torsdag 21 juni 2018

Budgetramar 2019


Här kommer min inställning och mitt anförande vid kommunfullmäktige i måndags.

Vimmerby har fantastiska möjligheter och vi gör det möjligt att ta tillvara alla goda sidor. Det händer mycket i Vimmerby som bidrar till en stark framtidstro.

Bostadsbyggande, både från privata aktörer och Vimarhem, för fler inflyttande invånare och omflyttning bland våra invånare.

Industri och handel växer i Vimmerby och skapar fler jobb. Ceosområdet är fulletablerat på kort tid och förberedelserna intensifieras för nybyggnation på Krönsmon.

Allas Vimmerby går in i en utvecklingsfas för alla orter i kommunen. I Djursdala satsas på digital utveckling, i Tuna och Frödinge växer mötesplatser fram för att bara nämna något.

Vimmerby Fiber gör omstart och fortsätter utbyggnaden för Vimarhem och andra i lugn takt. Flera landsbygdsfiberprojekt håller på att förverkligas.

Campus Småland växer med nya universitetsutbildningar som kan läsas lokalt här i Vimmerby.

Vi har lagt grunden till ett välmående Vimmerby där alla har plats och vi föreslår också budgetramar med ansvar och utrymme för en god välfärd tillsammans med ett positivt resultat. Det utrymme om förstärkning om 11,5 mnkr har fördelats efter sammanvägt behov, men uppfyller ändå inte alla de önskemål som finns och vi gärna vill tillgodose. När resurserna är begränsade måste ansvar gå före önskemål men det behövs också mod att göra omprioriteringar i befintliga verksamheter.

Profilen på budgetramförslaget inklusive investeringar är sådant att barnen, de äldre, de svaga och nyanlända står i fokus. Men det ges också utrymme till Allas Vimmerby, till satsningar inom integration, till satsningar på idrott och hälsa, till satsningar på miljö och klimat.

Jag såg med förväntan fram mot att ta del av oppositionens förslag till alternativa budgetramar efter att man gång på gång avstått att delta beslut – något stort måste vara på gång, det är ju dessutom valår. Men nu kom något som nästan inte avviker alls från vårt majoritetsförslag. Här finns ju från C+kd inget utrymme alls för de investeringar i två förskolor man pratat så mycket om, pengar till solpanelssatsningar, pengar för landsbygdssatsningar och så vidare. Menar man allvar med det man säger och söker förtroende att delta i styre av kommunen krävs att man visar hur det ska gå till. Vänsterns förslag till mer pengar till förskolan är lovvärt men riskerar kommunens ekonomi. Önskan om barnomsorg nattetid planerar vi att lösa med den nybyggnation som är på väg. Sd vill också göra en mindre ökning till Barn- och utbildningsnämnden för att inrätta barnomsorg nattetid. Eftersom majoriteten vill bygga en ny förskola avvisas förslaget om ytterligare 20 mnkr i investeringsram för två förskolor.

Avslutningsvis vill jag framhålla att detta är ett beslut om budgetramar för verksamheternas kostnader och investeringar och att detaljbudgetförslag återkommer till kommunfullmäktige i november. Jag yrkar bifall på föreliggande förslag från till budgetramar och investeringsram från kommunstyrelsen och avslag på de ändringsyrkanden som föreligger från C+kd, V och sd.

fredag 15 juni 2018

Allas Vimmerby. Studenten.

Nu är det konkreta arbetet igång för att utveckla ett gemensamt Vimmerby där vi alla hjälps åt, delar med oss och medverkar till en positiv och öppen atmosfär. I tisdags träffades representanter för kommunens alla tio orter för första gången i Djursdala. Självklart har orterna en olik tradition att samverka lokalt eller med andra orter i kommunen även om utmaningar och möjligheter ofta är de samma. I onsdags samlades referensgruppen för Allas Vimmerby och vi var där överens om att bredda gruppen ytterligare och då gärna med ungdomar, kvinnor och personer med invandrarbakgrund.

Det här är ett väldigt viktigt arbete att samla hela Vimmerby till en gemensam framtidsvision. Vi har alldeles för länge dragit åt olika håll och jag tycker tyvärr det fortfarande finns tendenser att ”var och en håller på sitt” både i kommentarsfält och i olika utspel. Vi måste inse att Vimmerby behöver vara samlat när vi ska hävda oss mot intressen på regional och nationell nivå. Men det finns också många goda exempel där olika näringar samlas gemensamt och välfungerande grupper når framgång med te x fiberinvesteringar.

