lokalvård och internhyra. En pott för CLA, centralt löneanslag, har lagts på 20 miljoner kronor.

I beräkningarna har även hänsyn tagits till räntekostnader och intäkter samt pensionskostnader enligt prognos från Skandia, samt en oförutsedd pott på 4 miljoner kronor.
Beräkningarna är baserade utifrån invånarantalet per den 31/12 2017, vilket uppgår till 15 728, samt ett resultatmål om 2 procent av skatter och generella stadsbidrag.

Med dessa antaganden som grund finns det ett begränsat utrymme för politiska satsningar på 4 - 5 miljoner kronor.
Därmed är det av yttersta vikt att vi tillsammans, genom ansvar, mod och fantasi, gör de nödvändiga åtgärder som krävs för att få en ekonomi i balans vid årets slut.

I tjänsten
Jakob Bank, Controller

 

Budgetberedning 2019

Ekonomiavdelningen ger ett mycket kärvt, men som vi bedömer det realistiskt, budskap inför kommande budgetberedning 2019. Sannolikt kommer förutsättningarna att variera något under beredningstiden men utgångspunkten måste bli största möjliga ansvarstagande från oss alla.
Vi vet att det finns stora svårigheter på flera håll att redan nu klara givna budgetramar för 2018, men det måste vara högsta prioritet att hålla ekonomin i fokus. Eftersom förutsättningarna för 2019 bygger på budget 2018 så har vi redan kört i diket om vi inte klarar hålla budget 2018. Budgeten är kommunfullmäktiges viktigaste styrmedel och ska respekteras.

Vårt uppdrag är att se till alla kommunmedborgares bästa och uppdragsgivare är medborgarna. Det är lätt att hamna i försvar för krävande verksamheter som med all rätt behöver tillräckliga resurser. Vad man ändå vid olika jämförelser kan se är att det alltid är någon som med god kvalité kan göra sakerna på ett resurseffektivare sätt.
Det blir en utmaning att först verkställa budget 2018 men än större att lägga en budget för 2019. Alla vi förtroendevalda har som gemensam uppgift att lösa uppgiften tillsammans med all kunnig förvaltningspersonal.

Håll i hatten för det kommer att bli blåsigt!


Tomas Peterson                   Helen Nilsson

fredag 9 mars 2018

Snö, urbanisering, budget.


 
Förra veckan skrev jag om det besvärliga snöläget. Just nu ser jag hur kommunen forslar bort snömassor med kraftig snöslunga och flera fordon på Stångågatan utanför Stadshuset. Jag förstår att det kan bli lite irriterat när snön ligger kvar i höga plogvallar flera dagar men själv får jag ta hand om all min snö på vägar och kring byggnader där jag bor, utan ett spadtags hjälp från kommunen. Vi får alla service och välfärd efter egna val men all lagstyrd verksamhet som skola och omsorg måste erbjudas alla på ett likvärdigt sätt.

 Som väl är har vi frihet att bosätta oss var vi vill men får också ta i beräkning alla för- och nackdelar det innebär. Väldigt många väljer att bosätta sig i samhällen och i allt större orter, något som pågått sedan 1800-talet och ökar i takt. Det kallas urbanisering. Detta är inget vi politiskt kan styra utan är något vi har att förhålla oss till. Några av de bästa förhållningssätten är enligt min mening att utveckla infrastrukturen och nischa oss i mindre orter att ta tillvara våra egna unika fördelar. I Vimmerby har vi en särklassig unik fördel med att vara Astrid Lindgrens uppväxtort och alla initiativ som tagits för att på olika sätt bevara hennes gärning. Att blunda för utvecklingen eller att tro att utvecklingen av befolkningsströmmarna radikalt ändras är för mig varken ansvarigt, modigt eller fantasifullt.     

I går inledde vi tillsammans med företrädare för alla politiska partier och ledande tjänstemän från alla våra förvaltningsområden. Nedan kan du läsa hur vår budgetcontroller och jag tillsammans med Helen Nilsson ser på utgångsläget för budgetarbetet.

 
Budgetberedning 2019
Inför budgetberedningsdagarna 2019 är det angeläget att informera om utgångsläget för budget 2019. Årets första skatteunderlagsprognos påvisar att utvecklingen av skatter och statsbidrag inte är på samma nivå som tidigare år.

Vid beräkning av utgångsläget har budget 2018 legat till grund, där justeringar gjorts för avskrivningar, höjt personalomkostnadpålägg och interna kostnader såsom lokalvård och internhyra. En pott för CLA, centralt löneanslag, har lagts på 20 miljoner kronor.
I beräkningarna har även hänsyn tagits till räntekostnader och intäkter samt pensionskostnader enligt prognos från Skandia, samt en oförutsedd pott på 4 miljoner kronor.

Beräkningarna är baserade utifrån invånarantalet per den 31/12 2017, vilket uppgår till 15 728, samt ett resultatmål om 2 procent av skatter och generella stadsbidrag.
Med dessa antaganden som grund finns det ett begränsat utrymme för politiska satsningar på 4 - 5 miljoner kronor.

Därmed är det av yttersta vikt att vi tillsammans, genom ansvar, mod och fantasi, gör de nödvändiga åtgärder som krävs för att få en ekonomi i balans vid årets slut.
I tjänsten
Jakob Bank, Controller

 

Budgetberedning 2019

Ekonomiavdelningen ger ett mycket kärvt, men som vi bedömer det realistiskt, budskap inför kommande budgetberedning 2019. Sannolikt kommer förutsättningarna att variera något under beredningstiden men utgångspunkten måste bli största möjliga ansvarstagande från oss alla.
Vi vet att det finns stora svårigheter på flera håll att redan nu klara givna budgetramar för 2018, men det måste vara högsta prioritet att hålla ekonomin i fokus. Eftersom förutsättningarna för 2019 bygger på budget 2018 så har vi redan kört i diket om vi inte klarar hålla budget 2018. Budgeten är kommunfullmäktiges viktigaste styrmedel och ska respekteras.

Vårt uppdrag är att se till alla kommunmedborgares bästa och uppdragsgivare är medborgarna. Det är lätt att hamna i försvar för krävande verksamheter som med all rätt behöver tillräckliga resurser. Vad man ändå vid olika jämförelser kan se är att det alltid är någon som med god kvalité kan göra sakerna på ett resurseffektivare sätt.
Det blir en utmaning att först verkställa budget 2018 men än större att lägga en budget för 2019. Alla vi förtroendevalda har som gemensam uppgift att lösa uppgiften tillsammans med all kunnig förvaltningspersonal.

Håll i hatten för det kommer att bli blåsigt!

Tomas Peterson                   Helen Nilsson

fredag 2 mars 2018

Mars, vinter- och vårmånad


 
Nu måste centerpartiets ordförande Annie Lööf tala sin partikollega regionrådet i Östergötland Göran Gunnarsson till rätta. I Kalmar i går uttrycker Annie hur viktigt det är med regional infrastruktur och nämner särskilt Stångådals- och Tjustbanorna. Hon har helt rätt, men varför agerar partikollegan helt tvärt emot? Om centern menar något med ansvar och politiskt ledarskap så börja med att rätta till denna heltokighet. Gunnarsson håller nu på att stjälpa en hel regions framtida utveckling med sitt tvära motstånd och fientliga inställning till södra Östergötland och hela Kalmar län. Ansvaret faller också på ledande centerpolitiker i regionen som inte markerar och tar avstånd från Gunnarsson.

Diskussionen om bostäder och tomter i Vimmerby är på mångas läppar och inte minst hos oss förtroendevalda. Vi får också många inspel från byggintressenter som naturligtvis vill bygga på de mest attraktiva lägena. De attraktiva lägen som kommunen råder över är kvarteret Kiosken (fd Sibylla, nedanför Coop), där vi tar fram en plan som tillåter ett sex-våningshus. Vidare kvarteret Uven, intill Kharma-huset och nedanför kyrkan. ”Karlbergstomten” där det finns miljöproblem som först måste lösas. Ett annat attraktivt område är ”Blåsekulle” där flera projektörer vill ta fram förslag på byggnation. Jag ser det viktigt att där blir en med miljön harmonierande byggnation som tar tillvara det utmärkta läget och fortsatt medger grönytor. I inväntan på flera förslag vill jag avvakta något förhandslöfte till intresserade projektörer. I alla detaljplaneprocesser sker dialog med berörda intressenter.