Just nu ser jag ”flakkaravanen” med jublande studenter åka runt i staden. Så fantastiskt det är att alla dessa ungdomar nu på allvar ska forma sina liv. Jag har tillsammans med Helen Nilsson och Ingela Nilsson Nachtweij deltagit vid högtidligheten i kyrkan och där delades ut stipendier till många duktiga ungdomar. Efter kyrkan intogs en välsmakande lunch där bla pedagoger och skolpersonal framförde trevliga uppträdanden. Kalle Sellbrink underhöll med sång och gitarr. Jag hoppas det ska gå bra, riktigt bra för alla nybakade studenter och att man bär med sig många positiva minnen från Vimmerby.  

fredag 8 juni 2018

Reflektioner


För två veckor sedan besökte jag tillsammans med bland andra ungdomar från Vimmerby Mukono i Uganda. Vårt ICLD finansierade projekt om att få fler ungdomar i arbete, främst i Mukono, men också i Vimmerby har fått en bra start. Det ungdomshus som har Fabriken i Vimmerby som förebild, byggs nu upp i allt snabbare takt. Vi gäster fick plantera varsitt träd av olika slag på gården utanför det framväxande ungdomshuset. Själv planterade jag ett granatäppleträd som förhoppningsvis kommer att växa sig stort. Ett annat projekt som Rotaryklubbarna här i Vimmerby bidrar med pengar till, är uppbyggnaden av ett ”marketing center”. Det handlar om att hyra välbelägen mark och där bygga upp en marknadsplats där företagsamma och händiga ungdomar kan visa upp och sälja sina varor.

Förra veckan deltog jag i festligheterna när Jaquline Woodson ur kronprinsessans hand fick motta utmärkelsen till minnet av Astrid Lindgrens författarminne. Utdelningen tilldrog sig i konserthuset i Stockholm och samlade en stor publik. Många spännande möten. Jag samtalade tex med sonen till konstnären som skapat alla bilder av Emil i Lönneberga. Tisdagen förra veckan var en höjdpunktsdag för Vimmerby och Gullringen när vi kunde välkomna initiativet från entreprenören Andrew Johnston och konstnären Mikael Genberg att återstarta Brännebro Kraftstation och där anlägga café och en mindre konferensanläggning. Men det mest spektakulära och världsunika är att man avser bygga ett litet hotell helt i glas, mitt i vattenfallet vid Brännebro kraftstation.

Den här veckan har framförallt präglats av tisdagens kommunstyrelsesammanträde där flera viktiga frågor behandlades såsom förslag till beslut om budgetramar 2019 och klartecken för fortsatt projektering och byggstart av en efterlängtad ny förskola som blir placerad i Skyttehagen i Vimmerby. Att fira nationaldagen har blivit en god tradition och det är fantastiskt att höra de välformulerade talen från scenen i Källängsparken.  i år var vädret på vå sida.

fredag 18 maj 2018

Miljö och klimat i fokus


I Sverige kommer ungefär en tredjedel av föroreningarna från industrin, en tredjedel från transportsektorn och en tredjedel från övriga källor. För att få bra effekt av de insatser vi med rimliga resurser kan göra, bör fokus på insatser göras inom de två sektorerna industri och transporter.

För industrisidan finns redan nya tekniska lösningar för sektorerna stålindustri och cementindustri som är två stora miljöförorenande sektorer. Problemen är dels att få fram alternativ energi till kol för stålindustrin där det tar många år bara att dra fram kraftig strömförsörjning och inom cementindustrin att de alternativa lösningarna skulle fördyra produktionen och därmed höja kostnaden för produktion av infrastruktur och byggen.

Transportsektorns största bov är sjöfarten vilket kräver internationella överenskommelser. I det lokala perspektivet behöver laddinfrastrukturen byggas ut, precis som vi är på väg att göra i Vimmerby.

Kombinationen av ekologisk och ekonomisk hållbarhet måste bli tydligare och det kommer att vara en framgångsfaktor att ta detta gemensamma ansvar. Att som vissa tycker införa skatter och pålagor är ingen framkomlig väg, i stället bör stimulans och medverkan till alternativa lösningar prioriteras. Moderaterna vill införa klimatavdrag för företag som investerar i teknik som minskar utsläppen.
Klimatfrågan är global och måste därför arbetas med i internationella samarbeten. EU är en nyckel för ett nå ett framgångsrikt samarbete. Att lämna EU vore att gå bakåt i klimatfrågan. Moderaterna vill kraftigt öka klimatbiståndet.

onsdag 9 maj 2018

Vimmerby är i akut behov av en ny förskola

Barn- och utbildningsnämnden har under lång tid påvisat och har starkt fog för kravet om en ny förskola. Bedömningen är att det behövs 10 avdelningar för att också kunna erbjuda barnomsorg på obekväma tider (läs ”nattis”). Behovet är i Vimmerby Stad. Skola och omsorg är det allra viktigaste samhällsintresse vi har att uppfylla som kommun. Det förslag som en enig kommunstyrelse den 14/2 2017 lagt ett detaljplaneuppdrag på, är att i en liten del av västra Skyttehagen mot Lundgatan ta mark i anspråk för att möjliggöra bygge en ny förskola.