Så har vintern slagit till med full kraft och vi har haft stora problem med snöröjning, men det har också gjorts fantastiska insatser för att klara omsorgen av de som behöver kommunens hjälp. Tack alla för era insatser och allas förståelse och tålamod med att det uppstår väntan och förseningar.

  

fredag 23 februari 2018

Nystart för Vimmerby Fiber


Efter en lång träda blåser vi nu nytt liv i Vimmerby Fiber. Det gör vi med ett uppdrag att kontrollerat och förankrat fortsätta utveckla fiber i Vimmerby kommun. Vimmerby kommun samlar all infrastruktur för fiber i det helägda bolaget Vimmerby Fibernät AB. För att få en god operativ ledning och styrning kommer Vimmerby Fibernäts styrelse att vara densamma som Vimmerby Energi och Miljös styrelse och Vimmerby Energi och Miljös VD Torbjörn Swahn blir också VD i Vimmerby Fibernät. Genom denna nära koppling får vi möjlighet till synergieffekter i kundsupport, driftservice, ledningsinfrastruktur med mera.

Den första viktiga uppgiften är att fibrera Vimarhems fastigheter som ännu saknar fiber och bygga ut stamnät till flera orter i kommunen. Det definitiva beslutet tas av kommunfullmäktige på måndag kväll.

På kommunfullmäktige kommer jag också att besvara en fråga (interpellation) om våldsbejakande extremism. Hur är situationen i Vimmerby, vad gör vi för att motverka och hur kan vi stötta de som drabbas är frågor som blir belysta.

På tisdag har vi arbetsutskottsammanträde i kommunstyrelsen där frågor om ishallen, aktuellt inom Barn- och Utbildnings förvaltningen, aktuellt inom Samhällsbyggnadsavdelningen och samverkan med inköpscentral i Västervik finns på dagordningen.

fredag 16 februari 2018

Ännu fler händelser

 
För mig var naturligtvis moderaternas fastställande av valsedel till höstens kommunfullmäktigeval en viktig händelse. Vi hade en bra stämma med tjugotalet närvarande medlemmar där de flesta av oss kandidater gjorde en presentation av oss och vad vi ser för viktiga frågor framöver.  

Själv lyfte jag fram följande som jag ser viktiga frågor för Vimmerby framöver:

·        Ordning och reda. I ekonomi, samhälle, organisation osv.

·        Vi är ett Vimmerby. Med stad, orter och bygd.

·        Ökad framförhållning och beredskap. I planer, investeringar, händelser.

·        Stärkt samverkan. Mellan medborgare, olika grupper, kommuner osv.

·        Externa investerare. Välkomna intressenter som vill bygga och satsa.

·        Externa utförare. Mångfald ökar kvalitén och stärker välfärden.

·        Sänkt kommunalskatt. Vi ska om fyra år vara på nedre delen i Kalmar län. 

Jag uttryckte också att jag vill delta i en ledningsduglig och handlingsinriktad majoritet, i första hand en borgerlig alliansmajoritet. 

Det räckte dock inte hela vägen fram och jag blev placerad på vår valsedels andra plats efter Marie Nicholson och jag tycker att det är jätteroligt att vi har sådan bredd. Marie är duktig och entusiastisk. Vi två kommer kunna driva valrörelsen tillsammans och framåt på ett bra sätt också med alla andra engagerade moderater. 

I veckan har vi haft viktiga möten om framtida organisation för Vimmerby Fiber som nu går vidare för slutbehandling i ett extra KS-sammanträde på måndag och sedan till fullmäktige för beslut redan nu den 26 februari. Viktigt att vi nu får en bra styrning och ledning för Vimmerby Fiber med Vimmerby Energi och Miljö hållande i rodret.

I onsdags deltog jag i att uppmärksamma de som varit anställda i tjugofem år i kommunen. Jag tackade för alla deras insatser och påpekade att det är tjugofem år i medborgarnas tjänst för välfärden och samhället. Det är inte kommunen som utför välfärden utan det är alla ni engagerade och duktiga medarbetare.