Förslaget att lokalisera en förskola till Skyttehagen har bearbetats omsorgsfullt med följande motiv: 

Inventering av var barnen 0-5 år bor just nu och var de mellan 65-75 år och som kan bedömas om 10-20 år bli omflyttning och möjlighet för kommande barnfamiljers bosättning visar att Skyttehagen ligger bra till. Vimmerby kommun äger marken. Detta är ett viktigt argument för att möjliggöra en snäv tidsplan. Vägar, gator, cykel- och gångvägar finns redan byggda till och i området. Vatten, avlopp, el, fjärrvärme och fiber är nära till hands. En framtida utveckling av bostäder i området Ulriksdal, som kommunen äger, ligger geografiskt nära Skyttehagen.   

Detaljplan är beställd och bedöms vara färdig till årsskiftet 2018/2019. Friluftsområdet VOK skogen berörs mycket begränsat, ca 4 av 40 ha. Att driva förskoleverksamhet i tio avdelningar är både lämpligt och rationellt. Många resurser som pedagoger, specialistkompetenser, vikarier och annan personal, liksom inventarier, lekutrustning med mera kan nyttjas väl. Gott exempel finns i Gamleby och Hultsfred väljer att bygga på samma vis. Självklart planeras byggnationen utifrån olika åldrars behov med såväl inne, som utemiljö. Kost och städ kan utföra sina uppgifter effektivare. Inte minst blir närheten till skog och natur en stor tillgång för en utvecklande förskola i ett lugnt och fint område att leka på. Både Lundens förskola och Skogsbackens förskola har fina utemiljöer, precis så vill vi att barn ska ha det på dagarna.

torsdag 3 maj 2018

Korta men viktiga veckor


Även på några dagar hinner hända mycket. Vi började tisdagen med en budgetdialog 2019 där alla KF partier var inbjudna. Budgetförutsättningarna har förbättrats något, men utrymmet för tillägg är fortfarande mycket begränsat. Det handlar om ca 10 mnkr för alla kommunens verksamhetsområden. I nästa vecka möts företrädare för S och M för att gemensamt prioritera så vi får bästa nytta av de resurser som ändå finns att tillgå. Vi ser att det finns stora investeringsbehov framöver och vi vill därför öka på anslagen upp till 80 mnkr för 2019. Det innebär ändå att vi skjuter ett tungt och ökande i angeläget behov framför oss.

Nästa vecka har vi flera viktiga möten. Måndag Plandialog om läget med alla detaljplaner för framförallt bostäder som är på gång i kommunen. På tisdag sammanträder kommunstyrelsen med flera viktiga ärenden. Bland ärendena finns information om krisberedskap, investering i ishallen, namnsättning av gator och kvarter Nosshult och vi ska ha lunch tillsammans med ungdomar företrädda av elevråd och Barnpiloter.

Nästa fredag-lördag har moderaterna årets Sverigemöte där ett stort antal moderater möter upp för information och lärande i Göteborg. Från Vimmerby är vi sex deltagare.

fredag 27 april 2018

Framtidsmöjligheter

I tisdags fick jag på en seminarielunch möjligheten att visa på vad som är viktigt i Vimmerby just nu.

Det första jag lyfter fram är vårt samverkansprojekt där vi enats om sex punkter för ett sammanhållet och gemensamt Vimmerby. Projektet har ju gått under arbetsnamnet SLUS och benämns nu Allas Vimmerby och presenteras i den lilla skriften ”tillsammans utvecklar vi Vimmerby kommun” som alla hushåll har fått. De sex områden vi lyfter fram för en framgångsrik utveckling är:

* Attraktiva och hållbara livsmiljöer

* Kompetens- och arbetskraftsförsörjning

* Främja företagsamhet på lika villkor

* Aktiv och meningsfull fritid i ett samhällsbyggande och inkluderande perspektiv

* Väl fungerande infrastruktur

* Tillit och socialt kapital

Det andra är tillskapande av tomter och bostadsbyggande. Här händer väldigt mycket just nu. Det mest konkreta är byggnationen av bostadsrätter i kvarteret Stören. Det byggs nu 16 stycken och det planeras för 12 ytterligare. Det finns angelägna intressenter som vill bygga bostäder på kvarteret Kiosken (fd Sibyllakiosken nedanför Coop) och kvarteret Uven (vid tandläkarpraktiken utmed Kampgatan). Här kan det tillsammans handla om 80 tal lägenheter. För byggnation av villor är nu Nosshult på gång att exploateras och området Nybble står på tur. Tillsammans blir här ett femtiotal vackert belägna tomter.

Sedan framhöll jag vårt starka och investeringsvilliga näringsliv med etableringar på Östra Ceosområdet som exempel. Besöksnäringen med Astrid Lindgren inte att förglömma.

Det finns dock förbättringsområden och då främst en bättre infrastruktur framförallt järnväg och svårigheten med kompetensförsörjning både i industri och välfärdssektorn.

Vimmerby med all natur och fina orter ÄR fantastiskt. Låt nu kommande helg, valborgsmässoafton och första maj bli riktigt bra dagar i den spirande våren.