Nästa vecka är det sportlov och lite lägre tempo även för mig. Några sammanträden och några intressanta framtidsinriktade möten finns inbokade men bara två kvällsmöten.

torsdag 8 februari 2018

Det fortsätter hända saker

Även denna vecka har varit händelserik. Som jag skrev förra veckan så har vi haft besök från vår partnerort Mukono i Uganda. Flera av besökarna har aldrig tidigare upplevt snö så söndagens besök i Kisas skidanläggning var en annorlunda upplevelse. Vi har haft flera givande möten om hur vi kan medverka i Mukonos utveckling. Mukono har ca 200.000 invånare och 75% är upp till 35 år gamla. En viktig aktivitet att få fler i sysselsättning är att ungdomarna tillverkar olika produkter och Vimmerbys Rotaryklubbar stödjer uppbyggnaden av en utställning/försäljnings butik för dem. Ett urval av produkter har vi fått att visa upp och sälja på fritidsgården Fabriken i Vimmerby. Välkommen dit och se deras arbeten.

Mycket tid i veckan har också ägnats åt bostadsbyggande, från det första spadtaget i kvarteret Stören till sammanträffande med byggföretag som är intresserade att satsa i Vimmerby. Fortfarande är en trång sektor att kunna erbjuda lämplig mark att bygga på. Därför har vi nu i Vimmerby mer än 40 detaljplaner under framtagande, fler än Västervik och Oskarshamn har tillsammans. Vi har också haft möte med ledningen för lantmäteriet i regionen som är införstådda med problemet och verkligen gör vad man kan för att få ned handläggningstiderna. Tyvärr är ofta ansökningar ofullständiga, något vi också känner igen från bygglovsansökningar. Vi måste alla hjälpas åt för att förbättra situationen, snart kan intresset försvinna för att bygga i Vimmerby.

Nästa vecka håller moderaterna i Vimmerby årsmöte och kommer att fastställa valsedeln till kommunfullmäktige. Vi har många namn och flera är nya, det ska bli spännande att se hur medlemmarna fastställer listan.

fredag 2 februari 2018

Det händer saker

Nu har en överenskommelse träffats om förändring av sophämtningen i kommunen. Från den 1 april tas den över av GDL från Renonorden. Det är viktigt att notera att problemen inte har någon koppling till det nya tvåkärlssystemet utan är att finna i andra orsaker.

På måndag tas det första spadtaget i bygget av 16 bostadsrättslägenheter i kvarteret Stören. Ansvarig för byggnationen är det Göteborgsbaserade bostadsföretaget FB bostäder som också i en andra etapp kommer att bygga ytterligare 12 bostadsrätter i samma kvarter. Det är många lokala bygg och entreprenadföretag som får uppdrag att utföra arbeten. Så kommer exempelvis Gilbert Gustafsson kommer att stå för rivning av befintliga byggnader och markarbeten samt kommer Byggklason att utföra byggnationen.

På tisdag sammanträder kommunstyrelsen då beslut väntas fattas att sälja Pelarne skola till den nybildade föreningen Träffpunkt Körsbärskullen. Priset är satt till symboliska en krona och jag ser fram mot att vi kan slutföra överlåtelsen i god och framåtblickande anda. Ett annat ärende som kommer upp är en tioårig upplåtelse av Ulfveskog till Södra Vi IF, som möjliggör en storsatsning på anläggningen och löparbanor till glädje för hela kommunens friidrottare.

Under hela nästa vecka kommer vi att ha besök av kommunledning, politiker och tjänstemän, samt ungdomar från vår samarbetskommun Mukono i Uganda, med Borgmästare George F Kagimo i spetsen. Det projekt vi nu startat upp syftar till att få fler ungdomar i sysselsättning, antingen genom anställning eller eget företagande. Projektet finansieras genom svenskt bistånd och ska främst ge positiva effekter i Mukono men också vara främjande för oss i Vimmerby. Veckans program är intensivt och många i kommunen liksom Vimmerby- ungdomar kommer att vara engagerade. Följ vad som händer på kommunens hemsida och facebook.